Hotărârea nr. 98/2020

Hotărârea 98/2020 - Aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiului Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și

str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor pentru folosința locuințelor A.N.L, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 103957/1 din 21.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 104011 din 21.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Economice și al Direcției Juridice prin care se propune aprobarea valorii chiriilor pentru folosința locuințelor A.N.L, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2020;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale H.G. nr. 962/2001, actualizată, ale Legii nr. 151/2017, ale Legii nr. 273/2006, actualizată cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr. 81/2003, precum și Procesul-verbal al Comisiei de prețuri și tarife din data de 18.02.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă valoarea chiriilor pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, atribuite prin contracte de închiriere aflate în derulare, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, pentru perioada 1.01.2020-31.12.2020, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pentru locuințele care nu fac obiectul unor contracte de închiriere, valoarea chiriei va fi stabilită după aplicarea coeficienților de ierarhizare, conform Anexei, prin ponderare cu coeficientul aplicabil veniturilor medii nete pe membru de familie înregistrat în perioada 1.01.2019-31.12.2019 de către viitorii locatari.

Art 2. (1) Chiriile aprobate conform art. 1 al prezentei hotărâri sunt valabile până la data de 31.12.2020.

(2) Pentru titularii contractelor de închiriere care, în perioada 1.01.2020-31.12.2020 împlinesc vârsta de 35 de ani, chiria va fi recalculată și actualizată în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 962/2001, actualizată și ale Legii nr. 152/1998, actualizată și modificată, cu completările și modificările ulterioare.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția Juridică.

Nr. 98 din 28 februarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

ZZ3®Sm£                _52 JfflB»E22530£23ZS5E-I~ TMOCK: ‘3G1CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa la H.C.L. nr. 98/2020


CALCULAȚIA VALORILOR CHIRIILOR LOCUINȚELOR ANL PENTRU PERIOADA 1.01.2020-31.12.2020

,y A*)

f ș 'O z

NR. CRT

JUDEȚ

LOCALITATE

RANG

ADRESĂ IMOBIL

CHIRIAȘ

DATA

NAȘTERII

VÂRSTA

CONTRACT DE iNCHIRlERE (NR/DATA)

VALOARE DE INVENTAR REEVALUATĂ

PERIOADA DE AMORTIZARE

NR. CAMERE

SUPRAFAȚA UTILĂ (MP)

ACD/AP (MP)

VALOARE DE Înlocuire/mp APROBATĂ ANUAL

VALOARE DE ÎNLOCUIRE A CONSTRUCȚIEI

VALOARE RECUPERARE INVESTIPEI

CHELTUIELI DE Întreținere curentă și REPARAȚII CURENTE, REPARAȚII CAPITALE Șl ADMINISTRARE

STRADA

NR

BLOC

SCARĂ

ETAJ

AP

NUME

PRENUME

>35 / < 35 DE ANI

nr. col.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

formule

21=19’20

22=21/60

23=21’0,8%

1

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

PARTER

2

NICULA

MĂRIA

03.09.1972

>35

43126/24.05.2007

162,128.20

720

2

62,23

87.12

1,916.42

166,958.51

2,782.64

1,335.67

2

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

PARTER

3

LUNGU

ANDREEA

22.07.1982

>35

43128/24.05.2007

162,128.20

720

2

62,15

87.01

1,916.42

166,747.70

2,779.13

1,333.98

3

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

PARTER

4

CATUNĂ

BENIAMIN

28.03.1976

>35

43131/24.05.2007

162,128.20

720

2

62,08

86.91

1,916.42

166,556.06

2,776.93

1,332.45

4

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

1

5

ALBU

ALIN ADRIAN

04.08.1979

>35

43132/24.05.2007

162,128.20

720

2

67,54

94.56

1,916.42

181,216.68

3,020.28

1,449.73

5

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

1

6

TURCU

MIHAELA

25/07/1976

>35

43134/24.05.2007

161,301.03

720

2

67,45

94.43

1,916.42

180,967.54

3,016.13

1,447.74

6

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

1

7

PURIȘ

NICUȘOR COSMIN

15.11.1976

>35

43135/24.05.2007

116,633.06

720

1

45,94

64.18

1,916.42

122,995.84

2,049.93

983.97

7

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

1

8

MATEI

IRINA ELENA

06.05.1978

>35

328041/08.10.2013

161,301.03

720

2

67,45

94.43

1,916.42

180,967.54

3,016.13

1,447.74

8

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

1

9

HAGAU

GLIGOR

15.06.1972

>35

43138/24.05.2007

161,301.03

720

2

67,39

94.35

1,916.42

180,814.23

3,013.57

1,446.51

9

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

2

10

ALHAFEZ

UVIA

09.10.1981

>35

246851/22.10.2010

163,782.57

720

2

68,46

95.84

1,916.42

183,669.69

3,061.16

1,469.36

10

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

2

11

POP

CODRUTA MONICA

26.07.1977

>35

43141/24.05.2007

163,782.57

720

2

68,46

95.84

1,916.42

183,669.69

3,061.16

1,469.36

11

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

2

12

ȘANDOR

RALUCA-MELINDA

11/10/1989

<35

281488/28.07.2015

116,633.06

720

1

45,79

64.11

1,916.42

122,861.69

2,047.69

982.89

12

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

2

13

ȘIMONCA

DANIELA EMANUELA

26.10.1973

>35

43144/24.05.2007

162,955.39

720

2

68,34

95.68

1,916.42

183,363.07

3,056.05

1,466.90

13

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

2

14

RĂCĂTĂIANU

NICOLETA

20.02.1980

>35

166114/14.05.2014

162,955.39

720

2

68,37

95.79

1,916.42

183,573.87

3,059.56

1,468.59

14

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

68B

6

I

3

15

ILEA

PETRUIOAN

16.08.1972

>35

43146/24.05.2007

163,782.57

720

2

68,32

95.65

1,916.42

183,305.57

3,055.09

1,466.44

15

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

3

16

CIUCANU

ANGELA MARIA

22.08.1974

>35

43147/24.05.2007

163,782.57

720

2

68,46

95.84

1,916.42

183,669.69

3,061.16

1,469.36

16

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

3

17

ZAHARIA

LUMINIȚA

23.12.1978

>35

43148/24.05.2007

116,633.06

720

1

45,94

64.32

1,916.42

123,264.13

2,054.40

986.11

17

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

3

18

MURESAN

GEORGE MARIUS

29.03.1978

>36

43149/16.04.2008

162,955.39

720

2

68,42

95.79

1,916.42

183,673.87

3,059.56

1,468.59

18

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

3

19

CHIRA

LIANA

03.11.1978

>35

43152/24.05.2007

162,955.39

720

2

68,41

95.77

1,916.42

183,535.54

3,058.93

1,468.28

19

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

4

20

VLASIN

VERONICA ANA

01.11.1975

>35

43153/24.05.2007

163,782.57

720

2

68,65

96.11

1,916.42

184,187.13

3,069.79

1,473.50

20

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

4

21

MORAR

LIVIA GINA

07.12.1974

>35

43154/24.05.2007

163,782.57

720

2

68,10

96.34

1,916.42

182,711.48

3,045.19

1,461.69

21

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

4

22

ROTAR

GRIGORE LAURENTIU

13.02.1978

>36

43156/24.05.2007

116,633.06

720

1

45,58

63.81

1,916.42

122,286.76

2,038.11

978.29

22

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

4

23

BIRO

MARIA

01.08.1974

>35

43157/24.05.2007

162,955.39

720

2

67,99

95.19

1,916.42

182,424.02

3,040.40

1,459.39

23

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

4

24

MITROI

GHEORGHEIONUT

10.10.1979

>35

43158/24.05.2007

162,955.39

720

2

68,05

95.27

1,916.42

182,577.33

3,042.96

1,460.62

24

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

5

25

ION

RAREȘ CIPRIAN

09.10.1975

>35

43159/24.05.2007

163,782.55

720

2

68,10

95.34

1,916.42

182,711.48

3,045.19

1,461.69

25

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

5

26

IEPURE-GORSKI

MIHAI

28.12.1982

>35

4349357/23.09.2015

163,782.55

720

2

68,93

96.5

1,916.42

184,934.53

3,082.24

1,479.48

26

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

5

27

FRAȚILĂ

ADELA CLAUDIA

24.10.1981

>35

305210/29.06.2017

116,633.06

720

1

45,14

63.20

1,916.42

121,117.74

2,018.63

968.94

27

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

5

28

NICOARĂ

ANA

02.09.1972

>35

43162/24.05.2007

162,955.39

720

2

67,71

94.79

1,916.42

181,657.45

3,027.62

1,453.26

28

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

68B

6

I

6

29

MUREȘAN

SANDA MARINELA

28.03.1978

>35

43164/24.05.2007

162,955.39

720

2

67,70

94.78

1,916.42

181,638.29

3,027.30

1,453.11

29

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

6

30

MOLDOVAN

ALIN DANIEL

14.06.1973

>35

43168/24.05.2007

163,782.55

720

2

67,76

94.85

1,916.42

181,772.44

3,029.54

1,454.18

30

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

6

31

CHEȚAN

BOGDAN

19.01.1982

>35

202957/10.05.2016

163,782.55

720

2

67,75

94.85

1,916.42

181,772.44

3,029.54

1,454.18

31

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

6

32

PÂLIMARIU

OANA-LAURA

12.02.1981

>35

110661/28.03.2014

116,633.03

720

1

46,24

64.78

1,916.42

124,145.69

2,069.09

993.17

32

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

6

33

LEHENE

EMIL PETRU

14.02.1984

>35

327849/14.07.2017

162,965.39

720

2

68,37

95.72

1,916.42

183,439.72

3,057.33

1,467.52

33

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

6

34

BUTA

ERZSEBET

19.07.1979

>35

159630/08.05.2014

162,955.39

720

2

68,46

95.84

1,916.42

183,669.69

3,061.16

1,469.36

34

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

7

35

ENI

ANGELA

01/08/1976

>35

43171/24.05.2007

163,782.57

720

2

68,41

95.77

1,916.42

183,535.54

3,058.93

1,468.28

35

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

7

36

HOLHOȘ

NICOLETA ALINA

03.06.1982

>35

43172/24.05.2007

163,782.57

720

2

68,19

95.47

1,916.42

182,960.62

3,049.34

1,463.68

36

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

7

37

TURDEAN

ALINA

13.03.1982

>35

43175/24.05.2007

116,633.06

720

1

45,67

63.94

1,916.42

122,535.89

2,042.26

980.29

37

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

7

38

TIMIȘ

ELENA

08.04.1979

>35

43176/24.05.2007

162,955.39

720

2

68,11

95.35

1,916.42

182,730.65

3,045.51

1,461.85

38

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

7

39

MAN

DANIEL VASILE

26.06.1978

>35

43177/24.05.2007

162,955.39

720

2

68,06

95.28

1,916.42

182,596.50

3,043.27

1,460.77

39

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

8

40

FEURDEAN

CLAUDIA FLORINA

18.02.1976

>35

43178/24.05.2007

162,955.39

720

2

69,46

97.24

1,916.42

186,352.68

3,105.88

1,490.82

40

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

8

41

CHIȘU

ANDRADA-IULIA

02.08.1977

>35

269718/03.09.2012

163,782.57

720

2

69,96

97.94

1,916.42

187,694.17

3,128.24

1,501.55

41

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

8

43

IANCU

MIHAELA GEORGETA

24.09.1977

>35

43180/24.05.2007

162,955.39

720

2

68,11

95.35

1,916.42

182,730.65

3,045.51

1,461.85

42

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

8

44

PETRISOR

AURELIA MARIANA

07.09.1973

>35

43181/24.05.2007

162,955.39

720

2

68,14

95.4

1,916.42

182,826.47

3,047.11

1,462.61

43

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

9

45

MAIER

RODICA

27.09.1976

>35

43182/24.05.2007

163,782.57

720

2

68,19

95.47

1,916.42

182,960.62

3,049.34

1,463.68

44

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

9

48

JUCAN

CAMELIA

11/11/1981

>35

161296/28.04.2014

162,955.39

720

2

68,41

95.77

1,916.42

183,535.54

3,058.93

1,468.28

. J5- -a.

-CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

9

49

GĂUCĂ

DIANA ELENA

25.01.1977

>35

43184/24.05.2007

162,955.39

720

2

68,71

96.19

1,916.42

184,340.44

3,072.34

1,474.72

46

CLUj '

.CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

68B

6

I

10

50

CIORBĂ

IULIANA CLAUDIA

20.01.1980

>35

43185/24.05.2007

163,782.57

720

2

67,86

95.00

1,916.42

182,059.90

3,034.33

1,456.48

47

CLUJ .

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

10

51

MATIS

MIRCEA DORIN

20.07.1972

>35

43186/24.05.2007

163,782.57

720

2

68,86

95.00

1,916.42

182,059.90

3,034.33

1,456.48

f '-'48

CLU^Î?

clijj-Napoca

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

10

53

MĂRCEAN

ROZALIA MONICA

29.04.1976

>35

43187/24.05.2007

162,955.39

720

2

67,82

94.95

1,916.42

181,964.08

3,032.73

1,455.71

■ 49 ’

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

MEHEDINȚI

41

M1

I

II

9

POP

RALUCA CĂTĂLINA

15/03/1993

<35

57413/14.08.2003

119,036.00

720

1

44,69

62.57

1,916.42

119,910.40

1,998.51

959.28

50^.

-cnij

'■CLU^^PO^A

I

MEHEDINȚI

41

M1

I

III

14

COSTEA

MONICA-ILINCA

02/02/1985

<35

256890/29.06.2019

119,036.00

720

1

44,80

62.72

1,916.42

120,197.86

2,003.30

961.58

>35

44.8

62.72

1,916.42

120,197.86

2,003.30

961.58

CLUJ

CLUJ-NAPOC

I

MEHEDINȚI

41

M1

II

PARTER

20

CĂTINEAN

ILEANA CLAUDIA

16.12.1970

>35

57380/14.08.2003

179,504.00

720

2

64,17

89.84

1,916.42

172,171.17

2,869.52

1,377.37

'52-

'cluj

CLUJ-NAPOC

I

MEHEDINȚI

41

M1

II

I

25

NAGY

CRISTINA

11.06.1978

>35

162045/17.05.2013

119,036.00

720

1

44,69

62.57

1,916.42

119,910.40

1,998.51

959.28

53

CLUJ

CLlJJ-NAPOC

I

MEHEDINȚI

41

M1

II

II

29

RACOȘIU

SHADY BAHJAT

04.08.1983

>35

471388/18.01.2016

119,036.00

720

1

44,69

62.57

1,916.42

119,910.40

1,998.51

959.28

«

'.țjfcOJb

CLUJ-NîAPOC/i

I

MEHEDINȚI

41

M2

I

IV

16

KISJANCSI

ECATERINA

30.01.1969

>35

57303/14.08.2003

119,036.00

720

1

44,69

62.67

1,916.42

119,910.40

1,998.51

959.28

- .5£r

CLUJ-NAPOCA

I

MEHEDINȚI

41

M2

II

PARTER

22

IOZAN

VIVIANA-RAMONA

10.05.1980

>35

403373/23.09.2016

111,643.00

720

1

40,18

56.25

1,916.42

107,798.63

1,796.64

862.39

" CLUJ

CLUJ-NÂPO0A

I

MEHEDINȚI

41

M3

I

II

9

TODEA

CIPRIAN-EMILIAN

27/12/1982

>35

268056/13.06.2018

119,036.00

720

1

44,69

62.57

1,916.42

119,910.40

1,998.61

959.28

57

cLyjz*

CLDJsNAPClCA

I

MEHEDINȚI

41

M3

I

IV

19

POPA

MIOARA-ANCA

11.11.1976

>35

57384/14.08.2003

119,036.00

720

1

44,80

62.72

1,916.42

120,197.86

2,003.30

961.58

cLuj

CLUJ-NAPOCA

I

TABEREI 2 -TĂȘNAD 10

I

PARTER

1

TĂTARU

MIHAI BOGDAN

17.05.1980

>35

297301/08.12.2010

130,658.35

720

1

45,28

63.39

1,916.42

121,481.86

2,024.70

971.85

X o •*

\c

59

'CLUJ

btqjtfNAPOCA

I

TABEREI 2 -TĂȘNAD 10

I

PARTER

2

STANCIU

MIHAELA

21.01.1977

>35

297304/08.12.2010

157,990.92

720

1

54,75

76.65

1,916.42

146,893.59

2,448.23

1,175.15

46»

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

TABEREI 2 -TĂȘNAD 10

I

PARTER

3

CURTEAN

SIMONA

23.03.1981

>35

297305/08.12.2010

136,328.48

720

1

46,90

65.66

1,916.42

125,832.14

2,097.20

1,006.66

62

CLUJ-NAPOCA

I

TABEREI 2 -TĂȘNAD10

I

PARTER

4

BUCUR

CIPRIAN -IOAN

27.05.1978

>35

297307/08.12.2010

157,990.97

720

1

54,75

76.66

1,916.42

146,893.59

2,448.23

1,175.15

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

TABEREI 2 -TĂȘNAD10

I

I

5

TOADER

IRINA CRENGUȚA

20.12.1981

>35

297309/08.12.2010

130,668.35

720

1

45,28

63.39

1,916.42

121,481.86

2,024.70

971.85

63

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

TABEREI 2 -TĂȘNAD10

I

I

6

SAJGO

ISTVAN

08.03.1980

>35

297315/08.12.2010

167,990.97

720

1

54,75

76.65

1,916.42

146,893.59

2,448.23

1,175.15

64

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

TABEREI 2-TĂȘNAD 10

I

I

7

MUREȘAN

TEODOR VASILE

06.11.1977

>35

297320/08.12.2010

135,328.48

720

1

46,90

65.66

1,916.42

125,832.14

2,097.20

1,006.66

65

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

TABEREI 2 - TĂȘNAD 10

I

I

8

STANCIU

MIHAELA-LĂCRĂMIOARA

10.10.1974

>35

297323/08.12.2010

157,990.97

720

1

54,75

76.65

1,916.42

146,893.69

2,448.23

1,175.15

66

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

TABEREI 2 -TĂȘNAD10

I

II

9

POP

LOREDANA

30.08.1982

>35

299627/09.12.2010

130,658.35

720

1

45,28

63.39

1,916.42

121,481.86

2,024.70

971.85

67

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

TABEREI 2-TĂȘNAD 10

I

II

10

BUNEA

MARIAN-GAVRIL

21.10.1977

>36

297329/08.12.2010

157,990.97

720

1

64,75

76.65

1,916.42

146,893.59

2,448.23

1,175.15

68

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

TABEREI 2-TĂȘNAD 10

I

II

11

POJAR

SIMONA

01.10.1979

>35

297333/08.12.2010

135,328.48

720

1

46,90

65.66

1,916.42

125,832.14

2,097.20

1,006.66

69

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

TABEREI 2 -TĂȘNAD 10

. I

II

12

HORNISCHER

ENIKOEMESE

24.08.1976

>36

297340/08.12.2010

157,990.97

720

1

54,75

76.65

1,916.42

146,893.59

2,448.23

1,175.15

COTA AUTORITĂȚII PUBLICE > PESTE 35 DE ANI

CHIRIE NETĂ ANUALĂ

CHIRIE LUNARĂ (LEI)

COEFICIENT

PONDERARE RANG

VALOARE CHIRIE DUPĂ PONDERAREA RANGULUI LOCALITĂȚII

ANUL RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

COEFICIENT AFERENT ANULUI DE RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

VALOARE CHIRIE DUPĂ PONDERARE AN RECEPȚIE LOCUINȚĂ

NR. PERSOANE

VENIT NET/

FAMILIE / AN

VENIT NET/ MEMBRU FAMILIE / LUNĂ

COEFICIENT PONDERARE VENIT

VALOARE CHIRIE DUPĂ PONDERARE

VENITURI

VALOAREA CHIRIEI ACTUALIZATA CU RATA INFLAȚIEI

VALOARE CHIRIE MAXIMA CFM ALIN (9) LIT a), b) sau c)

VALOARE CHIRIE LUNARA 2020

VALOARE LUNARA RECUPERARE INVESTIȚIE

PONDERE RECUPERARE INVESTIȚIE DIN VALOAREA CHIRIEI

VALOARE LUNARA RECUPERARE INVESTIȚIE DE VIRAT LAANL

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

24=21'0,5% SAU

25=22+23+24

26=25/12

28=26-27

31=28*30

34=33/32*1/12

36=31-35

37=36’103,83%

40=22/12

41=40/26’100

42=39'41/100

834.79

4,953.10

412.76

0.9

371.48

2006

0.90

334.33

8

83,126.00

865.90

0.8

267.47

277.71

86.59

86.59

231.89

56.18

48.65

833.74

4,946.85

412.24

0.9

371.01

2006

0.90

333.91

4

18,161.00

378.35

0.8

267.13

277.36

37.84

37.84

231.59

56.18

21.26

832.78

4,941.16

411.76

0.9

370.59

2006

0.90

333.53

8

32,112.00

334.50

0.8

266.82

277.04

33.45

33.45

231.33

56.18

18.79

906.08

5,376.09

448.01

0.9

403.21

2006

0.90

362.89 .

3

115,313.00

3,203.14

1

362.89

376.78

960.94

376.78

251.69

56.18

211.68

904.84

5,368.70

447.39

0.9

402.65

2006

0.90

362.39

2

82,551.00

3,439.63

1

362.39

376.27

1,031.89

376.27

251.34

56.18

211.39

614.98

3,648.88

304.07

0.9

273.67

2006

0.90

246.30

3

1,173,592.00

32,599.78

1

246.30

255.73

9,779.93

255.73

170.83

56.18

143.67

904.84

5,368.70

447.39

0.9

402.65

2006

0.90

362.39

3

11,539.00

320.53

0.8

289.91

301.01

32.05

32.05

251.34

56.18

18.01

904.07

5,364.16

447.01

0.9

402.31

2006

0.90

362.08

4

165,775.00

3,453.65

1

362.08

375.95

1,036.09

375.95

251.13

56.18

211.21

918.35

5,448.87

454.07

0.9

408.67

2006

0.90

367.80

4

36,653.00

763.60

0.8

294.24

305.51

76.36

76.36

255.10

56.18

42.90

918.35

5,448.87

454.07

0.9

408.67

2006

0.90

367.80

4

166,522.00

3,469.21

1

367.80

381.89

1,040.76

381.89

255.10

56.18

214.54

0.00

3,030.59

252.55

0.9

227.29

2006

0.90

204.56

3

44,530.00

1,236.94

0.8

163.65

169.92

123.69

123.69

170.64

67.57

83.58

916.82

5,439.77

453.31

0.9

407.98

2006

0.90

367.18

3

131,798.00

3,661.06

1

367.18

381.26

1,098.32

381.25

254.67

56.18

214.18

917.87

5,446.02

453.84

0.9

408.45

2006

0.90

367.61

4

163,823.00

3,412.98

1

367.61

381.69

1,023.89

381.69

254.96

56.18

214.43

916.53

5,438.07

453.17

0.9

407.85

2006

0.90

367.07

5

86,201.00

1,436.68

0.9

330.36

343.02

287.34

287.34

254.59

56.18

161.43

918.35

5,448.87

454.07

0.9

408.67

2006

0.90

367.80

2

100,498.00

4,187.42

1

367.80

381.89

1,256.23

381.89

255.10

56.18

214.54

616.32

3,656.84

304.74

0.9

274.26

2006

0.90

246.84

4

63,813.00

1,329.44

0.8

197.47

205.03

132.94

132.94

171.20

56.18

74.69

917.87

5,446.02

453.84

0.9

408.45

2006

0.90

367.61

5

145,434.00

2,423.90

0.9

330.85

343.52

484.78

343.52

254.96

56.18

192.99

917.68

5,444.89

453.74

0.9

408.37

2006

0.90

367.53

3

116,531.00

3,236.97

1

367.53

381.61

971.09

381.61

254.91

56.18

214.39

920.94

5,464.22

455.35

0.9

409.82

2006

0.90

368.83

3

114,631.00

3,184.19

1

368.83

382.96

955.26

382.96

255.82

56.18

215.15

913.56

5,420.44

451.70

0.9

406.53

2006

0.90

365.88

4

57,493.00

1,197.77

0.8

292.70

303.91

119.78

119.78

253.77

56.18

67.29

611.43

3,627.84

302.32

0.9

272.09

2006

0.90

244.88

3

84,683.00

2,352.31

0.9

220.39

228.83

470.46

228.83

169.84

56.18

128.56

912.12

5,411.91

450.99

0.9

405.89

2006

0.90

365.30

2

5,492.00

228.83

0.8

292.24

303.44

22.88

22.88

253.37

56.18

12.86

912.89

5,416.46

451.37

0.9

406.23

2006

0.90

365.61

4

71,950.00

1,498.96

0.9

329.05

341.65

299.79

299.79

253.58

56.18

168.42

913.56

5,420.44

451.70

0.9

406.53

2006

0.90

365.88

3

84,357.00

2,343.25

0.9

329.29

341.90

468.65

341.90

253.77

56.18

192.08

924.67

5,486.39

457.20

0.9

411.48

2006

0.90

370.33

5

72,819.00

1,213.65

0.8

296.27

307.61

121.37

121.37

256.85

56.18

68.18

605.59

3,593.16

299.43

0.9

269.49

2006

0.90

242.54

2

51,389.00

2,141.21

0.9

218.28

226.64

428.24

226.64

168.22

56.18

127.33

908.29

5,389.17

449.10

0.9

404.19

2006

0.90

363.77

3

109,320.00

3,036.67

1

363.77

377.70

911.00

377.70

262.30

56.18

212.19

908.19

5,388.60

449.05

0.9

404.15

2006

0.90

363.73

4

60,061.00

1,251.27

0.8

290.98

302.13

125.13

125.13

252.28

56.18

70.30

908.86

5,392.58

449.38

0.9

404.44

2006

0.90

364.00

5

144,459.00

2,407.65

0.9

327.60

340.15

481.53

340.15

252.46

56.18

191.09

908.86

5,392.58

449.38

0.9

404.44

2006

0.90

364.00

5

34,291.00

571.52

0.8

291.20

302.35

57.15

67.15

252.46

56.18

32.11

620.73

3,682.99

306.92

0.9

276.22

2006

0.90

248.60

3

118,355.00

3,287.64

1

248.60

258.12

986.29

258.12

172.42

56.18

145.01

917.20

5,442.05

453.50

0.9

408.15

■ 2006

0.90

367.34

4

59,005.00

1,229.27

0.8

293.87

305.13

122.93

122.93

254.78

56.18

69.06

918.35

5,448.87

454.07

0.9

408.67

2006

0.90

367.80

1

154,122.00

12,843.50

1

367.80

381.89

3,853.05

381.89

255.10

56.18

214.54

917.68

5,444.89

453.74

0.9

408.37

2006

0.90

367.53

4

224,466.00

4,676.38

1

367.53

381.61

1,402.91

381.61

254.91

56.18

214.39

914.80

5,427.83

452.32

0.9

407.09

2006

0.90

366.38

4

87,711.00

1,827.31

0.9

329.74

342.37

365.46

342.37

254.11

56.18

192.34

612.68

3,635.23

302.94

0.9

272.64

2006

0.90

245.38 ‘

1

17,954.00

1,496.17

0.9

220.84

229.30

299.23

229.30

170.19

56.18

128.82

913.65

5,421.01

451.75

0.9

406.58

2006

0.90

365.92

2

65,518.00

2,729.92

1

365.92

379.93

818.98

379.93

253.79

56.18

213.45

912.98

5,417.03

451.42

0.9

406.28

2006

0.90

365.65

4

46,963.00

978.40

0.8

292.52

303.72

97.84

97.84

253.61

56.18

54.97

931.76

5,528.46

460.71

0.9

414.63

2006

0.90

373.17

1

65,564.00

5,463.67

1

373.17

387.46

1,639.10

387.46

258.82

56.18

217.68

938.47

5,568.26

464.02

0.9

417.62

2006

0.90

375.86

3

72,244.00

2,006.78

0.9

338.27

351.23

401.36

351.23

260.69

56.18

197.32

913.65

5,421.01

451.75

0.9

406.58

2006

0.90

365.92

2

82,338.00

3,430.75

1

365.92

379.93

1,029.23

379.93

253.79

56.18

213.45

914.13

5,423.85

451.99

0.9

406.79

2006

0.90

366.11

3

93,983.00

2,610.64

0.9

329.50

342.12

522.13

342.12

253.93

56.18

192.20

914.80

5,427.83

452.32

0.9

407.09

2006

0.90

366.38

1

64,548.00

5,379.00

1

366.38

380.41

1,613.70

380.41

254.11

56.18

213.71

917.68

5,444.89

453.74

0.9

408.37

2006

0.90

367.53

2

15,000.00

625.00

0.8

294.02

305.29

62.50

62.60

254.91

56.18

35.11

921.70

5,468.77

455.73

0.9

410.16

2006

0.90

369.14

2

53,895.00

2,245.63

0.9

332.23

344.95

449.13

344.95

256.03

56.18

193.79

910.30

5,401.11

450.09

0.9

405.08

2006

0.90

364.57

2

18,707.00

779.46

0.8

291.66

302.83

77.95

77.96

252.86

56.18

43.79

910.30

5,401.11

450.09

0.9

405.08

2006

0.90

364.57

3

127,581.00

3,543.92

1

364.57

378.54

1,063.18

378.54

252.86

56.18

212.66

909.82

5,398.27

449.86

0.9

404.87

2006

0.90

364.38

4

84,240.00

1,755.00

0.9

327.94

