Hotărârea nr. 93/2020

Hotărârea 93/2020 - Aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare – clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 103404/1/21.02/2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 103423/42/21/02/2020, al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 84 alin. 1 coroborat cu art. 105 alin. 2 lit. e din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ale HCL nr. 30 din 17 februarie 2020, privind aprobarea bugetului general pe anul 2020 al municipiului Cluj-Napoca și ale H.C.L. nr. 92/2020;

Văzând Adresa nr. 245/13.01.2020, a Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 24751/42/14.01.2020;

în conformitate cu Avizul nr. 16275/10.01.2020 al Comisiei de prețuri și tarife;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2020 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare — clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, conform anexei ca parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcția economică, Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte (în ceea ce privește decontarea cheltuielilor din învățământul particular acreditat/autorizat), precum și unitățile școlare de învățământ preuniversitar de stat și particular acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Nr. 93 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

ROMÂNIA


■âre\nr. 93/2020


JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUIJ-NAPOCA


privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la tr             lic în comun,

pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Cap. I. Dispoziții generale

Art. 1. Obiectul prezentului Regulament îl constituie reglementarea cadrului general de emitere și de acordare a facilităților elevilor din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular acreditat/autorizat, de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Abonamentele eliberate elevilor vor fi valabile pe tot parcursul unui an școlar.

Art. 3. Prezentul Regulament are la bază prevederile următoarelor acte normative: al Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) Legea nr. 92/2007 a transportului public, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. II. Tipuri de abonamente și modalitățile de acordare a acestora

Art. 4. Va fi eliberat un singur tip de abonament tuturor elevilor, cu un număr de 120 de călătorii pe lună, la tariful aprobat prin Hotârarea nr. 92/2020, urmând a se aplica reducerea de 100%, conform art. 84 din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale.

Art. 5. Abonamentele de călătorie, eliberate în condițiile art. 2 și 4 vor fi încărcate pe cârduri de călătorie și vor fi acordate elevilor prin intermediul unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca, în baza protocoalelor de colaborare ce urmează a fi încheiate între Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Art. 6. (1). încărcarea abonamentelor pe cârdurile de călătorie va fi făcută de Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în baza următoarelor documente transmise de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca:

 • - tabel nominal cu elevii pe fiecare clasă/pe școli;

 • - cererea de emitere a primului cârd de transport care va fi în conformitate cu GDPR (Prelucrarea datelor cu caracter personal), va fi însoțită de o poză a elevului;

 • (2) . Cârdurile emise elevilor vor fi nominale și netransmisibile.

 • (3) . Titlul de călătorie este valabil o oră de la validare, indiferent de numărul de mijloace

de transport utilizate între prima și ultima validare.

 • (4) . Titlurile de călătorie rămase neutilizate la finalul lunii nu vor fi reportate în luna următoare.

 • (5) . Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. va emite și va acorda elevilor

abonamentele, va distribui cârdurile de călătorie unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

Art. 7. între unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. vor fi încheiate, la începutul fiecărui an școlar, protocoale de colaborare în care vor fi stipulate toate măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului Regulament, inclusiv cele privind decontarea abonamentelor.

Cap. III. Modalități de decontare a abonamentelor

Art. 8. (1) Costurile pentru acordarea acestor facilități pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat vor fi suportate din bugetul unităților de învățământ în calitate de ordonator terțiar de credite, pe baza facturilor lunare întocmite de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

 • (2). Modalitatea de decontare va fi stipulată în protocoalele de colaborare încheiate între Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Art. 9. (1). Costurile pentru acordarea acestor facilități pentru elevii din învățământul preuniversitar particular acreditat/autorizat yor fi suportate de la bugetul local, de la cap. 51.02.20 -Autorități executive.

 • (2) . Decontarea va fi făcută, lunar, pe bază de factură emisă de Compania de Transport Public S.A., însoțită de listele elevilor vizate, lunar, de către unitățile de învățământ preuniversitar particulare, acreditate/autorizate.

 • (3) . Modalitatea de decontare va fi stipulată în protocoalele încheiate între Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și unitățile de învățământ preuniversitar particulare acreditate/autorizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • (4) . în cazul unităților de învățământ preuniversitar particulare acreditate/autorizate, factura va fi transmisă Primăriei municipiului Cluj-Napoca, lunar, de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A și va fi însoțită de documentele justificative pe care unitățile de învățământ preuniversitar le înaintează Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., respectiv listele cu elevii, avizate.

Art. 10. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. va depune, lunar, la Primăria municipiului Cluj-Napoca, deconturile cu număr de înregistrare pentru încasarea sumelor reprezentând contravaloarea cârdurilor de călătorie acordate elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar particular, acreditate/autorizate.

Art. 11. (1). Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin intermediul Direcției economice, respectiv Serviciul Buget și execuție bugetară, va efectua deschiderea de credite pentru învățământul preuniversitar de stat, în limita sumelor cuprinse în bugetul aprobat.

(2). Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin intermediul Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate, va deconta abonamentele elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar particulare, acreditate/autorizate, iar pe baza facturii și a documentelor justificative va certifica în privința realității, legalității și regularirății, a mențiunii bun de plată pentru sumele aferente abonamentelor elevilor din cadrul unităților de învățământ particular acreditate/autorizate.

Cap. IV. Finanțarea cheltuielilor privind acordarea abonamentelor elevilor și responsabilitățile părților

Art 12. Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de abonamente elevilor va fi realizată de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 13. Cheltuielile privind emiterea cârdurilor și a altor cheltuieli cu privire la acest aspect îi revine Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 14. Costul primului cârd de călătorie va fi suportat de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 15. (1). în cazul în care elevii vor solicita un alt cârd din anumite motive (furt, pierdere, distrugere etc.), costul cârdului va fi suportat de către elevi.

(2). în aceste cazuri, cârdul vechi va fi blocat în sistemul de ticketing, iar abonamentele elevilor vor fi încărcate pe noile cârduri.

Art. 16. Responsabilitatea distribuirii cârdurilor de călătorie îi revine în întregime Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 17. La pierderea calității de elev, abonamentele de călătorie eliberate elevilor de Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. se anulează la solicitarea conducerii unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.


Cap. V. Dispoziții finale

Art. 18. Prezentul regulament poate fi actuali