Hotărârea nr. 222/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 222 Având în vedere referatul nr. 230289/2004 întocmit de Compartimentul Integrare Europeană prin care se propune aprobarea bugetului împrumuturilor externe rambursabile pentru anul 2005;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTARÂREA NR. 222

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr. 230289/2004 întocmit de Compartimentul Integrare Europeană prin care se propune aprobarea bugetului împrumuturilor externe rambursabile pentru anul 2005;

Potrivit prevederilor Legii nr.511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005;

/V

În conformitate cu Memorandumul de Finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, privind asistenta financiara nerambursabila prin Instrumentul de Politici Structurale de Preaderare (ISPA) pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și furnizarea de facilități pentru epurarea apelor uzate";

/V

În temeiul art. 38 lit. d și art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul împrumuturilor externe rambursabile pentru anul 2005 în sumă de 146.498.856 mii lei, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Compartimentul Integrare Europeană vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Ing. Ion GROZA


SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU