CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 230.557/305/13.05.2020

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 12 mai 2020, ședință convocată de către primar.

Datorită măsurilor restrictive impuse de autoritățile statului, ședința se desfășoară printr-o platformă on-line de videoconferință și se procedează la vot electronic.

La apelul nominal se constată că absentează consilierul local Molhem M. Bashar (participă la ședință după votarea ordinii de zi). Consiliul local este legal întrunit.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru”, iar un număr de trei voturi nu au fost înregistrate, respectiv, votul doamnei consilier Suciu, al domnului consilier Ferdean și al domnului consilier Gergely.

Dl. cons. Suciu - confirmă că votul este „pentru”.

Dl. cons. Ferdean - confirmă că votul este „pentru”.

Dl. cons. Gergely - confirmă că votul este „pentru”.

Secretarul general al municipiului - anunță că, în unanimitate, procesul-verbal al ședinței anterioare a fost aprobat.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 21.05.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 22.05.2020, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A. care va avea loc la sediul societății, în data de 28.05.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 29.05.2020, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate pe lista de priorități pe anul 2020, aprobată prin Hotărârea nr. 35 din 2020. Proiect din inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu. Proiect din inițiativa primarului.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Stephenson nr. 13, ap. 1 și ap. 2. Proiect din inițiativa primarului.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Liviu Rebreanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ghimeșului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Vaida Voevod (tronsonul 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Vlahuță din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Aleea Gârbău din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Bobâlnei (trosonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Albac din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Graurilor nr. 6. Proiect din inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil de birouri (P+2E+R) și funcțiuni cvasi-industriale (P), str. Plevnei nr. 54; beneficiară: S.C. Auto Dasis S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință colectivă S+P+2E+R, str. Erkel Ferenc nr. 1; beneficiară: Enache Mirela. Proiect din inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Restructurare și refuncționalizare corp C1, amenajări exterioare, str. Odobești nr. 59; beneficiară: BB Family Conceptfun S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Câmpului nr. 156A; beneficiari: Fărăgău Luminița și Fărăgău Ovidiu-loan. Proiect din inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni mixte și locuințe colective 2S+P+3E+2R, Calea Baciului nr. 19-21; beneficiari: Fereștean Ovidiu-Mihai și S.C. Coratim S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - desființare parțială, extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în spații pentru cazare turistică, S+P+4E, str. Teleorman nr. 42; beneficiară: Marnel Conserv S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu funcțiune mixtă S+P+2E+R, str. Traian Vuia nr. 72; beneficiară: S.C. BAVA CONSTR S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Extindere și mansardare locuință unifamilială P+M, str. Carpați nr. 38; beneficiari: Hossu Melinda Tunde și Hossu Jozsef Gyorgy. Proiect din inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință semicolectivă D+P+E, str. Lombului nr. 30; beneficiar: Măcicășan Adrian Valentin. Proiect din inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Etajare parțială imobil, str. Georges Clemenceau nr. 7; beneficiari: Mornăilă Florin Mihai, Mornăilă Ramona, Silaghi Horațiu și Silaghi Cristina Alina. Proiect din inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - desființare construcție existentă și construire imobil mixt de locuințe cu spații comerciale la parter S+P+5E+R, str. Traian nr. 28; beneficiar: Kondrat losif. Proiect din inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - str. Soporului, beneficiari: Varga loan Alexandru și SDC Imobiliare S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Sergiu Celibidache - în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Panait Istrati - în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” -semaforizare trei treceri de pietoni, conform Certificatului de urbanism nr. 1363/04.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” -semaforizare trei treceri de pietoni, conform Certificatului de urbanism nr. 1387/08.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” -semaforizare 10 treceri de pietoni, conform Certificatului de urbanism nr. 1576/11.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” -semaforizare trecere de pietoni pe str. Donath intersecție cu aleea Bucura, conform Certificatului de urbanism nr. 2258/21.05.2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 1124/2018 (aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 484/2019 (aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului). Proiect din inițiativa primarului.

 • 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 650.000 lei, din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență socială și medicală, pentru implementarea Programului social „Alimente”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 36. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 • 37. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - sem. II 2019.

 • 38. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. - sem. II 2019.

 • 39. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A. - sem. II 2019.

 • 40. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea parțială a Hotărârii nr. 928/19.12.2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4A, 4B, 5/I, 5/II, 6, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 41. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 930/19.12.2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 42. Informare privind plângerea prealabilă formulată de către Organizația Județeană Cluj a Partidului Verde.

 • 43. Informare privind Plângerile prealabile înregistrate sub nr. 170067/1/19.03.2020 și nr. 205800/45/22.04.2020, formulate de către Moldovanu Melania-Maria, Napeu Camelia Ana-Maria, Napeu Lucian-Dan, Petmezi Elena-Crina, Parizek Laur-Cătălin, Ilea Horea, Ilea Octavia-Andrada, Balibanu Balibanu Antoniu-Mihai, Casoveanu Veronica Maria, Necula Dan, Harjau Maricica, Harjau Dan-Andrei, Harjau Andrada Raluca, Cioran Ovidiu-Dan, Dragan Corina-Mihaela, reprezentați prin Moldovanu Melania-Maria, domiciliată în Cluj-Napoca, str. Petuniei nr. 7, ap. 49.

 • 44. Diverse.

Dl. primar - retrage punctul 23 de pe ordinea de zi, pentru precizări suplimentare; propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 44a, 44b, 44c și 44d, în vederea dezbaterii și supunerii lor la vot; propune ca punctul 6 de pe ordinea de zi să fie adus, spre dezbatere și aprobare, înaintea punctului 4 de pe ordinea de zi.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obține unanimitate (26 de voturi pentru).

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și cu celelalte propuneri formulate de domnul primar, și se obțin 26 de voturi pentru.

Ordinea de zi suplimentară:

44 a - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Scărilor nr. 10-12. Proiect din inițiativa primarului.

44 b - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, Zona Cetățuia. Proiect din inițiativa primarului.

44 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionarii cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

44 d - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. primar - prezintă o informare privind starea actuală a municipiului Cluj-Napoca în ceea ce privește combaterea epidemiei de COVID-19 și privind principalele proiecte de investiții din municipiu: arată că în județul Cluj - sunt avute în vedere și persoane din alte județe care se află la tratament, fiind infectate cu COVID-19, în municipiul Cluj-Napoca -, astăzi, 12 mai 2020, sunt 260 de persoane infectate cu COVID-19, din care 46 sunt din municipiul Cluj-Napoca; subliniază că, în județul Cluj și în județele limtrofe, există și 263 de persoane vindecate, din care 72 sunt din municipiul Cluj-Napoca; informează că, din păcate, există și 20 de decese, în județul Cluj și în județele limitrofe, din care trei sunt din municipiul Cluj-Napoca; arată că aceste date au fost primite prin amabilitatea prefectului județului Cluj, președintele Comitetului pentru situații de urgență, căruia îi mulțumește pe această cale; evidențiază că este meritul clujenilor și al celor care se află în linia întâi în spitale, alături de autoritățile publice, pentru faptul că situația este ținută sub control, atât în municipiul Cluj-Napoca, cât și în județul Cluj; arată că, mai mult - într-un scenariu la care speră să nu ajungem niciodată -, mai există încă 358 de locuri amenajate în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, pentru situații extreme, în cazul unei explozii neprevăzute și necontrolate de infectări cu COVID-19; le mulțumește clujenilor pentru responsabilitate, deoarece consideră că niciodată, doar prin amenzi și prin sancțiuni, nu va putea fi ținută situația sub control, iar o societate nu va putea funcționa închegat; crede că, în Cluj-Napoca, situația va fi ținută sub control și după trecerea la etapa responsabilității individuale; informează că, în urma aprobării consilierilor locali, a fost realizată dezinfecția la toate blocurile din municipiul Cluj-Napoca, respectiv, la 3.171 de blocuri, prin blocuri înțelegând toate unitățile cu mai mult de șase apartamente, la 6.058 de scări, cu o suprafață de 2.527.500 mp., valoarea totală a dezinfecției fiind de 281.955 de lei, cu T.V.A., deci o valoare mult sub cea prognozată; arată că, în municipiul Cluj-Napoca, potrivit legii, sunt în evidență 2.426 de persoane peste 65 de ani, tară sprijin sau altă formă de ajutor, persoane singure, dintre care 854 beneficiază, zilnic, de sprijin, într-o formă sau alta, din partea Direcției de Asistență Socială și Medicală, din partea organizațiilor non-guvernamentale și din partea cultelor religioase, cărora le mulțumește public pentru sprijin și implicare; precizează că persoanele fără adăpost beneficiază de 186 de locuri disponibile, din care sunt ocupate 137, persoanele fără adăpost beneficiind, astfel, de sprijinul municipalității, pentru tot ceea ce înseamnă cazare, masă și igienă; arată că primăria, cu sprijinul consiliului local, deja a achiziționat 2098 de tablete pentru elevii din învățământul preuniversitar, care nu dețin laptop, calculator sau tabletă, astfel încât, în municipiul Cluj-Napoca, toți cei care au solicitat, pe baza unei analize făcute de către școli, raportată la veniturile familiilor, au posibilitatea de a avea acces la învățământul on-line, digital; evidențiază că, prin implicarea domnului viceprimar, deja școlile și grădinițele din municipiu sunt dotate cu dispozitive pentru dezinfectant; precizează că parcurile și cimitirele din Cluj-Napoca nu au fost închise, pentru că cetățenii au dat dovadă de responsabilitate și au respectat regula de a nu forma grupuri mai mari de trei persoane; anunță că, de săptămâna viitoare, în mijloacele de transport în comun vor fi marcate locurile pentru păstrarea distanței cerută de lege, de cel puțin un metru, iar purtarea măștilor de protecție va fi obligatorie, după ieșirea din starea de urgență și intrarea în starea de alertă; arată că în proiectul privind rectificarea bugetară este prevăzută o sumă destinată achiziționării de măști pentru persoanele vulnerabile, care beneficiază de venitul minim garantat sau sunt fără venituri - aproximativ 1.000-1.500 de persoane; precizează că urcarea în autobuze se va face doar pe ușa din față, iar recomandarea este ca, până la ora 8:30, să utilizeze transportul în comun doar cei care merg la serviciu sau care au urgențe medicale, pentru a putea fi respectată distanțarea socială; le mulțumește tuturor celor care au asigurat și asigură continuitatea desfășurării activităților de zi cu zi din municipiu; anunță că, la fiecare patru ore, va fi asigurată dezinfectarea mijloacelor de transport în comun, prin difuzoarele cărora vor fi anunțate permanent informații privind măsurile de prevenire a infectării cu COVID-19; arată că, începând de săptămâna viitoare, vor fi achiziționate termometre pentru măsurarea temperaturii, atât pentru angajați, cât și pentru școli, pentru că urmează examenele, iar, potrivit prevederilor legale, va trebui efectuată o scanare a temperaturii la intrarea în școală, astfel încât cei care au temperatură de peste 37° să fie direcționați spre medicul de familie sau spre un cabinet medical; precizează că prezența la medic sau la stomatolog va fi făcută doar pe bază de programare telefonică; arată că programul de lucru al unităților publice și private va fi decalat - inclusiv primăria va avea programul de lucru decalat, la orele 8, 9 și 10 -, va fi extinsă munca la domiciliu, în condițiile digitalizării, care, împreună cu măsurile de igienă elementară și cu telemedicina, poate fi considerată un drept câștigat; evidențiază că vor fi luate măsuri speciale în piețele agro-alimentare, pentru evitarea aglomerării, cei care vând produse agroalimentare urmând să poarte, obligatoriu, măști de protecție și vor fi sprijinte grupurile vulnerabile, asigurându-li-se echipamente de protecție; arată că astăzi este supusă aprobării, în cadrul bugetului, o alocare de 300.000 de lei către Direcția de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de măști pentru grupurile vulnerabile; informează că au fost reluate înscrierile pentru căsătorii, iar sâmbătă vor avea loc șapte căsătorii, iar duminică, patru, putând participa maxim opt persoane; anunță că, de luni, va începe eliberarea certificatelor restante și a buletinelor; arată că vor exista trei corturi pentru completarea documentelor, urmând ca oamenii să intre pe rând, cu respectarea distanțării sociale, pentru primirea actelor mai sus-menționate; precizează că este vorba despre peste 500 de certificate de naștere și de peste 500 de certificate de deces; informează că obiectivele anunțate pentru data de 15 mai vor fi finalizate, și anume: str. Bună Ziua, strada Molnar Piuariu - prima stradă smart din România, Parcul Între Lacuri, iar strada Ferdinand, vineri, va fi circulabilă; subliniază că locurile de muncă și investițiile sunt extrem de importante, iar primăria a sprijinit și va sprijini activitatea economică a orașului; consideră că sănătatea este cea mai importantă și că nu poți avea o economie sănătoasă dacă nu ai oameni sănătoși, de aceea măsurile pentru asigurarea sănătății au avut prioritate; le mulțumește consilierilor locali pentru sprijinul acordat.

D-na cons. Croitoru - cu toate că domnul primar a precizat că accesul în cadrul cimitirelor nu a fost interzis, susține că i s-a comunicat că Cimitirul Central este închis.

Dl. primar - arată că nu este permis accesul grupurilor mai mari de trei persoane în Cimitirul Central, fiind obligatorie și respectarea distanțării sociale; precizează că, în aceste condiții, cimitirul este deschis.

D-na cons. Croitoru - susține că a fost vorba de un cuplu, soț și soție, și consideră că este o problemă de comunicare.

Dl. primar - subliniază că nu există nicio decizie a Comitetului Local pentru Situații de Urgență referitoare la închiderea cimitirului.

D-na cons. Croitoru - afirmă că asta i-a comunicat și ea șefei serviciului de specialitate, care a contrazis-o.

Dl. primar - anunță că o să verifice acest lucru, fiind prima astfel de sesizare pe care o primește.

D-na cons. Croitoru - susține că nu i s-a părut că este respectată distanțarea socială în Piața Mihai Viteazu; solicită să fie suplimentate măsurile de supraveghere și de acces în piețe.

Dl. primar - arată că Piața Mihai Viteazu nu este în subordinea primăriei, fiind obligația administratorului pieței private să asigure aceste măsuri, însă va dispune poliției locale să verifice acest aspect.

D-na cons. Croitoru - îi mulțumește domnului primar pentru toate eforturile depuse și speră ca situația să fie în continuare sub control.

Dl. primar - o asigură pe doamna consilier Croitoru că va dispune și la piețele private controale suplimentare; precizează că în piețele administrate de primărie au fost și sunt respectate cerințele obligatorii stabilite de autorități.

Președinte de ședință - constată că, din acest moment, consilierul local Molhem M. Bashar este prezent la ședință, cvorumul fiind de 27.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Sunt înregistrate 25 de voturi din 27 și două voturi nu au fost înregistrate, respectiv, votul domnului consilier Tarcea, viceprimar, și al domnului consilier Rațiu.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - confirmă că votul este „pentru”.

Dl. cons. Rațiu - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate (27 de voturi pentru).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 21.05.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 22.05.2020, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil; îl propune pe domnul consilier Tomoș pentru a reprezenta interesele consiliului local, iar mandatul este „pentru”.

Dl. cons. Kinizsi - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Se spune la vot amendamentul și se obțin 26 de voturi pentru (consilierul local Kinizsi Zoltân nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 26 de voturi pentru (consilierul local Kinizsi Zoltân nu participă la vot).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Clu j Innovation Park S.A. care va avea loc la sediul societății, în data de 28.05.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 29.05.2020, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - anunță că nu paricipă la vot și la dezbateri.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil; îl propune pe domnul consilier Găbudean pentru a reprezenta interesele consiliului local, cu mandatul de a vota „pentru”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II.

Se constată că un vot nu s-a înregistrat.

Dl. cons. Morar - confirmă că se abține de la vot.

Amendamentul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru și o abținere (consilierul local Florin Valentin Gliga nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru, două împotrivă și o abținere (consilierul local Florin Valentin Gliga nu participă la vot).

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Stephenson nr. 13, ap. 1 și ap. 2. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate pe lista de priorități pe anul 2020, aprobată prin Hotărârea nr. 35 din 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Clu j-Napoca, a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Stephenson nr. 13, ap. 1 și ap. 2. Proiect din inițiativa primarului.

A fost discutat după punctul 3 de pe ordinea de zi.

 • 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Liviu Rebreanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ghimeșului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Vaida Voevod (tronsonul 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 26 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Râcz.

Dl. cons. Racz - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Vlahuță din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Aleea Gârbău din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Bobâlnei (trosonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Albac din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Clu j-Napoca, str. Graurilor nr. 6. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire imobil de birouri (P+2E+R) și funcțiuni cvasi-industriale (P), str. Plevnei nr. 54; beneficiară: S.C. Auto Dasis S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil, cu două amendamente: primul - suprafața de teren necesară lărgirii str. Plevnei, propusă la profil II G-25 m., va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F. cu titlu de drum, anterior emiterii autorizației de contruire și va fi întreținută ca spațiu verde cu dalaj în dreptul accesului, până la lărgirea străzii de către municipalitate; al doilea amendament: la faza de autorizație de construire se vor asigura locurile de parcare pentru biciclete, conform Anexei 2 din H.C.L. P.U.G.

Se supune la vot primul amendament al Comisiei III și se obțin 27 de voturi pentru.

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei III și se obțin 27 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obține unanimitate (27 de voturi pentru).

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire locuință colectivă S+P+2E+R, str. Erkel Ferenc nr. 1; beneficiară: Enache Mirela. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil, cu următorul amendament: se completează art. 1, cu următorul paragraf: se vor planta doi arbori pe spațiul verde dispus spre str. Bună Ziua, arbori din specia acer platanoides columnare, cu circumferința de minim 35 de cm., măsurată la un m. de la colet.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 27 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Restructurare și refuncționalizare corp C1, amenajări exterioare, str. Odobești nr. 59; beneficiară: BB Family Conceptfun S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 26 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Tothfalusi.

Dl. cons. Tothfalusi - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Câmpului nr. 156A; beneficiari: Fărăgău Luminița și Fărăgău Ovidiu-Ioan. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire imobil cu funcțiuni mixte și locuințe colective 2S+P+3E+2R, Calea Baciului nr. 19-21; beneficiari: Fereștean Ovidiu-Mihai și S.C. Coratim S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — desființare parțială, extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în spații pentru cazare turistică, S+P+4E, str. Teleorman nr. 42; beneficiară: Marnel Conserv S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire imobil cu funcțiune mixtă S+P+2E+R, str. Traian Vuia nr. 72; beneficiară: S.C. BAVA CONSTR S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil, cu următorul amendament: ultimul alineat de la art. 1 va avea următorul conținut: toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia; suprafața de teren necesară lărgirii str. Traian Vuia se va dezmembra din parcela inițială și înscrisă în C.F. cu titlu de drum și va avea aceeași îmbrăcăminte rutieră, ca și trotuarul existent, anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 27 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Extindere si mansardare locuință unifamilială P+M, str. Carpați nr. 38; beneficiari: Hossu Melinda Tunde și Hossu Jozsef Gyorgy. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire locuință semicolectivă D+P+E, str. Lombului nr. 30; beneficiar: Măcicășan Adrian Valentin. Proiect din inițiativa primarului.

Retras.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Etajare parțială imobil, str. Georges Clemenceau nr. 7; beneficiari: Mornăilă Florin Mihai, Mornăilă Ramona, Silaghi Horațiu și Silaghi Cristina Alina. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — desființare construcție existentă și construire imobil mixt de locuințe cu spații comerciale la parter S+P+5E+R, str. Traian nr. 28; beneficiar: Kondrat losif Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - susține că terenul de pe str. Traian „are un front de 15 și, în spate, se îngustează până la 13”, deci nu are un format regulat, fiind propusă o construcție cu tipologie L; întreabă dacă modulul din spate, de patru etaje, este chiar necesar, având în vedere că va umbri zona nord-estică; solicită lămuriri din partea Comisiei de urbanism, care a studiat mai în detaliu proiectul.

Președintele de ședință - răspunde că proiectul este în faza de P.U.D.; arată că, „în urma deciziei dacă avizul este pozitiv, noi am considerat, consilierii locali, am considerat că proiectul poate să fie avizat așa; el a făcut obiectul dezbaterii și în Comisia tehnică de urbanism; au fost mai multe dezbateri în Comisia tehnică de urbanism pe acest subiect și aceasta a fost varianta propusă, validată, aprobată și de către Comisia tehnică, și de către Comisia III, de urbanism; din punct de vedere urbanistic, toți cei care au fost prezenți la aceste comisii și-au dat votul pentru”.

Dl. cons. Tothfalusi - „vă mulțumesc”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru și o abținere.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. — str. Soporului, beneficiari: Varga loan Alexandru și SDC Imobiliare S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Drăgoescu - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil, cu următorul amendament: antepenultimul alineat de la art. 1 va avea următorul conținut: anterior emiterii autorizației de construire pentru imobilele din cadrul ansamblului propus, se vor realiza la strat de uzură și echipa edilitar, prin proiect de specialitate, circulațiile din care se realizează accesul, respectiv, str. C (profil III G 15 m.) și str. B (profil III B 18 m.) și se vor transfera în domeniul public, cu titlu gratuit, suprafețele de teren necesare lărgirii str. Soporului și realizării circulației adiacente culoarului Becașului.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 26 de voturi pentru (consilierul local Mihai Drăgoescu nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat.

Se constată că un număr de 25 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Roman.

Dl. cons. Roman - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre, cu amendamentul votat, a fost aprobat cu 26 de voturi pentru (consilierul local Mihai Drăgoescu nu participă la vot).

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriz.a existentă a străzii Sergiu Celibidache - în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Panait Istrati — în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” — semaforizare trei treceri de pietoni, conform Certificatului de urbanism nr. 1363/04.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” — semaforizare trei treceri de pietoni, conform Certificatului de urbanism nr. 1387/08.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” — semaforizare 10 treceri de pietoni, conform Certificatului de urbanism nr. 1576/11.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” — semaforizare trecere de pietoni pe str. Donath intersecție cu aleea Bucura, conform Certificatului de urbanism nr. 2258/21.05.2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 1124/2018 (aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 484/2019 (aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Președintele de ședință - „domnule Tomoș, ați spus că nu participați la vot - ați votat; lămuriți-ne”.

Dl. cons. Tomoș - „scuze, din greșeală”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru (consilierul local Constantin loan Tomoș nu participă la vot).

 • 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 650.000 lei, din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență socială și medicală, pentru implementarea Programului social „Alimente”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 36. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 37. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca — sem. II2019.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 38. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. — sem. II2019.

Dl. cons. Gliga - anunță că nu participă la vot.

Președintele de ședință - precizează că acest punct de pe ordinea de zi nu trebuie votat.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 39. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. TermoficareNapoca S.A. — sem. II2019.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 40. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea parțială a Hotărârii nr. 928/19.12.2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4A, 4B, 5/I, 5/II, 6, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii.

Se supune la vot propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii.

Se constată că un număr de 26 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Nistor.

Dl. cons. Nistor - confirmă că votul este „pentru”.

Plângerea a fost respinsă și hotărârea a fost menținută cu 27 de voturi pentru.

 • 41. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 930/19.12.2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii.

Se supune la vot propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 42. Informare privind plângerea prealabilă formulată de către Organizația Județeană Cluj a Partidului Verde.

D-na cons. Pop Loredana - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Dl. cons. Nistor - solicită să fie învoit două minute.

Președintele de ședință - „vă rog, dacă se poate, după acest punct”.

Dl. cons. Nistor - „bine, după acest punct”.

Președintele de ședință - „în regulă”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii.

Se supune la vot propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 25 de voturi pentru și o abținere (consilierul local Loredana Pop nu participă la vot).

Președintele de ședință - anunță că, din acest moment, domnul consilier Nistor este învoit, cvorumul fiind de 26.

 • 43. In formare privind Plângerile prealabile înregistrate sub nr. 170067/1/19.03.2020 și nr. 205800/45/22.04.2020, formulate de către Moldovanu Melania-Maria, Napeu Camelia Ana-Maria, Napeu Lucian-Dan, Petmezi Elena-Crina, Parizek Laur-Cătălin, Ilea Horea, Ilea Octavia-Andrada, Balibanu Balibanu Antoniu-Mihai, Casoveanu Veronica Maria, Necula Dan, Harjau Maricica, Harjau Dan-Andrei, Harjau Andrada Raluca, Cioran Ovidiu-Dan, Dragan Corina-Mihaela, reprezentați prin Moldovanu Melania-Maria, domiciliată în Cluj-Napoca, str. Petuniei nr. 7, ap. 49.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii.

Dl. cons. Tothfalusi - referitor la expertiza La Terenuri, consideră că este o eroare clară a expertului; propune admiterea plângerii, deoarece încadrarea terenurilor este eronată.

Președintele de ședință - „în regulă, să înțeleg că faceți un amendament?”.

Dl. cons. Tothfalusi - „da; amendament în care propun admiterea plângerii prealabile, din cauza erorii făcute de expert”.

Președintele de ședință - îi transmite domnului consilier Tothfalusi că nu este vorba 9                                    9              9

despre un amendament, deoarece nu se modifică nimic în interiorul plângerii, însă domnul consilier Tothfalusi are posibilitatea de a vota împotrivă.

Se supune la vot propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 20 de voturi pentru, trei împotrivă și trei abțineri.

44 a - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Scărilor nr. 10-12. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

44 b - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, Zona Cetățuia. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

44 c — Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionarii cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. primar - arată că acest proiect de hotărâre a parcurs toate etapele procedurale, inclusiv dezbaterea publică și actualizează, practic, plafoanele de la care pot fi acordate facilități la transportul în comun pentru pensionari, în concordanță cu solicitările analizate și cu resursele financiare disponibile la nivel bugetar, ținând cont de indexarea în timp a pensiilor; arată că dorește să propună un amendament, în consonanță cu ceea ce a spus la începutul ședinței, și anume că, de săptămâna viitoare, municipalitatea va recomanda cetățenilor municipiului ca, până la ora 8:30 dimineața, să utilizeze mijloacele de transport în comun doar cei care merg la serviciu, au urgențe medicale sau sunt în tranzit prin municipiul Cluj-Napoca; propune următorul amendament: „la capitolul 2, art. 2 se modifică și se completează, după cum urmează: facilitățile la transport public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionari cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca se acordă sub formă de abonamente valabile, de luni până vineri, începând cu ora 8:30, iar sâmbătă și duminică, conform programului de funcționare al C.T.P., al Companiei de Transport Public, pe perioada unui an calendaristic”; reiterează că, pentru a evita aglomerația din mijloacele de transport în comun, recomandarea este ca după ora 8:30 să aibă acces toată lumea, iar până la ora 8:30 să meargă doar cei care trebuie să ajungă la serviciu, pentru că trebuie păstrată distanța socială în mijloacele de transport în comun, pentru a limita răspândirea virusului; arată că sunt extinse plafoanele, pe baza indexării pensiilor, însă cu această precizare, referitoare la cei care pot utiliza transportul în comun până la ora 8:30 dimineața; „evident că capitolul 3 art. 5 se modifică și se completează, după cum urmează..., și reiau exact amendamentul pe care l-am spus, din punct de vedere formal; aceasta e propunerea pe care v-o înaintez, de a include în acest proiect de hotărâre această precizare, cu privire la intervalul orar după ora 8:30, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică - nu-i aglomerat și, atunci, poate lumea să utilizeze când dorește transportul în comun”; consideră că, ținând cont de circumstanța în care ne aflăm, această măsură răspunde nevoilor noastre societale; precizează că, potrivit Codului administrativ, și el are dreptul să propună amendamente, nu doar consilierii locali.

Președintele de ședință - îi mulțumește domnului primar pentru intervenție și, în urma consultărilor pe care le-a avut cu colegii săi din Partidul Național Liberal, îi transmite domnului primar că apreciază faptul că a inclus pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre, prin care poate fi operată această indexare și, astfel, poate fi mărit, practic, plafonul până la care pot fi acordate gratuitățile, „dar, în același timp, în urma analizelor pe care noi le-am făcut, am vrea să facem și noi un amendament, iar acest amendament, din partea grupului Partidului Național Liberal, ar fi ca această excepție să fie operată doar în afara vacanțelor, și aici mă refer la vacanța de vară, și propunerea noastră concretă ar fi ca această excepție să fie în intervalul 1 iulie-31 august sau 15 iulie-31 august, atunci când nu este școală, este vacanța de vară; sigur, în perioada de iarnă este diferit și sunt vacanțele mult mai scurte și nu am vrea să-i bulversăm pe cei care sunt mai în vârstă, cu vacanțele, poate nu sunt familiarizați întotdeauna; aceasta ar fi propunerea noastră și aș vrea să formulăm un amendament, o să-l depunem și în scris acest amendament, pentru a avea, cred, un acces mult mai bun, mult mai facil și al celor în vârstă, pe perioada verii, în care nu trebuie să meargă cu copiii la școală și atunci nu avem o aglomerație așa de mare”.

D-na cons. Olah - viceprimar - arată că și grupul U.D.M.R. susține această propunere, formulată în cadrul ședinței de astăzi; crede că și propunerea formulată de președintele de ședință, în numele grupului P.N.L., este una corectă, având în vedere că pe perioada verii mijloacele de transport în comun nu sunt așa de aglomerate; „noi, totuși, am propune o reducere a perioadei de limitare a transportului..., de a beneficia de gratuități, respectiv, între orele 6:30 și 8:30 dimineața să existe această restricție în ceea ce privește folosirea gratuităților pe liniile de transport în comun, având în vedere că, totuși, anumiți pensionari au activități care pot fi desfășurate în diminețile zilelor, între luni și vineri; vă mulțumesc”.

Dl. primar - crede că propunerile formulate sunt de bun-simț și le susține, alături de amendamentul pe care l-a formulat; „și, atunci, amendamentul integrat ar fi: între orele 6:30-8:30 există, practic, solicitarea să nu fie utilizat transportul în comun de către cei care beneficiază de gratuități; să fim bine înțeleși: dacă plătești, poți să mergi și între orele respective, 6:30-8:30, dar gratuitatea operează până la 6:30 dimineața, de când începe transportul în comun, dacă ai de mers la piață, undeva sau la serviciu sau la ceva - până la 6:30 operează gratuitatea, nu operează între 6:30 și 8:30, după care operează tot timpul, inclusiv sâmbăta și duminica, fără limită de timp”; arată că nu există limită de timp nici în perioada vacanței de vară, care diferă de la un an la altul; precizează că „plafoanele se modifică așa: de la 1.700, cât era acum, la 2.150, pentru a beneficia de abonament pe toate liniile și acum s-a modificat, de la 1.900 de lei, cât era limita, la 2.400; deci, pot beneficia de abonament pe o singură linie toți cei care sunt între 2.151 și 2.400; până la 2.150, toată lumea beneficiază de facilități la transportul în comun, deci este o creștere și de indexare, conform celor comunicate, a valorii punctului de pensie”; arată că este vorba despre o creștere importantă, dar este avută în vedere, ținând cont de starea de urgență și de starea de alertă, și decongestionarea transportului în comun; reiterează că susține toate amendamentele formulate.

Dl. cons. Nistor - anunță că a revenit la ședință și întreabă dacă poate vota la acest punct de pe ordinea de zi.

Președintele de ședință - îi răspunde domnului consilier Nistor că poate vota încă de la acest punct, deoarece este prezent la dezbatere și încă nu au fost prezentate nici avizele comisiilor; anunță că cvorumul de ședință este de 27.

D-na cons. Croitoru - susține că, din câte a înțeles, această limitare între orele 6:30-8:30 operează în timpul stării de urgență.

Dl. primar - răspunde că nu este așa.

D-na cons. Croitoru - întreabă dacă această limitare va fi menținută și din toamnă, deoarece se gândește la pensionarii care-și duc nepoții la școală dimineața, în acel interval orar.

Dl. primar - răspunde că s-a gândit și la acest lucru și precizează că municipalitatea a extins și va extinde transportul cu autobuze școlare; pensionarii vor putea să-și ridice copiii de la școală, pentru că în acel interval orar va opera gratuitatea.

D-na cons. Croitoru - solicită să fie mai multe autobuze școlare.

Dl. primar - arată că municipalitatea era pregătită încă din 10 mai să extindă traseele și să suplimenteze numărul autobuzelor școlare.

D-na cons. Croitoru - face observația că este pusă problema unui interval orar în care oamenii pleacă la muncă, dar trebuie luat în considerare faptul că ei se și întorc de la muncă, de regulă în intervalul orar 16-18; întreabă dacă acest principiu al limitării nu ar trebui aplicat unitar.

Dl. primar - răspunde că întoarcerea de la muncă nu este atât de strict legată de un interval orar, așa cum este plecarea la muncă, deoarece unii mai merg la cumpărături sau în altă parte și, atunci, a considerat că ar fi excesiv să fie limitată utilizarea gratuităților și în cazul întoarcerii de la muncă; oferă exeplul intervalului orar dedicat pensionarilor pe timpul stării de urgență, între orele 11-13, care era insuficient; consideră că, și în acest caz, dacă sunt impuse prea multe restricții, se va ajunge în situația în care acest drept să nu mai poată fi utilizat.

Dl. cons. Morar - consideră că, din toamnă, când se va termina situația de criză, ar trebui să ne întoarcem la formula care a funcționat până în prezent; susține că afirmația că vor fi autobuze pentru toate școlile nu este reală în momentul de față; arată că el ar menține restricțiile strict pentru perioada cât va dura situația de urgență, adică până când va fi rezolvată situația creată de acest virus.

Dl. primar - precizează că își menține amendamentul, pentru a exista o coerență pe termen mediu și lung, iar dacă vor exista dezbateri și discuții, vom vedea cum va arăta situația în teren; crede că trebuie să mergem pe ideea decongestionării transportului în comun în orele de vârf, pentru a da prioritate celor care se duc la muncă, iar elevii să meargă cu autobuzele școlare, în principiu, astfel încât toată lumea să poată utiliza transportul în comun.

Președintele de ședință - propune să fie supus votului un singur amendament.

Dl. primar - „deci, reiau amendamentul, ca să se înțeleagă de către toată lumea conținutul lui: da, gratuitățile sunt operabile, cu excepția intervalului orar 6:30-8:30, de luni până vineri și cu excepția vacanței de vară a elevilor; cu aceste două excepții, se aplică gratuitățile pentru persoanele care fac obiectul proiectului de hotărâre”.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă până la începutul situației stării de urgență au fost semnale că autobuzele sunt prea aglomerate dimineața, că elevii nu pot să ajungă la școală, iar salariații la locul de muncă.

Dl. primar - răspunde că da, au fost foarte multe observații pe această temă, în decursul timpului.

Dl. cons. Gliga - arată că susține acest amendament, din cauză că societățile, firmele, și în special platformele industriale, firmele producătoare, care-și încep programul de lucru în intervalul orar 6-8 dimineața, vor trebui să asigure măsurile de distanțare socială, fără a mai beneficia de forța coercitivă a ordonanțelor militare; crede că ceea ce se va întâmpla după 15 mai va fi complet diferit de tot ce a fost înainte; consideră că această propunere este benefică.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul comun.

Se constată că sunt înregistrate 26 de voturi și un vot nu este înregistrat, al domnului consilier Pop.

Dl. cons. Pop - confirmă că votul este „pentru”.

Amendamentul comun, al primarului municipiului Cluj-Napoca, al grupului de consilieri locali ai Partidului Național Liberal și al grupului de consilieri locali ai U.D.M.R. este aprobat cu 25 de voturi pentru și două abțineri.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 26 de voturi pentru și o abținere.

44 d — Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Clu j-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. primar - le mulțumește consilierilor locali că au acceptat includerea acestui punct pe ordinea de zi, al cărui scop este de a asigura resursele financiare pentru ca școlile să-și poată achiziționa termometre, dezinfectanți și alte lucruri necesare desfășurării examenelor de capacitate și bacalaureat, potrivit reglementărilor legale din timpul stării de alertă; arată că, de asemenea, a fost prevăzută în bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală suma de 300.000 de lei, în vederea achiziționării de măști pentru persoanele vulnerabile, care figurează în evidențele direcției ca fiind fără venituri sau ca beneficiind de venitul minim garantat; evidențiază că a fost prevăzută și o sumă de bani pentru începerea demersurilor de modernizare a Parcului Primăverii din cartierul Mănăștur; îi invită pe consilierii locali ca, începând de sâmbătă, cu respectarea regulilor privind distațarea socială, să viziteze Parcul Între Lacuri.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

 • 44. Diverse.

Dl. cons. Kinizsi - solicită să fie învoit.

Președintele de ședință - „în regulă, mulțumim, am încheiat procedura de vot; mulțumim frumos pentru participare”.

Dl. cons. Kinizsi - „vă mulțumesc frumos, la revedere, o zi bună”.

Președintele de ședință - „la revedere”.

Dl. Radu Boloveschi - candidat din partea alianței U.S.R.-PLUS - solicită prelungirea perioadei de consultare publică pentru regulamentul referitor la parcaje, garaje și copertine, precum și organizarea unei dezbateri publice on-line, la care să participe O.N.G.-urile și cetățenii, pentru a oferi posibilitatea tuturor celor interesați să formuleze propuneri; susține că unele garaje nu sunt folosite pentru parcarea mașinilor, care sunt lăsate tot pe trotuare, iar prețul abonamentului pentru mașini este neschimbat de foarte mulți ani - 110 lei/mașină -, în timp ce pentru biciclete prețul este de 50 de lei, în condițiile în care o mașină ocupă spațiu cât pentru zece biciclete.

Președintele de ședință - îi transmite domnului Radu Boloveschi că această 9                                         9              9

consultare, pe care o solicită, va avea loc și propune ca aceste aspecte tehnice să fie discutate în cadrul consultării publice, având în vedere că domnul Radu Boloveschi a depus și în scris o solicitare în acest sens.

Dl. Radu Boloveschi - candidat din partea alianței U.S.R.-PLUS - „să înțeleg că va exista o dezbatere?”.

Dl. primar - „bineînțeles, legea nu e suspendată pe perioada stării de urgență sau a stării de alertă”; îi transmite domnului Radu Boloveschi că legea este respectată și, dacă solicită o dezbatere publică, aceasta va fi organizată, potrivit cadrului legal; reiterează că dezbaterea publică va avea loc, cu siguranță, urmând a fi anunțată public modalitatea de desfășurare a acesteia.

Dl. Radu Boloveschi - candidat din partea alianței U.S.R.-PLUS - susține că revenirea din starea de urgență înseamnă distanțare socială, context în care apreciază cele 96 de locuri de parcare pentru biciclete, date în folosință două parkinguri.

Dl. primar - precizează că acele locuri de parcare vor fi date în folosință după ce va fi aprobat regulamentul.

Dl. Radu Boloveschi - candidat din partea alianței U.S.R.-PLUS - apreciază, de asemenea, efortul de a include piste de biciclete în proiectele de modernizare a principalelor artere din oraș, însă consideră că ritmul de amenajare a locurilor de parcare și a pistelor pentru biciclete, mai ales în contextul actual, este destul de lent, având în vedere că bicicleta este un mijloc de transport nepoluant, care permite distanțarea socială; susține că municipiul Cluj-Napoca se pretează acestui tip de transport, cu bicicleta, deoarece distanțele nu sunt foarte mari, aspect care ar ajuta atât la decongestionarea traficului, cât și la reducerea poluării; afirmă că, potrivit unui studiu realizat recent, 51% dintre cetățenii români ar prefera să închirieze o bicicletă, după încetarea stării de urgență, iar 51% din populația Clujului înseamnă 150.000 de persoane; reclamă că pistele de biciclete nu sunt conectate între ele, iar depozitarea bicicletelor reprezintă o problemă, pentru că foarte puțini cetățeni locuiesc la casă; susține că în municipiul Cluj-Napoca există 150.000 de mașini și reiterează că o mașină ocupă spațiul pentru zece biciclete; solicită organizarea unei dezbateri publice on-line și pe acest subiect; întreabă care este stadiul de implementare a colectării selective a deșeurilor la nivel de municipiu, care a început în 1 iulie 2019; sesizează că multe puncte gospodărești au tomberoane lipsă, precum și că tomberoanele nu au, de cele mai multe ori, capacitatea adecvată; solicită organizarea unei dezbateri publice și pe acest subiect.

Dl. primar - îi mulțumește domnului Radu Boloveschi pentru prezență și pentru propunerile formulate.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea


Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de consilier superior Raul Pușcaș.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.