Hotărârea nr. 95/2020

Hotărârea 95/2020 - Aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi,

posesori ai unuia din cele șase cârduri speciale:

StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kărtya și City Cârd Student

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase cârduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kărtya și City Cârd Student - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 103482/1/21.02.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 103555/1/21.02.2020, al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase cârduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kărtya și City Cârd Student;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 205 alin. 2 din Legea nr. 1/2011, a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19A1 din Legea nr. 92/2007, a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ale Hotărârii nr. 30/2020, privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020, precum și ale Hotărârii nr. 92/2020;

Văzând Adresa nr. 10929/31.12.2019, a Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 669676/41/31.12.2019, precum și Adresa nr. 28/06.01.2020, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 5362/42/06.01.2020;

Luând în considerare Adresa nr. 245/13.01.2020, a Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., înregistrată Ia Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 24751/42/14.01.2020;

în conformitate cu Avizul favorabil nr. 16275/10.01.2020, al Comisiei de prețuri și tarife;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase cârduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kărtya și City Cârd Student, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Pentru anul 2020, se aprobă abonamentele de tip cârd de 120 de călătorii/lună, care vor fi valabile începând cu data de 1 martie.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția Economică, precum și unitățile de învățământ universitar de stat și particular acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Nr. 95 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi.)

ROMÂNIA

■ea nr. 95/2020JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUIJ-NAPOCA

REGULAMENT


de acordare a facilităților la transportul public în pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurildde’zim n posesori ai unuia din cele șase cârduri speciale:

StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/AKărtya și City Cârd Student

Cap. I. Dispoziții generale

Art. 1. Obiectul prezentului Regulament îl constituie reglementarea cadrului general de emitere și de acordare a abonamentelor gratuite/reduse studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi din unitățile de învățământ superior de pe raza municipiului Cluj-Napoca, posesori ai unuia din cele șase cârduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kârtya și City Cârd Student.

Art. 2. Abonamentele eliberate studenților, masteranzilor și doctoranzilor vor fi valabile pe perioada unui an universitar.

Prin excepție, în anul 2020 abonamentele-card cu 120 de călătorii/lună vor fi valabile începând cu data de 1 martie.

Art. 3. Prezentul Regulament are la bază prevederile următoarelor acte normative:

 • a) Legea nr. 1/2011, a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

 • c) Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) Legea nr. 92/2007, a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. II. Tipuri de abonamente si modalitățile de acordare a acestora

Art. 4. Vor fi eliberate două tipuri de abonamente - cu reducere pentru studenți, masteranzi și doctoranzi, respectiv abonamente gratuite pentru studenți, masteranzi și doctoranzi -, cu un număr de 120 de călătorii/lună, urmând ca la tariful aprobat prin Hotărârea nr. 92/2020 să fie aplicată o reducere de 50% care va fi suportată din bugetul local, iar celelalte vor fi suportate fie de către student/masterand/doctorand, fie de către instituția de învățământ superior.

Art. 5. (1). Abonamentele de călătorie, eliberate în condițiile art. 2 și 4, vor fi încărcate pe cârduri de călătorie.

 • (2) încărcarea abonamentelor pe cârdurile de călătorie va fi făcută la unul dintre centrele de ticketing ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. la solicitarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor, în baza următoarelor documente:

 • - carnetul de student/masterand/doctorand, vizat la zi de către instituția de învățământ superior;

 • - unul dintre cele șase cârduri speciale: StudCard, ISIC student, masterand și doctorand, Euro<26 student, masterand și doctorand, OMNIPASS, A Card/A Kârtya și City Cârd Student;

 • - cererea de emitere a primului cârd de transport care va fi în conformitate cu GDPR (Prelucrarea datelor cu caracter personal);

 • - chitanța emisă de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. pentru plata contravalorii de 50% din abonament pentru studenții la zi - taxă și la zi - buget, cu vârstă mai mare de 26 de ani.

 • (3) . Cârdurile emise studenților, masteranzilor și doctoranzilor vor fi nominale și netransmisibile.

 • (4) . Titlul de călătorie este valabil o oră de la validare, indiferent de numărul de mijloace de transport utilizate între prima și ultima validare.

 • (5) . Titlurile de călătorie rămase neutilizate la finalul lunii nu vor fi reportate în luna următoare.

Ari. 6. între instituțiile de învățământ superior de pe raza municipiului Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. vor fi încheiate, la începutul fiecărui an universitar, protocoale de colaborare în care vor fi stipulate toate măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului Regulament, inclusiv cele privind decontarea abonamentelor.

Cap. III. Modalități de decontare a abonamentelor

Art. 7, (1). Costurile pentru acordarea acestor facilități pentru studenți, masteranzi și doctoranzi vor fi suportate la tariful aprobat prin Hotărârea nr. 92/2020, prin aplicarea unei reduceri de 50% care va fi suportată din bugetul local, iar celelalte vor fi suportate fie de către studenți, masteranzi și doctoranzi (în cazul abonamentelor cu reducere), fie de către instituțiile de învățământ superior (în cazul abonamentelor gratuite).

(2). Modalitatea de decontare va fi stipulată în protocoalele de colaborare încheiate între Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și instituțiile de învățământ superior de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Art. 8. (1). Costurile pentru acordarea acestor facilități pentru studenți, masteranzi și doctoranzi vor fi suportate de la bugetul local, de la cap. 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe, titlul 20 -Bunuri și servicii.

(2). Decontarea va fi făcută lunar, pe bază de factură emisă de Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., însoțită de listele studenților, masteranzilor și doctoranzilor, vizate de către facultate/universitate.

Art. 9. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. va depune lunar la Primăria municipiului Cluj-Napoca, cu număr de înregistrare, deconturile pentru încasarea sumelor reprezentând contravaloarea abonamentelor de călătorie acordate studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

Art. 10. Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin intermediul Direcției economice va efectua plata facturii emise de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., la solictarea Direcției generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin intermediul Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate, care în baza facturii și a documentelor justificative va certifica în privința realității, legalității și regularirății, a mențiunii bun de plată pentru sumele aferente abonamentelor.

Cap. IV. Finanțarea cheltuielilor privind acordarea abonamentelor studenților, masteranzilor și doctoranzilor si responsabilitățile părților

Art. 11. Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de abonamente studenților, masteranzilor și doctoranzilor va fi realizată la tariful aprobat prin Hotărârea nr. 92/2020, prin aplicarea unei reduceri de 50% care va fi suportată din bugetul local, cu titlu de facilități de transport, iar cealaltă parte de 50% va fi suportat fie de către studenți, masteranzi și doctoranzi (în cazul abonamentelor cu reducere), fie de către instituțiile de învățământ superior (în cazul abonamentelor gratuite).

Art. 12. Cheltuielile privind emiterea cârdurilor și a altor cheltuieli aferente îi revin Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 13. Costul primului cârd de călătorie va fi suportat de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 14. (1) în cazul în care studenții, masteranzii și doctoranzii vor solicita un alt cârd din anumite motive (furt, pierdere, distrugere etc.), costul cârdului va fi suportat de către student/masterand/doctorand.

(2) în aceste cazuri, cârdul vechi va fi blocat în sistemul de ticketing, iar abonamentele studenților, masteranzilor și doctoranzilor vor fi încărcate pe noile cârduri.

Art. 15. Responsabilitatea distribuirii cârdurilor de călătorie îi revine în întregime Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., care va elibera cârdurile la solicitarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor, în condițiile art. 5 alin. (2).

Art. 16. Primăriei municipiului Cluj-Napoca îi revine responsabilitatea de a deconta lunar facturile emise de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., iar acestea vor fi însoțite de documentele justificative pe care trebuie să le transmită universitățile către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., respectiv listele cu studenții, masteranzii și doctoranzii, avizate de către facultăți/universități.

Art. 17. La pierderea calității de student, abonamentele de călătorie eliberate studenților, masteranzilor și doctoranzilor de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. vor fi anulate la solicitarea conducerii instituțiilor de învățământ superior de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Cap. V. Dispoziții finale

Art. 18. Prezentul regulament poate fi actualizat/modificăt'pfin h^Mrâre de consiliu local.