Hotărârea nr. 90/2020

Hotărârea 90/2020 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.03.2020, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 20.03.2020, ora 12 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății

Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.03.2020, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 20.03.2020, ora 12 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.03.2020, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 20.03.2020, ora 12 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 103936/1/21.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 104115/414/21.02.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.03.2020, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 20.03.2020, ora 12 (a doua convocare) ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 30 și 32 din Statutul societății Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014 și ale Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin. 14, 131, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Sala Polivalentă S.A., conform Anexelor 1, 2,3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, Se mandatează domnul Constantin Tomoș consilier local, pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consilul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.03.2020, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 20.03.2020, ora 12 (a doua convocare), în sensul de a vota „ pentru ” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 3. Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală ordinară a Acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Sala Polivalentă S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr, 90 din 28 februarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

SC SALA POLIVALENTA SA

Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4

RO 33602967 J12/2740/2014


Anexa 1 la Hotărârea nr. 90/2020


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 la SC SALA POLIVALENTA SA Cluj Napoca



mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2019

Propuneri an 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5)

1

5516

5153

93.42

5411

5681

105

105

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

5513

5150

93.42

5408

5678

105

105

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

3

100.00

3

3

100

100

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.l9)

6

3321

3874

116.65

4068

4271

105

105

5

c

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7=

Rd.8+Rd.9+Rd.l0+Rd.l8) din care:

7

3320

3873

116.66

4067

4270

105

105

*> c r* 'C?

■s’ "

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

1030

1205

116.99

1265

1329

105

105

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

980

990

101.02

990

990

x

cheltuieli cu personalul,

(Rd.lO=Rd.ll+Rd.l4+Rd.l6+Rd.l7) din

10

1198

1548

129.22

1625

1707

105

105

CO

Cheltuieli de natură

salarială(Rd.ll=Rd.l2+Rd.l3)

11

831

1160

139.59

1218

1279

105

105



CI

ch. cu salariile

12

831

C2

bonusuri

13

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

340

C.

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

27

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

112

2

Cheltuieli financiare

19

1

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

(Rd.20=Rd.l-Rd.6)

20

2195

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

57

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

0

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

0

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

0

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA

ELEMENTELE DE MAI SUS

25

0

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI

DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-

Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

2138

1

Rezerve legale

27

110

1160

139.59

1218

1279

105

105

350

102.94

368

386

105

105

38

140.74

40

42

105

105

130

116.07

137

143

105

105

1

100.00

1

1

100

100

1279

58.27

1343

1410

105

105

190

333.33

163

170

86

104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1089

50.94

1180

1240

108

105

65

59.09

67

71

103

105


2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

1806

0

0.00

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

32

222

1024

461.26

1113

1170

109

105

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

123

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

123

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

19

2

Nr. mediu de salariați total

51

18

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

3.85


960

150

150

16

100

960

150

150

16

100

21

110.53

22

22

105

100

20

111.11

21

21

105

100

4.83

125.63

4.83

5.08

100

105


I

ti

r



4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

53

3.85

3.85

100.00

4.83

5.08

125

105

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

306

258

258

270

100

105

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

306

258

258

270

100

105

7

Productivitatea muncii in unități nzice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.l)xl000)

57

602

752

752

752

100

100

Kg\

Plăți restante

58

0

0

0

0

â

Creanțe restante

59

42

10

0

0

1 e x1               se^vot evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea

/ .......


ă^.ș.^2J /aijuala a bugetului de stat / 4k /


<£__




SC SALA POLIVALENTA SA

Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4

RO 33602967 J12/2740/2014


Anexa 2 la Hotărârea nr. 90/2020


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA



INDICATORI

Nr. rd

Realizat

2018

An 2019

Propuneri an 2020

%

°/o

Aprobat

HCL

847/2019

Realizat

2019

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

An

1

2

3

4

5a

5

6a

6b

6c

6

7=6/5

8=5/4

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

4937

5748

5516

1200

2651

4052

5153

96

112

1

Venituri din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3

+Rd.l4), din care:

2

4936

5745

5513

1200

2650

4050

5150

96

112

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din

care:

3

4936

5745

5513

1200

2600

3900

4950

96

112

al)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a2)

din servicii prestate

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a3)

din redevențe și chirii

6

4842

5565

5297

1200

2600

3900

4950

95

109

a4)

alte venituri

7

94

180

216

0

0

0

0

120

230

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n-

c>

\

a'

*1

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0




cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+R

d.21), din care:

14

0

0

0

fl)

din amenzi și penalități

15

0

0

0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital Rd.l8+Rd.l9), din care:

16

0

0

0

active corporale

17

0

0

0

active necorporale

18

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor

CO2

20

0

0

0

f5)

alte venituri

21

0

0

0

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+R

d.27), din care:

22

1

3

3

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

c)

din diferențe de curs

25

1

3

3

d)

din dobânzi

26

0

0

0

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

3292

3567

3321



'’3fflw™owonjl,'r


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

150

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

150

200

0

0

0

1

2

3

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1023

1855

2855

3874

93

101




1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:

30

3291

3565

3320

1023

1855

2855

3873

93

101

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

1464

1290

1030

420

628

931

1205

80

70

Al

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+R

d.39), din care

32

707

727

385

120

205

315

440

53

54

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

111

187

176

50

90

140

200

94

159

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

10

30

34

5

25

40

50

113

0

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

2

2

1

0

0

1

2

50

50

b3)

cheltuieli cu alte materiale

36a

99

155

141

15

30

55

75

91

142

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

7

40

34

10

25

35

40

85

486

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

589

500

175

60

90

140

200

35

30

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

166

130

121

107

124

151

180

93

73

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

140

100

96

100

110

130

150

96

0

b)

cheltuieli privind chiriile

(Rd.43+Rd.44) din care:

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0



bl)

către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b2)

către operatori cu capital privat

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

prime de asigurare

45

26

30

25

7

14

21

30

83

96

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd. 50 +Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+R d.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

591

433

524

193

299

465

585

121

89

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

30

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul,din care:

48

70

20

20

5

5

10

15

100

29

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

1

10

10

0

0

0

0

100

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

35

10

9

2

4

8

10

90

0

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

3

10

9

2

4

8

10

90

0

tichete cadou potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

32

0

0

0

0

0

0

0

cheltuieli de publicitate

32

0

0

0

0

0

0

0

tichete cadou ptr. Cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ch. De promovare produse

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

0

0

0

1

0

1

0

0

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:

63

41

90

85

20

40

70

90

94

0

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

0

0

0

20

40

70

90

0

0

- internă

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- externă

66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

14

20

18

9

12

17

20

90

129

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

2

3

3

1

1

3

4

100

150

1)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

399

290

389

156

236

357

445

134

0

il)

cheltuieli de pază si protecție

70

70

70

70

15

30

55

70

100

0

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnica calcul

71

10

10

10

1

1

2

3

100

0

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

2

10

0

0

5

0

10

0

0

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/2011

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți ( curățenia, asis.tehnica,mentenanta verificări metrologice etc)

78

317

200

309

140

200

300

362

155

0

B

BO

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+R d.84+Rd.85), din care:

79

814

985

980

231

462

693

990

99

120

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

81

43

53

47

231

462

693

932

89

109

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

771

932

933

0

0

0

58

100

121

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.ll 3), din care:

86

909

1200

1198

357

730

1126

1548

100

132

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)

87

609

830

831

267

540

850

1160

100

136

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

609

830

831

267

540

850

1160

100

136

a) salarii de bază

89

609

830

831

267

540

850

1160

100

136

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf. CCM)

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+R

d.99), din care:

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0







a) cheltuieli sociale prevăzute deart. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tichete de creșă, cf. Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) tichete de masă;

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.lOl+Rd.lO2+Rd.lO3), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rjf

X

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

&*/ Cz.

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0



c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.lll+Rd.l 12), din care:

104

279

340

340

83

173

249

350

100

122

a) pentru directori/directorat

105

140

187

185

47

94

141

199

99

0

componenta fixa

106

0

0

185

47

94

141

199

0

0

componenta variabila

107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere

108

139

153

155

36

79

108

151

101

112

componenta fixa

109

0

142

149

36

72

108

144

0

0

componenta variabila

110

0

11

6

0

7

0

7

0

0

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.ll4+Rd.ll5+Rd.ll6+Rd.l 17+Rd.ll8+Rd.ll9),din care:

113

21

30

27

7

17

27

38

90

129

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119

21

30

27

7

17

TI

38

90

0

D

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.l21+Rd.l24+Rd.l25+Rd.l 26+Rd.l27+Rd.l28),din care:

120

104

90

112

15

35

105

130

124

108

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

121

16

10

0

0

0

0

1

0

0

- către bugetul general consolidat

122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- către alți creditori

123

16

10

0

0

0

0

1

0

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

'MW8888W



ch. cu amortizarea


imobilizărilor corporale și necorporale________________

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

cheltuieli privind ajustările și


127       0


128


88


80


fl)


fl.l

)

TTT

)


provizioanele____________

provizioane privind participarea Ia profit a salariatilor

provizioane in legătură cu contractul de mandat


129


130


130 a


88


80


f2)


venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:


din anularea provizioanelor


131


f2.1


(Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35), din



care:__________________________

din participarea salariatilor la profit__________________________

din deprecierea mobilizărilor corporale și a activelor circulante


venituri din alte provizioane

Cheltuieli financiare


(Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43), din

care:

cheltuieli privind dobânzile

(Rd.l38+Rd.l39), din care:


132


133


134


135


136


137




34

15

35

55

79

0

0

78

0

0

50

50

98

0

78

0

0

50

50

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0




ii




al)

aferente creditelor pentru investiții

138

0

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l41+Rd.l42), din care:

140

1

2

bl)

aferente creditelor pentru investiții

141

0

0

b2)

pentru activitatea curentă

142

1

2

c)

alte cheltuieli financiare

143

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

0

III

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

145

1645

2181

venituri neimpozabile

146

0

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

45

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.87) din care:**)

150

609

830

2

sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora, pentru întreg an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale in anul 2019,L. 5/2020, art.48 (4) b)

151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

50

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2195

177

796

1197

1279

101

216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

28

120

170

190

0

0

831

267

540

850

1160

100

136

235




_kj:..... .                       .              nalt


3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

16

19

19

18

19

21

21

100

119

4

Nr. mediu de salariați

153

15

18

18

18

19

20

20

100

120

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l50/Rd.153/12

154

3.39

3.84

3.85

4.83

126

113

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat ( mii lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,cf.OG 26/2013 (Rd.l50-Rd.l51)/Rd. 153/12

155

3.39

3.84

3.85

3.85

100

113

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.l53)

156

329.07

319.17

306.28

257.50

84

93

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat

157

329.07

319.17

306.28

257.50

84

93

cl

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

158

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cantitatea de produse finite (QPF)

159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

preț mediu (p)

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

valoare=QPF*p

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ponderea in venituri totale de exploatare =Rdl61/Rd.2

162

0

0

0

0

0

0

0

0

0






SC SALA POLIVALENTA SA

Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4

RO 33602967 J12/2740/2014


Anexa 3 la Hotărârea nr. 90/2020


Gradul de realizare a veniturilor totale

miilei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an 2018

%

2018

Prevederi an 2019

%

2019

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4=3/2

5

6

7=6/5

1.

Venituri totale (rd.l+rd.2+rd.3), din care:

4588

4937

107.61

5748

5516

95.96

1

Venituri din exploatare

4587

4936

107.61

5745

5513

95.96

2

Venituri financiare

1

1

100.00

3

3

100.00

3

Venituri extraordinare

0

0

i A.

' o

>—

0

0.00

SC SALA POLIVALENTA SA

Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4

RO 33602967 J12/2740/2014


Anexa 4 la Hotărârea nr. 90/2020


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 la SC SALA POLIVALENTA SA Cluj Napoca



Programul de investiții, dotări si surse de finanțare

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

2019

Realizat

2019

An curent

2020

An N+l

An N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

960

123

960

150

150

1

Surse proprii, din care:

960

123

960

150

150

a) amortizare

b) profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din

care:

a) interne

b) externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

960

123

960

150

150

1

investiții in curs, din

care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

1

--

\

- (denumire obiectiv)

A

- (denumire obiectiv)

# d F i l!

|H

1

J

d


b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

810

0

810

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:

810

0

810

Inel perimetral din ecrane led

810

0

810

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

  • - (denumire obiectiv)

  • - (denumire obiectiv)


Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din

care:

  • a) interne

  • b) externe


SC SALA POLIVALENTA SA

Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4

RO 33602967 J12/2740/2014


Anexa 5 la Hotărârea nr. 90/2020


MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT



Nr.crt

Masuri

Realizat

2018

Realizat

2019

BVC

2020

An N+l

An N+2

0

1

3

3

4

5

6

Pct.l.

A. Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut

1

Creșterea veniturilor din activitatea de exploatare prin funcționarea pe întreaga durata a anului 2020

4936

5513

5150

5408

5678

2

Pregătirea profesionala a angajatilor pentru a îndeplini sarcinile de munca la un nivel calitativ ridicat si pentru creșterea productivității muncii

1

0

10

10

10

3

Promovarea imaginii societății prin reclama si publicitate, schimburi de experiența si delegații la locații similare din alte tari, pentru a imbunatati experiența profesionala in domeniul organizării de evenimente

32

84

120

120

120

4

Menținerea cheltuielilor de funcționare la un nivel scăzut

3292

3320

3913

4109

4314

5

Actualizarea periodica a preturilor si tarifelor practicate, fundamentate in corelație cu nivelul cheltuielilor de exploatare

0

0

10

0

0

6

întărirea disciplinei finaciare pentru a nu înregistra plăți restante si pentru a incasa la termen toate creanțele

8

9

9

10

10

* \                      Total

8269

8926

9212

9657

10132



......jei. . jrzrr _~ ..   . :»ew8«si mbur™

Pct.ll

7

B. Cauze care diminuează masurile de la A Dificultăți in gasirea personalului calificat pentru ocuparea posturilor din organigrama

-15

-7

-4

-2

-2

8

Creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terti, din cauza nivelului scăzut a gradului de ocupare cu forța de munca proprie

-1547

-1030

-1205

-1265

-1329

9

Limitări legislative cu privire la creșterea salariilor pentru motivarea profesionala a personalului existent si pentru atragerea forței de munca, calificate

-909

-1198

-1548

-1667

-1751

10

Creșterea generala a tuturor categoriilor de cheltuieli ca urmare a politicii economice si a masurilor fiscale, la nivel național

-3292

-3321

-3874

-4110

-4315

Total

-5763

-5556

-6631

-7044

-7397

Pct.lll

TOTAL GENERAL ( Pct.l.+Pct.l 1 )

2506

3370

2581

2613

2735