Hotărârea nr. 89/2020

Hotărârea 89/2020 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului, Bl. R2-R6.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul

integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului, Bl. R2-R6

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului, Bl. R2-R6 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 87685/1/14.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 87709/45/30/14.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului, Bl. R2-R6;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția 1959;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului, Bl. R2-R6, identificat prin nr. topo. 24451/2/1/1/1/1, în suprafață de 4556 mp., înscris în CF nr. 295951 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, astfel:

  • - imobilul identificat prin nr. topo. 24451/2/1/1/1/1/1, în suprafață de 1207 mp.;

  • - imobilul identificat prin nr. topo. 24451/2/1/1/1/1/2, în suprafață de 3349 mp.;

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului, Bl. R2-R6, identificat prin nr. topo. 24451/2/1/1/1/1/2, în suprafață de 3349 mp., cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului, Bl. R2-R6, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 89 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.89/2020
ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC
  • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj-Napoca, jud.Cluj.

  • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor: Mureșului cu Șiretului, are o suprafața de 3349 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate;

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a. fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică, elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesite și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-ac. realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RȚK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta.asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (47- 5 cm). în aceleași, situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPL în cazul în care cele două metode nu pot. fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie-tpțalâ LE1CA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o stafie LEICATCT 1.203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții, zenitâle, distante si ‘înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu.ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totală Determinările GNSS s-au. efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografîc 1970. Proiecția Stercografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon 1-1IPE.R V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRA.F1C 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de •+/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o stafie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 02.2020

Persoana juridica autorizata:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICE^- SRL

Semnătura și ștampilă., --n g

CALCULUL SUPRAFEȚELOR .


Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ,'
Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587451.704

395316.178

23.984

2

587456.653

395339.646

4.858

3

587461.447

395338.858

4.920

4

587462.436

395343.678

17.453

5

587466.030

395360.757

4.973

6

587461.142

395361.671

3.275

7

587460.448

395358.471

0.650

8

587459.811

395358.599

7.357

9

587458.363

395351.385

0.646

10

587458.997

395351.258

3.151

11

587458.321

395348.180

8.006

12

587450.469

395349.745

0.633

13

587450.602

395350.364

10.657

14

587440.182

395352.600

12.629

15

587442.774

395364.959

10.538

16

587453.065

395362.692

0.646

17

587453.221

395363.319

8.091

18

587461.146

395361.691

4.973

19

587466.031

395360.762

5.530

94

587467.171

395366.176

16.021

20

587470.390

395381.870

7.095

21

587471.929

395388.796

5.772

22

587466.252

395389.836

12.514

23

587463.728

395377.579

10.479

24

587453.500

395379.858

0.920

25

587453.307

395378.958

8.187

26

587445.306

395380.689

3.411

27

587446.027

395384.023

0.722

28

587446.734

395383.875

7.117

29

587448.202

395390.839

0.771

30

587447.448

395391.000

3.440

31

587448.111

395394.376

7.849

32

587455.789

395392.747

0.556

33

587455.669

395392.204

10.844

34

587466.256

395339.854

5.771

35

587471.930

395388.797

7.367

36

587473.528

395395.988

1.820

37

587474.127

395397.707

20.069

38

587478.107

395417.377

5.638

39

587472.581

395418.496

12.983

40

587469.911

395405.790

18.472

41

587451.834

395409.589

12.993

42

587454.506

395422.304

18.472

43

587472.583

395418.505

5.638

44

587478.109

395417.387

9.882
45

587480.069

395427.073

21.941’

46

587484.508

395448.560

6.006

47

587478.596

395449.620

13.171

48

587475.944

395436.719

18.200

49

587458.117

395440.384

13.199

50

587460.774

395453.313

18.201

51

587478.602

395449.649

6.006

52

587484.513

395448.585

9.341

53

587486.403

395457.733

20.419

54

587490.602

395477.715

5.468

55

587485.226

395478.716

3.229

56

587484.577

395475.553

0.422

57

587484.161

395475.628

10.213

58

587482.220

395465.601

18.332

59

587464.241

395469.182

12.754

60

587466.745

395481.688

10.386

61

587476.942

395479.711

0.575

62

587477.054

395480.275

8.319

63

587485.228

395478.724

5.469

64

587490.606

395477.733

6.838

65

587492.012

395484.425

1.522

66

587491.295

395485.767

1.118

67

587490.544

395486.595

0.629

68

587490.029

395486.957

24.311

69

587466.091

395491.198

0.551

70

587465.541

395491.227

0.559

71

587464.985

395491.174

0.911

72

587464.112

395490.914

1.104

73

587463.102

395490.469

0.990

74

587462.216

395490.028

0.960

75

587461.450

395489.449

0.745

76

587461.100

395488.791

0.464

77

587460.923

395488.362

0.561

78

587460.708

395487.844

1.042

79

587460.334

395486.871

1.617

80

587459.833

395485.334

2.288

81

587459.292

395483.111

5.272

82

587458.374

395477.920

14.499

83

587455.396

395463.730

2.105

84

587454.996

395461.664

0.516

85

587455.504

395461.574

28.271

86

587450.615

395433.729

23.350

87

587446.174

395410.805

1.330

88

587446.528

395409.523

6.245

89

587445.414

395403.378

30.850

90

587439.801

395373.043

28.776

91

587434.064

395344.845

19.984

92

587453.472

395340.082

23.775

93

587448.473

395316.839

3.298

S = 3349 mp


Sistemul de proiecție Stereografic 1970.ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


i Nr. cerere ,

1420

1     Ziua

07

Luna    |

01

1     Anul

2020

C.nri vprlfirarpPENTRU INFORMARE


Carte Fundară Nr. 295951 Cluj-tJapocaTEREN Necunoscut


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:92935


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

24451/2/1/1/1/1

Din acte: 2.241 Măsurată: 4.556

ALEI SI SPATII VERZI suprafața inițiala 4556 mp, vezi B 7


B. Partea ii. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

103647 / 16/06/2017

Act Administrativ nr. 3898, din 20/07/2011 emis de Municipiul Cluj-Napoca - Primar; Act Notarial nr. 488, din 06/03/2013 emis de BNP Buta si lorga; Act Administrativ nr. 26020, din 20/02/20.17 emis de BCPI Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 12179, din .01/02/2013 emis de BCPI Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 12179, din 01/02/2013 emis de BCPI Cluj-Napoca; Act Notarial nr. 488, din 06/03/2013 emis de BNP Buta si lorga;

B4

imobilul de sub Al se dezmembrează astfel; - parcela cu numărul topografic 24451/2/1/1/1/1, suprafața 4556 mp se reînscrie în această carte funciară, în favoarea vechilor proprietari, - parcela cu numărul topografic 24451/2/1/1/1/2, suprafața 35 mp se transcrie în cartea funciară nr, 326211 Clui - Napoca

Al

214149 / 21/11/2018

Act Normativ nr. HOTARARE NR 193, din 09/02/2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Normativ nr. LG 213, din 17/11/1998 emis de PARLAMENT; Act Normativ nr. LG 215, din 23/04/2001 emis de PARLAMENTUL:

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEpublică, dobândit prin Lece, cota actuala 1/1

Al

  • 1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, în administrarea

  • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ NAPOCA


C. Partea 111. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2G01.


Pagina 1 din 2


Anexa Nr, 1 La Partea 8

Teren'

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

24451/2/1/1/1/1

Din acte: 2.241

Masurata: 4.556

ALEI 51 SPATII VERZI suprafața inițiala 4556 mp, vezi B 7

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

- detalii Liniare imobil

Gi’îiimt'tria pentru atxst-imoPii m/ a_/a£f#jtir.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

2.241

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCP1 conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea .corectitudinii șl realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpl.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

07/01/2020, 15:08

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001,

Pagina 2 din 2


TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR.

CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

295951

Cluj -Napoca ( CF vechi 92935)

24451/2/1/1/1/1

4556

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin Lege : MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA in administrarea

CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ NAPOCA

SITUAȚIA PROPUS/

k - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

295951

Cluj —Napoca

24451/2/1/1/1/1/1

1207

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin Lege : MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24451/2/1/1/1/1/2

3349

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA

- DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

24451/2/1/1/1/1/2

3349

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

,                  A - întocmit: '

S.C.dEoK®iCf INTEGRATED SERVICES SRL


Nr, cadastral

Suprafața masurata

Adresa Imobilului

3349 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA


1959


1960


1961


  • 1962

  • 196320520mp - 3922 - 393oȚ3834, 3940/1/ 3Ș35/2 - 393^/2, 3547/2, 3940/2/2-3946/2/2, 3957___, '         ______________

5630mp - 3964/1, 3964/2 - 3967/2, 3902/2/2, 3908/2, 3909/1/2, 3910/2 -3912/2, 3913, 3914/2, 3915/2, 3916/2, 3919/2,3920/2; 3921/1/2____________

10670mp - 3993 - 3998, 4006/2- 4015/2, 4017/2 -4021/2, 4024/2, 4025/1/2, 4025/2/2, 4026/2, 4027, 4028/2 - 4032/2, 4033/1,4033/2/2 _____

21128mp - 4163/2 - 4167/2, 4168 - 4170, 4171/1, 4171/2,4172, 4173, 4174/2 - 4177/2, 4178/1/2, 4178/2, 4179/1,4179/2, 4193/2, 4181/2 - 4185/2


8230mp -14108/2,14111/1,14111/2/2, 14112/2 - 14115/2, 14100/6/2, 14100/7-14100/16         _________________

37094mp - 3555/1/1, 3594/1,3670/1,1535/1, 3646/1, 3647/1, 2600/1, 2601/1,3556/1______

127989mp - 24373, 24374, 24375, 24388, 24389, 24390, 24400/1, 24406, 24354/1/1,24353/1/1


46920mp - 24427, 24428, 24429, 24490 26640mp - 24442, 24443, 24444, 24445 101150mp ■ 24451, 24452,24453, 24454_______________________________

15260mp - 24463,24464, 24465, 24467, 24468, 24469,24470____________

25260mp - 5269/2, 5270,5271,5216, 5273-5276,5321/1,5322/1,5324, 5324/2, 5325/1, 5325/2, 5326, 5307/3, 15331, 5297/2/2, 5297/1, 5297/2/1, ' 5301/2, 5302, 5303,5305/3, 5278, 5284, 5286, 5287/1, 5288/1, 5288/2, 5289/1, 5298, 5299,5301/1,5314,5313, 5309, 5308, 5307/1/2, 5304, 5307/1/1, 5305/1________________________________________________________

16854rnp - 5339,5338, 5337/2,5337/1,5334 - 5336,5369/1/1,5369/1/2, 5J369/2/1, 5369/2/2, 5342, 5369/2/3/1, 5345.5357,5347 - 5355, 5358/1/2, 53~5B/2, 5359______________________________ ' _______________ ______________

2513;lmp - 5990,5989,5987, 5995/1, 5,995/2, 5998, 5999, 6001, 6002, 6003/.1, 6080, 6081/1, 6082, 6083/2, 6084/2, 6085/2, 6077/2/3, 6079, 6067, 6068, 6089/1,6070, 6078, 6065, 6064/1, 6063/1, 6062/1___________

2345mp - 6067, 6068, 6089/1, 6070, 6078,6065, 6064/1, 6063/1, 6062/1


C<


Cartierul Zorilor


Cartierul Andrei Mureșsnu

Zona Centrală1979


1979


1979


1979


1979


1979


1984


1984

1984

1984

1984

1989


1989


1989


1989


28,836,464,81


33,117,236.78


Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local


Municipiul Cluj - Napoca In administrarea Consiliului Local


33469mp - 23674, 23675, 23688, 23689, 23690, 23698, 23700_________

41544mp - 23696. 2370 - 23705, 23692, 23693, 23694, 23706, 23707, 23708/1, 23709,__,____________

28959mp - 23084/1/1, 23685/1, 23676/1, 23677/1, 23678/1, 23579/1, 23683/1_______________________

7569mp - 23776, 23779_______________________________________

39180mp - 23714 - 23716, 23718, 23719, 23725 - 23729, 23736 - 23740, 23743 - 23745, 23748 - 23750       _______________________________

42670mp - 23767, 23769, 23770, 23758/1, 23759/1, 23760/1, 23761/1 22138mp-23809-23814, 23791,   23823 7 23832 '_______________

80031 mp - 2383 - 23785, 23788, 23789, 23683 - 23685, 23688, 23689/2, 23791,23709                         ____

78614mp - 23989 - 23991, 24056, 24057, 24064 - 24067, 24070 - 24072, 24062, 24002, 24003, 24058, 24059


62229mp - 24038 - 24041,24044, 24060, 24061, 23981/1, 23982/1, 23983/1, 24054/1, 24055/1, 24020/1/1/1, 24022/1/1/1, 24024/1/1/1, 24026/1/1/1, 24029/1/1/1, 24068/1/1/1, 24069/1/1/1____________________

124680mp - 24259, 24260, 24279, 24280, 24281, 24287, 24288, 24330, 24312 - 24316, 24321 - 24327, 24328/1- 24329, 12846/53/1__________

15462mp- 1553/2/2, 1552/2/1,1564/2/1,1565/2/1, 1567/2/1,1654/2/1, 1656/2/1, 1651/2/1,1665/2/1

13976rnp - 5139/1,138 - 140,141/1,141/2, 142 - Î45, 4902 - 4905


IQBk


1979

1979


1979


1979

1979


  • 1979

1983

  • 1980


1980


1980


1984


1975


1983


24,080.918.13


1,402,202.89


1,267,519.98


256,721,632.40


Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local


Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local_____________________

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului LocalMONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20. III.2006