Proces verbal din 10.09.2020

Ședința din 10 septembrie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 401.602/305/21.08.2020

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 20 august 2020, ședință convocată de către primar.

La această ședință, doamna Jr. Aurora Roșca, secretarul general al municipiului, fiind în concediu de odihnă, este înlocuită de doamna Jr. Alina Rus, director executiv Direcția Juridică.

Ședința se desfășoară prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex și se procedează la vot electronic.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Mihai Drăgoescu, Gergely Balâzs (absent motivat), Kinizsi Zoltân și Adrian Mureșan. Consiliul local este legal întrunit.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 21 voturi „pentru”, iar două voturi nu au fost înregistrate, respectiv, votul domnului consilier Constantea și al domnului consilier Morar.

Dl. cons. Constantea - confirmă că votul este „pentru”.

Dl. cons. Morar - confirmă că votul este „pentru”.

Procesul verbal al ședinței anterioare a fost aprobat în unanimitate (23 de voturi pentru).

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 20. Proiect din inițiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 150/2013 (criteriile de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea acestora în regim de închiriere, începând cu anul 2014, formularele de înscriere pe lista de priorități la locuințe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți), precum și a Anexelor 1, 2 și 3, modificată prin Hotărârea nr. 434/2015. Proiect din inițiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019, 821/2019 și 864/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 402717 din 6.08.2019, încheiat cu domnul Lakatos Iosif. Proiect din inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unei suprafețe de 15 mp., situată la parterul corpului de clădire A1, din incinta Colegiului Național „George Coșbuc”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, a dreptului de proprietate asupra imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 6-8, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mirăslău (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 2 din blocul 1D. Proiect din inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 383/2015 (trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1, ap. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj). Proiect din inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 118/2020 (aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației și cercetării, în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18). Proiect din inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare zonă cu funcțiuni mixte - B-dul Muncii nr. 191-195; beneficiară: Bercan Ramona Cristina. Proiect din inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană - str. Gării nr. 21; beneficiară: S.C. Liberty Technology Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - Construire locuință unifamilială, Colonia Borhanci nr. 80 B prov.; beneficiari: Erdelyi Szilard-Miklos și Erdelyi Andreea. Proiect din inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare - Piața Unirii nr. 1 și nr. 2” din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 și 5 și completarea Hotărârii nr. 97/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”). Proiect din inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 61/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351/2013 și Hotărârea nr. 300/2014. Proiect din inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 76/2010 (aprobarea taxelor care vizează concesiunile și serviciile funerare ce urmează a fi încasate în cadrul Serviciului Administrare cimitire domeniul public). Proiect din inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 633/2019, cu modificările ulterioare, a Anexei Hotărârii nr. 393/2019, cu modificările ulterioare și a Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016, cu modificările și completările ulterioare și încetarea parțială a prevederilor Hotărârii nr. 309/2015, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local rutier, pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Clusterul de educație C-EDU” și aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației. Proiect din inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2021, a Hotărârii nr. 933/2019 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 21-23). Proiect din inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 • 24. Diverse.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 24f, 24g, 24h și 24i, proiecte care au fost postate pe siteul instituției și transmise comisiilor de specialitate; solicită ca punctul 24c să fie discutat înaintea punctului 19.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 23.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 22 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Loredana Pop.

D-na cons. Loredana Pop - confirmă că votul este „pentru”.

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată în unanimitate (23 de voturi pentru).

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

Ordinea de zi suplimentară:

24a - Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 338711, înscris în C.F. nr. 338711 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

24b - Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea tramvaie - Etapa I - Faza I”, „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de tramvaie - Etapa I - Faza II” și „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de tramvaie -Etapa I - Faza III”. Proiect din inițiativa primarului.

24c - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

24d - Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Liceului cu Program Sportiv, a unei părți din imobilul cu nr. cadastral 313981-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II. Proiect din inițiativa primarului.

24e - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-napoca” - semaforizare 15 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 2532/3.07.2020. Proiect din inițiativa primarului.

24f - Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

24g - Proiect de hotărâre privind deschiderea unui punct de lucru în incinta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj (C.M.I.D. Cluj) și completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca, aferent punctului de lucru. Proiect din inițiativa primarului.

24h - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 401/2016 (desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia pentru negocierea prețului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preemțiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor monument istoric). Proiect din inițiativa primarului.

24i - Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alba Iulia nr. 16. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. primar - dorește să abordeze următoarele teme: școala, situația referitoare la COVID 19, eliminarea birocrației din primărie, salubritatea, darea în folosință a primului cimitir nou din oraș, în ultimii 50 de ani, precum și a unui parking nou, cu 357 de locuri; arată că dorește ca, în condiții de siguranță, cât mai mulți copii să meargă la școală, exact în această ordine a priorităților: pe primul loc este siguranța, iar după aceea urmează mersul la școală; precizează că, în cadrul acestui scenariu, dacă nu se agravează situația din punct de vedere epidemiologic, elevii claselor zero-IV, aVIII-a și a XII-a - clasele terminale - vor merge zilnic la școală, urmând ca restul copiilor - gimnaziul și celelalte clase - să urmeze o formă de învățământ hibrid: jumătatea elevilor dintr-o clasă vor merge într-o săptămână la școală, iar celalată jumătate va urma cursuri on-line, de acasă, urmând ca, în următoarea săptămână, situația să fie inversată; precizează că, dacă situația se va îmbunătăți, evident, mai mulți copii vor veni la școală; evidențiază că pentru derularea acestui scenariu de bază au fost făcute toate pregătirile necesare, inclusiv prin rectificarea de buget supusă aprobării în ședința de consiliu de astăzi, astfel încât școlile să-și poată derula activitatea începând cu data de 14 septembrie; arată că, în anii trecuți, prin votul consilierilor locali, a fost alocată suma de cinci milioane de euro, pentru dotarea cu internet, fibră optică și calculatoare a tuturor școlilor; subliniază că, în aprilie, tot prin votul consilierilor locali, 2.100 de copii au primit tablete, astfel încât, în municipiul Cluj-Napoca, orice copil are acces la învățământul digital; evidențiază că este asigurat internet gratuit și pentru copiii din zonele defavorizate; arată că, pe lângă toate acestea, prin rectificarea de buget aprobată în data de 3 august, au fost alocate trei milioane de euro pentru tot ceea ce înseamnă învățământul digital: calculatoare, laptopuri, camere și căști; de asemenea, au fost alocați bani pentru dezinfecția curților școlilor, care va fi realizată de primărie, iar școlilor le-au fost asigurate fonduri pentru dezinfectanți și pentru toate echipamentele necesare; arată că a discutat cu inspectorul școlar, doamna Marinela Marc - pe care o felicită pe această cale - astfel încât fiecare școală să aibă soluțiile necesare asigurate, și anume: un singur copil în bancă, asigurarea distanței de un metru, circuite diferite pentru intrare și pentru ieșire, dezinfectanți, defazarea pauzelor, astfel încât în curtea școlii să nu se întâlnească foarte mulți copii, adică să existe cele mai sigure condiții cu putință, în situația dată; reiterează că acesta este scenariul de bază avut în vedere pentru începerea școlii, scenariu care va fi supus aprobării Comitetului Județean pentru Situații de Urgență; afirmă că un scenariu similar este pregătit și pentru creșe, unde numărul de locuri va fi înjumătățit, dar vestea bună este că cele 150 de locuri noi în creșe vor fi terminate în data de 15 octombrie, atât în creșa din cartierul Bună Ziua, cât și în cea de pe aleea Meziad; precizează că există și programul prin care este acordat un sprijin pentru angajarea de bone; reiterează că, din perspectiva municipalității, siguranța este prioritară; prezintă mai multe grafice privind situația epidemiologică la nivelul județului Cluj; arată că, în ultimele 24 de ore, au fost raportate 36 de cazuri noi în județul Cluj; precizează că, până în acest moment, au decedat 51 de persoane, inclusiv din alte județe; informează că, la nivelul județului Cluj, au fost confirmate 1.741 de cazuri, adică 2,52% cazuri per mie; arată că situația este ținută sub control, datorită medicilor și a cetățenilor; subliniază că pandemia este ținută sub control în afara spitalelor, de aceea face un apel la respectarea celor trei reguli fundamentale, de bun-simț: spălatul pe mâini, distanțarea socială și purtarea măștii, singurele măsuri care pot opri, astăzi, răspândirea acestui virus, astfel încât sistemul sanitar să nu fie supraîncărcat; susține că în decembrie se preconizează că va apărea cel puțin un vaccin; face un apel la conformarea voluntară, deoarece consideră că aceasta este cheia, și le mulțumește clujenilor că, în principiu, respectă aceste reguli din proprie conștiință; precizează că, evident, dacă regulile nu sunt respectate, municipalitatea este pregătită să aplice și prevederile legale; arată că județul Cluj este sub media națională în ceea ce privește numărul de cazuri confirmate, dar evidențiază că ne aflăm în faza dinților de fierăstrău, atât la nivel local, cât și la nivel național; subliniază că virusul există, dovada fiind creșterea numărului de cazuri în urma măsurilor de relaxare și a deciziilor Curții Constituționale, care au generat săptămâni în care nu a existat un cadrul legal prin care populația să fie protejată; arată, referitor la birocrație, că la Primăria municipiului Cluj-Napoca au devenit istorie copiile xerox cerute cetățenilor pentru diverse documente, cum ar fi buletinul, certificatul de căsătorie, certificatul de naștere, acte de proprietate, extrase C.F. sau talonul de înmatriculare, deoarece au fost montate 60 de scannere ultraperformante la toate ghișeele unde este asigurată relația cu cetățeanul, inclusiv la toate primăriile de cartier; referitor la salubritate, informează că municipalitatea a primit, la începutul lunii august, o adresă din partea Consiliului Județean Cluj, prin care a fost informată că a fost finalizată procedura de licitație pentru administrarea C.M.I.D. (Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, n.n.) - prima celulă, care a devenit, astfel, funcțională; precizează că, potrivit strategiei naționale, în fiecare județ poate exista un singur centru de prelucrare a deșeurilor, chiar dacă Primăria municipiului Cluj-Napoca și-ar fi dorit să aibă propriul centru; afirmă că au fost cinci ani de calvar, din 2015, când a fost închisă definitiv rampa provizorie; le mulțumește tuturor colegilor, dar și partenerilor externi, în special Primăriei municipiului Oradea, dar și altor primării, pentru că au ajutat municipalitatea clujeană să nu rămână cu deșeurile neridicate, în stradă; evidențiază că Primăria municipiului Cluj-Napoca a fost singura din țară care a realizat o rampă temporară, acreditată potrivit prevederilor legale, iar, pentru a nu depăși capacitatea acesteia, deșeurile au fost trimise și la rampele din Oradea, Târgu Mureș și din alte părți ale țării; arată că această situație a luat sfârșit, prin deschiderea C.M.I.D.-ului - prima celulă; precizează că, astăzi, cetățeanul plătește 10,93 lei/persoană pentru salubrizarea menajeră; afirmă că primăria, din 2015, plătește, din bugetul local, o sumă de bani, neinclusă în prețul plătit de cetățean, pentru rampa temporară de la Pata Rât și pentru transportarea surplusului de deșeuri în diverse părți ale țării; arată că, potrivit Consiliului Județean Cluj, începând cu luna august, a fost semnat contractul cu R.A.D.P. Cluj-Napoca (Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, n.n.), pentru depozitarea deșeurilor și tariful total pentru operare la C.M.I.D. este de 257,36 de lei/tonă, fără T.V.A., iar primăria, acum, trebuie să încheie contracte cu operatorii care colectează deșeurile, la acest preț; având în vedere că prețul a crescut, se ridică întrebarea cine plătește diferența; arată că prima soluție avută la dispoziție ar fi ca, la prețul de 10,93 de lei, să fie aplicată majorarea generată de operarea noului C.M.I.D., de 257,36 de lei/tonă, fără T.V.A., rezultând 14,43 de lei pe lună/persoană; reiterează că acest C.M.I.D. nu este finalizat, fiind funcțională doar prima celulă, centrul urmând să mai aibă o stație de tratare mecano-biologică, de aproximativ zece milioane de euro, care, potrivit afirmațiilor Consiliului Județean Cluj, va fi gata în 2021; precizează că, acum, tratarea mecano-biologică este realizată de R.A.D.P. Cluj-Napoca, această componentă fiind plătită distinct, iar, atunci când va fi terminat C.M.I.D.-ul în totalitate, va exista un singur preț care, potrivit Consiliului Județean Cluj, va scădea; arată că, acum, creșterea este de la 10,93 lei la 14,43 lei, adică de 32%, iar întrebarea este cine suportă această diferență; arată că soluția propusă consiliului local pentru păstrarea aceluiași preț plătit de cetățeni, de 10,93 lei, este ca, până la finalizarea în integralitate a C.M.I.D.-ului, diferența să fie suportată din bugetul local, la fel ca până acum, când deșeurile erau transportate la Oradea; „asta înseamnă o cheltuială de aproximativ un milion două sute de mii pe lună”; susține că nu a fost ușor să găsească această resursă financiară, în condițiile pandemiei și ale crizei economice, însă, astăzi, această resursă este asigurată, rectificarea de buget fiind pregătită pentru a fi supusă votului consiliului local; reiterează că cetățeanul va plăti același preț; precizează că dacă el nu găsea soluția financiară, iar colegii săi, soluția legală, rămâneam cu forma inițială a proiectului pe care a fost obligat să îl promoveze; reiterează că, odată cu finalizarea C.M.I.D.-ului, prețul va scădea, iar consiliul local nu va mai trebui să-l subvenționeze; arată că astăzi va fi marcată finalizarea, în Cluj-Napoca, a primului cimitir de o mare anvergură din ultimii 50 de ani; precizează că este vorba despre Cimitirul Moș Ion Roată din cartierul Someșeni, cimitir-parc care respectă toate standardele occidentale, având o suprafață de 20 de hectare și aproape 6.000 de locuri de veci, precum și băncuțe, spații de reculegere, pomi, spații verzi, 600 de parcări și o capelă modernă; anunță că cimitirul va fi funcțional începând cu luna septembrie; precizează că în cazul acestui cimitir nu vor putea fi făcute rezervări; informează că Parkingul Primăverii 20, cu 357 de locuri, va fi dat în funcțiune începând de săptămâna viitoare; arată că, în curând, va fi trecut în domeniul public și dat în administrare și Parkingul Mogoșoaia, care are cea mai modernă rețea de infrastructură verde din România, inclusiv un parc de 6.000 de mp., care este finalizat chiar în aceste momente.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 20. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 150/2013 (criteriile de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea acestora în regim de închiriere, începând cu anul 2014, formularele de înscriere pe lista de priorități la locuințe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți), precum și a Anexelor 1, 2 și 3, modificată prin Hotărârea nr. 434/2015. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 3. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014,141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019, 821/2019 și 864/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 22 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Tarcea, viceprimar.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - confirmă că votul este „pentru”. Proiectul a fost aprobat în unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 402717 din 6.08.2019, încheiat cu domnul Lakatos losif Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unei suprafețe de 15 mp., situată la parterul corpului de clădire A1, din incinta Colegiului Național „George Coșbuc”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, a dreptului de proprietate asupra imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 6-8, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „aviz favorabil și o propunem pe doamna Olah Emese, în vederea îndeplinirii formalităților privind transferul dreptului de proprietate asupra imobilului”.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 22 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Gliga.

Dl. cons. Gliga - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul, cu amendamentul votat, a fost aprobat în unanimitate (23 de voturi pentru).

Dl. cons. loan Pop - solicită o învoire de 15 minute.

Președintele de ședință - anunță că, începând cu punctul șapte de pe ordinea de zi, cvorumul de ședință este de 22.

 • 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mirăslău (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 21 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Racz.

Dl. cons. Racz - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru.

Dl. cons. Morar - solicită o învoire.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul este de 21.

 • 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 2 din blocul 1D. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 383/2015 (trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1, ap. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 118/2020 (aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației și cercetării, în vederea

schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 20 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Ferdean.

Dl. cons. Ferdean - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (21 de voturi pentru).

Dl. cons. Ioan Pop - anunță că a revenit la ședință.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 22.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare zonă cu funcțiuni mixte — B-dul Muncii nr. 191-195; beneficiară: Bercan Ramona Cristina. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „aviz favorabil; avem și un amendament: aleea de interes local propusă prin P.U.Z. (parcela 4) se va înscrie în C.F. cu titlu de drum, se va echipa edilitar, iar partea carosabilă a acesteia se va realiza la strat de uzură, anterior emiterii autorizației de construire pentru construcțiile de pe parcelele 1 și 3”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 21 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Vaida.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Amendamentul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru (unanimitate).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană — str. Gării nr. 21; beneficiară: S.C. Liberty Technology Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil, cu trei amendamente: „primul amendament - se vor realiza, pe cheltuiala investitorului, următoarele obiective de interes public: două stații de biciclete publice Cluj Bike, ce vor fi cedate cu titlu gratuit în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca, anterior recepției corpului A; amenajarea unui teren de 1.800 mp., lotul 5, cu acces direct din str. Oașului Fundătură, ca spațiu verde cu loc de joacă pentru copii, ce va fi cedat, cu titlu gratuit, în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca, anterior recepției ultimului corp de clădire al ansamblului propus, corpul A; amenajarea se va realiza în baza unui proiect de specialitate, avizat și va consta în loc de joacă pentru copii, cu dotări specifice, zonă de fitness în aer liber, zonă de relaxare, mobilier urban, alei pietonale, amenajare peisageră cu gazon, arbori și arbuști de talie mică și medie; amenajarea se va realiza în baza unui proiect de specialitate supus avizării; al doilea amendament: se vor planta minim opt arbori cu talie medie, cu circumferința de minim 35 cm., măsurată la o distanță de un m. de la colet, pe str. Gării, până la sfârșitul anului 2020; iar al treilea amendament: se va moderniza stația de autobuz de pe str. Oașului; termenul de realizare este de maxim 12 luni de la data obținerii autorizației de construire pentru modernizarea stației de autobuz, dar nu mai târziu de recepția corpurilor I și J din etapa 1”.

Președintele de ședință - „aceste amendamente o să fie depuse și în scris de către comisie și, de asemenea, ele vor fi preluate și în contractul de restructurare”.

Se supune la vot primul amendament al Comisiei III și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei III și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

Se supune la vot al treilea amendament al Comisiei III și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. — Construire locuință unifamilială, Colonia Borhanci nr. 80 B prov.; beneficiari: Erdelyi Szilard-Miklos și Erdelyi Andreea. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tothfalusi - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 20 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Moldovan (consilierul local Tothfalusi Andras nu participă la vot).

D-na cons. Moldovan - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 21 de voturi pentru (consilierul local Tothfalusi Andras nu participă la vot).

 • 14. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare — Piața Unirii nr. 1 și nr. 2” din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 21 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Vișan.

Dl. cons. Vișan - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 și 5 și completarea Hotărârii nr. 97/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 21 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Vaida.

Președintele de ședință - îi solicită domnului consilier Vaida să-și exprime votul; anunță că domnul consilier Vaida are probleme cu conexiunea și, în acest caz, cvorumul de ședință este de 21, până la restabilirea conexiunii.

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (21 de voturi pentru).

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 61/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351/2013 și Hotărârea nr. 300/2014. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. Virgil Trifu - cetățean - felicită municipalitatea clujeană pentru realizarea unui nou cimitir, de care Clujul avea atâta nevoie; consideră că unele articole ale proiectului de hotărâre lasă loc de interpretare, nefiind complete; reclamă că la art. 13, care reglementează certificatul de îmbălsămare, nu este specificat modelul, deoarece există două tipizate; susține că la art. 57 nu este precizată procedura potrivit căreia, în cazul transportării unui decedat într-o altă localitate, situată la mai mult de 30 de km., este necesară obținerea unui aviz de transport funerar de la Direcția de Sănătate Publică; subliniază că este foarte important să fie specificată această limită de kilometri, conform legii; arată că, potrivit legii funerare din 2014, denumirea corectă este cea de prestatori de servicii funerare, nu de pompe funebre, cum este menționat la art. 14.

Dl. primar - apreciază foarte mult, alături de colegii săi, observațiile domnului Virgil Trifu, care vor fi avute în vedere la modificarea pe fond a regulamentului, la care se lucrează în acest moment; arată că, prin acest proiect de hotărâre, este urmărită doar includerea Cimitirului Someșeni în rândul cimitirelor din municipiul Cluj-Napoca; precizează că proiectul privind modificarea pe fond a regulamentului o să stea în dezbatere publică timp de 30 de zile, dezbatere la care domnul Virgil Trifu o să fie invitat, on-line sau în Sala de sticlă; arată că, oricum, intervenția domnului Virgil Trifu este înregistrată, urmând a fi pusă la dispoziția celor pregătesc regulamentul, pentru a include observațiile făcute de acesta.

Dl. Virgil Trifu - cetățean - susține că a observat că cimitirul respectiv nu are o denumire, adică dacă o să rămână cimitirul din Someșeni, de pe str. Moș Ion Roată, o să existe aceleași probleme ca în cazul Cimitirului Pomet, care înainte, informal, era numit cimitirul din Valea Chintăului, ulterior municipalitatea trebuind să-i dea o denumire; afirmă că, în caz contrar, cimitirul respectiv va fi confundat cu Cimitirul Someșeni Parohial, de pe str. Traian Vuia.

Președintele de ședință - anunță că a fost notat aspectul specificat de domnul Virgil Trifu, aspect pe care-l roagă să-l ridice și în cadrul dezbaterii publice, iar dacă toate aceste puncte nu o să fie incluse în noul regulament, îi recomandă domnului Virgil Trifu să intervină din nou; „colegii mei au notat toate aceste intervenții ale dumneavoastră”.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 20 de voturi „pentru”, iar două voturi nu au fost înregistrate, respectiv, votul domnului consilier Gliga și al domnului consilier Molhem M. Bashar.

Dl. cons. Gliga - confirmă că votul este „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită domnului consilier Molhem M. Bashar să-și exprime votul; anunță că domnul consilier Molhem M. Bashar are probleme cu conexiunea și, în acest caz, cvorumul de ședință pentru punctul 17 de pe ordinea de zi este de 21.

Proiectul a fost aprobat cu 21 de voturi pentru.

Dl. cons. Florian - „domnule președinte, mă scuzați, solicit o învoire de 20 de minute”.

Președintele de ședință - „o să vă rog, după ce parcurgem următoarele puncte, o să puteți să mergeți în învoire, domnule consilier”.

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 76/2010 (aprobarea taxelor care vizează concesiunile și serviciile funerare ce urmează a fi încasate în cadrul Serviciului Administrare cimitire domeniul public). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

24c. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - „aviz favorabil, cu următorul amendament: în cadrul capitolului 74.02, subcapitolul 74.02.05.01, se introduce art. 40.30, cu suma de 4.000.000 de lei, prin diminuarea art. 20.01.04, cu suma de 2.500.000 de lei și a art.

20.30.30, cu suma de 1.500.000 de lei, pentru finanțarea costurilor de operare aferente serviciului public de salubrizare menajeră”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - dorește să facă următoarea precizare: art. 40.30 înseamnă „Alte subvenții”, iar art. 20.01.04 înseamnă „Apă, canal, salubritate”.

Președintele de ședință - îl roagă pe domnul consilier Gliga să depună și în scris amendamentul.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 633/2019, cu modificările ulterioare, a Anexei Hotărârii nr. 393/2019, cu modificările ulterioare și a Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016, cu modificările și completările ulterioare și încetarea parțială a prevederilor Hotărârii nr. 309/2015, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - „aviz favorabil, cu următorul amendament: după art. IV se introduce art. V...”.

Președintele de ședință - „deci, practic, să înțeleg că dumneavoastră ați preluat, Comisia I a preluat, ați analizat amendamentul făcut de către primarul municipiului Cluj-Napoca?; domnule primar, vă mențineți amendamentul, putem să-l...?”.

Dl. primar - „coautor cu comisia”.

Președintele de ședință - „bun, vă rog, domnule Tomoș”.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - „revin: după art. IV se introduce art. V, cu renumerotarea articolelor ce urmează; art V - se aprobă acordarea subvenției din bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca, în cuantum de 116,15 lei/tonă fără T.V.A., pentru finanțarea costurilor de operare aferente serviciului public de salubrizare menajeră; se va completa paragraful 5 din preambulul hotărârii, în sensul că, pe lângă prevederile legale deja invocate, se va face referire la prevederile art. 25 alin. 1 lit. a din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. 4 lit. l, art. 43 alin. 2 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Președintele de ședință - „domnule Tomoș, vă rog să-mi confirmați, că nu am auzit, nu s-a auzit bine: 116,15 lei/tonă fără T.V.A.”.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - „fără T.V.A., da”.

Președintele de ședință - „în regulă, mulțumesc”.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. primar - arată că, la Cluj, criza deșeurilor a fost depășită definitiv și nu o să putem să mai rămânem cu deșeurile în stradă, pentru că prima celulă a C.M.I.D. este operațională; precizează că municipalitatea nu va mai trebui să trimită deșeurile în alte părți ale țării, cum s-a întâmplat în ultimii cinci ani; le mulțumește colegilor săi care, timp de cinci ani, au găsit soluții pentru ca municipiul Cluj-Napoca să nu ajungă în situația orașului Napoli; subliniază că cetățeanul nu suportă astăzi un cost suplimentar; evidențiază că a reușit să găsească soluția financiară, în condiții bugetare grele, pentru a compensa cheltuielile legate de deschiderea noii celule C.M.I.D. (Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, n.n.), până la finalizarea întregului centru, care va presupune o diminuare globală a costurilor; arată că această diferență, de la 10,93 lei la 14,43 lei, o plătesc primăria și consiliul local, din bugetul local, așa cum au plătit și până acum costul pentru transportul deșeurilor la Oradea sau în alte părți; reiterează că, atunci când C.M.I.D.-ul și stația de tratare mecano-biologică vor fi integrate într-o singură structură, va exista o scădere globală a costurilor, așa cum afirmă Consiliul Județean Cluj; îl roagă pe domnul consilier Tarcea - viceprimar, să ofere detalii suplimentare în acest sens; concluzionează că, în raport cu cetățeanul, prețul nu se schimbă, însă, în raporturile municipalității cu firmele, sunt modificări de tarife, justificate de aceste elemente legate de operaționalizarea C.M.I.D. și a stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor, dar reiterează că, în această formulă, dacă deliberativul local va acorda un vot pozitiv, cetățeanul nu va avea de achitat niciun leu în plus.

Președintele de ședință - specifică faptul că ne aflăm într-o situație tranzitorie, pentru că au fost făcute și câteva contestații la licitațiile organizate de Consiliul Județean Cluj, care a demarat licitația pentru operatorul din C.M.I.D. încă din luna aprilie 2020, licitație care a fost suspendată de către Eco Sud, care a contestat în instanță; arată că toate aceste procese au fost câștigate de către Consiliul Județean Cluj, care astăzi se află în faza în care, până în data de 22.09.2020, pot fi depuse oferte pentru operatorul din C.M.I.D., acolo unde astăzi operează R.A.D.P. Cluj-Napoca, în centrul de depozitare a deșeurilor; evidențiază că, de asemenea, există în derulare o altă licitație, pe Lotul 1, din care face parte și municipiul Cluj-Napoca, fiind depuse deja patru oferte, iar Consiliul Județean Cluj estimează că la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie va putea să definitiveze procedura de lictație și, în cazul în care nu vor fi contestații, să și declare câștigătorul.

Dl. primar - precizează că asta este ceea ce fac astăzi Rosal-ul și Brantner-ul; arată că vor fi operatori noi, selectați prin licitație, ceea ce ar putea genera o nouă scădere a prețurilor.

Președintele de ședință - afirmă că are în față un extras din studiul de oportunitate aprobat de U.A.T.-uri și publicat pe S.I.C.A.P., secțiunea IV, cod de verificare PC 1001368, care este parte integrantă din caietul de sarcini al licitației, unde, la pagina 138, sunt stabilite niște tarife maximale: pentru anul 2020, tariful maximal este de 6,99 lei/lună/persoană, ceea ce înseamnă 8,31 lei, iar pentru anul 2021, 7,05 lei fără T.VA., ceea ce înseamnă 8,38 lei; subliniază că, practic, licitațiile nu vor putea fi încheiate la prețuri mai mari decât acestea, stabilite prin studiile de oportunitate, care fac parte integrantă din caietele de sarcini; arată că aceste diferențe sunt determinate de faptul că ne aflăm într-o situație tranzitorie, în care municipalitatea a trebuit să găsească o soluție pentru a nu rămâne cu deșeurile în stradă, pentru că sunt cantități limitate care pot fi transportate la Oradea sau în altă parte, de aceea efortul este unul consistent, pentru a deschide prima celulă, atât pentru municipalitatea clujeană, cât și pentru celelalte primării din județul Cluj.

Dl. primar - anunță că, pentru precizări suplimentare, deține toate datele necesare; arată că ceea ce a subliniat domnul consilier Dan Ștefan Tarcea, viceprimar, este extrem de important: sunt în licitație două proceduri, la Consiliul Județean Cluj și la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan; precizează că una dintre licitații vizează selectarea noilor operatori de salubritate, municipiul Cluj-Napoca urmând să facă parte din Lotul 1, împreună cu Huedin și alte comune; „nu vom mai fi noi titularii organizării licitației”, ci Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Eco-Metropolitan, formată din toate primăriile din acest județ; afirmă că este de așteptat să existe o scădere a prețului, potrivit studiului de oportunitate; precizează că a doua licitație aflată în derulare, organizată de Consiliul Județean Cluj, vizează selectarea operatorului centrului de deșeuri, a C.M.I.D.-ului, acolo unde activează acum, temporar, R.A.D.P. Cluj-Napoca; evidențiază că costurile suplimentare sunt generate de faptul că, până la finalizarea stației de tratare mecano-biologică din cadrul C.M.I.D. - preconizată pentru 2021, la un cost de aproximativ zece milioane de euro -, acest tip de tratare este realizat de către R.A.D.P., într-o altă locație; consideră că, dacă noi vom selecta mai bine deșeurile, vom plăti tot mai puțin; arată că, împreună cu managerul public, cu întrega echipă a primăriei și în colaborare cu asociațiile de proprietari, va fi suplimentat numărul punctelor gospodărești îngropate, precum și numărul punctelor de colectare selectivă din oraș; informează că au fost curățate punctele de colectare selectivă existente, care au fost mutate în zone accesibile tuturor; anunță că au fost create două centre mari de colectare selectivă, inclusiv pentru molozuri - unul în Mărăști și celălalt în Mănăștur, fiind create și diferite modele de puncte gospodărești în cartiere, după exemplul altor orașe europene; subliniază și necesitatea colectării pe cele patru fracții, colectare de care nu este mulțumit; reiterează importanța colectării selective și a responsabilității individuale, precum și a unui puternic control asupra firmelor care ridică deșeurile.

Președintele de ședință - punctează că, pe lângă avantajul evdidențiat de domnul primar, că nu mai suntem expuși riscului de a nu mai avea unde să transportăm deșeurile, există și o importantă componentă de mediu, în condițiile în care zeci de camioane încărcate cu deșeuri traversau municipiul Cluj-Napoca și alte localități, până la Oradea, aglomerând traficul, iar levigatul genera un miros extrem de neplăcut, impedimente care, astfel, sunt eliminate; arată că, prin deschiderea acestui nou spațiu, există o stație de tratare a levigatului mult mai performantă; precizează că diferența de preț este generată de faptul că, acum, există niște operațiuni care sunt dublate, având în vedere că activitatea este desfășurată în două centre, însă toate aceste dublaje vor fi eliminate în momentul în care va fi terminat sistemul integrat în cadrul C.M.I.D.

D-na cons. Croitoru - întreabă dacă transportarea deșeurilor la Oradea și în alte localități a fost mai ieftină decât transportarea acestora în prima celulă din C.M.I.D. sau prețul e, de fapt, același, numai că domnul primar nu a avut, până acum o oră și jumătate, cadrul legal pentru a acoperi diferența, care era plătită și pentru transportul deșeurilor în alte localități.

Dl. primar - răspunde că nu a avut nici cadrul legal și nci banii, până astăzi, când au fost definitivate toate procedurile, dar precizează că este mai ieftină depozitarea deșeurilor în cadrul C.M.I.D. decât transportarea acestora până la Oradea; arată că, dacă transportarea deșeurilor la Oradea costa aproximativ 2.000.000 de lei pe lună, depozitarea deșeurilor în cadrul C.M.I.D. va costa aproximativ 1.200.000-1.300.000 de lei pe lună; reiterează că nu trebuie împovărat cetățeanul, pentru că problemele tehnice întâmpinate nu sunt din vina acestuia.

D-na cons. Croitoru - arată că nu ar fi întru totul de acord cu domnul primar, pentru că și această dispensă, achitată pentru că nu a finalizat la timp platforma Consiliul Județean Cluj, va fi plătită tot din banii cetățenilor.

Dl. primar - consideră că este corect ceea ce spune doamna consilier Croitoru, numai că el a spus că nu este o povară suplimentară.

D-na cons. Croitoru - sugerează ca, pe viitor, să fie inclus și criteriul colectării selective în cadrul competițiilor organizate de primărie pentru asociațiile de proprietari, pentru că sunt asociații care chiar colectează selectiv deșeurile, în ciuda faptului că operatorii le amestecă după aceea.

Dl. primar - crede că ideea doamnei consilier Croitoru este foarte bună, premiile urmând să fie acordate asociațiilor în cadrul cărora este realizată colectarea selectivă; o felicită pe doamna consilier Croitoru și îi mulțumește pentru această idee.

Dl. cons. Tothfalusi - întreabă dacă, odată cu deschiderea noii celule din cadrul C.M.I.D., există posibilitatea preluării fracțiilor verzi.

Dl. primar - răspunde că sunt lucruri separate, fracția verde având un alt tratament, o altă procedură de tocare și eliminare a deșeurilor; arată că pentru fracția verde există soluții, chiar dacă nu în cadrul Centrului Integrat pentru Managementul Deșeurilor.

Dl. cons. Tothfalusi - consideră că această problemă ar trebui rezolvată în viitor, pentru că, practic, colectarea fracției verzi nu funcționează.

Dl. Sergiu Hosu - cetățean - susține că, din câte a înțeles, fundamentarea pentru creșterea prețului pentru salubrizare ar fi fost creșterea tarifului de depozitare, respectiv, de la 168 la 257 de lei; afirmă că, din câte știe, R.A.D.P. Cluj-Napoca a trimis o înștiințare, referitoare la noile tarife pe care le va practica pentru depozitarea în rampă, către firmele de salubrizare; având în vedere cele spuse de domnul primar - costul de depozitare va fi suportat de primărie - crede că această actualizare de prețuri a R.A.D.P.-ului nu mai este valabilă și, astfel, nu mai crește nici tariful pentru populație, dacă a înțeles bine ceea ce s-a discutat anterior.

Președintele de ședință - îi răspunde domnului Sergiu Hosu că a înțeles bine doar ultima parte, și anume că nu va crește tariful pentru populație; arată că municipalitatea nu plătește acești bani către R.A.D.P., ci este o subvenție pe care o acordă pentru cheltuielile operaționale ale firmelor, în legătură cu colectarea menajeră și stradală; „practic, noi vom subvenționa o cotă-parte din costul pe care-l are firma cu depozitarea, astfel încât tariful să rămână la același nivel pentru populație, respectiv, 10,93 lei/persoană/lună”.

Dl. primar - arată că este vorba despre subvenționarea prețului, așa cum, într-o altă formulă, este subvenționat prețul gigacaloriei pentru populație; punctează că, din prețul total pe care-l plătește operatorul de salubritate către C.M.I.D., consiliul local suportă o parte din acel cost, sub formă de subvenție, potrivit legii; „nu subvenționăm operatorul, subvenționăm cetățeanul, asta e important de știut”.

Dl. Sergiu Hosu - cetățean - întreabă, ținând cont de diferențierea prețurilor în funcție de efectuarea colectării selective, cum veghează primăria, în acest moment, asupra facturării către cetățeni.

Președintele de ședință - răspunde că, din acest punct de vedere, au existat anomalii care au fost corectate pe parcurs, iar municipalitatea primeșe rapoarte referitoare la tarife din partea celor două companii de salubrizare; îi roagă pe cetățeni să sesizeze astfel de situații, pentru a putea fi rezolvate punctual.

Dl. primar - arată că acest tip de probleme sunt rezolvate, în primul rând, prin relația dintre firmă și asociația de proprietari, municipalitatea intervenind prin controalele făcute de Direcția Generală Poliția locală și prin amenzile date firmei de salubritate care nu respectă procedurile.

Președintele de ședință - explică faptul că, în acest moment, avem un preț de 257 de lei fără T.V.A., care are mai multe componente: o componentă de 168,91 lei fără T.V.A., care este plătită la C.M.I.D., componentă care include: depozitare, cântărire, prelucrarea levigatului, compactare, încărcare, deszăpezire, iluminat, pază, cheltuieli cu protecția mediului; arată că toate aceste operații „sunt suportate de către noi, prin intermediul R.A.D.P.-ului”; explică procesul tehnologic de prelucrare a deșeurilor; arată că există și o componentă de amortizare, de închidere a rampei când aceasta va fi umplută, componentă care va merge la Consiliul Județean Cluj, rampa urmând să fie monitorizată, deoarece orice rampă, după o perioadă de timp, generează levigat, fiind vorba de cheltuieli pe care Consiliul Județean Cluj trebuie să le poată plăti; precizează că, de asemenea, mai există și o taxă pe economie circulară, care ajunge direct la Ministerul Mediului, în valoare de 80 de lei, pentru cel care elimină, în final, deșeurile; arată că, pe lângă acest tarif, de 168 de lei, mai este încă unul, de 88,44 de lei, care este perceput de R.A.D.P. Cluj-Napoca, pentru tratarea mecano-biologică, tratare care presupune niște operațiuni suplimentare, care, deocamdată, sunt dublate.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 20 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Nistor (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

Dl. cons. Nistor - confirmă că votul este „pentru”.

Amendamentul Comisiei I a fost aprobat cu 21 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 22, pentru că domnul consilier Morar este învoit.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 20 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Nistor (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

Dl. cons. Nistor - confirmă că votul este „pentru”; reclamă că are probleme cu conexiunea.

Președintele de ședință - „în regulă, o să ne descurcăm; dacă o să interveniți de fiecare dată, este în regulă”.

Proiectul, cu amendamentul votat, a fost aprobat cu 21 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

Dl. cons. Ioan Pop - solicită să fie învoit până la sfârșitul ședinței.

Președintele de ședință - îi solicită domnului consilier loan Pop să se deconecteze și 9                                9            9                                                                                                        V                                                  i

de la platformă; îl întreabă pe domnul consilier Florian dacă mai are nevoie de învoire; „se pare că n-are nevoie de învoire”.

Cvorumul de ședință este de 21.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local rutier, pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autoriz.at de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Clusterul de educație C-EDU” și aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației. Proiect din inițiativa ------------------9------*------------------------------------------------------------------------?---------1------------------------------------------?-----------------------------------------------?--------------- primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 20 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Florian.

Dl. cons. Florian - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (21 de voturi pentru).

 • 22. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2021, a Hotărârii nr. 933/2019 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 21-23). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

 • 23. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

 • 24. a. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 338711, înscris în C.F. nr. 338711 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 20 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Molhem.

Dl. cons. Molhem - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (21 de voturi pentru).

 • 24b. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea tramvaie - Etapa I - Faza I”, „înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de tramvaie — Etapa I — Faza II” și „înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de tramvaie — Etapa I — Faza III”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și un vot împotrivă.

24c. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Discutat înaintea punctului 19 de pe ordinea de zi.

24d. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Liceului cu Program Sportiv, a unei părți din imobilul cu nr. cadastral 313981-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

24e. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-napoca” — semaforizare 15 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 2532/3.07.2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

24f. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

24g. Proiect de hotărâre privind deschiderea unui punct de lucru în incinta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj (C.M.I.D. Cluj) și completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca, aferent punctului de lucru. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „aviz favorabil, și avem și un amendament, respectiv, la art. 2, pe lângă codurile CAEN propuse, propunem adăugarea unui nou cod CAEN, respectiv, 5210, Depozitări”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

24h. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 401/2016 (desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia pentru negocierea prețului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preemțiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor monument istoric). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil; propune înlocuirea doamnei Horvath Anna cu doamna Olah Emese și a domnului Sabin Sărmaș cu domnul Sorel Jurja.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 20 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține 21 de voturi pentru (unanimitate).

24i. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alba Iulia nr. 16. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. primar - îi roagă pe consilierii locali să voteze pentru acest proiect de hotărâre, astfel încât consiliul local și orașul să-i arate respectul cuvenit disidentei anticomuniste Doina Cornea, în vederea realizării unei case memoriale care să-i poarte numele.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

24. Diverse.

Dl. primar - îi mulțumește domnului consilier Florian pentru că a rămas până la sfârșitul ședinței.

Dl. cons. Florian - solicită permisiunea de a părăsi ședința.

Președintele de ședință - îl anunță pe domnul consilier Florian că este învoit, începând din acest moment.

Dl. Fabian Janos Csaba - cetățean - reclamă că de șase ani se chinuie cu un P.U.Z. în Borhanci; reclamă că dosarul este plimbat, în cadrul primăriei, dintr-un birou în altul; „acum, dosarul nostru este la doamna Mărincean; dânsa, când am întrebat-o când o să avem un răspuns, deoarece de foarte mult timp este la dânsa, a spus: când domnul primar o să convoace ședință; am lăsat spațiu verde, am lăsat străduțe, am lăsat tot ce ni s-a cerut, dar din păcate nu știu de ce nu este o strategie, când depunem un dosar să ni se spună: cerem asta, asta, asta și asta, nu când vin, depun dosarul, am făcut acel punct - a, scuze, trebuie să mai faceți și acest lucru; când fac acel lucru, iar...”.

Dl. primar - „puteți să ne dați un exemplu concret?”.

Dl. Fabian Janos Csaba - cetățean - „exemplu concret: acum, ultimul, este să lăsăm stație de autobuz; deci, până acum nu ni s-a cerut; este specificat că nu se vede, dar mai sus de noi se construiește, mai jos de noi se construiește de șase ani de zile - blocuri; noi dorim case și duplexuri, deci, în 24.000 de mp.”.

Dl. primar - „n-are legătură că-s duplexuri sau blocuri, stațiile de transport în comun trebuie să existe, la distanțele prevăzute de lege”.

Dl. Fabian Janos Csaba - cetățean - „eu v-am înțeles, dar mai sus de noi nu s-a cerut, la blocuri, mai jos nu s-a cerut; chiar de la noi se cere, utilități...”.

Dl. primar - „acolo e distanța necesară de 500 de m. sau cât este prevăzută de lege”.

Dl. Fabian Janos Csaba - cetățean - „este foarte aproape de noi stația de autobuz, vă spun sincer; eu zic că-n 200 de m. este stație de autobuz, lângă noi”.

Președintele de ședință - precizează că stația de autobuz din Borhanci, din zona respectivă, nu are alveolă și blochează o bandă de circulație.

Dl. primar - consideră că această solicitare nu este deloc abuzivă, ci face parte din abecedarul documentației: când nu ai stație de autobuz, nu poți să faci case sau blocuri; arată că unii trebuie să facă o școală, alții o creșă, alții o grădiniță, alții o stație, alții, pomi verzi, după cum s-a văzut în ședințele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbansim, care sunt publice toate, putând fi urmărite pe internet: fiecare dă orașului ceea ce trebuie să dea.

Dl. Fabian Janos Csaba - cetățean - „eu v-am înțeles, dar de șase ani de zile am lăsat spațiu verde cât ni s-a cerut, am lăsat pentru utilități”.

Dl. primar - „o să mă interesez cu atenție de dosarul dumneavoastră, dar vă asigur că, cu siguranță, n-ați îndeplinit condițiile prevăzute de lege; vă asigur de asta”.

Dl. Fabian Janos Csaba - cetățean - „am lăsat și spațiu pentru autobuz”.

Dl. primar - „o să vă arăt, după ce mă documentez, pentru că niciun dosar nu stă în primărie, dacă are îndeplinite condițiile legale; vă asigur de asta; nu stă; dimpotrivă, în comisie, întotdeauna, care sunt cu condițiile îndeplinite, pe lege - rapid; cei care vin cu derogări, cu solicitări care nu sunt în lege, trebuie să se întoarcă, până când le fac în conformitate cu legea”.

Dl. Fabian Janos Csaba - cetățean - „n-am cerut, deci am lăsat de la început”.

Dl. primar - „repet, nu cred că doar alveola aceasta este o problemă; puteți să-mi spuneți numărul P.U.Z.-ului sau numele?”.

Dl. Fabian Janos Csaba - cetățean - „eu am adus acum de la registratură, am tipărit”.

Dl. primar - „cum se numește P.U.Z.-ul, să-l pot urmări?”.

Dl. Fabian Janos Csaba - cetățean - „strada Borhanciului”.

Dl. primar - „pe ce nume?”.

Dl. Fabian Janos Csaba - cetățean - „Fabian Janos”.

Dl. primar - „asta am să urmăresc și am să vă dau răspuns public, la ce condiții sunt îndeplinite sau neîndeplinite pentru promovarea lui, pentru că, altfel, repet, vă asigur că nu ar sta în primărie, iar în al doilea rând, trebuie să știți că str. Borhanciului este blocată la autorizații de construcție, pentru că ține de realizarea intersecției; cum o să iasă oamenii, cu dronele, din Borhanci, pe viitor?”.

Dl. Fabian Janos Csaba - cetățean - „eu v-am înțeles, dar se construiește, credeți-mă; nu știu când ați fost dumneavoastră acolo...”.

Dl. primar - arată că acolo este vorba despre autorizațiile emise în trecut, care sunt finalizate acum, însă reiterează, că, potrivit unui studiu de circulație, nu mai pot fi emise autorizații de construire pe str. Borhanci, la fel cum s-a întâmplat și în cazul str. Bună Ziua, unde autorizațiile au fost blocate timp de doi ani și jumătate-trei ani, până când strada a fost lărgită la patru benzi; precizează că aceeași situație este și pe str. Borhanci, care trebuie lărgită, fiind inclusă în centura metropolitană, conexiunea și lărgirea urmând a fi realizate cu bani de la guvern și cu fonduri europene; reiterează că în acea zonă nu se va putea construi până când nu va fi lărgită intersecția de intrare în str. Brâncuși.

Dl. Fabian Janos Csaba - cetățean - „strada noastră, când am început P.U.Z.-ul, am avut opt metri; ni s-a cerut nouă metri, am lăsat nouă metri, deci n-a fost nicio problemă”.

Dl. primar - arată că trebuiau să lase de la început cât scrie în lege, adică șapte plus doi metri; „de ce trebuie să tragem noi cu dinții de dumneavoastră să respectați o prevedere din lege?”.

Dl. Fabian Janos Csaba - cetățean - susține că, potrivit P.U.Z.-ului vechi, au lăsat opt metri, iar în momentul în care, potrivit P.U.Z.-ului nou, li s-a cerut să cedeze nouă metri, s-au conformat fără nicio probelmă.

Dl. primar - îl anunță pe domnul Fabian Janos Csaba că o să-i dea, public, răspunsul la următoarea ședință de consiliu local, însă este convins, în proporție de 99,99%, că nepromovarea respectivului P.U.Z. este legată de condiții de fond, pentru că a parcurs toate proiectele aflate pe ordinea de zi a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, care s-a întrunit în câte trei-patru ședințe pe lună, astfel încât niciun proiect să nu fie amânat.

Președintele de ședință - completează că, pe lângă autorizațiile emise în trecut, în Borhanci mai sunt construite locuințe de mici dimensiuni, până la 23 de unități locative, care nu au un impact major asupra traficului.

Dl. primar - arată că nu este vorba despre ansambluri imobiliare, care să depășească 24 de unități locative, lucru stabilit în cadrul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism; îl asigură pe domnul Fabian Janos Csaba că va veni cu un răspuns la solicitarea dânsului.

D-na cons. Croitoru - întreabă dacă primăria are în vedere redeschiderea târgului Oser, având în vedere că există o categorie socială care depinde, de la o săptămână la alta, de veniturile realizate acolo.

Dl. primar - răspunde că acest aspect este în atenția primăriei, care a solicitat Direcției de Sănătate Publică să avizeze redeschiderea Oserului, dar solicitarea a fost respinsă; arată că Oserul va fi redeschis în momentul în care primăria va primi avizul Direcției de Sănătate Publică; precizează că primăria va propune, săptămânal, în funcție de evoluția situației epidemiologice, redeschiderea; susține că primăria este pregătită să asigure măsurile necesare, de distanțare, de control, asigurarea unor culoare separate pentru intrare și ieșire, totuși, Direcția de Sănătate Publică, din prudență, consideră că nu sunt îndeplinite condițiile epidemiologice pentru redeschiderea Oserului.

Dl. cons. Tothfalusi - consideră că în Parcul Central nu au ce să caute nici bicicletele, nici trotinetele electrice; reclamă că, momentan, nu există un regulament clar în acest sens, a cărui elaborare o solicită, astfel încât părinții să se poată plimba împreună cu copiii în condiții de siguranță, deoarece, actualmente, este un pericol public să te plimbi prin parc; arată că îi este frică să se plimbe cu fiul său, în vârstă de șapte ani, prin Parcul Central.

Dl. primar - arată că municipalitatea este atentă la acest fenomen, care nu poate fi interzis sau oprit, deoarece alternativa la mașină include și trotineta, nefiind, din acest motiv, un adversar al ei, însă este un susținător al utilizării acesteia în mod legal și în condiții de siguranță; precizează că a făcut, împreună cu poliția municipiului, o amplă campanie de informare cu privire la condițiile legale de utilizare a trotinetei electrice, deoarece s-a apelat mai puțin la amenzi și a fost accentuată partea legată de prevenție; subliniază că în Parcul Central regula, potrivit cadrului legal aflat în vigoare, este că trotinetele electrice trebuie să circule pe pista de biciclete, de la marginea parcului; arată că firmele de trotinete electrice trebuie să plătească pentru utilizarea domeniului public; precizează că, în acest sens, municipalitatea a trimis firmei care a adus trotinetele în municipiul Cluj-Napoca notificarea potrivit căreia trebuie să achite taxa legală, aprobată de consiliul local, iar acum este pregătit, pentru a fi supus dezbaterii publice, un proiect de regulament, care nu va reglementa circulația, deoarece aceasta este stabilită prin lege, dar va stabili locurile în care pot fi amplasate, lăsate trotinetele sau câte trotinete pot fi acceptate în municipiul Cluj-Napoca; reiterează că nu refuză aceste sisteme, le consideră benefice, dar totul trebuie să fie reglementat și sigur; îl asigură pe domnul consilier Tothfalusi că va fi un gardian al respectării regulilor de către toată lumea, dar fără să interzică.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                Secretarul general al municipiului,

Ec. Dan Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de consilier superior Raul Pușcaș.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.