Hotărârea nr. 233/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 233 Având în vedere referatul nr.231756/2004 întocmit de Direcţia Urbanism prin care se propune contractarea, prin licitaţie publică, a serviciilor de desfiinţare a construcţiilor ilegale realizate pe domeniul public şi/sau privat al municipiului Craiova;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 233

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr.231756/2004 întocmit de Direcția Urbanism prin care se propune contractarea, prin licitație publică, a serviciilor de desființare a construcțiilor ilegale realizate pe domeniul public și/sau privat al municipiului Craiova;

In conformitate cu prevederile art.33 al.2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;

/V

În temeiul art.38 lit. f, g și art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scoaterea la licitație publică a activității de desființare a construcțiilor executate fără autorizație de construire pe terenuri aparținând domeniului public și/sau privat al municipiului Craiova, în vederea contractării acesteia de către societăți comerciale.

Art.2. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Urbanism vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Ing. Ion GROZA