Proces verbal din 22.01.2020

Ședința din 22 ianuarie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 41.707/305/22.01.2020

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare, convocate de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 22 ianuarie 2020, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Radu Mihai Constantea, Corina Ecaterina Croitoru, Rareș Petru Ferdean, Călin Marcel Găbudean, Gabriela Iuliana Moldovan, Dan Ioan Morar și Ovidiu Vasile Vișan.

5                                                           s                                                               s

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și acesta este aprobat în unanimitate; oferă cuvântul președintelui de vârstă al consiliului local în vederea solicitării de propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.

Dl. cons. Ioan Pop - președintele de vârstă - solicită propuneri pentru funcția de președinte de ședință.

Dl. cons. Moisin - îl propune pe domnul consilier Dan Ștefan Tarcea - viceprimar.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Radu Marin Moisin și se obține unanimitate.

Dl. Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar, este ales, astfel, în funcția de președinte de ședință.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

  • 1.  Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 150000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Baschet, a meciului de baschet România-Spania, contând pentru preliminariile Eurobasket 2021, februarie 2020. Proiect din inițiativa primarului.

  • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local al transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare-clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular autorizat și acreditat, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. primar - le mulțumește consilierilor locali pentru că au răspuns atât de prompt invitației de a discuta niște probleme extrem de importante pentru comunitate; prezintă și susține proiectele de pe ordinea de zi.

Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

  • 1. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 150000 lei, pentru organizarea în municipiul Clui-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Baschet, a meciului de baschet România-Spania, contând pentru preliminariile Eurobasket 2021, februarie 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 20.

9                                    9              9                         5                                                    i             »

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (20 de voturi pentru).

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local al transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare-clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular autorizat și acreditat, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (20 de voturi pentru).

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                Secretarul general al municipiului,

Ec. Dan Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier superior.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.