Hotărârea nr. 219/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 219 Având în vedere referatul nr.233886/2003 întocmit de Serviciul Resurse-Umane prin care se propune aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Craiova pentru anul 2005;

CONSILIUL

CRAIOVA


LOCAL


AL


MUNICIPIULUI


HOTĂRÂREA NR. 219

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004.

Având în vedere referatul nr.233886/2003 întocmit de Serviciul Resurse-Umane prin care se propune aprobarea organigramei °i statului de funcții ale aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Craiova pentru anul 2005;

Potrivit prevederilor O.U.G. nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005 precum și ale Legii nr.53/2003 - Codul Muncii;

În temeiul art. 38 lit. e și art.46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Craiova, pentru anul 2005, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Ing. Ion GROZA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU