Hotărârea nr. 238/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 238 Având în vedere referatul nr.232961/2004 al Serviciului Fond Locativ şi Patrimoniu prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale în vederea concesionării;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 238

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr.232961/2004 al Serviciului Fond Locativ și Patrimoniu prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a spațiilor cu destinația de cabinete medicale în vederea concesionării;

/V

În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Potrivit prevederilor H.G. nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, O.G.nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale și Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Administrației și Internelor nr.946/299/2004 precum și Legii nr.471/2004 privind aprobarea O.G.78/2004 pentru modificarea și completarea O.G. nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local;

/V

În temeiul art. 38 lit. f și g, coroborat cu art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Craiova a spațiilor cuprinse în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă concesionarea spațiilor identificate la art.1 către actualii deținători, respectiv titulari ai contractelor de închiriere.

/V

Încheierea contractelor este condiționată de plata obligațiilor legale.

Art.3. Durata concesiunii este de 15 ani.

Face excepție de la aplicarea prevederilor alin.1 cel care se găsește în situația prevăzută de art. 5 alin.2 din H.G. nr.884/2004 respectiv, îndeplinește condițiile în vederea pensionării pentru limita de vârstă, situație în care contractul se va încheia pe o perioadă care să nu depășească data limită de pensionare.

Art.4. Redevența pentru primii 5 ani se va stabili la 1 Euro/mp/an după care se va proceda la negocierea acesteia cu respectarea plafonului minim legal.

Redevența astfel determinată se va face venit la bugetul local.

Art.5. Se aprobă darea în administrarea Spitalului Clinic Municipal FILANTROPIA a spațiilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Direcția Administrației Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Fond Locativ și Patrimoniu și R.A.A.D.P.F.L. Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Ing. Ion GROZA              Nicoleta MIULESCU