Hotărârea nr. 237/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 237 Având în vedere referatul nr. 234105/2004 întocmit de Direcţia Tehnică de Investiţii, Patrimoniu şi Gospodărie Comunală prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate “Amenajare Aleea Personalităţilor” în Parcul Teatrului Naţional Craiova;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 237

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr. 234105/2004 întocmit de Direcția Tehnică de Investiții, Patrimoniu și Gospodărie Comunală prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate “Amenajare Aleea Personalităților” în Parcul Teatrului Național Craiova;

/V

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale și Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

/V

În temeiul art. 38 lit. f și art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate “Amenajare Aleea Personalităților” în Parcul Teatrului Național Craiova, în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS și detalii de execuție.

Art.2. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Direcția Tehnică de Investiții, Patrimoniu și Gospodărie Comunală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Ing. Ion GROZA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU