Hotărârea nr. 221/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 221 Având în vedere referatul nr. 230287/2004 întocmit de Compartimentul Integrare Europeană prin care se propune aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2005;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTARÂREA NR. 221

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr. 230287/2004 întocmit de Compartimentul Integrare Europeană prin care se propune aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2005;

Potrivit prevederilor Legii nr.511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005;

/V

În conformitate cu prevederile Legii nr.581/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2002 pentru Ratificarea Memorandumului de Finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național PHARE 2001 (RO 0104-RO 0109) și a prevederilor art.3 din H.G.R. nr.399/2001 concentrarea fondurilor PHARE 2001 - componenta coeziune economică și socială și a fondurilor de cofinanțare corespunzătoare de la bugetul de stat;

/V

În temeiul art. 38 lit. d și art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2005 în sumă de 492.810.627 mii lei, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Compartimentul Integrare Europeană vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Ing. Ion GROZA              Nicoleta MIULESCU