Hotărârea nr. 240/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 240 Având în vedere referatul nr.232966/2004 întocmit de Serviciul Fond Locativ şi Patrimoniu prin care se propune aprobarea unui schimb de locuinţe sociale, între GRIGORE DELIA şi SĂRDARU ION + MATEI ZANA, la cererea acestora, precum şi avizul favorabil al Comisiei de Repartizare a Locuinţelor;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 240

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr.232966/2004 întocmit de Serviciul Fond Locativ și Patrimoniu prin care se propune aprobarea unui schimb de locuințe sociale, între GRIGORE DELIA și SĂRDARU ION + MATEI ZANA, la cererea acestora, precum și avizul favorabil al Comisiei de Repartizare a Locuințelor;

/V

În conformitate cu prevederile Legii ll4/1996, legea locuinței cu modificările și completările ulterioare;

/V

În temeiul art.38 lit. f, s °i art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locala;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă schimbul de locuințe sociale între titulara contractului de închiriere nr.149980/2003 GRIGORE DELIA ce are ca obiect ap.3 situat în bl.B08, str. Calea Severinului nr.28C și titularii contractului de închiriere nr.64533/2003 SĂRDARU ION și MATEI ZANA ce are ca obiect ap.1 situat în bl. B2.2, str. Motru.

Art.2. Direcția Administrație Publică Locală și Serviciul Fond Locativ și Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Ing. Ion GROZA