Hotărârea nr. 239/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 239 Având în vedere referatul nr.232965/2004 al Serviciului Fond Locativ şi Patrimoniu prin care se propune trecerea unor locuinţe din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova în vederea vânzării către actualii chiriaşi;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 239

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr.232965/2004 al Serviciului Fond Locativ și Patrimoniu prin care se propune trecerea unor locuințe din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova în vederea vânzării către actualii chiriași;

/V

În conformitate cu prevederile art.10, alin. 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Potrivit prevederilor Decretului Lege nr.61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către Populație, cu modificările și completările ulterioare și art.2 din H.G. nr.1582/2004;

/V

În temeiul art. 38 lit. f, h și art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Craiova a locuințelor din compunerea imobilului situat în str. Calea București, nr.433 - cart. Aerodrom, identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Se aprobă vânzarea locuințelor aprobate în condițiile art.1, actualilor chiriași, prevăzuți în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Administrației Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Direcția Tehnică, Investiții, Patrimoniu și Gospodărie Comunală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Ing. Ion GROZA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU