Hotărârea nr. 232/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 232 Având în vedere referatul nr. 232209/2004 întocmit de Direcţia Urbanism prin care se propune modificarea H.C.L. nr.133/2003 referitoare la încheierea contractelor de închiriere pentru terenurile ocupate de construcţii provizorii cu destinaţie de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii edificate pe domeniul public şi privat al Consiliului Local al Municipiului Craiova ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 232

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr. 232209/2004 întocmit de Direcția Urbanism prin care se propune modificarea H.C.L. nr.133/2003 referitoare la încheierea contractelor de închiriere pentru terenurile ocupate de construcții provizorii cu destinație de spații comerciale, producție și prestări servicii edificate pe domeniul public și privat al Consiliului Local al Municipiului Craiova ;

/V

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată și Legii nr.453/2001 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 1943/2001 al M.L.P.A.T.

/V

În temeiul art. 38 lit. f, g, art.46 și art. 125 din Legea 215\2001, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică, prin completare, Hotărârea nr.133/2003 a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind încheierea contractelor de închiriere, respectiv prelungirea celor existente, pentru terenurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Craiova, ocupate de construcții provizorii cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Direcția Urbanism vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Ing. Ion GROZA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU