Hotărârea nr. 225/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 225 Având în vedere referatul nr.35837/2004 al Serviciului Registru Agricol prin care se propune trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului în vederea realizării unui schimb;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 225

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 2712.2004;

Având în vedere referatul nr.35837/2004 al Serviciului Registru Agricol prin care se propune trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului în vederea realizării unui schimb;

/V

În conformitate cu prevederile art.10 (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Potrivit prevederilor Legii 50/1991 republicată și Legii nr.453/2001 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 1943/2001 al M.L.P.A.T.

/V

În temeiul art. 38 lit. f și g, coroborat cu art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Craiova a terenului în suprafață de 274,00 mp situat în str. Amaradia cu următoarele vecinătăți:

  • - N - proprietate PETRESCU;

  • - E - domeniul public;

  • - S - alee acces;

identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă schimbul terenului identificat la art.1 cu terenul în suprafață de 274,00 mp situat în str. Amaradia, nr.74 (fostă Pavlov nr.112), proprietate d-nei Petrescu Doina cu următoarele vecinătăți:

  • - N - lot 3 și lot1 (proprietate privată);

  • - E - domeniul public;

  • - S - alee acces;

  • - V - str. Amaradia;

Art.3. Contractul de schimb se va perfecta după obținerea certificatului de urbanism pentru înstrăinare.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Consiliul Local Municipal în fața notarului public în vederea autentificării, înregistrării, intabulării și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.5. Direcția Administrației Publică Locală, Direcția Urbanism, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Serviciul Registru Agricol vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Ing. Ion GROZA


Nicoleta MIULESCU