Hotărârea nr. 229/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 229 Având în vedere referatul nr. 37159/2004, al Direcţiei Economico-Financiare prin care se propune aprobarea tarifelor pentru instalarea pe stâlpii de iluminat public a panourilor şi cablurilor de fibră optică;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 229

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr. 37159/2004, al Direcției Economico-Financiare prin care se propune aprobarea tarifelor pentru instalarea pe stâlpii de iluminat public a panourilor și cablurilor de fibră optică;

/V

În temeiul art. 38 lit. d și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

Se aprobă tarifele pentru instalarea pe stâlpii de iluminat public a panourilor de mici dimensiuni sau pentru susținerea cablurilor de fibră optică, după cum urmează:

  • - 1,65 euro/stâlp/lună,fără TVA pentru Cl.București și B-dul N.Titulescu;

  • - 0,65 euro/stâlp/lună,fără TVA pentru celelalte zone ale orașului;

Art.2.

Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Ing. Ion GROZA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU