Hotărârea nr. 231/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 231 Având în vedere referatul nr.47360/2004 întocmit de Serviciul Fond Locativ şi Patrimoniu prin care se propune însuşirea rapoartelor de expertiză – evaluare a locuinţelor ce fac obiectul schimbului cu S.C. “ROCOMA EXIM” S.R.L. aprobat prin H.C.L. nr.137/2004;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 231

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr.47360/2004 întocmit de Serviciul Fond Locativ și Patrimoniu prin care se propune însușirea rapoartelor de expertiză - evaluare a locuințelor ce fac obiectul schimbului cu S.C. “ROCOMA EXIM” S.R.L. aprobat prin H.C.L. nr.137/2004;

În temeiul art. 38 lit. d, f și art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.2 al H.C.L. nr.35/2004 în sensul majorării valorii imobilului situat în str. Frații Buzești, nr.27 de la 2.690.000.000 lei la 3.199.000.000 lei conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă însușirea rapoartelor de expertiză-evaluare a locuințelor ce fac obiectul schimbului cu S.C. “ROCOMA EXIM” S.R.L., conform anexelor nr.2-8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se modifică art.3 al H.C.L. nr.35/2004 și va avea următorul conținut: “Locuințele aparținând S.C. "ROCOMA EXIM" S.R.L., ce fac obiectul schimbului prevăzut la art.1., vor fi evaluate printr-un raport de expertiză care va fi supus aprobării Consiliului Local”.

Art.4. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și S.C.”ROCOMA EXIM” S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Ing. Ion GROZA


SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU