Hotărârea nr. 96/2020

Hotărârea 96/2020 - Alocarea sumei de 10.886.050 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., pentru perioada 1 martie – 31 decembrie 2020, în vederea acordării facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 10.886.050 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., pentru perioada 1 martie-31 decembrie 2020, în vederea acordării facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase cârduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kârtya și City Cârd Student,

conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. 95/2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 10.886.050 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., pentru perioada 1 martie-31 decembrie 2020, în vederea acordării facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase cârduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kârtya și City Cârd Student, conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. 95/2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 103754/1/21.02.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 103867/424/21.02.2020, al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune alocarea sumei de 10.886.050 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., pentru perioada 1 martie-31 decembrie 2020, în vederea acordării facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase cârduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kârtya și City Cârd Student, conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. 95/2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007, a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 30/2020, privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020, ale Hotărârii nr. 92/2020, precum și ale Hotărârii nr. 95/2020;

Văzând Adresa nr. 10929/31.12.2019, a Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 669676/41/31.12.2019, precum și Adresa nr. 28/06.01.2020, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 5362/42/06.01.2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 10.886.050 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., pentru perioada 1 martie-31 decembrie 2020, în vederea acordării facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase cârduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kârtya și City Cârd Student, conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. 95/2020.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, precum și Direcția economică.

Nr. 96 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi.)