Hotărârea nr. 236/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 236 Având în vedere referatul nr.231928/2004 întocmit de Compartimentul Integrare Europeană prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Reabilitare ecologică a zonei economice de Nord-Vest a municipiului Craiova, LAC CRAIOVIŢA”;

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 236

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr.231928/2004 întocmit de Compartimentul Integrare Europeană prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Reabilitare ecologică a zonei economice de Nord-Vest a municipiului Craiova, LAC CRAIOVIȚA”;

/V

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale și Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

/V

În temeiul art. 38 lit. f, y și art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectul “Reabilitare ecologică a zonei economice de Nord-Vest a municipiului Craiova, LAC CRAIOVIȚA”, în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului PHARE 2004-2006, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Pe data prezentei își încetează efectele Hotărârea nr.158/2004 a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Compartimentul Integrare Europeană vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Ing. Ion GROZA