Hotărârea nr. 97/2020

Hotărârea 97/2020 - Alocarea sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru organizarea evenimentului

„Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din ințiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 102892/1/21.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 102909/42/21.02.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare publică și management proiecte, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea de la bugetul local a sumei de 950.000 lei, pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și cu dispozițiile Hotărârii nr. 30/2020 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 97 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)