Hotărârea nr. 91/2020

Hotărârea 91/2020 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Cluj Innovation Park S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 106994 /1/24.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 107013/414/24.02.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.EP. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin. 14, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A., conform Anexelor 1, 2,3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Cluj Innovation Park S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr. 91 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

SC CLUJ INNOVATION PARK SA CUI 33168451

ANEXA 1 LA HOTARAREA NR 91/2020


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

Estimări an N+1

Estimări an

N+2

%

%

0

1

2

3

4

5

6= 5/4

7

8

9=7/5

10=8/7

I

VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)

1

890,72

1670,09

187,50

3510,00

3912,00

210,17

111,45

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

864,63

1652,00

191,06

3500,00

3900,00

211,86

111,43

a) subvenții, cf. prevederi- lor legale în vigoare

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) transfe- ruri, cf. prevederi- lor legale în vigoare

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

26,09

18,09

69,34

10,00

12,00

55,28

120,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)

6

1642,97

1642,97

100,00

3168,00

3498,00

192,82

110,42

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

7

1642,97

1642,97

100,00

3098,00

3438,00

188,56

110,97

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

539,90

521,72

96,63

850,00

900,00

162,92

105,88

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

9

2,80

20,98

749,29

120,00

120,00

571,97

100,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

10

1097,77

1097,77

100,00

2058,00

2358,00

187,47

114,58

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13+ Rd. 14)

11

774,45

774,45

100,00

1700,00

2000,00

219,51

117,65

C1 ch. cu salariile

12

774,45

741,45

95,74

1600,00

1900,00

215,79

118,75

C2 bonusuri

13

0,00

33,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

C3     alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu plăți compensato- rii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

298,43

298,43

100,00

350,00

350,00

117,28

100,00

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

24,89

24,89

100,00

8,00

8,00

32,14

100,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

2,50

2,50

100,00

55,00

65,00

2200,00

118,18

2

Cheltuieli financiare

,\19

0,00

0,00

0,00

70,00

60,00

0,00

85,71

III

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)

<ăo

-752,25

27,12

-3,61

342,00

414,00

0,00

121,05

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

4

IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

V

PROFIT PIERDERE NETA A PERIOADEI DE

RAPORTARE ( Rd 26=rd 20-rd 21-rd 22+rd 23-rd 24-rd 25), din care,

26

-752,25

27,12

-3,61

342,00

414,00

1261,06

121,05

1

Rezerve legale Alte rezerve

27

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0

0

0,00

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării

30

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0

0

0,00

0

0

0,00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

25,26, 27,28,29

32

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de

33

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital

34

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

a)

dividevde cuvenite bugetului de stat

35

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b)

dividende cuvenite bugetului local

36

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

£L

dividende cuvenite altor actiuonari

37

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 -Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care

40

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

âL

cheltuieli materiale

41

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

42

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

£L

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

dL

cheltuieli cu reclamă și publicitate

44

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

45

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

46

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

1

Alocații de la buget

47

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

alocații bugetare aferente plății angaja- mentelor din anii anteriori

48

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

12

12

100,00

24

24

200,00

100,00

2

Nr. mediu de salariați total

51

11

12

109,09

24

24

200,00

100,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)

52

5867,05

5378,13

91,67

5902,78

6944,44

109,76

117,65

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

53

5867,05

5378,13

91,67

5902,78

6944,44

109,76

117,65

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 49)

54

78,60

137,67

175,14

145,83

162,50

105,93

111,43

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

78,60

137,67

175,14

145,83

162,50

105,93

111,43

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7 / Rd. 1) x 1000

57

1844,54

983,76

53,33

902,56

894,17

91,75

99,07

9

Plăți restante

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Creanțe restante

59

36,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

înnDffi: \'r jhjhsese? ^zmficr ?:<hl:-?- rdLr zbeiit ■ ?:   ?.™w


SC CLUJ INNOVATION PARK SA CUI 33168451

ANEXA 2 LA HOTARAREA NR 91/2020


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre pe anul 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

realizat an N-2 2018

Prevederi an precedent (N-1) 2019

Prevederi an curent (2020)

% 7=6/5

%

8=5/3a

aprobat

prelimi nat/reali zat

din care

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii

CA

trim 1

trim 2

trim 3

an

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)

1

111,70

3266,00

3266,00

890,72

415,00

846,00

1321,00

1670,09

187,50

797,42

Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 +

Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:

2

91,40

3259,00

3259,00

864,63

412,00

840,00

1310,00

1652,00

191,06

945,98

a)

din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:

3

28,30

2759,00

2759,00

859,03

412,00

840,00

1310,00

1652,00

192,31

3035,44

a1) din vânzarea produselor

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2) din servicii prestate

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a3) din redevențe și chirii

6

0,00

1295,00

1295,00

574,93

322,00

660,00

1020,00

1290,00

224,38

0,00

a4) alte venituri, service charge, refacturare utilitati

7

28,30

1464,00

1464,00

284,10

90,00

180,00

290,00

362,00

127,42

1003,89

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:

9

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

63,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I.

f)

alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:

2,/&

14

K

0,00

0,00

0,00

5,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1) din amenzi și penalități

15

0,00

0,00

0,00

3,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)      din vânzarea activelor și alte operații de

capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:

\

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I                                                                                                                                                                                                                                                              ■      ------

active corporale

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

active necorporale

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f3) din subvenții pentru investiții

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f4) din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f5) alte venituri

21

0,00

0,00

0,00

2,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd.

26 + Rd. 27), din care:

22

20,30

7,00

7,00

26,09

3,00

6,00

11,00

18,09

69,34

128,52

a)

din imobilizări financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din diferențe de curs

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din dobânzi

26

20,30

7,00

7,00

18,09

3,00

6,00

11,00

18,09

100,00

89,11

e)

alte venituri financiare

27

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)

28

771,29

4108,42

4108,42

1642,97

590,09

1143,71

1538,04

1642,97

100,00

213,02

Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:

29

771,29

4108,42

4108,42

1642,97

590,09

1143,71

1538,04

1642,97

100,00

213,02

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:

30

111,27

2008,60

2008,60

539,90

265,50

469,65

507,52

521,72

96,63

485,22

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:

31

39,80

1385,00

1385,00

378,24

170,00

334,67

364,04

378,24

100,00

950,35

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

7,90

62,00

62,00

49,20

10,00

20,00

35,00

49,20

100,00

622,78

b1) cheltuieli cu piesele de schimb

34

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2) cheltuieli cu combustibilii

35

5,50

28,00

28,00

9,24

8,00

9,24

9,24

9,24

100,00

168,00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

3,20

120,00

120,00

29,37

10,00

15,00

29,37

29,37

100,00

917,81

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

28,70

1203,00

1203,00

299,67

150,00

299,67

299,67

299,67

100,00

1044,15

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 +

Rd. 42 + Rd. 45), din care:

39

2,50

114,00

114,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

100,00

20,00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

1,50

14,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1) către operatori cu capital majoritar sau integral de stat

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2) către operatori cu capital privat

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o)

prime de asigurare

44

1,00

100,00

100,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

100,00

50,00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 +

Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:

45

68,97

509,60

509,60

161,16

95,00

134,48

142,98

142,98

88,72

233,67

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1) cheltuieli privind consultanta juridica

48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:

49

0,00

36,00

36,00

7,90

2,00

7,90

7,90

7,90

100,00

0,00

c1) cheltuieli de protocol, din care:

50

0,00

9,00

9,00

2,80

1,00

2,80

2,80

2,80

100,00

0,00

tichete cadou potrivit legii 193/2006 cu nodificarile ulterioare

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2) cheltuieli de reclama si publicitate din care

52

0,00

27,00

27,00

5,10

3,00

5,10

5,10

5,10

100,00

0,00

tichete cadou pt cheltuieli de reclama si publicitate , conf legii 193/2006 cu modificările ulterioare

53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tichete cadou pentrui campanii de marketing, studiul pietii promovarea pe piețe existente sau noi, legea 163/2006 cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli de promovare a produselor

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 61), din care: 57

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d2)     ch. de sponsorizare în domeniile educație,

învățământ, social și sport, din care:

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pentru cluburile sportive

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

18,80

30,00

30,00

11,40

2,00

8,00

11,40

11,40

100,00

60,64

cheltuieli cu diurna (Rd 65+ Rd66) din care:

63

8,40

18,00

18,00

3,40

0,00

2,40

3,40

3,40

100,00

40,48

interna

64

0,20

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

externa

65

8,20

16,50

16,50

3,40

0,00

2,40

3,40

3,40

100,00

41,46

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

9,50

27,00

27,00

23,10

9,00

18,00

23,10

23,10

100,00

243,16

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

1,67

3,60

3,60

1,30

1,00

1,30

1,30

1,30

100,00

77,84

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

1,30

93,00

93,00

9,00

3,00

9,00

9,00

9,00

100,00

692,31

i1) cheltuieli de asigurare și pază

69

1,00

60,00

60,00

3,80

2,00

3,80

3,80

3,80

100,00

380,00

i2)    cheltuieli privind întreținerea și funcționarea

tehnicii de calcul

70

0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională

71

0,30

24,00

24,00

5,20

1,00

5,20

5,20

5,20

100,00

1733,33

i4)       cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor

corporale și necorporale, din care:

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

diferente bunuri din domeniul public

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i5)     cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i6)           cheltuieli privind recrutarea și plasarea

personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i7)     cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte

anunțuri

76

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

j)

alte cheltuieli, curățenie etc.

77

37,70

320,00

320,00

108,46

78,00

90,28

90,28

90,28

83,24

287,69

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:

78

0,93

624,00

624,00

2,80

2,80

20,98

20,98

20,98

749,29

301,08

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

0,93

624,00

624,00

2,80

2,80

20,98

20,98

20,98

749,29

301,08

C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 86 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:

85

643,09

1445,82

1445,82

1097,77

320,29

650,58

1007,04

1097,77

100,00

170,70

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87 + Rd. 91)

86

296,50

1106,00

1106,00

774,45

239,00

488,00

762,45

774,45

100,00

261,20

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd. 88 + Rd. 89 + Rd. 90), din care:

87

296,50

1106,00

1106,00

774,45

235,00

470,00

737,45

741,45

95,74

261,20

a) salarii de bază

88

296,50

1106,00

1106,00

774,45

235,00

470,00

737,45

741,45

95,74

261,20

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2

Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:

91

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

18,00

25,00

33,00

0,00

0,00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit legii nr 193/2006 cu modificările ulterioare

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) tichete de masă;

95

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

18,00

25,00

33,00

0,00

0,00

c) vouchere de vacanță;

96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 100 + Rd. 101 + Rd. 102), din care:

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 104), din care:

103

332,62

308,00

308,00

298,43

76,00

152,00

228,00

298,43

100,00

89,72

a) pentru directori/ directorat

104

234,89

204,00

204,00

194,80

50,00

100,00

150,00

194,80

100,00

82,93

componenta fixa

105

234,89

204,00

204,00

194,80

50,00

100,00

150,00

194,80

100,00

82,93

componenta variabila

106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

97,73

104,00

104,00

103,63

26,00

52,00

78,00

103,63

100,00

106,04

componenta fixa

108

97,73

104,00

104,00

103,63

26,00

52,00

78,00

103,63

100,00

106,04

componenta variabila

109

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru AGA și cenzori

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

13,97

31,82

31,82

24,89

5,29

10,58

16,59

24,89

100,00

178,17

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 + Rd. 118 +

Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121 + Rd. 122), din

113

16,00

30,00

30,00

2,50

1,50

2,50

2,50

2,50

100,00

15,63

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:

114

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

către bugetul general consolidat

115

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

către alti creditori

116

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate cheltuieli aferente

117

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

119

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

16,00

30,00

30,00

2,50

1,50

2,50

2,50

2,50

100,00

15,63

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:

121

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

provizioane provind participarea la profit a salariatilor

123

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)       venituri din provizioane și ajustări pentru

depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2. 1) din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd.

129 + Rd. 130), din care:

126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din participarea salariatilor la profit

127

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

venituri din alte provizioane

129

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care: 131

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a1) aferente creditelor pentru investiții

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: 135

134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1) aferente creditelor pentru investiții

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o)

alte cheltuieli financiare

137

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd.

29)

138

-659,59

venituri neimpozabile

139

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

IV

IMPOZIT PE PROFIT

141

0,00

V

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)

142

91,40

a)

venituri din subvenții si transferuri

143

0,00

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat

144

0,00

2

Cheltuieli totale din exploatare,din care Rd 29

145

771,29

alte chelt de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat

147

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87), din care:**)

147

296,50

a)

147a)

b)

147b)

c)

147c)

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

12

5

Nr. mediu de salariați

149

4,5

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/Rd. 149/ 12*1000

150

5490,74

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat pe baza OG 26/2013

151

5490,74

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

152

5490,74

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)

153

20,31

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

20,31-842,42

-842,42

-752,25

-175,09

-297,71

-217,04

27,12

0,00

114,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3259,00

3259,00

864,63

412,00

840,00

1310,00

1652,00

191,06

945,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4108,42

4108,42

1642,97

590,09

1143,71

1538,04

1642,97

100,00

213,02

1106,00

1106,00

774,45

239,00

488,00

762,45

774,45

100,00

261,20

23

23,00

12

12

12

12

12

100,00

100,00

17

17,00

11

12

12

12

12

109,09

244,44

5421,57

5421,57

5867,05

X

X

X

5378,13

91,67

106,85

5421,57

5421,57

5867,05

X

X

X

5378,13

91,67

106,85

5421,57

5421,57

5867,05

X

X

X

5378,13

91,67

106,85

191,71

191,71

78,60

X

X

X

137,67

175,14

386,99

191,71

191,71

78,60

X

X

X

137,67

175,14

386,99

7

o)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149

155

0

c1)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

156

0

cantitatea de produse finite

157

0

preț mediu

158

0

valoare

159

0

pondere in veniturile totale de exploatare

160

0

8

Plăți restante

161

0

9

Creanțe restante, din care:

162

0

de la operatori cu capital integral sau majoritar de stat

163

0

de la operatori cu capital privat

164

0

de la bugetul statului

165

0

de la bugetul local

166

0

de la alte entitati

167

0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

0

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr 29/2017din :

169

0

alte rezerve

170

0

rezultatul reportat' V

\171

00

0

0

0

X

X

X

0,00

0,00

0

0

0

0

X

X

X

0,00

0,00

0

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36,75

0

0

0

0

0

0

0

0

36,75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


SC CLUJ INNOVATION PARK SA CUI 33168451


ANEXA 3 LA HOTARAREA NR 91/2020


Gradul de realizare a veniturilor totale
Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2 2018

%

4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-1) 2019

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

„£| \

Venituri totale (rd. 1 + rd.

2 + rd. 3)*), din care:

1964

111,70

5,69

3266,00

890,72

27,27

1. Venituri din exploatare*)

1959

91,40

4,67

3259,00

864,63

26,53

2. Venituri financiare

5

20,30

406,00

7,00

26,09

372,71

' 3. Venituri extraordinare

0

0,00

0

0

0


e totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.SC CLUJ INNOVATION PARK SA CUI 33168451

ANEXA 4 LA HOTARAREA NR 91/2020


Programul de investiții, dotări si surse de finanțare pe anul 2020mii lei

INDICATORI

Data finalizării

an precedent

2019

Valoare

investiției

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent 2020

an N+1

an N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚAREA

INVESTIȚIILOR, din care:

4796,29

1401,26

3445,03

0

0

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

4796,29

1401,26

3445,03

0

0

- disponibil cont curent

4796,29

1401,26

3445,03

0

0

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din

care:

4796,29

1401,26

3445,03

0

0

2

Investiții noi, din care:

4796,29

1401,26

3445,03

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

Cluster inovativ pentru tehnologii avansate pilot in energii alternative CITAT-E

31.12.2020

4.796,29

1401,26

3395,03

0,00

0

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

A

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

~7

o *

ryS-

\ h \ i \ i

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

■2 L

î

- (denumire obiectiv)

\ O

- (denumire obiectiv)

iS

--—s— --r-r

9/

vz

3

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

50

alte dotări necesare funcționarii

30.06.2020

50

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

/

Z’q M -4

'

a) - interne

/

b) - externe

/

..«MtSC CLUJ INNOVATION PARK SA

CUI 33168451

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si de reducere a plăților restante


ANEXA 5 LA HOTARAREA NR 91/2020


Anexa 5

Nr. cri.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-1)

An curent (N)

An N+1

An N+2

Preliminat/

Realizat

Influente (+/-)

Influențe (+/-)

influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

a

b

a

b

a

b

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1 ...

X

X

2

Măsura 2...

X

X

'X   J

Măsura n ...

X

X

C>

TOTAL pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

i\^

1

Cauza 1 ...

X

X

2

Cauza 2...

X

X

Cauza n ...

X

x X'

TOTAL pct. II

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + jjfeb

:zS

6

X—<

•XX'