Hotărârea nr. 94/2020

Hotărârea 94/2020 - Alocarea sumei de 485.000 lei de la bugetul local pe anul 2020 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 martie-31 decembrie 2020, cu excepția vacanței.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPO CA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 485.000 Iei de la bugetul local pe anul 2020 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 martie-31 decembrie 2020, cu excepția vacanței

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extrordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 485.000 lei de la bugetul local pe anul 2020 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 martie-31 decembrie 2020, cu excepția vacanței -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 103281/424/21.02.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 103416/424/21/02//2020, al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune alocarea sumei de 485.000 lei de la bugetul local pe anul 2020 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 martie-31 decembrie 2020, cu excepția vacanței;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 84 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 1792/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, ale Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 92/2007 - legea serviciilor publice de transport local și ale Hotărârii nr. 30/2020 privind aprobarea bugetului general pe anul 2020 al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând Adresa nr. 28/06.01.2020, a Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 5362/42/06.01.2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 485.000 lei de la bugetul local pe anul 2020 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 martie-31 decembrie 2020, cu excepția vacanței, după cum urmează:

  • - 44.000 de lei elevilor din Colonia Sopor;

  • - 266.000 de lei elevilor din Pata Rât;

  • - 175.000 de lei elevilor din Valea Fânațelor.

Art. 2. Deconturile depuse pentru transportul elevilor din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor vor fi însoțite de un centralizator privind ruta de transport, factura și listele cu numele și prenumele elevilor, vizate, semnate și ștampilate de către respectivele unități de învățământ preuniversitar.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, precum și Direcția economică.

Nr. 94 din 28 februarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)