Hotărârea nr. 92/2020

Hotărârea 92/2020 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 670/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 1008/2018, în sensul modificării denumirii unor titluri tarifare.

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 670/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 1008/2018, în sensul modificării denumirii unor titluri tarifare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 670/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 1008/2018, în sensul modificării denumirii unor titluri tarifare - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 102842/1/21.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 102971/413/21.02.2020 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 670/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 1008/2018, în sensul modificării denumirii unor titluri tarifare;

Văzând avizele Comisiei de prețuri și tarife nr. 16275/10.01.2020, respectiv nr. 59378/18.02.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Conform prevederilor art. 19A1 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare și art. 22 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 134/2019 privind modificarea și completarea Ordinului A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 670/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 1008/2018, în sensul modificării denumirii titlurilor tarifare prevăzute la punctele 2.4.1., 2.4.2.,2.4.3., 2.4.4. și 2.4.5., cu menținerea prețurilor finale aprobate, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și Direcția economică.


Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea

;ă:


Nr. 92 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 92/2020


Prețuri aprobate pentru Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.


-lei-

Nr. crt

Titlu tarifar

Tarif

aprobat

Taxa specială

Preț final

Observații

1.

Bilete

1.1

Bilet o călătorie

2,34

0,16

2,50

1.2

Bilet două călătorii

4,69

0,31

5,00

1.3

Bilet transport de noapte

3,75

0,25

4,00

1.4

Bilete urbane în sistem ticketing

1.4.1

- bilet urban 30 minute

2,34

0,16

2,50

Valabil între prima și ultima validare

1.4.2

-bilet urban 60 minute

4,69

0,31

5,00

Valabil între prima și ultima validare

2

Abonamente

2.1.

Abonamente zilnice

2.1.1

- pentru o zi toate liniile

13,13

0,87

14,00

2.1.2

- pentru trei zile toate liniile

21,57

1,43

23,00

2.2.

Abonamente lunare

2.2.1

-o linie

65,64

4,36

70,00

2.2.2

-două linii

89,08

5,92

95,00

2.2.3

-toate liniile nominalizat

129,40

8,60

138,00

2.2.4

-toate liniile nenominalizat

157,52

10,48

168,00

2.3.

Abonamente săptămânale

2.3.1

-o linie

18,75

1,25

20,00

2.3.2

-două linii

30,00

2,00

32,00

2.3.3

-toate liniile

42,19

2,81

45,00

2.4.

Facilități acordate de Consiliul Local

/OL,

2.4.1

-abonamente 12 luni pentru persoane vârstnice, pensionari și cetățeni de onoare -toate liniile

58,23

3,87

62,10

41

1 «A

2.4.2

-abonamente 12

29,54

1,96

31,50
luni pentru persoane vârstnice și pensionari - o linie

2.4.3

-abonamente lunare pentru studenți, masteranzi și doctoranzi, cu reducere, pe bază de cârd, 120 călătorii

65,64

4,36

70,00

2.4.4

-abonamente lunare gratuite pentru studenți, masteranzi și doctoranzi, pe bază de cârd, 120 călătorii

65,64

4,36

70,00

2.4.5

-abonamente lunare

pentru elevi, 120 călătorii

47,82

3,18

51,00

2.5

Abonamente în sistem ticketing

2.5.1

Abonament pentru toate liniile, nenominalizat, urban 24 ore

14,06

0,94

15,00

Valabil de la prima validare

2.5.2

Abonament pentru toate liniile, nenominalizat, urban 72 ore

24,38

1,62

26,00

Valabil de la prima validare

2.5.3

Abonament lunar pentru toate liniile, nominalizat, urban 60 călătorii

65,64

4,36

70,00

2.5.4

Abonament lunar pentru toate liniile, nominalizat, urban 120 călătorii

89,08

5,92

95,00

3.

Tichet

1,88

0,12

2,00

/ O

/     X--

4.

Bilet suprataxă pentru călători frauduloși

46,88

3,12

50,00

1 I

5.

Cârduri de călătorie în sistem ticketing

5.1

Cârd de călătorie nenominalizat

3,28

0,22

3,50

Valabil 3 ani

5.2

Cârd de călătorie nominalizat

5,16

0,34

5,50

Valabil 3 ani