• Hotărârea 248/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 248 Având în vedere referatul nr. 234218/2004 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune delegarea domnului Popescu Gheorghe în funcţia de director general al.R.A.APĂ începând cu 15.01.2005;
 • Hotărârea 247/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 247 Având în vedere referatele nr. 136/2004 şi 233826/2004 întocmit de Serviciul Fond Locativ şi Patrimoniu prin care se propune achiziţionarea de locuinţe de pe piaţa liberă în vederea repartizării ca locuinţe sociale;
 • Hotărârea 246/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 246 Având în vedere referatul nr. 233757/2004 al Direcţiei Economico - Financiară, prin care se propune acordarea de înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun ale R.A. TRANSPORT pe raza municipiului Craiova precum şi subvenţionarea cheltuielilor materiale de exploatare funcţionare ale regiei;
 • Hotărârea 245/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 245 Având în vedere referatul nr. 233346/2004 întocmit de Serviciul Fond Locativ şi Patrimoniu prin care se propune aprobarea Protocolului de preluare a unor bunuri şi personal de la Centru de Recuperare şi reabilitare a Persoanelor cu handicap Craiova;
 • Hotărârea 244/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 244 Având în vedere referatul nr. 233885/2004 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcþii ale Serviciului Public de Asistenţă Medico-Socială Craiova;
 • Hotărârea 243/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 243 Având în vedere referatul nr. 151/2004 întocmit de Direcţia Administraţie Publică Locală prin care se propune înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Medico-Socială Craiova prin reorganizarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Craiova;
 • Hotărârea 242/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 242 Având în vedere referatul nr. 233536/2004 întocmit de Serviciul Coordonare Asociaţii de Proprietari prin care se propune modificarea, prin completare, a H.C.L. nr.114/2004 privind aprobarea listei cu persoanele atestate ca administrator de imobil;
 • Hotărârea 241/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 241 Având în vedere referatul nr.202833/2004 al Direcţiei Administraţie Publică Locală prin care se propune modificarea Parteneriatului de colaborare cu Prefectura Judeţului Dolj, D.D.F.S.S., A.J.O.F.M. Dolj, Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice, Casa de Cultură TRAIAN DEMETRESCU, Direcţia de Sănătate Publică Dolj şi Asociaţia de Îngrijiri Comunitare HELIOS în vederea continuării Programului Social de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în dificultate din municipiul Craiova;
 • Hotărârea 240/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 240 Având în vedere referatul nr.232966/2004 întocmit de Serviciul Fond Locativ şi Patrimoniu prin care se propune aprobarea unui schimb de locuinţe sociale, între GRIGORE DELIA şi SĂRDARU ION + MATEI ZANA, la cererea acestora, precum şi avizul favorabil al Comisiei de Repartizare a Locuinţelor;
 • Hotărârea 239/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 239 Având în vedere referatul nr.232965/2004 al Serviciului Fond Locativ şi Patrimoniu prin care se propune trecerea unor locuinţe din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova în vederea vânzării către actualii chiriaşi;
 • Hotărârea 238/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 238 Având în vedere referatul nr.232961/2004 al Serviciului Fond Locativ şi Patrimoniu prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale în vederea concesionării;
 • Hotărârea 237/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 237 Având în vedere referatul nr. 234105/2004 întocmit de Direcţia Tehnică de Investiţii, Patrimoniu şi Gospodărie Comunală prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate “Amenajare Aleea Personalităţilor” în Parcul Teatrului Naţional Craiova;
 • Hotărârea 236/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 236 Având în vedere referatul nr.231928/2004 întocmit de Compartimentul Integrare Europeană prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Reabilitare ecologică a zonei economice de Nord-Vest a municipiului Craiova, LAC CRAIOVIŢA”;
 • Hotărârea 235/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 235 Având în vedere referatul nr. 232968/2004 întocmit de Direcţia Tehnică de Investiţii, Patrimoniu şi Gospodărie Comunală prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate “Consolidare şi amenajare clădire Liceu TEOLOGIC ADVENTIST Craiova, str. Paşcani, nr.28”;
 • Hotărârea 234/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 234 Având în vedere referatul nr. 232968/2004 întocmit de Direcţia Tehnică de Investiţii, Patrimoniu şi Gospodărie Comunală prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate “Centrală termică proprie pentru Căminele nr.1 şi 2 la Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate Craiova”;
 • Hotărârea 233/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 233 Având în vedere referatul nr.231756/2004 întocmit de Direcţia Urbanism prin care se propune contractarea, prin licitaţie publică, a serviciilor de desfiinţare a construcţiilor ilegale realizate pe domeniul public şi/sau privat al municipiului Craiova;
 • Hotărârea 232/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 232 Având în vedere referatul nr. 232209/2004 întocmit de Direcţia Urbanism prin care se propune modificarea H.C.L. nr.133/2003 referitoare la încheierea contractelor de închiriere pentru terenurile ocupate de construcţii provizorii cu destinaţie de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii edificate pe domeniul public şi privat al Consiliului Local al Municipiului Craiova ;
 • Hotărârea 231/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 231 Având în vedere referatul nr.47360/2004 întocmit de Serviciul Fond Locativ şi Patrimoniu prin care se propune însuşirea rapoartelor de expertiză – evaluare a locuinţelor ce fac obiectul schimbului cu S.C. “ROCOMA EXIM” S.R.L. aprobat prin H.C.L. nr.137/2004;
 • Hotărârea 230/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 230 Având în vedere referatul nr.45409/2004 al Serviciului Registru Agricol prin care se propune aprobarea schimbului între un teren aparţinând domeniului privat al municipiului şi un teren proprietate privată a S.C. DOM VICTORIA S.A. precum şi Raportul privind situaţia terenurilor aflate în str. Gârleşti nr.12A, Craiova, întocmit de consilier municipal Şerbănoiu Elena;
 • Hotărârea 229/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 229 Având în vedere referatul nr. 37159/2004, al Direcţiei Economico-Financiare prin care se propune aprobarea tarifelor pentru instalarea pe stâlpii de iluminat public a panourilor şi cablurilor de fibră optică;
 • Hotărârea 228/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 228 Având în vedere referatul nr.233321/2004 întocmit de Direcţia Economico-Financiară prin care se propune însuşirea preţului negociat cu S.C. “NIELA COM” S.R.L.pentru terenul concesionat conform H.C.L. nr.161/2004;
 • Hotărârea 227/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 227 Având în vedere referatul nr.232970/2004 al Serviciului Fond Locativ şi Patrimoniu prin care se propunere scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafaţă de 20,00 mp, situat în incinta Colegiului Naţional “ELENA CUZA” în vederea amplasării unei construcţii cu caracter provizoriu pentru comercializare produse alimentare, conform H.C.L. nr.318/2002;
 • Hotărârea 226/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 226 Având în vedere referatul nr. 232974/2004 al Direcţiei Economico-Financiare prin care se propune aprobarea cedării, la cererea, a concesiunii terenului situat în Valea Gangului, nr.104-110, aprobată prin H.C.L. nr.243/2003 de la dl.Tărăşescu Marcel către dl.Popescu Victor;
 • Hotărârea 225/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 225 Având în vedere referatul nr.35837/2004 al Serviciului Registru Agricol prin care se propune trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului în vederea realizării unui schimb;
 • Hotărârea 224/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 224 Având în vedere referatul nr. 233620/2004 întocmit de Direcţia Administraţie Publică Locală prin care se propune stabilirea nivelului contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanţarea activităţii de protecţie a copilului protejat sau persoana majoră care beneficiază de protecţie;
 • Hotărârea 223/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 223 Având în vedere referatele nr.202481/2004 al Direcţiei Administraţie Publică Locală prin care se propune aprobarea listelor cu beneficiarii de abonamente lunare gratuite pe mijloace de transport în comun în municipiul Craiova, condiţiile de acordare precum şi cuantumul abonamentelor, pentru luna IANUARIE 2005.
 • Hotărârea 222/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 222 Având în vedere referatul nr. 230289/2004 întocmit de Compartimentul Integrare Europeană prin care se propune aprobarea bugetului împrumuturilor externe rambursabile pentru anul 2005;
 • Hotărârea 221/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 221 Având în vedere referatul nr. 230287/2004 întocmit de Compartimentul Integrare Europeană prin care se propune aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2005;
 • Hotărârea 220/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 220 Având în vedere referatul nr. 212968/2004 al Direcţiei Tehnice, Investiţii, Patrimoniu şi Gospodărie Comunală prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciilor publice de salubrizare a municipiului Craiova;
 • Hotărârea 219/2004 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 219 Având în vedere referatul nr.233886/2003 întocmit de Serviciul Resurse-Umane prin care se propune aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Craiova pentru anul 2005;