Hotărârea nr. 227/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 227 Având în vedere referatul nr.232970/2004 al Serviciului Fond Locativ şi Patrimoniu prin care se propunere scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafaţă de 20,00 mp, situat în incinta Colegiului Naţional “ELENA CUZA” în vederea amplasării unei construcţii cu caracter provizoriu pentru comercializare produse alimentare, conform H.C.L. nr.318/2002;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 227

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în °edința ordinara din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr.232970/2004 al Serviciului Fond Locativ și Patrimoniu prin care se propunere scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafață de 20,00 mp, situat în incinta Colegiului Național “ELENA CUZA” în vederea amplasării unei construcții cu caracter provizoriu pentru comercializare produse alimentare, conform H.C.L. nr.318/2002;

În conformitate cu prevederile Legii Învățământului nr.84/1995, republicată;         În temeiul art.38 lit. f, h °i art.46 din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publica locala ;

HOTÂRÂaTE:

Art.1. Se aproba scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafață de 20,00 mp, situat în incinta Colegiului Național “ELENA CUZA” în vederea amplasării unei construcții cu caracter provizoriu cu respectarea obiectului de activitate prevăzut de H.C.L. nr.318/2002.

Art.2. Direcția Administrație Publica Locala, Direcția Economico-Financiară și Direcția Tehnică de Investiții, Patrimoniu și Gospodărie Comunală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Ing. Ion GROZA