340.51

351.00

340.51

252.73

56.18

191.29

0.00

2,957.79

246.48

0.9

221.83

2003

0.86

188.56

2

39,684.00

1,653.50

0.9

169.70

176.20

330.70

176.20

166.54

67.57

119.06

0.00

2,964.88

247.07

0.9

222.37

2003

0.85

189.01

4

24,165.00

503.44

0.8

151.21

157.00

60.34

50.34

166.94

67.57

34.02

600.99

3,565.87

297.16

0.9

267.44

2003

0.85

227.32

4

24,165.00

503.44

0.8

181.86

188.82

50.34

50.34

166.94

56.18

28.28

860.86

5,107.74

425.65

0.9

383.08

2003

0.85

325.62

4

85,699.00

1,785.40

0.9

293.06

304.28

357.08

304.28

239.13

56.18

170.94

599.55

3,557.34

296.45

0.9

266.80

2003

0.85

226.78

3

16,440.00

456.67

0.8

181.42

188.37

45.67

45.67

166.54

56.18

25.66

599.55

3,557.34

296.45

0.9

266.80

2003

0.85

226.78

1

.00

0.00

0.8

181.42

188.37

0.00

188.37

166.54

56.18

105.83

599:56 ..

3,557.34

296.45

0.9

266.80

2003

0.85

226.78

2

49,109.00

2,046.21

0.9

204.10

211.92

409.24

211.92

166.54

56.18

119.06

538.89

J-s 3,198.03

266.50

0.9

239.85

2003

0.85

203.87

3

9,494.00

263.72

1

203.87

211.68

79.12

79.12

149.72

56.18

44.45

-     599.55

3,557.34

296.45

0.9

266.80

2003

0.85

226.78

4

49,109.00

1,023.10

0.8

181.42

188.37

102.31

102.31

166.54

56.18

57.48

500.99

3,565.87

297.16

0.9

267.44

2003

0.85

227.32

1

44,661.00

3,721.75

1

227.32

236.03

1,116.53

236.03

166.94

56.18

132.60

607.4ÎX

3,603:96

300.33

0.9

270.30

2010

0.90

243.27

1

7,056.00

588.00

0.8

194.61

202.07

58.80

58.80

168.72

56.18

33.03

--«4:47—1 X

W6T.S4

363.15

0.9

326.84

2010

0.90

294.15

3

179,013.00

4,972.58

1

294.15

305.42

1,491.78

305.42

204.02

56.18

171.58

3.733.02

311.09

0.9

279.98

2010

0.90

251.98

2

36,012.00

1,500.50

0.9

226.78

235.47

300.10

235.47

174.77

56.18

132.28

.mm;©!-'

4,357.84 «t

363.15

0.9

326.84

2010

0.90

294.15 ‘

2

30,108.00

1,254.50

0.8

235.32

244.34

125.45

125.45

204.02

56.18

70.48

'   «.-4,

3,603.96

300.33

0.9

270.30

2010

0.90

243.27

1

58,252.00

4,854.33

1

243.27

252.58

1,456.30

252.58

168.72

56.18

141.90

• ’ : 734X7.   ,

4,357.84

363.15

0.9

326.84

2010

0.90

294.15

4

65,662.00

1,367.96

0.9

264.74

274.88

273.59

273.59

204.02

56.18

153.70

S23U

3^.02

311.09

0.9

279.98

2010

0.90

251.98

3

61,957.00

1,721.03

0.9

226.78

235.47

344.21

235.47

174.77

56.18

132.28

A.357.84

363.15

0.9

326.84

2010

0.90

294.15

4

68,676.00

1,430.75

0.9

264.74

274.88

286.15

274.88

204.02

56.18

154.43

607.41 /

. 3.S0MS

300.33

0.9

270.30

2010

0.90

243.27

1

38,792.00

3,232.67

1

243.27

252.58

969.80

252.58

168.72

56.18

141.90

^4,357.84

363.15

0.9

326.84

2010

0.90

294.15

4

73,313.00

1,527.35

0.9

264.74

274.88

305.47

274.88

204.02

56.18

154.43

V33.02

311.09

0.9

279.98

2010

0.90

251.98

3

137,814.00

3,828.17

1

251.98

261.63

1,148.45

261.63

174.77

56.18

146.98

734.47

^/4,357.84

363.15

0.9

326.84

2010

0.90

294.15

2

78,940.00

3.289.17

1

294.15

305.42

986.75

305.42

204.02

56.18

171.58