Hotărârea nr. 224/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 224 Având în vedere referatul nr. 233620/2004 întocmit de Direcţia Administraţie Publică Locală prin care se propune stabilirea nivelului contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanţarea activităţii de protecţie a copilului protejat sau persoana majoră care beneficiază de protecţie;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 224

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr. 233620/2004 întocmit de Direcția Administrație Publică Locală prin care se propune stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanțarea activității de protecție a copilului protejat sau persoana majoră care beneficiază de protecție;

/V

În conformitate cu prevederile art.19 din O.U.G. nr.26/1997 republicată, art-23 din O.U.G. nr.192/1999 și H.G. nr.457/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuției comunității locale la finanțarea activității de protecție a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap precum și a persoanei majore care beneficiază de protecție, precum și Hotărârea nr.174/18.XI.2004 a Consiliului Județean Dolj;

/V

În temeiul art. 38 lit.d, s și art.46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilește nivelul contribuției Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanțarea activității de protecție a copilului protejat sau a persoanei majore care beneficiază de protecție în condițiile art.19 din O.U.G. nr.26/1997, republicată, pentru copiii aflați în plasament/încredințare la asistenți maternali profesioniști în procent de 25% din 34.527.306 lei/an/copil, ce reprezintă costul anual aprobat de Consiliul Județean Dolj pentru anul 2005.

Art.2. Se stabilește nivelul contribuției Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanțarea activității de protecție a copilului protejat sau a persoanei majore care beneficiază de protecție în condițiile art.19 din O.U.G. nr.26/1997, republicată, pentru copiii instituționalizați în cadrul D.J.P.D.C. Dolj în procent de 25% din 37.682.625 lei/an/copil, ce reprezintă costul anual aprobat de Consiliul Județean Dolj pentru anul 2005.

Art.3. Se stabilește nivelul contribuției Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanțarea activității de protecție a copilului protejat sau a persoanei majore care beneficiază de protecție în condițiile art.19 din O.U.G. nr.26/1997, republicată, pentru copiii aflați în centrele de zi ale D.J.P.D.C. Dolj în procent de 25% din 15.622.000 lei/an/copil, ce reprezintă costul anual aprobat de Consiliul Județean Dolj pentru anul 2005.

Art.4. Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Ing. Ion GROZA               Nicoleta MIULESCU