Hotărârea nr. 230/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 230 Având în vedere referatul nr.45409/2004 al Serviciului Registru Agricol prin care se propune aprobarea schimbului între un teren aparţinând domeniului privat al municipiului şi un teren proprietate privată a S.C. DOM VICTORIA S.A. precum şi Raportul privind situaţia terenurilor aflate în str. Gârleşti nr.12A, Craiova, întocmit de consilier municipal Şerbănoiu Elena;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 230

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr.45409/2004 al Serviciului Registru Agricol prin care se propune aprobarea schimbului între un teren aparținând domeniului privat al municipiului și un teren proprietate privată a S.C. DOM VICTORIA S.A. precum și Raportul privind situația terenurilor aflate în str. Gârlești nr.12A, Craiova, întocmit de consilier municipal Șerbănoiu Elena;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată și Legii nr.453/2001 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 1943/2001 al M.L.P.A.T.

În temeiul art. 38 lit. f și h, coroborat cu art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă schimbul între terenul aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 1220,00 mp, situat în B-dul Știrbei Vodă, nr.9, colț cu str. Gheorghe Doja și terenul proprietatea S.C. DOM VICTORIA S.A. în suprafață de 5.000,00 mp, situat în str. Gârlești, nr.12 A, identificate în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Contractul de schimb se va perfecta după obținerea certificatului de urbanism pentru înstrăinare, evaluarea terenurilor și însușirea de către Consiliul Local a rapoartelor de expertiză.

Art.3. Direcția Administrației Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Direcția Urbanism și S.C. DOM VICTORIA S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Ing. Ion GROZA              Nicoleta MIULESCU