Hotărârea nr. 228/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 228 Având în vedere referatul nr.233321/2004 întocmit de Direcţia Economico-Financiară prin care se propune însuşirea preţului negociat cu S.C. “NIELA COM” S.R.L.pentru terenul concesionat conform H.C.L. nr.161/2004;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 228

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr.233321/2004 întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune însușirea prețului negociat cu S.C. “NIELA COM” S.R.L.pentru terenul concesionat conform H.C.L. nr.161/2004;

/V

În temeiul art. 38 lit. d, f și art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă valoarea redevenței de 568.560.000 lei negociată cu S.C. “NIELA COM” S.R.L. Craiova pentru terenul în suprafață de 138,00 mp, situat în cart. Craiovița Nouă, adiacent spațiului comercial de la parterul blocului 61A, Craiova, ce se va achita în primele 3 luni ale fiecărui an pe perioada concesiunii de 15 ani.

Art.2. Redevența va fi renegociată din 3 în 3 ani.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și S.C. “NIELA COM”S.R.L. Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Ing. Ion GROZA


SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU