Hotărârea nr. 99/2020

Hotărârea 99/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord.

CONSILIUL LC CAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul

integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 103780/1/21.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 103819/45/30/21.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția 1959;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord, în suprafață de 29974 mp., cu nr. topo. 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, înscris în CF nr. 263892 Cluj-Napoca, astfel:

- imobilul-teren cu nr. topo. 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 3594 mp.;

 • - imobilul-teren cu nr. topo. 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 7733 mp.;

 • - imobilul-teren cu nr. topo. 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3, 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3, 24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3, 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3, în suprafață de 2310 mp.;

 • - imobilul-teren cu nr. topo. 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4, 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4, 24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4, 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4, în suprafață de 7750 mp.;

 • - imobilul-teren cu nr. topo. 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5, 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5, 24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5, 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5, în suprafață de 4764 mp.;

 • - imobilul-teren cu nr. topo. 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6, 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6, 24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6, 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6, în suprafață de 3823 mp.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord, Bl. S19, S22, S23, V7, V8, V9, în suprafață de 7733 mp., cu nr. topo. 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 3. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord, Bl. V4, V5, V6, în suprafață de 2310 mp., cu nr. topo. 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3,       24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3,       24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3,

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3, nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 4. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord, Bl. S11-S15, în suprafață de 7750 mp., identificat prin nr. topo. 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4,   24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4,   24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4,

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4, nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 5. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord, Bl. VI, V2, V3, în suprafață de 4764 mp., identificat prin nr. topo. 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5,   24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5,   24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5,

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5, nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 6. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord, Bl. UI, U2, U3, S6, în suprafață de 3823 mp. identificat prin nr. topo. 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6, 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6, 24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6, 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6, nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 7. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord, Bl. S19, S22, S23, V7, V8, V9, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord, Bl. V4, V5, V6, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/201, ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 9. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord, Bl. S11-S15, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 3 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord, Bl. VI, V2, V3, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/201, ce se constituie în Anexa 4 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord, Bl. UI, U2, U3, S6, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/201, ce se constituie în Anexa 5 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 12. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 99 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

ANEXAI LA HOTĂRÂREA NR. 99/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT!

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOC'A, JUD.CLUJ CP 263892 CF vechi 144593,.


Nr.Top 24427/ l.Zl/1 / l/l/î/l /I /l/l. 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 24429/1/1/1/1/1/1/171/171 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL. LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-N APOCA STR, MOȚILOR, NR. 1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:
Persoana.juridica autorizata clasa

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVIC

autorizație seria RO-B-J, numai* I359/02.07WI

GEOMATICS intbisratbo bbrvkjbs


CLUJ - NAPOCA

FEBRUARIE 2020

ANEXA NR, 1.29 la regulament

Na de înregistrare/data.______......._______/,

BORDEROU

. Adresa imobilului: UAT: CLUJ - NAPOCA

Adresă imobil

Nr. CF/ Nr. cad

(IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Șc ara.

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

-

-

Număr pagini documentație:

Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor Conținutul documentației:

 • □   borclero .1;

 • □  dovada achitării tarifului;


o

□ a


formularele tipizate de cereri și declarații;

certificat fiscal;

copii ale actelor de identitațe ale proprietarilor persoane fizice șau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;

copie a extrasului de carte funciară, după caz;

originalul sau copia legalizată a actelor îh temeiul cărora șe solicităînscrierea; memoriu tehnic;

plan de amplasament și delimitare;

releveele construcțiilor;

plan de încadrare-

localizat.


a o -scară convenabilă^ astfel? încât iipobilul. să poată fi

$emnățur$și ștampila ’ .fyețsăaiiă autorizată)

C3d serviciu-Serviciu achitat eu Ghftnnta nr. 02 CÎ'

- NOTA: 17/07/2018 - notau fost introdusa prin Ordirt423/2PHf' ț] V

Oficiul da Cadastru și Publicitate Imobiliara, instituția, pubffcit cu personalități; juridica aflată Iii subordin» Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prel.icretiză date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, pronume, scrie și număr act de ideiititate, cod numeric personal, adresa poștală etc

Onlolo cu caracter personal sunt prelucrate do către operator in vederea tndepltnirii competențelor legale privind evidențele de cadiiSlfli și bafte . funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilii. Codul fiscal, alte legi speciale). . .Inclusiv organelor de poliție, purclietelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informam și vă asigurăm că mn luat unăsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră,

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește , prelucrarea datelor cu caracter personal șl pri vinii libera circulație a âcestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor. Iu adresa adresa rpd_ cluj@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și senmată sau la telefon: 0264554165


.(ANEXA Nr. 1.31 la Regulament)


OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA.

Nr. de înregistrare              ....... I:

CERERE DE RECEPȚI E ȘT ÎNSCRIERESubsenitialul (a) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA cu sediu în CLIJJ-NAPOCA, STRADA MOȚILOR NR.3 legitirnat(ă) cu GIF 4305857 , tel,/fax 0264/596030; +0264/431575 e-inail: primatiaqcad@yalioo.com. prin mandatarul .S.C.GEOMATICS INȚEGRATED SERVICES SRL., CU1..RO39366156 persoana juridica autorizata clasa I, eu autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018.tel()723286477,+40310699291,punct de lucru : strada Constantin Islrati nr.20 Șcctor5,Bucuresli, conform contracl/angajament nr. 400453,400438/06.08.2019 , pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți:

 • i, OBIECTUL RECEPȚIEI:

 • - prima înscriere

j. |-actiializare iitlprmații cadastrale:

 • - mscrlere/radiere cohstruc|ii

 • - modificarea limitei de proprietate

modificarea suprafeței imobilului

,.yy actualizare categorii de folosinlă/destina|ii

 • - repoziționnre

alte informații tehnice cu privire la imobil

_! r documentația de identificare a anțplasamcnlului imobilului situat pe un alt UAT

7 - documentație de atribuire număr cadastral

_ -documentație pentru dezlipire/alipire teren

" - documentație de prima înregistrare UI

 • - documenta|ie pentru apartatnentaru

 • - documentație pentru dezlipire/alipire UI

j - documentație pentru reapartamentare

J - documentație pentru matisardare

11 - documentație pentru descrierea dezmembnîmintclor dreptului de proprietate

 • - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

11, OBIECTUL ÎNSCRIERII:

 • - intabularoa *.................................

înscrierea provizorie **.................

 • - notarea ......................................

radierea**'’*........'........................

IMOBILUL: UAT; CLUJ- NAPOCAAdresă imobil

Nr. Clf/ Nr. cad (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Numâr

(Purec ă)

Bloc

Scara

Sfii

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

-

*

ACTUL JU RIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizata :


Solicit comunicarea răspunsului:


prin poșta

la sediul biroului teritorial

■lax nr.........................


Semnătura propiietaiiilui/persoanei interesate


Șeninăltirti și ștahin'ilâ ti NA J ■■ ‘(l>eK<iaiuf «ntorinfjiiyServiciu.achitat cu chitanța tir.,. *****

Data

Stima

Cod serviciu


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și.curte funciară sau hi vederea eliberării copiilor do pe documentele diri aiihivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării: de căite operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitaț i prin lege (Codul civil, legi Speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, ailor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările șl completările ulterioare, benelîciați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vft opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de ari. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercilarca acestor drepturi, vă puteți adresa Ia Oficiul de Cadastni și Publicitate Imobiliară cu o corețe scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de o vă adresa justiției.

* Drept do proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu,elfi.

♦* Act: sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judeqătorcpspȘ.care nua,rămas definitivă,!,:■ i i|H Incapacitate, locațiunea, preemțiunea, promisiunea .leînslriiinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni Injustiție asupra imobilului în cauză. orice alte lupte sau drepturi personale ele.

■ . ,i I **** Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

' ' NOTĂ; 17/07/2018 - nota a fost introdusă prin Ordin 423/2018.


| Oficiul de Cadastru și Publicitate [mobiliară Cluj, insliljție publică eu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și IJublicitate [mobiliarii, prelucrează date cu caracter personal ftunizate de dumneavoastră: nuine, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală ele.

Datele cu caracter personal sunf prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale priyîhd evidențele de cadastru, și carie funciară și pol fi comunicate nunini destinatarilor abilitați prin.acte normative (Codul civil. Codul do procedură civilă, Colilii fișcal,alte legi speciale),: inclusiv organelorde poliție, parchetelor, instanțelor sau altor artorildți publice, in condițiile legii. în acest sens vă informăm șt vă asigurăm că ani luat măsuri tehnico ,și organizatorice adecvate pentru protejarea dalelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nf 679/2016. privind protecția persoanelor fizice. în ceea ce-privește prelucrarea dalelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor dale, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate dc. protecția datelor cu caracter personal vil puteți adresa responsabilului cu protecția dalelor, la tuTesii rpd_ cluj®micpi.io, Ibrmulllnd o cerere scrisă,xWSjfțJ și sețlm^iljiaula telefon: 0264554165

ANEXA NIL 1.32 Ia regulament


OFICIUL DE CADASTRU ȘI. PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA


DECLARAȚIE


Subsemnatul(a) .MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediu înGLUJ-NIAPOCA, STRADA MOȚILOR NR.3 legitimât(ă) ou GIF 4305857 . teL/fax 0264/596030;:+0264/431575 e-mail:Rrimafiacjcad@yahoo;coni, prin mandatarul .S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL., CUI..RO39366156 persoana juridica autorizata clasa 1 , cu autorizație șefia RO-1LJ, număr 13 59/02,07.2018,teL0723286477,+40310699291,punct de lucru: strada Constantin (strat! nr.20 sector SjB'ueui’CSti, conform cantract/angajament nr 400453,400438706.0.8.201.9, pentru înregistrarea documentației la OOP! și vă rog Să dispuneți.:


intravilan MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA, Jud. Cluj


sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cit privire la. falsul.în declarații, că:. □ am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  amfbst ini'ormat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 7733 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai. susmenționate, aceștia fiind.de acord cu întocmirea documentației și. înregistrarea ei la OCl’l

 • □  imobilul nu seaflă în litigiu AșemRâH+iditigiu - cu Imobilul lb ............... nr. dosar,........ „..instanța........... obiect...,....,.,,...

îmi asum. întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate juridice S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL /autorizație cutegoria.I.serie.RO-13-J , NR. 1359/02.07,2018 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate:


in vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.Data 02,2020

ProprietarOficiul de Cadastru șl publicitate Imobiliarăpreluiireoză date, cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automuțizaie, în scopul efectuării înscrierilor ta sistemul. Integral de cadastru șioarte fimeiară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhiva,

Informațiile ‘înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și.sunt comunicate numai destinatarilor abilități prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea dalelor <iu caracter personal, și libero circulație a țulestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiaji de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreplulile ajjjrft supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să Vă opuneți prelucrării dotelor personale care vă privesc. în limitele prevăzute deart. 15 din Legea ur. 677/2001,pu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă,datată și semnată. De asemenea, vă esle recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

NOTĂ: 17/07/2018 - nota a fost introdusă prin Ordin 4.23/2QJjj.

Oficiul do Cadastry și Publicitate Imobiliară Cluj, instituție publică cu persbiialilate juridică aflată în șubordineaAgenției Nuționaie. de Cadastru și Publicitate ..Imobiliară, prelucrează dale cu caracter personal furnizate de dumneavoastră; nume, prenume, serie și număr act de identitate, codîumierie. personal, adresapoștală ele. Datele eu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară-și. ppț fl cpinuniciUe ițumai destinatarilor abilitați prin acre normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor..instanțelor sau altor autorități publice, In condițiile legii, fu acest scos vă informăm, și vă asigurăm că am luatmăsuri țelaiiceși organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră, in exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveșle prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație u acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecțiuidatelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului ou protecția datelor, la adresa rpd_ elujiKaincpi.ro, formulând o Cerere scrisă, datată Și semnată său In telefon: 0264554165.
S\NC.EI

uj.x»»fin>.5ț x T f. ’   » <* •< a ■ , M

•-TV.< MIKAU P.e >


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


B roul de Cadastru.ș Publicitate Imobiliară Cluj-Napbca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 263892 CluJ-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:144593

Adresa; Loc. Ciuj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

24427/1/1/1/1/1/ 1/1/1/171;

24428/1/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1;

24429/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l;

24430/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l

29.974

... Alei Spații Verzi și teren de sport

B. Partea 10. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

21305 / 17/12/2002

Sentința Civila nr. 6286/2002;

Bl

Intabulare, drept de PROPRlETATECu titlu de expropriere, dobândit prin HOTARARE IUDECATOREASCA, cota actuala 33633/33901

Al

 • 1) STATUL. ROMÂN, în administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 144593)

B2

Intabulare. drept de PROPRlETATECu titlu de lege, dobândit prin Lege, cota actuala 134/33901

A1/B.9

1) SORCOI IANC

OBSERVAȚII: (provenita dh conversia CF 144593)

44435 / 19/04/2011

Act Notarial nr. 243, din 18/04/2311 emis de BNP LOBONȚIU OCTAVIAN ION;

B9

Intabulare. drept de PROPRIETATEdonațle, dobândit prin Convenție, cota actuala 134/33901

' Al

1) SORCOI MARIA, bun propriu

91778 / 11/08/2011

Act Administrativ nr. 1745, din 18/03/2010 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA (hotărâre judecătoreasca nr. 53/18-01-2010 emis de TRIBUNALUL CLUJ; hotarare Judecătoreasca nr. 1114/R/24-03-2011 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; Irscrls sub semnătură privata nr. 2082/117/15-10-2010 emis de EXPERT TEHNIC VERESEZAN VALERIU; act administrativ nr. 74577/01-07-2011 emis de BCP1 CLUJ NAPOCA; act notarial nr. 416/19-07-2011 emis de BNP LOBONȚIU OCTAVIAN ION; act notarial nr. 417/19-07-2011 emis de BNP LOBONȚIU OCTAVIAN ION; act administrativ nr. 178333/23-06-2011 emis de PRIMĂRIA CLUI NAPOCA;);

B10

Apoi se hoteaza diminuarea suprafeței imobilului prin dezmembrarea acestuia după cum urmează.-nr.top.nou 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,alei spații verzi și teren de sport în suprafață de 29996 mp, se reânsc'ie în această, c.f.în favoarea vechilor proprietari de sub B 1 ,-nr.cadastral 282080 teren Intravilan în suprafață de 472 mp se transcrie în c.f.electronic 282080 în favoarea lui Găznar loan și soția Marla cu titlu de leqe

Al

201249 / 16/10/2019

Act Administrativ nr. 268, din 15/05/2001 emis de Prefectura Județului Cluj; Act Normativ nr. 180364, din 19/09/2019 emis de OCPI Ciul; Act Administrativ nr. 465353, din 12/09/2019 emis de Primăria Municipiului

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001,                     Pagina 1 din 3

Carte Fundară Nr, 263392 Comuna/Oraș/Munldplu: Cluj-Napoca

înscrieri privitoare la «raptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

Cluj-Napoca; Act Notarial nr. 28, din 14/05/2019 emis de Notar Public Popa Anca Gabriela;

ele

Se diminuează suprafața imobilului de sub Al, din porțiunea de proprietate a STATULUI ROMÂN de sub Bl, de la 29996 mp la 29974 mp, Iar diferența de 22 mp se transcrie în cartea funciară nou formată cu nr. 337169 Ciuj-Napoca, în favoarea: TURC IOAM.

Al


C. Partea 111. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrărriintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nț. 677/2001.


Pagina 2 din 3


___Carte Funciară Nr, 263892 Comuna/Oraș/Munlclpiu: CluJ-Napoca

Anexa Wr. l La Partea I

Teiiren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații/ Referințe

Top;

24427/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l;

24428/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l;

24429/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l;

24430/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l

29.974

... Aiei Spații Verzi șl teren de sport

* Suprafața este, determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

'(iimwtrifi pmti-fy fwvst mwifîî atu «/'(wtgsrf.

Pate referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

29.974

24427/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l; 24428/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l; 24429/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l;

24430/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l

Extrasul de carta funciară generat prin sistemul informatic Integrat al ANCPI conține Informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.LLG. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expreș sau procedural al instituției publice orr entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudini și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpl.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/12/2019, 17:00

Pagina 3 din 3


Document care conține dale cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

kvi ViKv..ti}lU..AMV4U.V.WII, «,‘nNMhu.mMi .««A Imami »m'<» »*•<*'•»miwUtt.» 4 «Av

' V *     ’ j. '    »k    ‘!     »»■ ' »x    ’i *    • ,<

.* , f \           '«•<        X    I         »              .          ii t  k . 4          ' -      .       <* ■    ’

,                  ...       \ K. v i .». .«.        r       •. * *'     ' ■ 3        '         |    | ■ 1 y   ’     ■      < 1

i>,                         ;.v?                • •'•;

rw.1‘-yg’WW                     , : ..

ura |.»1uiu»<>'5» «u/» !u»<t ■


’j'         f I

’     ■'>■ • ’l '■"?■

ț •' ta w»v- t 14a, ai i r

'WM®”™ „ .. iW’" 1

’________v. _____

<■ >

•*T


' *1 » ’                        ’•«                                                        | 1 * i • ‘ '4                  *                      '               ‘              * l X

■ Wta»^                                       ’......' '/••• '

*g^,..^W,,„r,'P-.. -■.«,.•■■ .■ ; ■<_ ■■ fitaMMim <M ir, iaifter >ZWWW-

>  ■ i “ ’{ <

'•alMlBirMhi.nwiWvhiuvfhMMUMl

■ J1v'l


- '      '' , ''      '      > : ' "v, J ■      >'• ’ ' ' j

r.n-ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.CIuj.

 • 2 . Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

 • 3 . Situația din teren:

Imobilul. este, situat in intravilanul. Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor: Strada Jiului cu. Strada Dunării, are o suprafața de 7733 mp.

d.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică clemențele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RG1R. (Rețeaua Geodezică de îndesite și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanță pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS:utilizând metoda cinematică RTK.. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași, situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul'RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren, se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detal iu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile auȚost,efectuate cu o stafie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3C0 pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LE1CATCT 1.203 avand aceleași caracteristici.,

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei. GNSS - metoda de lucru statica si. cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determjnatrea coordonatelor punctelor de detaliu, si de îndesite s-^a efectuat cu ajutorul a.5 receptoare GNSS marca'Țopcon 1-11 PER, V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descurcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcoh) ce permite stocarea, coordonatelor punctelor de îndesite si detaliu intr-ur fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK făcând dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializați una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (ntax. 1-2 cm).

Data întocmirii: 02.2020


cr;r

Persoană jbridica autorizătâr

•' ,.:l ir„ '>■’

IN l EGRAI ED SERVICES SRL

■ '!      APTihț.',?.V:B

ji ro-îi.f >;e

Semnăturii ștampila'


J  vc4c.,j_;s:L:u

A


1Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi . laturi

D(i,i+1)

X(m]

Y[m]

1

587469.502

396121.899

16.092

2

587470.643

396137.950

8.070

3

587472.373

396145.833

3.465

4

587472.960

396149.248

15.703

5

587476.033

396164.647

1.284

6

587476.233

396165.916

13.480-

7

587478.850

396179.139

0.191

8

587478.660

396179.164

22.546

9

587456.377

396182.598

0.062

10

587456.316

396182.608

4.129

11

587455.362

396178.590

11.992

12

587467.180

396176.557

17.884

13

587464.165

396158.929

7.600

14

587471.656

396157.643

19.295

15

587468.637

396138.585

12.464

16

587456.347

396140.662

10.502

17

587457.976

396151.038

1.074

18

587456.916

396151.210

4.255

19

587457.603

396155.409

1.059

20

587458.649

396155.243

3.362

21

587459.194

396158.560

7.552

22

587451.730

396159.707

4.412

23

587452.443

396164.061

0.995

24

587451.458

396164.209

3.961

25

587452.044

396168.126

1.089

26

587453.121

396167.965

2.626

27

587453.509

396170.563

1.165

28

587452.357

396170.735

7.511

29

587453.605

396178.141

1.083

30

587452.539

396178.333

1.631

31

587452.219

396176.734

11.926

32

587440.460

396178.724

1.969

33

587440.893

396180.645

13.266

34

587428.375

396185.038

2.629

35

587425.748

396184.938

0.869

36

587424.892

396184.788

0.705

37

587424.838

396184.085

12.264

38

587436.829

396181,509

17.810

39

587433.992

396163.926

7.658

40

587441.535

396162.606

19.310

41

587438.559

396143.527

12.819

42

587425.909

396145.601

11,128

43

587427.730

396156.578

0.887

44

587426.855

396156.724

3.675

45

587427.435

396160.352

0.910

46

587428.333

396160.203

3.245 |


47

587428.865

396163.404

7.531

48

587421.445

396164.686

0.592

49

587421.546

396165.269

0.846

50

587420.711

396165.401

7.295

51

587421.893

396172.600

0.919

52

587422.798

396172.442

11.820

53

587424.833

396184.086

0.704

54

587424.887

396184.787

1.483

55

587423.426

396184.531

1.398

56

587422.056

396184.255

1.249

57

587420.818

396184.417

0.971

58

587419.850

396184.499

2.615

59

587417.467

396185.575

2.475

60

587415.288

396186.749

1.886

61

587413.437

396187.110

10.912

62

587402.733

396189.229

14.744

63

587388.230

396191.885

0.695

64

587387.539

396191.964

2.289

65

587387.171

396189.705

12.786

66

587399.719

396187.249

10.347

67

587397.695

396177.102

0.837

68

587398.515

396176.938

7.432

69

587397.101

396169.643

6.720

70

587403.693

396168.333

19.478

71

587399.944

396149.219

12.734

72

587387.500

396151.923

17.589

73

587390.806

396169.199

7.195

74

587383.738

396170.542

19.468

75

587387.166

396189.706

2.289

76

587387.534

396191.965

4.483

77

587383.080

396192.476

11.004

78

587381.216

396181.631

17.680

79

587378.171

396164.215

1.910

80

587377.855

396162.331

30.599

81

587372.440

396132.215

17.345

82

587368.929

396115.229

2.986

83

587368.277

396112.315

9.138

84

587366.628

396103.327

1.559

85

587368.157

396103.021

1.499

86

587369.620

396102.698

1.107

87

587369.800

396103.790

19.388

88

587372.830

396122.940

7.678

89

587380,410

396121.720

17.859

90

587383.380

396139.330

12.770

91

587395.982

396137.263

19.354

92

587392.849

396118.164

7.590

93

587385.360

396119.400

17.954

. 94

587382.410

396101.690

12.779

95

587369.805

396103.789

1.107

96

587369.625

396102.697

16.503


97

587385.740

396099.138

2.800

98

587388.474

396098.534

14.573

99

587402.704

396095.393

2.997

100

587403.275

396098.335

4.386

101

587403.962

396102.666

0.776

102

587403.196

396102.788

3.822

103

587403.847

396106.554

0.724

104

587404.562

396106.440

2.305

105

587404.924

396108.717

0.911

106

587404.024

396108.860

4.375

107

587404.690

396113.184

0.933

108

587405.611

396113.038

4.204

. 109

587406.271

396117.190

7.499

110

587413.670

396115.964

9.635

111

587415.154

396125.484

1.053

112

587414.113

396125.646

4.118

113

587414.744

396129.715

1.057

114

587415.788

396129.552

4.127

115

587416.418

396133.630

12.546

116

587428.781

396131.496

19.045

117

587426.077

396112.644

7.486

118

587418.698

396113.909

17.820

119

587415.939

396096.303

12.820

120

587403.280

396098.334

2.997

121

587402.709

396095.392

6.225

122

587408.788

396094.050

0.861

123

587409.626

396093.852

10.427

124

587407.668

396083.610

9.385

125

587405.745

396074.424

0.564

126

587405.646

396073.870

0.420

127

587406.058

396073.786

8.898

128

587414.760

396071.930

18.536

129

587410.988

396053.782

9.469

130

587401.660

396055.410

21.263

131

587380.714

396059.066

20.996

132

587360.164

396063.371

1.791

133

587358.410

396063.730

11.863

134

587356.044

396052.106

2.996

135

587355.388

396049.183

8.402

136

587353.790

396040.935

2.369

137

587356.124

396040.524

19.612

138

587359.932

396059.762

13.051

139

587372.756

396057.341

4.705

140

587371.850

396052.724

0.302

141

587372.146

396052.666

3.579

142

587371.478

396049.150

0.316

143

587371.168

396049.210

3.017

144

587370.593

396046.248

0.589

145

587371.171

396046.136

3.720


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


146

587370.436

396042.489

0.563

147

587369.885

396042.600

4.629

148

587368.996

396038.058

13.107

149

587356.123

396040.519

2.369

150

587353.790

396040.930

1.444

151

587353.515

396039.512

4.774

152

587352.646

396034.818

1.799

153

587354.439

396034.675

30.993

154

587385.096

396030.127

4.878

155

587389.866

396029.105

10.299

156

587400.079

396027.771

4.204

157

587400.641

396031.937

5.698

158

587406.281

396031.125

3.002

159

587409.270

396030.851

12.987

160

587422.181

396029.452

4.933

161

587422.874

396034.336

0.923

162

587423.792

396034.237

21.456

163

587427.877

396055.301

10.863

164

587429.923

396065.970

10.598

165

587432.036

396076.355

10.846

166

587434.209

396086.981

9.817

167

587436.231

396096.588

10.088

168

587438.310

396106.459

11.273

169

587440.553

396117.507

10.599

170

587442.589

396127.909

2.464

171

587443.899

396129.996

2.400

172

587446.287

396130.233

19.874

173

587465.777

396126.345

5.800

S = 7733 mp
Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

7733 mp

Municipiul GlujrNapoca,Județul CLUJ

Carte Funciara nr,

UAT

CLUJ-NAPOCA


Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

7733

Teren neimprejmuit

Total

7733


E3WM0MOMJWJBOWÎ


/22U 33EJD0C73f.a»tffiEr.- J5BJKL-28RîE£- JDKTABFWL CU MIȘCAREA PARCELF 9R

NUMĂR

SUPR.

(MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

263892 Cluj —Napoca ( CF vechi

144593)

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24430/1/1/3/1/1/1/1/1/1/1

29974

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Drept de proprietate cu titlu de lege in favoarea :SORCOI IANC

Drept de proprietate prin donație in favoarea :SORCO1 MARIA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

263892 Cluj —Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

3594

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Drept de proprietate cu titlu de lege in favoarea :SORCOI IANC

Drept de proprietate prin donație in favoarea :SORCOI MARIA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

7733

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

2310

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

7750

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

4764

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

3823

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

-_T—3HBEEZ:

nniW»0WJ00fflKKK9M^

>s3®dîS:':'.:2'Fl"7

NOU

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

7733

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Cluj-Napoca

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

Întocmit:
S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

GâR“5«C/t3;

DE

- AUT®R!XaRE

2 Scria KO-B-F Hr. @-t5S

\ vcmculescu

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR. 99/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HOL

AMPLASAMENT I

MUNICIPIUL CLULN APOCA, JUD.CLUJ CE 263892 CF vechi 1:44593, Nr.Top 24427/1/1/1/1/1/1/1/17171; 24428/1/1/171/17.1/1/1/1/1; 24429/1/1/171/171/1/1/1/1; 24430/1/1/1/1/171/1/1/1/1;.

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOC A STR.MOȚILOR , NR. 1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasai:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.201.8:

GEOMATICS

IKTBartATHD SBHVItiBS
ANEXA. NR. 1.29 bl regulament


Nr. de înregistrai-e/data__________________J.


BORDEROU


. Adresa imobilului: UAT: CLUJ - NAPOCA


Adresă imobil

Nr. CF/ Nr. cad

(IE)

Localitate

Strada

(Tarla)

■Număr (Parcelă)

Bloc

Șc:

ara

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

-
 • •  Număr pagini documentație:

 • •   Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor:

 • •   Conținutul documentației:borderou;

dovada achitării tarifului; formularele tipizate de cereri și declarații;

certificat fiscal;

copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în. cazul persoanelor juridice;

copie a extrasului de carte funciară, după caz;

originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se soliciță/înscrjerea; memoriu'.clinic;                                                         ?.ș

plan de amplasament și delimitare;                             V3 ‘ "

releveele construcțiilor;                                             \ ■

plan de încadrare în zonă la o scară convernrbiîȘ;astfel încât iino^jU]. să poată fi localizat.

^ Semni/tura și știihipțla
Serviciu achitat cu chitanța nr.BOTA: 17/07/2018- nota a fost introdusă prin Ordin 423/2018.                               . _      „          .,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publica cu personalitate juridică alkuil *tnfti6ordiheti Agen(jepNgj|hmlp ^Je tfjadnstru și Publicitate [mobiliară, prelucrează date cu caracter personal fura zale de dumncavdastril: nume, prenume, seric și număr aci dc we'țtlitafe, cod numeric personal, adresa,poștală ale.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de jrrocădntS civ, 118,.Codul fiscal,, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest senă v8 informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea dalelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice tn ceea ce privește prelucrarea dalelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor dale, dur și pentru orice alte informații suplimentare legato de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția dalelor, Iti adresa adresa rpd_ cluj@ancpi.ro, foTmulfind o cerere scrisă, datată și semnală sau la telefon: 0264554165


(ANEXA Nr. 131 la Regulament) OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU Șl. PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA.

Nr. de înregistrare..............................

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRULR®

Subsemnatului) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA cu sediu în CLUJ-NAPOCA, STRADA. MOȚILOR NR.3 legitimat(ă) <ju C1F 4305857, teL/fux 0264/596030; -1-0264/431575 e-niail: primariacjcad@yahoq.corn, prin mandatarul .S.C.GEOMATICS JNTEGRATlDD SERVICES SRL, CIJ1..RO39366156 persoana juridica autorizata clasa I , cu auioi'izalfe seria RO-B-J , număr 1359/02.07,2018,lel0723286477,+40310699291 .punct de lucru : strada Constantin Istrati nr,20 secterS.Bucurestl., conform eonfraet/angajameni nr. 400453,400438/06.08.2019, pentru înregistrarea documentației laOCPI și va rog să dispuneți:

L OBIECTUL RECEPȚIEI;

 • - prima înscriere

 • - acttializiire informații cadastrale:

 • - înscriere/radîete toiistrucții

 • - modificarea limitei de proprietate

 • - modificarea suprafeței imobilului

ii" -actualizare categorii de folosin|iVdestmn!ii

rtipoziționare

„-.alto inlbrmații tehnice cu privite la imobil

 • - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe tiu alt UAT

, - docinueniațic de atribuire număr cadastral

" - documentație pentru dezlipirc/alipire teren

(1 - documentație de prima înregistrare Ut

’ - documentație pentru aparltimenlnre

“ - dootttnenia|ie pentru dezlipire/alipire Uf

 • - documentație pentru reapar lamentare

“l - documentație penlnt munsardure

“ - documentație pentru descrierea dezmembrSmintelor dreptului de proprietate r| - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, dislrusa.snu sustrase II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

r„- inlabultirea *....................................

„ - înscrierea provizorie *«............................

 • - notarea ........

n- radierea ****..................................

IMOBILUL: UAT: CLUJ - NAPOCA

Solicit comunicarea răspunsului:

prin paștii

la sediul biroului teritorial fax nr................


Scirintifura pioprieftiruliii/pei.toanei interesate


Serviciu achitat,cu chitanța tir...Semnătura și șHimpflMTRTB'îrzfr / :•            Dr

(pe^ounpiulițfiirM) A ». V.A Rg


Suma


<• 4 vd

Cod Serviciu a

- Kl.


p. f ?/>■. j-t X s bfojscu

XiJUCA , -------I

Al'


Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliarii prelucrează date cu caracter peisonal furnicile da dumneavoastră p iri mijloace auiiHiiali/Afl^Hrt’sîdripiifl^pcIiiârii înscrierilor,în■sistemul.integrat d.e șadasțnțșt,carte.ițuiciadi satrîn vederea eliberării copiiJor.de pe documentelo dinii rltivă.                          " '

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numui destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cti caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările șl completările ulterioare, benefioia|i de dreptul de acces, de intervenție asupra dalelor și de dreplul .de a nu ti supus unei decizii individuale. Totodată,.aveți dreptul să .vj opuneți prelucrării dalelor personale cure vă privesc, în limitele prevăzute de ari. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Penjiu exercitarea acestor drepturi, vă-puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul do. a vă adresa justiției,

* Drept da proprietate, uz, uzufruct, abitațfe, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc,

*♦ Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rczoliitorie sau cu tenncn,.hoiărâre judecătorească oare nu a rămas definitivă.


Adresă imobil

Nr. CVI

. Nr. cad (IU)

l.ocalitate

Strada (Țarlaj

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap;

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

-

-

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată :

**• Incapacitate, locuțiunea, prccmțirinea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii,, acțiuni în justiție asupra imobilului in cauză, orice alte lapte sau drepturi personale ele.

Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

NOTĂ.: 17/07/2018 - nota a lust introdusă prin Ordin 423Z2213-

Olîeiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordineit Agenției Naționale de Cadnsli'U și Publicitate.' Imobiliară, prelucrează riale cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de .identitate, cod numeric,personal, adresa poștală ele.

Dalele cu caracter personal simt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și.carte funciarii și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin nete normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor dc poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, in condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm cităm hiat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea dalelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute do Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera oircu ațic a acestor dale, dar și pentru brice alte informații suplimentare legale de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului eu proiecția datelor, la adresa rpd_ clujr®anepi,t o, fbrinulăild o cerere scrisă, datată și semnală sau la telefon: 0264554165

ANEXA NR. L32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA

DECLARAȚIE

Stibsemnatul(a) MUNJCIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediu înCLU.i-NAl’OCA, STRADA MOȚILOR NR.3 legitimațiă) cu GIF 4315857tel,/fax 0264/596030; +0264/431573 e-rnail: ■jștițjiariacjcad@yahoo.corn, prin mandatarul .S.C.GEOMATICS INTEGRATE© SERVICES SRL., CUL.RO39366I56 persoana juridica autorizata clasa I, cit autorizație seria R04Î-J, număr 1359/02.07.2018,^10723286477 -40310699291 .punct de lucru : strada Constantin I,strai i m‘.2O sector 5,București, conform cpirtract/angajarnent ar. 40045.3,400438/06.08.201,9 . pentru înregistrarea documentației la OCPEși vă rog. să dispuneți:

intravilan MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA, Jud. Cluj

sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii .documentației cadastrale;

 • □  am fosț intbrțnat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară â suprafeței rezultate din măsurători de 2310 mp, comunicată deipers6E.ua autorizată;

 • □  am fost inforrr.aț(ă) și sunt de aeorcțcu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la.cunbștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia 'fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea o la OCPl

 • □   imobilul nu se află în litigiu Ase-afieto-fiti-gw - cu ira.obiiu'11D.............. hr, dosai’..........jJnsțanța....obieet...............

îtlti, asum. întreaga răspundere .pentru puterea Indispoziția persoanei autorizate juridice S.C.GEOMATICS JNTEGRATED SERVICES SRL /autorizație categoria.!.serie.RO-B-J NR. 1359/02.07.2018 a următoarelor acte doveditoare.ale dreptului de proprietate:

In vederea identilicării litriițeior bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Scn)nătiira.și:ștanțpjilp_

(persoanțrjjiiloriziiiă)1

■ l A       RO

......J$s»r<Sîraotapersonal fufniZate de iumneavoașlril prin mijloal: Jijratpipijtfeajet în scopul efectuării .înscrierilor tn sistemul integral de cadastru șl carte (uneltiră sau în vederea eliberării copiilor de pe i ncumentele din arhivă. ’' [nformttp'ile înregistrate sunt destinate Utilizării de către operator șl simt comunicate numai destinatarilor alsililați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, purclietckir, msinuțeJor, tdior tator.tăți publice.

Confprțn Legii ar. 677/2001 penița protecția perSoanebr cu privire la prelucrarea datelor cu cărucior personal și libera circulație ti acestor date, cu modificările și completările ulterioare, benei'citiți de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, avcți;dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute dc nrț. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de.Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnală. De asemenea,,vă,este recunoscut dreptul ele n va adresa justiției

NOTĂ: 17/07/2018 - noian lost introdusă prin Ordin4XV291.!!.

Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliarii Cluj, instituție publică cu personalitate juridică aliata în subordine^ Agenției Naționale de: Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date ci caracter personal furnizate do duițu.icavonslrii: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală ele. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind.evidențele de cadastru și carto funciară șipot fi: comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normalive (Codul civil. Codul de procedură civilă, Codul.fiscal, alte legi speciale),.inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau ailor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că uirtluat măsuri tehnice și organfelildrice adecvate pentru protejtireu datelor dumneavoastră. în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind proiecția persoanelor fîzfee în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal .și privind libera circulație a acestor date, ilar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecțiii Hirtelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rprl_cliij@ancpi.ri», formulând o cerere scrisă, datată și semnată sait la telefon; (1264554165

Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


‘AN.CEL


TEREN Intravilan


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 263892 Cluj-Napoca


A. Partea 1. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:144593

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații/Referințe

Al

Top: 24427/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l;

24420/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l;

24429/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l;

24430/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l

29.974

... Alei Spații Verzi și teren de sport

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

21305 / 17/12/2002

Sentința Civila nr. 6286/2002;

Bl

Intabulare, drept de FROPRIETATECu titlu de expropriere, dobândit prin HOTARARE JUDECĂTOREASCA, cota actuala 33633/33901

' Al

 • 1) STATUL ROMÂN, in administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

OBSERVAT)!: (provenita din conversia CF 144593)

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATECu titlu de lege, dobândit prin l.ege, cota actuala 134/33901

Al / 3.9

1) SORCOI IANC

OBSERVAȚI): (provenita din conversia CF 144593)

44435 / 19/04/2011

Act Notarial nr. 243, din 18/04/2011 emis de BNP LOBONȚIU OCTAVIAN ION;

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonație, dobândit prin Convenție, cota actuala 134/33901

Al

lj SORCOI MARIA, bun propriu

91778 / 11/08/2011

Act Administrat v nr. 1745, din 18/03/2010 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA (hotarare judecătoreasca nr, 53/18-01-2010 emis de TRIB JNALUL CLUJ; hotarare Judecătoreasca nr. 1114/R/24-03-2011 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; înscris sub semnătură privata nr. 2082/117/15-10-2010 emis de EXPERT TEHNIC VERESEZAN VALERIU; act administrativ nr. 74577/01-07-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act notarial nr. 416/19-07-2011 emis de BNP LOBONȚIU OCTAVIAN ION; act notarial nr. 417/19-07-2011 emis de BNP LOBONȚIU OCTAVIAN ION; act administrativ nr. 178333/23-06-2011 emis de PRIMĂRIA CLUI NAPOCA;);

B10

Apoi se nocează cimlnuarea suprafeței imobilului prin dezmembrarea acestuia după cum urmează:-nr.top.nou 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24430/l/l/l/l/l/l/l/l/l,'l,aIel spații verzi și teren de sport: în suprafață de 29996 mp, se reânscrie în această c.f.în favoarea vechilor proprietari de sub B 1 ,-nr.cadastral 282080 teren intravilan în suprafață de 472 mp se transcrie în c.f.electronic 282080 în favoarea lui Găznarloan și soția Marfa cu titlu de lege

Al

201249 / 16/10/2019

Act Administrativ nr. 268, din 15/05/2001 emis de Prefectura Județului Cluj; Act Normativ nr. 180364, din 19/09/2019 emis de OCPI Cluj; Act Administrativ nr. 465353, din 12/09/2019 emis de Primăria MunicipiuluiCarte Funciară Nr. 263892 Cornuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

CluJLNapoca; Act Notarial nr. 28, din 14/05/2019 emis de Notar Public Popa Anca Gabrlela;

B16

Se diminuează suprafața imobilului de sub Ăl, din porțiunea de proprietate a STATULUI ROMÂN de sub Bl, de la 29996 mp la 29974 mp, Iar diferența de 22 mp se transcrie în cartea funciară nou formată cu nr. 337169 Cluj-Napoca, în favoarea: TURC IOAN.

Al


C. Partea I8ii„ SARCINI .


înscrieri privind dezraembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcinii

Referințe

NU SUNTCarte Funciară Nr. 263892 Comuna/Oraș/Munlcipiu; Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

24427/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l;

24428/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l;

24429/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l;

24430/1/1/1/1/1/1/

l/l/l/l

29.974

... Alei Spații Verzi șl teren de sport

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.'

DETALII LINIARE IMOBIL

iiiNmWîrtit fi&lfVfi tîiWÎ iffwbsî t}(i ii       VîL


Datereferitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații;/ Referințe

1

altele

DA

29.974

24427/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l; 24428/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l; 24429/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l; 24430/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea;tir. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. n-. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma'fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate.face .Iar adresa www.ancpi.ro/veriflcare, folosind codul de verificare oniine disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/12/2019, 17:00

*>              ’ -\ ■ J o


’ t •' I A* \V.

4    «


t *. t. «mm A»i<ai,..»unK a •                        i,,


ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC


 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrai® imobil

3 . Situația din teren:

Imobilul este situat iii intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor: Strada Jiului cu Strada Dunării, are o suprafața da 2310 mp.4.,Operați ulii topo-cadastralc efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașrerea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cti estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RG1R (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonăs verificândw-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice-.

Măsurătorile topografice: de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm), în aceleași situații se pot efectua, măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCP1, în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICATCR 407 ce asigura o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren.au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stâtiii totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Sțereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este, proiecția oficială folosită în prezent.

Peterminatrea coordonatelor punctelor de detaliu si.de îndesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon H1PER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem SȚEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4-04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si .integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de îndesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max, t-2 cm).


Data întocmirii: 02.2020


.'•W:            V

f           S

Persoana juridica, autorizată:1' ■ ' R

' <                ;ir. ^5

^G'GE'QM/TI^S INTEGRATEI) SE^Vl^ft'shfâLo

‘iul


n

'1


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJParcela (1)

Mr. Pet.

Coordonate pcl.de contur

Lungimi laturi

D(i.i-H)

X[m]

Y[m]

1

587427.863

395934.382

5.984

2

587429.487

395940.141

15.231

3

587433.228

395954.905

2.882

4

587434.087

395957.656

8.737

5

587436.266

395966.117

5.017

6

587431.375

395967.232

19.224

7

587426.975

395948.519

7.522

8

587419.651

395950.234

17.991

9

587415.332

395932.769

12.344

IO

587403.316

395935.594

19.219

11

587407.567

395954.336

7,764

12

587415.148

395952.661

3.030

13

587415.872

395955.603

1.252

14

587414.652

395955.886

3.773

15

587415.529

395959.556

0.386

16

587415.623

395959.930

1.425

17

587414.234

395960.252

1.874

18

587414.636

395962.083

1.582

19

587416.176

395961.726

0.667

20

587416.327

395962.376

5.971

21

587417.684

395968.191

1,262

22

587418.914

395967.906

2.059

23

587419.364

395969.915

12.308

24

587431.377

395967.241

5,017

25

587436.269

395966.128

0.7.53

26

587436.457

395966.857

0.415

27

587436.402

395967.268

0.611

28

587436.395

395967.879

0.509

29

587436.197

395968.348

0,474

30

587435.974

395968.766

0.506

31

587435.630

395969.137

0.538

32

587435.126

395969.325

4.346

33

587430.894

395970.313

3.910

34

587427.079

395971.170

21.770

.35

587405.826

395975.884

21.252

36

587385.133

395980.726

4.529

37

587383.924

395976.361

10.017

38

587374.260

395978.997

1.923

39

587372.405

395979.503

6,529

40

587366.106

395981.221

1.266

41

537366.262

395982.477

7,119

42

537359.308

395984.002

1.130

43

587359.469

395985.120

4.434

44

537355.115

395985.960

1,347

45

587354.485

395984.769

10.535

46

587344.205

395987.073

7.866

47

587342.485

395979.397

2.247

48

587342.070

395977.189

15.146

48

587338.839

395962.392

.3.594

50

587337.925

395958.916

9,137

51

587335.886

395950.009

0.720

52

587335.842

395949.290

0.503

53

537336.229

395948.968

0.474

54

587336.675

395948.808

0.958

55

587337.586

395948.513

12.544

56

537349.783

395945.583

2,439

57

587350.345

395947.957

12.866

58

537337.796

395950.794

19.326
CWTl«?CM i'/yi

AU T&u! 5,-L Aiî i 2 ac

A H.ULÎC


59

587342.

8

39596.9,559.

16*

60

587350.02

3

■395967:755^

' 3».

84

61

587350.75

5

395970.854

0.8

00

62

587350.17

1

395970.992

3.783

63

587351.02

8

395974.677

0.438

64

587351.120

395975.105

1.417

65

587349.743

395975.438

2.004

66

587350.221

395977.384

1.490

67

587351.669

395977.034

0.447

68

587351.774

395977.468

3.737

69

587352.705

395981.087

0.527

70

587353.216

395980.956

3.847

71

587354.080

395984.704

0.8

81

72

587354.744

395984.551

0.307

73

587355.042

395984.479

1.165

74

587355.309

395985.613

3.690

75

.587358.896

395984.749

0,883

76

587358.694

395983.890

7.708

77

587366.204

395982.154

0.928

78

587366.010

395981.246

17.975

79

587361.987

395963.727

7.481

80

587354.720

395965.501

18.081

.81

587350.356

395947.955

2.439

82

587349.796

395945.580

11.935

83

587361.401

395942.793

2.060

84

587363.408

395942.330

18.160

85

587381.031

395937.946

2.930

86

587381.831

395940.765

12.318

87

587369.856

395943.648

19.275

88

587374.180

395962.432

7.369

89

587381.349

395960.727

6.646

90

587382.899

395967.190

0.392

91

587382.978

395967.574

1.502

92

587381.516

395967.920

2.031

93

587382.041

395969.882

1.519

94

587383.519

395969.532

0.410

9.5

587383.609

395969.932

3.730

96

587384.469

395973.562

0.505

97

587384.960

395973.446

4.467

98

587385.942

395977.804

0.937

99

587386.859

395977.612

0.582

100

587386.985

395978.180

3.770

101

587390.671

395977.390

0.599

102

587390.537

395976.806

7.937

103

587398.276

395975.045

19.260

104

587393.883

395956.292

7.855

105

587386.245

395958.127

16.968

106

587382.090

395941.676

0.946

107

587383.009

395941.454

13.678

108

587396.304

395938.237

3.664

109

587395.582

395934.645

0.450

110

587396.025

395934.564

2.010

111

587397.938

395933.946

18.423

■ 112

587415.856

395929.660

2.289

113

587418.078

395929.110

3.555

114

587421.530

395928.260

0.345

115

587421.875

395928.273

3.130

116

587424.705

395929.611

0,728

117

587425.313

395930.011

2.129

118

587426.526

395931.761

2.942

S = 2310 mpSistemul de proiecție Stereografic 1970ANEXA NR.1.35


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI __

Scara 1:500                        ''O


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa Imobilului

2310 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT |        CLUJ - NAPOCA


537400


Ol


A. Date referitoare la-teren

Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

2310

Teren neimprejmuit

Total

2310

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol

(mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala măsurată a imobilului = 2310 mp Suprafața din act = 2310 mp

Executant S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICE R0-8-J-1359

Confirm executarea măsurătorilor la corectitudinea întocmirii documentatei si corespondenta acestelaxu realitatea Semnătura si ștampila, .

Data: 02J2020    /

SSRL

teren, . cadastrale' "jttlq .teren T'

l”V      1

/

.. w 'r

Inspector:

Confirm Introducerea imobilului In baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral Semnătura si parafa           J

/■ J

Data:                               Stampila BCPI7L;«SC’n*r?ÎSm™r'TABFTf JL CU MIȘCAREA PARCELE DR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR.

CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

263892 Cluj -Napoca (CF vechi

144593)

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

29974

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Drept de proprietate cu titlu de lege in favoarea :SORCOI IANC

Drept de proprietate prin donație in favoarea iSORCOI MARIA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

263892 Cluj -Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

3594

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Drept de proprietate cu titlu de lege in favoarea :SORCO1 IANC

Drept de proprietate prin donație in favoarea :SORCO1 MARIA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

7733

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

2310

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

7750

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

4764

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

3823

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN


jOOMHWKWWHTOK

. . , .. • - ■,

ÎȘKSSIZESi!.'

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3      1

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3     i

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

2310

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAîntocmit:


ANEXA 3 LA HOTĂRÂREA NR. 99/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

amplasament :■

MUNICIPIUL. CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF 203892

CI7 vechi 144593,

N r.Top 24^-27/1 /!/1 /1 /1 /1 /1 /I /I ZI 24.428/1/1/1/1./I/1/I/1/1/1 24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 24430/1/1/1/1/1./1/1/1/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR/MOȚILOR , NR. 1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa Ț:

S.QGEOMATICS INTEGRATEI) SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.201$

ANEXA NR, 1.29 la regulament


Nr. de înregisiTare/data.BORDEROU

• Adresa imobilului: UAT: CLUJ - NAPOCA


Adresă imobil.

Nr.CE/ Nr. cad

(IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Sc ara

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

M» Proprietari;

Nume /Prenume

CIF

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

4

3   0 1 5

8

LJ 7 L J ..... ..

r:• Număr pagini documentație:

 • ♦   Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor:

 • •  Conținutul documentației:

Eln

Q

o


borderou:

dovada achitării tarifului;

formularele tipizate de cereri și declarații; certificat fiscal;

copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;

copie a ©dragului de carte ftuiciară, după caz;

originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea; memoriu tehnic;

plan de amplasament și delimitare;

releveele construcțiilor;

plan de încadrare în zonă Ja o scară localizat.


convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi

Șeinhătufa și ștampila

. (persoană ațiioriitrtă)\ .

iWaAlîrtfi...,


Serviciu achitat cn chitanța nțNOTA: 17/07/20'l,8 - nota'albsl iiitrodișa pri.i O'diSA^

Publicitate Imobiliarii, preiiicrețizit date,cu cauicter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, sirio și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

PateJe cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în,vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele dc cadastru și,carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civila. Cddul fiseah alte legi speciale), inclusiv organelor de p.olițic, parchetelor, instanțelor sau ailor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens.vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu cătacter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legato de protecția datelor cri caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu proiecția dalelor, la adresa adresa rpd_ cluj@ancpi.ro, fbrmnlănd. .0 cerere scrisă, datată și semnațtl sau la telefon; 0264SS4I65


(ANEXA Nr. 1.3J lu Rcguiiimcnt) OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA.

Nr. de înregistrare................

CERERE DE RECEPȚIE Șl ÎNSCRIERE

Subsemnatul (a) MUNICIPIUL CLUJ N APOCA, cu sediu în CLtU-NAPOCA, STRADA MOȚILOR NR.3 legitimatul) cu Cil7 4305857 . tcl./fax 0264/596030; 1-026'1/431575 e-mail: prlmariacjcad@yahoo.com, prin mandatarul .S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL., CU1..RO39366156 persoana juridica autorizata clasai, cu autorizație seria RO-B-.T, număr 1359/02.07.2018,Id()723286477,l4o310699291,punct de lucru : strada Constantin Istrati nr.20 sector5,București, conform, contract/'angajainent nr. 400453,400438/06.08.2019, pentru înregistrarea documentației laOCPl și va rog să dispuneți:

t, OBIECTUL RECEPȚIEI:

 • - prima înscriere

actualizare informații cadastrale:

 • - înșcricre/radiere construcții

 • - modificarea limitei dc proprietate

. - modificarea suprafeței imobilului

• actualizs.ro categorii de fblosințiV'destin.iții

 • - repozițiomtre

 • - alte informați, tehnice cu privire la imo rit


|.j -documentația de identificare a amplasamentulLi imobilului situat pe un alt UAT j - documentație de atribuire, amnar cadastral

 • - documentație pentru dezlipire/alipire teren

' - documentație de prima îr regiștrarc UI

 • - documentație penlru ttpnrtttmcnlarc

[... - documentație penlru. dezlipire/alipire Ut

„ - documenlație pentru rqapartanteiitare

. - documentație pentru ntacsardare

'. I. documenlație pentru descrierea dezmembrămiutelcr dreptului de proprietate

.' - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

II. OBIECTUL iNSCRIlifill:

intabularen* ................................

 • - înscrierea provizorie w.........................

■■ - notarea ’**...................................

 • - radierea *♦**................................

IMOBILUL: UAT: CLUJ- NAPOCA

Adresă imobil

Nr.Cl-7 Nr. pud (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr

(Parcelă’)

Blob

Stare

Etițj

ĂP-.

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

-

ACTUL JURIDIC care just lîcii cererea, anexat în original sini în copie legalizată :Solicit comunicarea răspunsului:

prin poștă

In sediul biroului -eritorial

fax tir.........................


Semnătura propriefarului/persoanei interesat

Sețțnnăitira și ștampila


Serviciu achitat cu cliitniițn nr..,***♦*

Daia .

...........;__:.......................

Suinii

C.ocl serviciu


Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate do dumneavoastră prin mijloace' automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat dc cadastru și carte funciarii sini în vederea eliberării copiilor do pe documentele din arhivă

.Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt conuuiicato uumai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legî speciale), /inclusiv organelor de poliție, parcliele.or,Instanțelor, ailor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanei or cu privire la prelucrarea datelor ciucaracter personal șt liberii circulație a acestor date, cu modificările și coițtplefftrije ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de n nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în lintițele prevăzute de ttrl. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările șt completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnală. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresajustiție.


“ Drept de proprietate, uz, uzufruct, iibilație, serv tute, concesiune, ipotecă, privilegiu ele;

Ăct sub condiție suspensivă, act sub condiție rszolutorie sau cit termen, hotărâre judecătorească care nit afămas definitivă.

’** Incapacitate, locuțiunea, pteemțiuneo, proin sitinen de înstrăinare, sechestrai judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii,, ac|i.uni înjustițieasupra imobilului în cauză, orice uite lapte sau drepturi personale ele.

***'* Drepturi reale, ipoteca, privilegiu,

NOTĂ: 17/07/2018 - nota a fost introdusa prin Ordin ,zl2.ț},/2fHȘ,

Oficiul de Cadastru și Publ citate,Imobiliară Cluj, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadustru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date eu caracter persotia furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate do citire operator în vederea îndeplinirii competentelor legale privind, evidențele de cadastru și carte funciară și pot ti comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte nornațive (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poli|ie, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, in condițiile legii. în acest sens vil informăm și vă asigurăm «1 am luatinășuri telurice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumueavoas'tă prevăzute de Regulamentul tir. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circutație a acestor dale, dar și pentru orice alle infofina[ii suplimentare legate de proiecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabili lui cu proiecția dnlelcr, Io adresa rpd_ cliij(«)aucpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 02645541.65

ANEXA NR.. 1.32 Ia regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA

DECLARAȚIE

SubseinnatuKa) MUNICIP1UL CLUJ - NAPOCA cu sediu în CLU.1-NAPOCA, STRADA MOȚILOR NR.3 legitiniat(ă) cu GIF 4305857 , tel7(h_x 0264/596030; +0264/431575 e-mail: priinai'iacjcad@ya'hoo,c0in, prin mandatarul .S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL,. CUI..RO39366T56 persoana juridica autorizata clasa T, cu autorizație scria RO-B-.I , număr 1359/02.07.20l8,lel0723286477,+40310609291 .punct de lucru : strada Constantin tstrali nr.20 sector 5,București, conform contract/aogajament nr. 400453,400438/06.08.2019 , pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți:

intravilan MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA, Jud. Cluj

sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului. în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • I          □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de

7750 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost inforraat(ă) șl sunt de acord cu poziționarea încertă.a imobilului și a consecințelor ce decurg din acesi lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află,în litigiu Asa-afiăA+tTitigiu - cu imobilul (D.............,nr. dosar.,....,,.., instanța........... obiect................

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate juridice S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL /autorizație categoria.l.serte.RO-B-J . NR. 1359/02.07.2018 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate:

ițț Vederea identificării, limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Oficiul de Cadastru, și Publicitate Imobiliara preluci&rzfl dale eit caracter personal lumi efectuării înscrierilor în sistemul integrat rlc cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiile Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de politie, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția -persoanelor cu plivite la prelucrarea datelor, eu caracter personal și libera circulație a acestor dilte...Cu modificările și completările ulterioare,, bcneltciați dc dreptul de acces, de interven|ie asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, ave|i dreptul să vă opune|i prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară cu o cerere scrisă, dubită și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justIf (oi.

NbȚĂ: 17/07/2018 1 nota a ’foșt introdusă prin Ordin dSAW..

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, instituție publică cu personalitate juridică, ntliilă în suboKlflioa Agenției Nnțiortale de Cadastru: și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și tiuinăf act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală ele. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competentelor legale privind evidentele de cadastru și carte funciară și pot li comunicate numai destinatarilor ubilita|i prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor aulorită|i publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră, in exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libent circulație o acestor dale, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția dalelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția dulclor, la adresa rpd_ cluj@ancpl.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnală sau la telefon: 0264554165

Oficiul de Cadastru și Publicitate mobiliară CLUJ Biroul de Cadastru ș Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


';ANCEl


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 263892 Cluj-NapocaTEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr, CF vechi:144593


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

24427/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l;

24428/1/1/1/1/1/

1/1/1/1/L;

24429/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l;

24430/1/1/1/1/1/

l/l/l/l/l

29,974

... Alei Spații Verzi șl teren de sportB. Partea Bl. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Sa dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

21305 / 17/12/2002

Sentința Civila nr. 62E6/2002;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATECu titlu de expropriere, dobândit prin HOTARARE IUDECATOREASCA, cota actuala 33633/33901

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, in administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 144593)

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATECu titlu de lege, dobândit prin Lege, cota actuala 134/33901

Al /B.9

1) SORCOI IANC

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 144593)

44435 / 19/04/2011

Act Notarial nr. 243, din 18/04/2011 emis de BNP LOBONȚIU OCTAVIAN ION;

B9

Intabulare, drepc de PRCPRIETATEdonație, dobândit prin Convenție, cota actuala 134/33901

Al

1) SORCOI MARIA, bun propriu

91778 / 11/08/2011

Act Administrativ nr. 1745, din 18/03/2010 emis de PRIMĂRIA CLUJ' NAPOCA (hotarare Judecătoreasca nr. 53/18-01-2010 emis da TRIBUNALUL CLUJ; hotarare Judecătoreasca nr. 1114/R/24-03-2011 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; înscris sub semnătură privata nr. 2082/117/15-10-2010 emis de EXPERT TEHNIC VERESEZAN VALERIU; act administrativ nr. 74577/01-07-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act notarial nr. 416/19-07-2011 emis de BNP LOBONȚIU OCTAVIAN ION; act notarial nr. 417/19-07-2011 emis de BNP LOBONT1U OCTAVIAN ION: act administrativ nr. 178333/23-06-2011 emis de PRIMĂRIA CLU| NAPOCA;);

B10

Apoi se notează diminuarea suprafe;ei imobilului prin dezmembrarea acestuia după cum urmeazăr-nr.top.nou 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1-alei spații verzi și teren de sport în suprafață de 29996 mp, se reânscrie în această c.f.în favoarea vechilor proprietari de sub B 1 ,-nr.cadaszral 282080 teren intravilan în suprafață de 472: mp se transcrie în c.f.electronlc 282080 în favoarea lui Găznar loan ș soția Maria cu titlu de lege

Al

201249 / 1S/10/2019

Act Administrativ nr. 26B, din 15/05/2001 emis de Prefectura Județului Cluj; Act Normativ nr. ‘180364, din 19/09/2019 emis de OCPI Cluj; Act Administrativ nr. 465353, din 12/09/2019 emis de Primăria Municipiului

Document care conține date cu caracter personal, prote/ate de prevederile Legii Nr. 677/2001,                     Pagina 1 din 3


Eiil.Ta.5a pentru infomrjr^ on-line le «dresa ep»y.ar>cpl(i-o


PpiȚiiulâ»'versiunea LI


Carte Funciară Nr.. 263892 Comuna/Oraș/Municipiu: Ciuj-Napoca

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Cluj-Napoca; Act Notarial nr. 28, din 14/05/2019 emis de Notar Public Popa Anca Gabriela;

B16

Se diminuează suprafața imobilului de sub Al, din porțiunea de proprietate a STATULUI ROMÂN de sub Bl, de la 29996 mp la 29974 mp. Iar diferența de 22 mp se transcrie în cartea funciară nou formată cu nr. 337169 Clu|-Napoca, în favoarea: TURC IOAN.

Al


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 3


pentru           un-Unt-1?. ndntsa epay.ancpf.ro


FanvuM" versiunea 1.1Carte Funciară Nr. 263892 Comuna/Oraș/Municlpiu: Cluj-Napoca Anexa Nr. 1 La Partea' II

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații./^Referințe

Top:

24427/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l;

24428/1/1/1/1/1/1/ 1/1/1/14

24429/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l;

24430/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l

29.974

... Alei Spații Verzi și teren de sport

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


DETALII LINIARE IMOBIL

'li* fTC'tXÎ l'A1 .i.|•’fj‘ J/j'J fi țfllj

11 ss î.

Date referit

oare 8a teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp)

Țarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

29.974

24427/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l; 24428/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l;

24429/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l; 24430/1/1/1/ 1/1.Z1/1Z1Z1Z1


Extrasul de carte funciară gene-at prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține. Informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități șl procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă șl în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și. realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpî.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/12/2019, 17:00

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii fir, 67772001.

Extrasa pentru ihfor nare on-line In adresu Qpuy.aiiEplav»
rate


ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud,Cluj.

 • 2 , Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

 • 3 > Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor: Strada Oltului cu Strada. Dunării si intersecția străzilor: Strada Jiului cu Strada Dunării, are o suprafața de 7750

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RG1R (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în. scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de real izare a ridicării topografice. .

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK ta timp real cu furnizarea, de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o. ridicare topografică cu precizie ridicată (-i/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând-,corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCP1. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o stafie totală LEICA. TOR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o slatie LE1CATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate' prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS — metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stefeografic 1970. Proiecția „Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Deterroinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de îndesite s-a efectuat eu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topeon H1PER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-id ANCP.I) si integrat in softul Magnet Field (Topeon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de îndesite si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de -W— 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS -- ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o static de referința reala si una folosim o static de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii.: 02.2020


Persoana juridică autorizata:


1NTEGRATED SERVICES SRL

Semnătura și ștampilă

I

’ ! 7 A

’ i ■■ j .‘i’-.'/id

I

rl.

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj'-Napeca, județul CLUJ

1Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587392.032

395759.073

18.157

2

587396.847

395776.580

7.898

3

567398.917

395784.202

11.657

4

587402.004

395795.-143

2.409

5

587402.521

395797796

0.517

6

587402.517

395798.313

8.049

7

587404.062

395806.212

5.573

8

587405.322

395811.641

1.879

9

587405.740

395813.473

C.185

10

587405.782

395813.654

41.299

11

587365.426

395822.429

C.094

12

587365.334

395822.446

C.285

13

587365.275

395822.'68

8.476

14

587357.000

395824.002

105.542

15

587378.134

395927.407

2.658

16

587380.321

395928.917

9.938

17

587371.407

395933.312

7.379

18

587369.886

395926.092

14.084

19

587367.019

395912.302

16.373

20

587351.030

395915.825

3.480

21

587350.288

395912/-24

13:350

22

587347.482

395899.373

9.803

23

587345.361

395889.802

14.115

24

587331.539

395892.661

32.950

25

587338.372

395924.894

11.407

26

587349.550

395922.620

7.713

27

587351.211

395930.151

19.097

28

587369.872

395926.095

7.379

29

587371.407

395933.312

1.405

30

587370.147

395933.933

1.540

31

587368.718

395934.508

0.978

32

587367.782

395934.793

6.245

33

587361.714

395936.270

22.676

34

587339.638

395941.454

0.991

35

587338.663

395941.629

0.999

36

587337.669

395941.733

1 010

37

587336.670

395941.582

0 932

38

587335.789

395941.277

0 501

39

587335.347

395941 ,C41

0 485

40

587334.971

395940.735

0 495

41

587334.638

395940.369

0 498

42

587334.378

395939.944

0 498

43

587334.166

395939.493

1 427

44

587333.807

395938.112

21.266

45

587329.334

395917.322

16.882

46

587325.799

395900.814

26.941

47

587320.217

395874.458

14.012

48

587317.284

395860.756

2.155

49

587316.878

395858.640

7.436

50

587324.178

395857.224

25.725

51

587329.473

395882.398

13.846

52

587343.028

395879.572

26.327

53

587337.609

395853.839

2.001

54

587339.568

395853.430

7294

55

587338.067

395846.232

15.848

56

587322.552

395849.496

7.892

57

587324.177

395857.219

7.436

58

587316.877

395858.635

8.540

59

587315.059

395850.291

5.623

60

587320.571

395849.179

17.236


L

61

587317.163

395832.2

4

5.829

62

587311.406

395833.11

7

7.032

63

587310.026

395826.302

9.426

64

587307.878

3958171124

0.640

65

587308.493

395816.946

5.436

66

587307.320

395811.638

0.617

67

587306.703

395811.654

1.330

68

587306.477

395810.343

9.928

69

587304.431

395800.628

4.904

70

587309.271

395799.840

1.Q01

71

587309.079

395798.858

6.602

72

587307.813

395792.378

0.524

73

587308.327

395792.274

2.051

74

587307.919

395790.264

7.347

75

:587306.610

395783.035

2.585

76

587306,894

395780.466

2.598

77

587308.844

395778.750

6.019

78

587314.229

395776.062

14.650

79

587328.595

395773.193

5.587

80

587329.745

395778.660

14.200

81

587315.823

395781.455

1.5.687

82

587318.926

395796.832

7.472

83

587311.631

395798.452

14.199

84

587314.558

395812.346

20,044

85

587318.710

395831.955

13.775

86

587332.214

395829.233

10.042

87

587330.242

395819.387

12.641

88

587327.665

395807.012

9.119

89

587325.800

395798.086

7.718

90

587333.373

395796,596

18.299

91

587329.750

395778.659

5.587

92

587328.600

395773.192

11.992

93

587340.360

395770.844

.2.990

94

587343.276

395770.182

2,495

95

587342.808

395767.732

0,902

96

587343.678

395767.493

4.681

97

587344.721

395772.056

13.976

98

587358.393

395769.157

4,184

99

587359.342

395773.232

13.330

100

587346.320

395776.081

19.565

101

587350.479

395795.199

13.215

102

587363.400

395792.425

19.617

103

587359.347

395773.231

4.184

104

587358.398

395769.156

.9.366

105

587367.560

395767.214

4.609

106

587366.590

395762.708

2.397

1.07

587368.942

395762.244

19.564

108

587388.139

395758.474

8.521

109

587389.917

395766.807

131330

110

587376.895

395769.656

19.565

111

587381.054

395788.774

13.215

112

587393,975

395786.000

19.617

'113

587389.922

395766.806

8.521

114

587388.144

395758.473

0.735

115

587388.864

395758.324

2.152

'1.16

587390.977

395757.917

0.635

117

587391.544

395758.202

0.998

S = 7750 mp


Sistemul de proiecție Stereografic ' 970


PUN DE AMPLASAMENT Sl DELIMITARE A IMOBILULUI         •

Scara 1:500                                 '■


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

7750 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT |        CLUJ - NAPOCAA. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categ. de folosința 1 Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc         |    7750

Teren nelmprejmuit

Total              i    7750

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala măsurată a imobilului = 7750 mp Suprafața din act = 7750 mp


o o co m O!
Confirm executarea masuraforilor'la teren,-, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale sl corespondenta acesteia cu- realitatea,din tdfen Semnătura sl stampila: ;.,

Data : Q2.202o|                          '


/ (

Confirm Introducerea Imobilului in / J baza de date Integrata sl

atribuirea numărului cadastral Semnătura si parafa


Data :


I

Stampila BCPI |


tist rasa® •-Tațot: -shxk. ai8Bass7®rw3L iiw. ::


TABFT 7 L CU MIȘCAREA PARCELFT R

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

263892 Cluj —Napoca ( CF vechi

144593)

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

29974

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Drept de proprietate cu titlu de lege in favoarea :SORCO1 IANC

Drept de proprietate prin donație in favoarea :SORCO1 MARIA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

263892

Cluj -Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

3594

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Drept de proprietate cu titlu de lege in favoarea :SORCOI IANC

Drept de proprietate prin donație in favoarea :SORCOI MARIA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

7733

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3 .

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

2310

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

7750

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

4764

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

3823

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


SITUAT' PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca ■

zf     C

G □

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

X 24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

A -24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

7750

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
întocmit:
NERVICP


ANEXA 4 LA HOTĂRÂREA NR. 99/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU ÎNSUȘIRE HOL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF 263892

CE vechi 144593, Nr.Top 24427/1 /171 /I /I /I /1/l/1/I 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1   .

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-N APOCA

STR.MOȚILOR , NR. 1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATE» SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.201-8     -NT. ,de înregistrare/data....____________.

BORDEROU

• Adresa imobilului: DAT: CLUJ - NAPOCA


Adresa imobil

Nr. C17

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Se

ara

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

*

-
 • •  Număr pagini documentație:

 • •  Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor:

 • •   Conținutul documentației:

□ borderou;


 • □  dovada achitării tarifului;

a formularele tipizate de cereri și declarații;

 • □   certificat fiscal;

 • □  copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice șau copii ale.certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;

 • □  copie a extrasului de carte funciară, după caz;

 • □  originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;

q memoriu tehnic;plan de amplasament și delimitare; releveele construcții lor;

plan de încadrare în zo localizat.


Serviciu achrtațcu chitanța nr.astfel, încât imobilul, sa, poată:'fi •/.

7 Semnătura și șîsniijpiiă'! (persană uutoiir.ută) g

Jli

LA.’A


Cod- o

'NOTĂ: 17/07/2018.-notaalbsl intrmlusil prin Ordln423/20I8.                                                 1

Oficiul de Cadeslfu și Publicitate imobiliară, instituție publică cti personalitale jlintjicțl aliată în subordine!.

Publicitate Imobiliară, pretaorează date cu caracter personal lltrnizale do dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act do identitate, cod numeric personal, adresa poștală ele

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fisCtil, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliția, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, iu condițiile Jegii. în acest sens vii informăm și va asigurăm că am luat BlȘsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarcu datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute dc Regulamentul nr. 670/2016 privind protecția persoanelor fizice. în ceea Ce privește prelucrarea dntelor cu caracter personal și pri vind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor OU caracter personal va puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa adresa rpd_ cIuitfoancpi.ro, formulând o cerere scrisă. datată și semnată sau la telefon: 026^554165


:a Agenției Naționale de Cadastru și umăr act do identitate, cod numeric


vY


OKICTUE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ -NAPOCA.

Nr,. de înregistrare ;........

CERERE DE RECEPȚIE ȘT ÎNSCRIERE

Subscmnalul(a) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA cu sediu în CLUJ-NAPOCA, STRADA MOȚILOR NR.3 legitiinat(ă) cu Cil7 4305857, tel./liix 0264/596030; +0264/431575 e-mail: primariacjcad@yahop.coni, prin mandatarul .S.C.Ge6mATICS INTEGRATED SERVICES SRL., CU1..RO39366156 persoana juridica autorizata clasa 1, cu autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018,lel()723286477,+40310699291,punct de lucru : strada Constantin istrati nr.20 sectoi’5,București , conform contract/aiigajament nr. 400453,400438/06.08.2019 . pentru înregistrarea docum.enta|iei la OC'PI și vă rog să dispune|i:


1, OBIECTUL RECEPȚIEI:

g - prima înșerieru

 • - actualizare informații cadastrale:

. - înscriere/radiere construcții

'. - modificarea limitei de proprietate

“ - modificarea suprafeței imobilului

, - actualizare categorii de folosin|ă/destinaiii

'. - repoziționare

- alte informații tehnico cu privire la imobil

documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT .j - documentație do atribuire nunăr cadastral.

' - documentație pentru dezlipie/alipire teren

' - documeutape de prima înreg strare UI

documentație pentru upnriatnentare

I. - documentație pentru dezlipire/alipire UI

, | - documentație pentru rcapartameritare

I ! - documentație pentru mansurcare

 • - documentație pentru descrierea dezmembrăminlelor dreptului de proprietate

, - documentație pentru reconstruirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

Ii, OBIECT UL ÎNSCRIERII;

-intabulurea* ................................

C, - înscrierea provizorie **....................

'-notarea ***...................................

radierea****................................

IMOBILUL: UAT: CLUJ - NAPOCA


Adresă imobil

Nr.CI'7

Nr. cad-(JEȚ

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara ,

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

-

-

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat îti original sau iii copie legalizatăSolicit comunicarea răspunsului:

priu poștă

(a sediul biroului teritorial

faxnr............... ....


O

Șcmnățura și ștampila


Semnntu ra p roprietaru 1ni/persoanei interĂșrțRx'

Serviciu achitat cu chiltmța nr ..

Dala

Stima

Cod serviciuOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin rnijjoape automatizate, tu scopul efectuării înscrierilor în sistemul integratele cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documehlele'dîn arhivă.

fnibrinațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), Inclusiv Organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentn» protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu-caracter personaj și libera circulației acestor date, cu modificările și completările ulterioare, boneficittți de dreptul de acces, dc intervenție asupra datelor și de dreptul de.a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor pe-sonale care vă privesc, în limitele prevăzute de ari. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă-putjți adresa la Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul dc a vă adresa justiției.


” Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc

Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolulorie sau cu termen, hotărflre judecătorească pare.nu a rămas definitivă.

**♦ Inoapăcilnte, locajiuiica. preemțianea, promisiunea «le înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea ranguliii ipotecii, acțiuni în justiție „asupra imobilului în cauză, orice alte "apte sau drepturi personale ele

**** Drepturj reale. ipotecă, privilegiu.

NOTĂ: 17/07/2018 - nola ti tost introdusă prin Ordin 423/2018.

Oboiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, instituție publică eu personalitate juridică aflată în subordineo Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date c,t caracter personal furnizate de dumneavoastră: minte, prenume, senă, și număr act de identitate, pod,numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale, privind evidențele.<fe cadastru și curteijinciară Și pot fi comunicate numai desfinafarilcr abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă, Codul fisciib alte legi speciale),inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor știu altor autorități publice, in condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și orgatiizatoriceadecvalc pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul ar. 679/2016.privind protecția persoanelor fizice to coeti ce privește prelucrarea dalelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor dale, dar și pentru orice alte informații suplimentare legale de protecția dilteloi' cu curaclcr personal vă puteți'adresa responsabilului cu protecția dalelor, la urlresa rpd_ eluj@micpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semuală sau la telefon: 0264554165

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA

DECLARAȚIE


Subsemnatul(a) MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediu în CLUJ-NAPOCA, STRADA MOȚILOR NR.3 legitimat(ă) cu CIF 4305857 , tel./fax 0264/596030; +0264/431575 e-mail: priinariacjcad@yahoo.com, prin mandatarul .S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL., CUI..RO39366156 persoana juridica autorizata clasa I, cu autorizație seria RO-B-J , număr 1359/02.07.2018,tel0723286477,+40310699291,punct de lucru : strada Constantin Istrati nr.20 sector 5,București, conform contract/angajament nr. 400453,400438/06.08.2019, pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți:


intravilan MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA, Jud. Cluj

sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 4764 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu Ase afîh litigiu - cu imobilul ID............., nr. dosar.........., instanța........... obiect...............

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate juridice S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL /autorizație categoria.I.serie.RO-B-J . NR. 1359/02.07.2018 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate : in vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data 02.2020


Proprietar

\

* (persoană autorizată)

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter țîorșohdllfânii^tte'de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte fimciară sau în vederea eliberării crîpîiîor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu i completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Ia Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

ă. aveți drerttul +


NOTĂ: 17/07/2018 - nota a fost introdusă prin Ordin 423/2018.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte fimciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră. în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentni orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția dalelor, la adresa rpd_ cluj@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264554165

Oficiul de Cadastru și Publicitate (mobiliară CLUJ Biroul da Cadastru și Publicitate Imobiliară CluJ-Napoeă


AN.CEL


TEREN Intravilan


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 263892 Cluj-Napoca


A. Partea 8. Descrierea imobilului

Nr. CF vechl:144593

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (rup)

Observații / Referințe

Al

Tcp;

24427/1'1/1/1/1/ l/l/l/l/l;

24428/1'1/1/1/1/ . i/i/iyi/1;

24429/1'1/1/1/1/ l/l/l/l/l;

24430/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l

29.974

... Alei Spații Verzi șl teren de sport

B. Partea 18. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

21305 / 17/12/2002

Sentința Civîa nr. 6286/2002;

ai

Intabulare, drept de PROPRIETATECu titlu de expropriere, dobândit prin HOTARARE IUDECATOREASCA, cota actuala 33633/33901

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, in administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 144593)

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATECu titlu de lege, dobândit prin Lege, cota actuala 134/33901

Al / 8.9

1) SORCOI IANC

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 144593)

44435 / 19/04/2011

Act Notarial nr. 243, din 18/04/2011 emis de BNP LOBONȚIU OCTAVIAN ION;

B9

Intabulare, drept de PROPRIETAȚEdonațle, dobândit prin Convenție, cota actuala 134/33901

Al " '     .....

1) SORCOI MARIA, bun propriu

91778 / 11/08/2011

Acț Administrativ nr. 1745, din 18/03/2010 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA (hotarare judecătoreasca nr. 53/18-01-20-.0 emis de TRIBUNALUL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 1114/R/24-03-2011 emis de CURTEA DE APEL CLUy; înscris sub semnătură privata nr. 2082/117/15-10-2010 emis de EXPERT TEHNIC VERESEZAN VALERIU; act administrativ nr. 74577/01-07-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act notarial nr. 416/19-07-2011 emis de BNP LOBONȚIU OCTAVIAN ION; act notarial nr. 417/19-07-2011 emis de BNP LOBONȚIU OCTAVIAN ION; act administrativ nr. 178333/23-06-2011 emis de PRIMĂRIA CLUI NAPOCA;):

B10

Apoi se notează diminuarea suprafeței imobilului prin dezmembrarea acestuia după cum urmează:-nr.top.nou 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 244 2 8/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,2 44 2 9/1/1/1/1/l/l/l/T/l/l, 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,alei spații verzi și teren de sport în suprafață de 299'96 mp, se reânscrie în această c.f.în favoarea vechilor proprietari de sub B 1 ,-nr.cadastral 282080 teren Intravilan în suprafață de 472 mp se transcrie în c.f.electronic 282080 în favoarea lui Găzrar loan și soția Maria cu titlu de lege

Al

201249 / 16/10/2019

Act Administrativ nr. 268, din 15/05/2001 emis de Prefectura Județului Cluj; Act Normativ nr. 180364, din 19/09/2019 emis de OCPI Cluj; Act Administrativ nr. 465353, din 12/09/2019 emis ide Primăria Municipiului

Carte Funciară Nr. 263892 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Cluj-Napoca; Act Notarial nr. 28, din 14/05/2019 emis de Notar Public Popa Anca Gabriela;

B16

Se diminuează suprafața imobilului de sub Al, din porțiunea de proprietate a STATULUI ROMÂN de sub Bl, de la 29996 mp la 29974 mp, iar diferență de 22 mp se transcr ie în cartea funciară nou formată cu nr. 337169 Clul-Napoca, în favoarea: TURC IOAN.

Al


C. Partea 10. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 2 din 3


Exrrasa jiehuu informam «n-line (h       apay.ancpLra


Formular versiunea 1-. 1


Carte Funciară Nr. 263892 Comuna/Oraș/Munlclplu: Clu]-Napoca

Anexa Mir. 1 La Partea I

Tereirt

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

24427/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l;

24428/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l;

24429/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l;

24430/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l

29.974

... Alei Spații Verzi șl teren de sport

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

.. ,           DETALII LINIARE IMOBIL ________,

t.<VrwicTn.T pmtrv /îcwrf n.'irfpf/ i.'ni >■/ (tbî ți yjf.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

29.974

24427/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l; 24428/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l; 24429/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l; 24430/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l

Extrasul de carta funciară generat prin sistemul informatic Integrat al ANCPI conține Informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr, 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma’fizlcă a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare oniine disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/12/2013, 17:00
ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor: Strada Oltului cu Strada Dunării, are o suprafața de 4764 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentale, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de Indesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LE1CA TCR 407 ce asigură o precizie de 3CC pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficiala folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/— 3cm. Pentru verificare au fost făcute inregistrari GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1 -2 cm).


Data întocmirii: 02.2020


.'l'ICȘ INTEGRATED SERVICES SRL

Semnătura și ștampila

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJSistemul de proiecție Stereografic 1970


lCc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

587372.401

395661.462

6.991

2

587374.192

395668.220

27.401

3

587347.269

395673.314

5.373

4

587348.205

395678.605

7.822

5

587349.826

395686.257

2.078

6

587348.867

395688.101

1.849

7

587347.067

395688.526

11.044

8

587349.212

395699.360

10.783

9

587359.860

395697.660

16.615

10

587376.186

395694.572

2.914

11

587379.049

395694.030

0.183

12

587379.229

395693.997

0.122

13

587379.251

395694.117

0.592

14

587379.228

395694.709

2.966

15

587376.337

395695.372

12.188

16

587378.805

395707.307

21.499

17

587383.084

395728.376

20.347

18

587387.002

395748.342

14.012

19

587373.272

395751.140

17.070

20

587369.821

395734.422

12.817

21

587382.369

395731.812

19.107

22

587378.452

395713.111

7.479

23

587371.087

395714.412

17.954

24

587367.384

395696.844

12.837

25

587354.804

395699.400

19.494

26

587358.745

395718.491

7.558

27

587366.154

395716.997

17.807

28

587369.806

395734.425

17.071

29

587373.269

395751.141

15.401

30

587358.187

395754.258

6.339

31

587351.976

395755.527

16.880

32

587348.743

395738.959

19.306

33

587344.833

395720.053

7.555

34

587337.471

395721.749

18.142

35

587333.758

395703.991

12.837

36

587321.178

395706.547

19.494

37

587325.119

395725.638

7.558

38

587332.528

395724.144

17.807

39

587336.180

395741.572

12.810

40

587348.722

395738.963

16.881

41

587351.962

395755.530

24.891

42

587327.575

395760.513

1.069

43

587326.534

395760.755

13.584

44

587323.600

395747.492

29.296

45

587294.937

395753.549

0.614

46

587294.327

395753.620

11.679

47

587291.880

395742.200

2.337

48

587291.226

395739.956

0.615

49

587291.091

395739.356

3.108

50

587290.484

395736.308

15.174

51

587287.340

395721.463

7.632

52

587285.877

395713.973

1.440

53

587287.293

395713.713

19.483

■54

587291.232

395732.794

7.558

55-

587298.641

395731.300

17.807

56

587302.293

395748.728

12.832

57

587314.856

395746.115

19.346.

58

587310.896

395727.179

7.601

59

587303.456

395728.735

17.950

60

587299.871

395711.147

12.837

61

587287.291

395713.703

1.440

62

587285.875

395713.965

0.453

63

587285.788

395713.520

• 3.120

64

587285.120

395710.472

1.819

65

587286.909

395710.142

15.473

66

587302.166

395707.566

6.339

67

587308.382

395706.321

8.995

68

587317.289

395705.066

17.130

69

587334.142

395701.998

9.546

70

587332.233

395692.645

9.993

71

587329.988

395682.907

15.428

72

587314.859

395685.928

4.108

73

587310.796

395686.536

2.823

74

587307.991

395686.857

6.738

75

587301.366

395688.084

20.660

76

587281.032

395691.740

3.511

77

587280.515

395688.267

9.505

78

587278.589

395678.959

0.569

79

587279.134

395679.124

28.662

80

587307.164

395673.138

20.003

81

587326.755

395669.101

36.473

82

587362.705

395662.947

9.809

S(2)=47 64.44mp

3=944.434m’NJDOTWMMWMMRKOOT'.


uzesi ::z                zzz""~WZ- <:aL l :


imn» zp


TABFLțp CU MIȘCAREA PARCELAU R


NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

263892

Cluj -Napoca (CF vechi

144593)

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

29974

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Drept de proprietate cu titlu de lege in favoarea :SORCO1 1ANC

Drept de proprietate prin donație in

favoarea :SORCO1 MARIA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

263892 Cluj —Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

3594

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Drept de proprietate cu titlu de lege in favoarea :SORCOI IANC

Drept de proprietate prin donație in favoarea :SORCO1 MARIA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

7733

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

2310

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

7750

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

4764

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

3823

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

I3300DOOODOQOODQOT8'

'TST. XZSOJKTS7'

SITU AT? PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

4764

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAîntocmit:
S.C.GEOMATICS INTEG RATEI) SERVICES SRL


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

4764 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA


e    —

v

tr

\\-

\s \         \

______--\ \

\

\

\Î27

\ \

\5 \

\ l_—

\\\1

®

\

\\

\ 6

\ \

\ \

___

\

U25

JL

T \

'.G tam_______        \

—Tfm


\\î*                  ——-n \ \

w

\       \ \t \

zA q \ \ \

0 \   03   \ \ \

\ \ \ \

1

\ A V*
Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

1

Cc

4764

Total

4764


B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala măsurată a imobilului = 4764 mp Suprafața din act = 4764 mp


Executant S.C.GEOMAT1CS INTEGRATED SERVICES SRL RO-B-J -1359


Data : 02.2020


ANEXA 5 LA HOTĂRÂREA NR. 99/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. JUD.CLUJ

CF 263:892.

CF vechi 144593,

Nr.Top 24427/1 /I /I /l/l/l/l/l /l/l

24428/1/1/1/1/1/1/1/171/1

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1.

24430/171/1/1/1/l/l/l/l/l

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica ăutoRzata clasa I:
ANEXA NR. 1.29 la regulament


Nr. de înregislrare/data....... .......................

BORDEROU

. Adresa imobilului: UAT: CLU.J - NAPOCA


Adresă imobil

Nr. 07

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Sc ara

’ Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

-

-• Proprietari:

Nume /Prenume

CIF

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

4 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5

UIMII • •  Număr pagini documentație:

 • •   Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor:

 • •   Conținutul documentației:

El
borderou;

dovada achitării tarifului;

formularele tipizate de cereri și declarații;

certificat fiscal;

copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii, ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;                     3; i -'“'i

copie a extrasul ui de carte funciară, după caz;                    •'?

originalul sau copia legalizată a actelor în tetpeiulcărora .se solicită înscrierea; memoriu tehnic;

plan de amplasament și delimitare;

releveele construcțiilor;

plan de încadrare în zonă la o scară conyenab localizat.


Serviciu aciuiai cu chitanța nr.


Dataimobiițil. să

v::"'

Seni n ă tu rinș j ș ta ni pila


tă fi S.


Ul pilii .

■persoană Mțprizittii)


j£od seNidili-t'

'—K--------


zii1


NOȘA: 17/07/2018-notaafost introdusa prin Ordin 423/2018.                                " '' j                    ‘'•■v?           i -

Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică ațliită în șubordinea. Agenției Nafionatb'dp Cadastru și Publicitate imobiliară, prelucrează date cu caracter personal fiirnizute de dumneavoastră: nume, prenume,,serie și număr act de Identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator In vederea' îndeplinirii competențelor legale privind evidenfeledC cadastru și carte Itmciară și pot fi comunicate numai destinatari pt abilitați prin acte normative (Codul civil, C’odtd de procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciriîo), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, la condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm cit ala luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor diunnoavcustrit prevăzute de Regulamentul nr, 679/2016 privind protecția persoanelor fizice In ceea ce privește prelucrarea dalelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor data, dar și pentru orice alte ihforniațitatupliincntare legatede protecțiadatelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția dalelor, la adresa adresa rpil_ clujtălanepirfo, formulând b cerere scrisă, datată și șenutntil sau la telefon: (12645541.65(ANEXA Nr. 1.31 la Regulament) OFICIUL 1)E CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA.

Nr: de înregistrare               ....../..............

CERERE DE RECEPȚIE ȘTÎNSCRIERE

Șiibsemiiatul(a) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA cu sediu în CLUJ-NAPOCA, STRADA MOȚILOR NR.3 legitimat(ă) cu GIF 4305857, lel./lîtx 0264/596030: +0264/431575 e-nittii; i>rliDarlficjcad@yahop;Com, prin mandatarul .S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL., CIJI..RO39366I56 persoana .juridica autorizata ciasa I ,’cu autorizație seriaRO-B-J, număr 1359/02.07.20 l8.tel0723286477,+40310699291,punct de lucru: strada Constantin Islrali nr.20 sectorS-,București, conform contract/angajamenl. nr. 40045.3,400438/06.08.2019 . pentru înregistrarea documentației Iu OCPI și vă rog să dispune ți:

 • I. DHIIitrrilL RECEPȚIEI:

-;pjîmș înscriere

n-actualizare informații cadastrale:

,...-înscriere/mdie-e construcții

 • - modificarea limitei do proprietate

' - modificarea suprafeței imobilului

 • - actualizare categorii de IbldsinttVrtaipații

. j - repoz.i|ionorc

J - alte mfbmuiții tehnice cu privire la i nobil

(... - documentația de identificare, a amplnsamenlulu imobil uliu situat pe un uit HAT

 • - documentație de atribuire număr cadastral

 • - documentație pentru dczlipire'nlipirc teren

" - documentație de prima înregistrare UI

 • 1 j - documentație pentru apartamentarc

^-documentație pentru dezlinire/alipire IJI

’ - documentație pentru reapcitamenlure

l_{-documentație pentru mansardarc

 • - documentație pentru descrierea dezmembrăminelor dreptului de proprietate

 • 2 - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distrase sau sustrase

 • II, OBIECTUL ÎNSCRIERI;

! - intnbuliirea *................................

 • - înscrierea provizorie ♦*........................

-notarea ‘M'*....................................

/{-radierea ................................

IMOBILUL: U/Vf: CLUJ- NAPOCA

Adresă imobil

Nr, CP/ Nr. citd (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Șcnra

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

-

ACTU L JURIDIC care jusli îcă cererea, anexat în original sau înSolicit comunicarea răspunsului:

.tl

prin poștă

la sediul biroului teritorial fax ar.........................


Senulătn ni propridanilui/pcrsoauci intercsate

Serviciu achitat ou chitanța

Data

'.......'■•U.1-'-''

, ».Coil’s'dct4ciTîJ

K-AOlioiill de Cadastru și Public tale Imobiliară prelucrează dale cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace uutpir.ițVizale, in scopuțifclectuării înscrieri lorîti sistemul integra, de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă         . * ’L

ijifonnațiilfi înregistrate sunt destinate utilizării de eițtre operator și sunt: comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codiți civil, legî speciale), inclusiv organelor do poliție,.parchetelor, instanțelor, altor autorită|i publice.

Conlbrțn Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor ou caracter personal și libera ciraalațien acestor date, cu modificările și completările ulterioare, bonelbia|i de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de ti nu li supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să Vă opuneți prelucrării dalelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de ari. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate. Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. Do asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

'‘Drept de proprietate, uz, ucufnict, abitalie, serviute, concesiune, ipotecă, privilegiu ele.

•* Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolUorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care .nu a rămas definitivă.

-Incapacitate, locațiunca, preemțiunea, promisiunii de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schinibarea rangului ipotecii, nejiuni îi» justiție asupra imobilului in cauză, orice alte lupte sau drepturi pe"și>nalo ctc.

«**a Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

NOTA: 17/07/2018 - nota a Ibsl introdusă prin O~dirt-'123/2018.

Oficiul do Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj institu|ie publică cu personalitate juridică aliata în subordinea Agen|iei, blnțioitalo de Cudastru. și Publicitate Imobiliară, prelucrează dale cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, pronunțe, serie și număr act de identitate, cod .numeric personal, adresa poștală ctc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate do către operator în vederea îndeplinirii competențelor legnio privind! evidentele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alle legi speciale), inclitsiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, in condițiile legii. în acest Sons vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri.tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea dalelor dumneavoastră:

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circult|ic a acestor date, dar și pentru orice alle inlorma|ii suplimentaro legate de proiecția dalelor cu caracter personal vă puteji adresa responsabilului cu protecția datelor, In.adresa i'pd_clujiS}ancpi.io, formulând o cerere scrisă, dotată și scmnatii sau la telefon: 0264554165

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsernriatiilța) MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediu în CLU.J-NAPOCA, STRADA MOȚILOR NR.3 legitimal(ă) cu GIF 4305857 , teIJfax 0264/596030; +0264/431575 e-rnâil: priniarlacjcad@yahoo.coiTt, prin mandatarul .Ș.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL., CUJ..RO39366I56 persoana juridica autorizata clasa I, cu autorizație seria RO-B-J, ntnnar 1359/02.07.2018,tel0723286477, +40310699291.punct de lucru: strada Constantin Istrali nr.20 sector 5,București., conform contract/angajament ar. 400453,400438/06.08.2(1:19, pehl.ru. înregistrarea documentației la. OCT1 și vă rog să .dispuneți:

intravilan MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Jutl. Cluj

șub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul îl) declarații. că.'

 • □  arii indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(u) și solicit. înscrierea în evidențele de cadastru și carte lunciară a suprafeței rezultate din măsurători de 3823 mp, comunicată de persoana, autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului,și a.consecințelor ce dpcurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPf

 • □  imobilul nu se află în litigiu ^e+rflă+nTifigi-u - cu imobilul ID.............,nr. dosar........... instanța,.,.*,^., obiect,,..............

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate juridice S.C.GEOMAT1CS INTEGRATED SERVICES SRL /autorizație categoria.I.serie.RO-B-J . NR. 1359/02.07.2018 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate :

bi vedbre,a identificării limitelor bunului, imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Semnătura și ștampila

■   ' W AU'ivf

(persoană aiil.Qi-izătcij.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara prclucreiKăTfttRTcu ctiracler țletsonal furnizate <le dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuări; înscrierilor in sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile. înregistrate Sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicata numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii hi'. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu pl ivire Iu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a uceștor dote, cu modificările și, completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu li supus unei decizii individuale; Totodată, aveți dreptul șă vă opuue(i prelucrării datelor personale care vă privesc, în limileic prevăzute de art. 15 din Legea ni. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa In Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu n cerere scrisă, datată și semnau). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

NOTĂ: 17/07/2018- notau fost inlrodusfl pilit OrdinisâSJUB.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, iiistim|ie publică cu personalitate juridică aliată îp Subordmen Agenției Moționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nmne, prenume, serie și număr aci de identitate, ood.ilumeric personal, adresa poștală .ele. Datele cu caracter petsonal simt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor. legale privind evidentele do cadastru și carie: funciară și pol fi comunicate numai destinatarilor -abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă, Cddul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am hiat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră. In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor ifizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație n acestor date, dar și penlru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu proiecția datelor, ta adresa rpd_ chij@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnală sau la telefon: 0264554165

AN.CPÎ.

n : v ■: i \ y»i i,»'- .


Of'clul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ.

Biroul da Cadastru șl Publicitate Imobiliară C|u)-Nappca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 263892 Cluj-NapocaTEREN Intravilan


A. Partea 8. Descrierea imobilului


Nr. CF vechl:144593Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

24427/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l;

2442B/1/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1;

24429/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l;

24430/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l

29.974

... Alei Spații Verzi șl teren de sportB. Partea 18. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

21305 / 17/12/2002

Sentința Civila nr. 6286/2002;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATECu titlu de expropriere, dobândit prin HOTARARE IUDECATOREASCA, cota actuala 33633/33901

Al

 • 1) STATUI. ROMÂN, In administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 144593)

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATECu titlu de lege, dobândit prin l ege, cota actuala 134/33901

Al / B.9

1) SORCOI IANC

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 144593)

44435 / 19/04/2011

Act Notarial nr. 243, din 18/04/2011 emis de BNP LOBONȚIU OCTAVIAN ION;

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonație, dobandtt prin Convenție, cota actuala 134/33901

Al

1) SORCOI MARIA, bun propriu

91778 / 11/08/2011

Act Administrativ nr. 1745, din 18/03/2010 emis de PR1MAR1A CLUJ NAPOCA (hotarare Judecătoreasca nr. 53/18-01-2010 emis de TRIBUNALUL CLUJ; hotarare judecătorească nr. 1114/R/24-03-2011 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; inscris sub semnătură privata nr. 2082/117/15-10-2010 emis de EXPERT TEHNIC VERESEZAN VALERIU; act administrativ nr. 74577/01-07-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act notarial nr. 416/19-07-2011 emis de BNP LOBONȚIU OCTAVIAN ION; act notarial nr. 417/19-07-2011 emis de BNP LOBONȚIU OCTAVIAN ION; act administrativ nr. 178333/23-06-2011 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA;);

B10

Apoi se notează diminuarea suprafeței Imobilului prin dezmembrarea acestuia după cum urmează:-nr.top.nou 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24430/1/1/1/1/1/1/1/171/1,alei spații verzi și teren de sport în suprafață de 29996 mp, se reânscrie în această c.f.în favoarea vechilor proprietari de sub B 1 ,-nr.cadastral 282080 teren Intravilan în suprafață de 472 mp se transcrie în c.f.electronlc 282080 în favoarea lui Găznar loan și soția Maria. cu titlu de leqe

Al

201249 / 16/10/2019

Act Administrativ nr. 268, din 15/05/2001 emis de Prefectura Județului Cluj; Act Normativ nr. 180364, din 19/09/2019 emis de OCPI Cluj; Act Administrativ nr. 465353, din 12/09/2019 emis de Primăria Municipiului


Carte Funciară Nr. 263892 Comuna/Oraș/Munlclpiu: Clu]-Napoca

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Cluj-Napoca; Act Notarial nr. 28, din 14/05/2019 emis de Notar Public Popa Anca Gabriela;

B16

Se diminuează suprafața Imobilului de șub Al, din porțiunea de proprietate a STATULUI ROMÂN de sub Bl, de la 29996 mp la 29974 mp, iar diferența de 22 mp se transcrie în cartea funciară nou formată: cu nr, 337169 Clu|-Napoca, în favoarea: TURC IOAN.

Al


C. Partea III. SARCINI .


Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 2 din 3


____Carte Funciară Nr. 263892 Comuna/Oraș/Municlpiu: Cluj-Napoca

Anexa Mir. 1 La Partea S

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

24427/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l;

24423/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l;

24429/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l;

24430/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l

29.974

... Alei Spații Verzi șl teren de sport

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

____________ DETALII LINIARE. IMOBIL

1Aworr’tif^         ficrst rviwij'i/N rv .hwf'f,' yjf.


Datereferîtoare la teren

Nr

Cri;

Categorie folosință

Intra vllnn

Suprafața

(mpr

Tarla

Parcelă

Nr, topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

29.974

24427/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l; 24428/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l; 24429/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l; 24430/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al,ANCPI conține Informații le din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în fornia'fizlcă a documentului, fără semnătură clografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa wwiw.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare onilne disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/12/2019, 17:00■ fewi

. IwW$

{il’toăî'ilâ-fî.®

\ f £W 4®

( ' . . s -r / ' ’P ‘ V ••'


Mw pca '

* w ' *' * *

■>>■'.■ >. ,., (>. t > (

Ș.                          ■■

aiiYil) ntu. H irVUiU-JH inte-M VA'Ai- i <. ’uqrtU'Ui^ Upi-ti aHii£>jPikUl»X'£; Ui^iA’

ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC

1,. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jui&Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

 • 3. Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca intre străzile: Strada. Oltului si

Strada Dunării, are o suprafața de 3823 mp.

d.Opcrațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a. fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizate a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (ponstrucții, relief, accidentați®, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de dentificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesite și Ridicare) realizată în prealabil,, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificăndu-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK, în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematica RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură eu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (-1-/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metoae nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu poștprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LE1CA TOR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții, si 2mm-2ppm pentru distante, si o statie LE1CATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitâle, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cli distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Deterininatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5. receptoare GNSS marca Topcon 1-1IPER V si a serviciului ROMPOS® RTK » coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si idetaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +7- 3crr. .Pentru verificare au. fost făcute Înregistrări ,              GPS -■ ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2

inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosirii o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 02.2020


Persoana juridica autorizata:


INTEGRATEI) SERVICES SRE

Semnătura și. ștapțpila

i'!-;

f . AVTftvia.'iE Z; țn li: M.:..țjr.

jît A VCUUlU'Lui

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


1Cc

Nr.

Pct,

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(I,I41)

X[m]

Y[m]

1

587333.032

395472.723

3.968

2

587334.094

395476.546

9.581

3

587336.019

395485.932

9.185

4

587337.747

395494.953

13.020

5

587340.353

395507.710

4.331

6

587341.170

395511.963

2.619

7

587338.611

395512.522

6.879

8

587337.035

395505.826

2.105

9

587339.087

395505.358

3.651

10

587338.158

395501.827

1.919

11

587336.287

395502.254

6.725

12

587334.925

395495.668

7.050

13

587327.999

395496.984

6.048

14

587326.554

395491.111

2.050

15

587328.551.

395490.646

0.540

16

587328.518

395490.107

7.071

17

587335.462

395488.775

2.505

18

587335.000

395486.313

7.291

19

587327.879

395487.880

0.713

20

587327.674

395487.197

1.931

21

587325.773

395487.535

6.973

22

587324.149

395480.754

11.986

23

587312.492

395483.546

7.733

24

587314.137

395491.102

0.913.

25

587313.252

395491.328

0.426

26

587313.281

395491.753

3.669

27

587309.667

395492.388

1.177

28

587309.948

395493.531

3.533

29

587313.379

395492.687

0:502

30

587313.532

395493.165

1.062

31

587314.577

395492.977

7.705

32

587316,337

395500.478

6.155

33

587322.350

395499.164

6.780

34

587323.848

395505.776

0.402

35

587323.461

395505.883

0.673

36

587323.614

395506.538

10.438

37

587313.408

395508.725

1.131

38

587313.645

395509.831

10.569

39

587323.972

395507.584

0.589

40

58732^.108

395508.157

0.400

41

58732*497

395508.062

7.358

42

587326.059

395515.252

12.846

43

587338.612

395512.525

2.619

44

587341.170

395511.964

0.477

45

587341.260

395512.432

9.517

46

587343.073

395521.774

,39.548

47

587304.565

395530.784

8.210

48

587296.613

395532.824

6.421

49

587290.388

395534.398

11.196

50

587293.070

395545.268

18.893

51

587274.500

395548.750

0.113

52

587274.389

395548.769

13.202

53

587276.873

395561.735

3.644

54

587273.310

395562.502

0.572

55

587273.190

395561.942

18.835

56

587269.063

395543.565

13.82957

587255.566

3955,46.577

7.972

58

587257.238

395554.371

2.820

59

587257.935

395557.104

71980

60

587259.688

395564.889

13.814

61

087273.184

395561.944

0.572

62

587273.305

395562.503

18.520

63

587255.201

395566.402

11.215

64

587253.002

395555.405

12.212

65

587250.485

395543.455

18.604

66

587246.756

395525.229

2.385

67

587246.308

395522.886

17.594

68

587242.497

395505.710

6.728

69

587241.315

395499.087

3.5.10

70

„587244.745

395498.344

17.677

71

5872.48.677

395515.578

6.882

72

587255.396

395514.088

16-767

73

587259.033

395530.456

13.698

74

587272.384

395527.393

17.774

75

587268.528

395510.042

6.838

76

587261.863

395511.572

16.677

77

587258.154

395495.313

13.747

78

587244.742

395498.330

3.510

79

587241.313

395499.078

1.878

80

587240.983

395497.229

1.565

81.

587240.636

395495.703

1:426

82

587240.335

395494.309

37.621

83

587277.077

395486.223

5:022

84

587278.106

395491.139

17.429

85

587281.845

395508.161

6.875

86

587288.570

395506.733

16.740

87

587292.238

395523.067

13.845

88

587305.752

395520.057

17.565

89

587301.941

395502.910

6.893

90

587295.207

395504.383

16.650

91

587291.659

395488.115

13.877

92

587278.115

395491.137

5.022

93

,587277.082

395486.222

11.71.9.

94

587288.527

395483.703

0.308

95

587288.827

395483.633

1.703

96

587288.431

395481.976

22.600

97

587310.550

395477.340

21.148

98

587331.254

395473.029

-.,..1.804

Ș = 3823 mp

rn1'"

•l.'x

CTsRTR’KVff Dx A:UF3rU;..U'Ui in RC’-tJ VOICUUS


Sistemul de proiecție Stereocirafic "970


■■L1Tnrd"'.<5‘

• ..... . ■; •m :ooooowimnnn,. onor


■nr.ncr. rr.r ino’jira'n ~ 'Tiamtuv ■ ■ innr.n '■." t;eg


'22JCI8E2222


«Ei


a22222^52îEIî!iHRi5


■                             'uoooniwiwf


TABFT L CU MIȘCAREA PARCEL^1 )R

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

263892

Cluj —Napoca (CF vechi

144593)

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

29974

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Drept de proprietate cu titlu de iege in favoarea :SORCOI IANC

Drept de proprietate prin donație in favoarea :SORCOI MARJA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

263892

Cluj —Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

3594

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Drept de proprietate cu titlu de lege in favoarea :SORCOI IANC

Drept de proprietate prin donație in favoarea :SORCOI MARJA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

7733

Alei si.spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3

2310

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4

7750

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5

4764

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

-V6

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

3823

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUA X PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6

3823

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

ț\

. **■

fî?


■018


O

45


\ .o

••. A

'■<%.


5-j


0§&rfi?i>g,.sg-   %'

Q£         '•/

/w®RigAftg ■; -~ 2O.B-F iVr,04^-f  ?'

v<XXff/Esp/ /

k« ;


•> (

!•■ ■
ANEXA NR.1.35


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

3823 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT ;         CLUJ - NAPOCA

o

m cn

K)|Nr. parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

1

Cc

3823

Total

. 3823


A. Date referitoare la teren


Mențiuni


Teren neimprejmuit


B. Date referitoare la construcții


557300


Cod constr.


Total


Destinație
MențiuniSuprafața totala măsurată a imobilului = 3823 mp Suprafața din act = 3823 mp


Executant S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL RO-S-J-1359      .   _


Confirm executarea măsurătorilor la teren;\ corectitudinea intocmirii documentației câQastrale ■ si corespondenta acesteia cu realitatea din teren’. Semnătura si stampila L.....

^3^:02.2020 |  \Inspector:


Confirm introducerea imobilului in baza de date Integrata si atribuirea numărului cadastral Semnătura si parafa


Stampila BCPI


- ; owjflnoooooowiDiHK-'


" -gțnaag 3E3BIEi5^Hi3E»KiWI r^SGL’i'^SSZUISif^ ‘UD©3H2SHB3fflK: ■ -..


0

1

2

3

4 '

5

6

!0520mp - 3922 - 3930, 3934, 3940/1,' 3935/2 - 3939/2, 3947/2, 3940/2/2-3946/2/2,3957                                             ■

1979

5630mp - 3964/1, 3964/2 - 3967/2, 3902/2/2, 3908/2, 3909/1/2, 3910/2 -

3912/2, 3913,3914/2, 3915/2,3916/2, 3919/2,3920/2; 3921/1/2

1979

10670mp - 3993 - 3990, 4006/2- 4015/2, 4017/2 -4021/2, 4024/2, 4025/1/2, 4025/2/2, 4026/2, 4027, 4028/2-4032/2, 4033/1, 4033/2/2

1979

21128mp - 4163/2 -4167/2, 4168 - 4170, 4171/1, 4171/2, 4172, 4173, 4174/2 - 4177/2, 4178/1/2, 4178/2, 4179/1,4179/2, 4193/2, âl81/2 - 4185/2

1979

3230mp -14108/2, 14111/1, 14111/2/2, 14112/2-14115/2, 14100/6/2, 14100/7-14100/16

1979

37Q94mp - 3555/1/1, 3594/1,3670/1, 1535/1, 3646/1, 3647/1, 2600/1, 2601/1, 3556/1

1979

1959

Cartierul Aurel Vlalcu

127989mp - 24373, 24374, 24375, 24388, 24389, 24390, 24400/1, 24406, 24354/1/1, 24353/1/1

1984

28.836.464.81

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului

Local

46920mp - 24427, 24428, 24429, 24490

1984

26640mp - 24442, 24443, 24444, 24445

1984

101150mp - 24451, 24452,24453, 24454

1984

15260mp - 24463,24464, 24465, 24467, 24468, 24469,24470

1984

1960

Cartierul Mărășll

25260mp - 5269/2, 5270,5271,5216, 5273-5276,5321/1,5322/1,5324, 5324/2. 5325/1, 5325/2, 5326, 5307/3, 5331, 5297/2/2, 5297/1, 5297/2/1, ’ 5301/2, 5302, 5303, 5305/3, 5278, 5284, 5286, 5287/1, 5288/1, 5288/2, 5289/1, 5298, 5299, 5301/1, 53.14,5313, 5309, 5308, 5307/1/2, 5304, 5307/1/1, 5305/1

1989

1

33,117,236.78

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

16854mp -5339, 5338, 5337/2, 5337/1, 5334 - 5336, 5369/1/1, 5369/1/2, 5369/2/1, 5369/2/2, 5342, 5369/2/3/1, 5345,5357, 5347 - 5355, 5358/1/2, 535B/2, 5359

1989

2514-^1 mp- 5990,5989,5987, 5995/1, 5995/2, 5998, 5999, 6001, 6002, 6003/.1, 6080, 6081/1, 6082, 6083/2, 6084/2, 6085/2, 6077/2/3, 6079, 6067, 6068, 6069/1, 6070, 6078, 6065, 6064/1, 6063/1, 6062/1

1989

2345mp-6067, 6068,6069/1,6070,6078,6065, 6064/1, 6063/1,6062/1

1989

33469mp - 23674, 23675, 23688, 23689, 23690, 23698. 23700

1979

41544mp - 23696, 2370 - 23705, 23692, 23693, 23694, 23706, 23707, 23708/1, 23709,

1979

28959mp - 23684/1/1, 23685/1, 23676/1, 23677/1, 23678/1, 23679/1, 23683/1

1979

,r

o\

7569mp-23776, 23779         ,

1979

i * Si        \

39180mp - 23714 - 23716, 23718, 23719, 23725 - 23729, 23736 - 23740, 23743 - 23745, 23746 - 23750

1979

\ 4. \

42670mp - 23767, 23769, 23770, 23758/1, 23759/1, 23760/1, 23761/1

1979

22138mp - 23809 - 23814, 23791,   23823 T 23832 '

1983

\Ld

80031 mp - 2383 - 23785, 23788, 23789, 23683 - 23685, 23688, 23689/2, 23791,23709

1980

1961

Cartierul Zorilor

V    X * /

k wvb>---.    * 7

78614mp - 23989 - 23991, 24056, 24057, 24064 - 24067, 24070 - 24072, 24062, 24002, 24003, 24058, 24059

1980

24,080,918.13

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

\C „

62229mp - 24038 - 24041,24044, 24060, 24061, 23981/1, 23982/1, 23983/1, 24054/1, 24055/1, 24020/1/1/1, 24022/1/1/1, 24024/1/1/1, 24026/1/1/1, 24029/1/1/1, 24068/1/1/1, 24069/1/1/1

1980

124680mp - 24259. 24260, 24279, 24280, 24281, 24287, 24268, 24330, 24312 - 24316, 24321 - 24327, 24328/1- 24329, 12846/53/1

1984

1962

Cartierul Andrei Mureșanu

15462mp- 1553/2/2, 1552/2/1, 1564/2/1, 1565/2/1, 1567/2/1, 1654/2/1, 1656/2/1,1661/2/1,1665/2/1

197E

1,402,282.89

Munlcjplul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

1963

Zona Centrală

13976mp - 5139/1, 138 - 140,141/1,141/2,142 -145, 4902 - 4905

19a:

1,267,519.98

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

TOTAL

266,721,632.40


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006