Proces verbal din 16.03.2020

Ședința de îndată din 16 martie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 162.756/305/16.03.2020

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare, convocate de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 16 martie 2020, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Corina Ecaterina Croitoru (absentă motivat), Mihai Drăgoescu, Rareș Petru Ferdean, Gergely Balâzs, Radu Marin Moisin, Adrian Mureșan și Ioan Pop.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și acesta este aprobat în unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

  • 1.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

  • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de plată al parcărilor cu abonament prevăzut la art. 5 din Anexa la Hotărârea nr. 25/2010 (aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca) modificată și completată prin Hotărârea nr. 316/2015 și nr. 265/2016, până la data de 30 iunie pentru anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

  • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de plată a taxei de reconcesionare, pentru locurile de înhumare a căror concesiune a expirat în anul 2019, în conformitate cu art. 46 din Hotărârea nr. 61/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 300/2014, până la data de 30 iunie 2020 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. primar - le mulțumește consilierilor locali pentru că au răspuns invitației de a participa la această ședință extraordinară, convocată de îndată, care are următoarele obiective: prelungirea până în data de 30 iunie a termenului de plată a parcărilor și a taxelor de concesiune referitoare la cimitire, pentru a evita crearea de aglomerație la ghișee, termenul inițial fiind data de 31 martie; speră că guvernul va prelungi, la rândul său, perioada în care pot fi plătite impozitele și taxele locale, până în data de 30 iunie, însă acest lucru nu poate fi făcut decât prin ordonanță de urgență, pentru că trebuie modificat Codul fiscal; arată că al doilea obiectiv al acestei ședințe de consiliu, convocate de îndată, este reprezentat de crearea posibilității de a organiza ședințe de consiliu local în format de videoconferință, pe o platformă on-line; precizează că vor fi respectate în integralitate toate rigorile legii cu privire la oferirea posibilității cetățenilor de a lua cuvântul în cadrul ședințelor, precum și cu privire la asigurarea dreptului la vot pentru consilierii locali; le transmite consilierilor locali că, dacă va fi cazul, vor fi invitați să participe la o ședință de consiliu local în format de videoconferință, pe o platformă on-line, în baza unei înscrieri prealabile, prin intermediul căreia consilierii locali se vor conecta la această platformă, toate celelalte proceduri urmând să se desfășoare la fel; arată că votul va fi nominal, adică la fiecare punct de pe ordinea de zi va fi citit numele fiecărui consilier local, iar acesta își va exprima opțiunea: vot pentru, împotrivă sau abținere; susține că, pentru a respecta caracterul public al ședințelor de consiliu, cei care doresc să participe și să ia cuvântul în cadrul punctelor de pe ordinea de zi au două posibilități: să vină în această sală de ședință și să intre, în numărul permis de lege sau de decretul de instituire a stării de urgență și, cu acordul președintelui de ședință - care va fi prezent în sală, alături de secretarul general al municipiului - li se va pune la dispoziție un microfon și vor putea interveni la fiecare punct de pe ordinea de zi la care doresc; precizează că, dacă nu doresc să se deplaseze, cetățenii vor putea participa la ședințele de consiliu on-line, în baza unei înscrieri prealabile pe platformă, urmând a le fi oferită posibilitatea de a se conecta, la fel ca în cazul consilierilor locali, și vor putea interveni la punctele de pe ordinea de zi la care au solicitat să ia cuvântul; precizează că cetățenii vor trebui să se înscrie pe platformă cu minim patru ore înainte, în cazul ședințelor ordinare, cu minim două ore înainte, în cazul ședințelor extraordinare și cu minim o oră înainte, în cazul ședințelor extraordinare, convocate de îndată; arată că, prin aceste modalități, este asigurată, în integralitate, respectarea prevederilor legale cu privire la caracterul public al ședințelor de consiliu și cu privire la asigurarea dreptului la vot pentru consilierii locali; reiterează că este o posibilitate, nu o regulă, ca, în perioade excepționale, ședințele de consiliu să poată avea loc și on-line, procedură care nu va mai fi utilizată atunci când încetează situația excepțională; informează că, la nivelul județului Cluj, există patru cazuri de persoane testate pozitiv cu coronavirus, 126 de persoane sunt în carantină și 982 de persoane se află în izolare la domiciliu; arată că, de asemenea, la Spitalul de Boli Infecțioase sunt internate 12 persoane infectate cu coronavirus, pentru că, în acest moment, Clujul este un centru regional de tratare a acestor persoane; subliniază că toate aceste persoane au o stare bună, nimeni nu este intubat și speră că se vor vindeca; precizează că, de altfel, în acest moment, în România nu există nicio persoană decedată din cauza coronavirusului și sunt luate toate măsurile pentru evitarea răspândirii virusului; arată că trebuie să fie respectate dispozițiile imperative ale autorităților statului și ale specialiștilor, fiind contraindicate inițiativele personale, care să genereze panică sau care să nu respecte cadrul legal existent; face un apel la calm și la responsabilitate din partea tuturor cetățenilor, care trebuie să știe că autoritățile statului au situația sub control, că nu există riscul ca magazinele să nu fie aprovizionate, că farmaciile funcționează în continuare, precum și că sunt făcute eforturi pentru procurarea de măști, detergenți și dezinfectanți, pentru că a fost creat cadrul legal pentru a putea fi achiziționate printr-o procedură simplificată; arată că serviciile medicale de urgență sunt funcționale, conform prevederilor legale, evident, fiind pregătite locuri suplimentare pentru carantină sau pentru tratarea persoanelor infectate; face un apel către cetățeni, să utilizeze cele 160 de cereri și proceduri digitale, pentru a evita contactul cu administrația, cu ghișeele și deplasările în oraș; recomandă efectuarea plăților on-line și utilizarea sistemelor digitale, pentru a evita contactul direct atât cu funcționarii, cât și cu banii în forma lor fizică, deoarece aceștia presupun un risc major de transmitere a coronavirusului; arată că va oferi informații cu privire la orice măsură care va fi luată în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, care până acum, a pus în aplicare, la nivel local, măsurile dispuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 20.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

  • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (20 de voturi pentru).

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de plată al parcărilor cu abonament prevăzut la art. 5 din Anexa la Hotărârea nr. 25/2010 (aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca) modificată și completată prin Hotărârea nr. 316/2015 și nr. 265/2016, până la data de 30 iunie pentru anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (20 de voturi pentru).

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de plată a taxei de reconcesionare, pentru locurile de înhumare a căror concesiune a expirat în anul 2019, în con formitate cu art. 46 din Hotărârea nr. 61/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 300/2014, până la data de 30 iunie 2020 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (unanimitate).

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                Secretarul general al municipiului,

Ec. Dan Ștefan Tarcea                                   Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier superior.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.