Hotărârea nr. 9/2020

Hotărârea 9/2020 - Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2909/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 8307/117/2017, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 615/2019 a Curții de Apel Cluj.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2909/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 8307/117/2017, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 615/2019 a

Curții de Apel Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2909/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 8307/117/2017, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 615/2019 a Curții de Apel Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 668617/1/30.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 668864 din 30.12.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014;

Văzând Sentința Civilă nr. 2909/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 8307/117/2017, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 615/2019 a Curții de Apel Cluj și Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044/21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare^precum și ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al


municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2909/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 8307/117/2017, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 615/2019 a Curții de Apel Cluj în sensul reîncadrării funcționale a imobilelor înscrise în CF nr. 282359, nr. cad. 13754, CF nr. 282384, nr. cad. 13753, CF nr. 282380, nr. cad. 13752, CF nr. 282377, nr. cad. 13751, CF nr. 282381, nr. cad. 13750, CF nr. 282386, nr. cad. 13749, Cf nr. 282378, nr. cad. 13756, CF nr. 282383, nr. cad. 13757, CF nr. 282376, nr. cad. 13756 și CF nr. 282387, nr. cad. 13755 în UTR A = zona terenurilor și unităților agricole situate în intravilan - pășuni, fânețe, terenuri arabile, pepiniere.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor 1 -w A " A ’’ ■           cția Generală deUrbanism.


'reședințe de ședință, c. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 9 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)