Hotărârea nr. 220/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 220 Având în vedere referatul nr. 212968/2004 al Direcţiei Tehnice, Investiţii, Patrimoniu şi Gospodărie Comunală prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciilor publice de salubrizare a municipiului Craiova;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 220

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.XI.2004;

Având în vedere referatul nr. 212968/2004 al Direcției Tehnice, Investiții, Patrimoniu și Gospodărie Comunală prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciilor publice de salubrizare a municipiului Craiova;

/V

În conformitate cu prevederile Legii nr.326/2001 - legea serviciilor publice de gospodărie comunală, Legii nr.139/2002 privind aprobarea O.G. nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților și H.G. nr.433/2004 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubritate;

În temeiul art. 38 lit.f, art.125 și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă “Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciilor publice de salubrizare a municipiului Craiova”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei își încetează efectele Hotărârea nr.67/2000 a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Direcția Tehnică, Investiții, Patrimoniu și Gospodărie Comunală, Direcția Urbanism și Serviciul Public de Salubritate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Ing. Ion GROZA