Hotărârea nr. 223/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 223 Având în vedere referatele nr.202481/2004 al Direcţiei Administraţie Publică Locală prin care se propune aprobarea listelor cu beneficiarii de abonamente lunare gratuite pe mijloace de transport în comun în municipiul Craiova, condiţiile de acordare precum şi cuantumul abonamentelor, pentru luna IANUARIE 2005.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 223

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatele nr.202481/2004 al Direcției Administrație Publică Locală prin care se propune aprobarea listelor cu beneficiarii de abonamente lunare gratuite pe mijloace de transport în comun în municipiul Craiova, condițiile de acordare precum și cuantumul abonamentelor, pentru luna IANUARIE 2005.

/V

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.290/2003 al M.L.P.T.L. privind acordarea de gratuități pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, însoțitorii acestora cât și beneficiarilor de indemnizații;

/V

În temeiul art. 38, lit. d și art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă listele ce cuprind 3.672 beneficiari de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport în comun - persoane cu handicap accentuat și grav cât și asistenții personali ai acestora - din municipiul Craiova, pentru luna IANUARIE 2005, în valoare de 1.083.240.000 lei conform anexei nr.1-3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Acordarea abonamentelor de transport gratuite persoanelor stabilite la art.1, este condiționată de îndeplinirea cumulativ a următoarelor condiții:

  • - să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova;

  • - să dețină certificat medical, eliberat de Comisia de expertiză medicală Dolj;

  • - să fie apte fizic pentru deplasare;

Art.3. Se aprobă cuantumul abonamentului în limita sumei de 295.000 lei/persoană/lună care va include și contravaloarea tipăririi acestuia.

Art.4. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și R.A.Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Ing. Ion GROZA               Nicoleta MIULESCU