Hotărârea nr. 226/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 226 Având în vedere referatul nr. 232974/2004 al Direcţiei Economico-Financiare prin care se propune aprobarea cedării, la cererea, a concesiunii terenului situat în Valea Gangului, nr.104-110, aprobată prin H.C.L. nr.243/2003 de la dl.Tărăşescu Marcel către dl.Popescu Victor;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIE

HOTĂRÂREA NR. 226

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr. 232974/2004 al Direcției Economico-Financiare prin care se propune aprobarea cedării, la cererea, a concesiunii terenului situat în Valea Gangului, nr.104-110, aprobată prin H.C.L. nr.243/2003 de la dl.Tărășescu Marcel către dl.Popescu Victor;

/V

În conformitate cu prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

/V

În temeiul cu art. 38 lit. f și art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cedarea, la cerere, a concesiunii terenului în suprafață de 450,0 mp, situat în Valea Gangului, nr.104-110 de la domnul Tărășescu Marcel către domnul Popescu Victor și pe cale de consecință modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr.264/2003.

Art.2. Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Ing. Ion GROZA


Nicoleta MIULESCU