Hotărârea nr. 88/2020

Hotărârea 88/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Oltului, Bl. S3-S5, C1 și S7.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul

integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Oltului, BL S3-S5, CI și S7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Oltului, Bl. S3-S5, CI și S7 -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 87678/1/14.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 87717/45/30/14.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Oltului, Bl. S3-S5, CI și S7;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția 1959;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Oltului, identificat prin nr. topo. 24400/1/1/1/3/1/1/1/1, în suprafață de 4315 mp., înscris în CF nr. 280058 Cluj-Napoca, astfel:

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 24400/1/1/1/3/1/1/1/1/1, în suprafață de 1915 mp.;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 24400/1/1/1/3/1/1/1/1/2, în suprafață de 987 mp.;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 24400/1/1/1/3/1/1/1/1/3, în suprafață de 1413 mp.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Oltului, Bl. S3-S5, CI, identificat prin nr. topo. 24400/1/1/1/3/1/1/1/1/2, 24394/1/1/1/1/1/1, 24396/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 3492 mp., cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 3. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Oltului, Bl. S7, identificat prin nr. topo. 24400/1/1/1/3/1/1/1/1/3, în suprafață de 1413 mp., cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Oltului, Bl. S3-S5, CI, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Oltului, Bl. S7, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/201, ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 88 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR. 88/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HOL

AMPLASAMENT:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF325700

CF vechi 9293.5, Nr.Top 24394/1/1/1/1/171 24396/1/1/1/1/171

CF 280058

CF veclii 92935

Nr.Top 24400/1/1/1/3/1/1/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR.MOTILOR, NR.1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasai:

S.C.GEOMAȚICS INTEGRATED SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.37.2018CLUJ - NAPOCA

FEBRUARIE 2020

ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jnd.Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

 • 3. Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca intre straziile Strada Oltului si Strada Dunării, are o suprafața de 3492 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a. fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGÎR. (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe :acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

.Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin, modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua, măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus 1a. dispoziție gratuit de către ANCP1. în cazul în care cele două metode nu poț fi utilizate, pe teren șe poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o ștatie totală LE1CA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante și o statie LEICA TCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi.. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, -distante si înălțimile-semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei. GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detali u si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon H1PER V si a serviciului ROMPOS® RTK ., coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului. TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si. integrat in softul Magnet Field (Topeau) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosirii o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data.întocmirii: 02.2020


'Pefșdana juridica'autorizata:

■■ ■>

S.GtiEOMA^ICS INI EGRATED SERVICES SRL

G r Sbnînfflura și. ștampila

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


N-. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(I,H-1)

X(m]

Y[m]

1

587302.997

395348.115

6,556

2

5873O4.4S7

395354.506

7.529

3

587297.081

395356.016

2.357

4

587296.581

395353.713

3.146

5

587293.496

395354.331

1,549.

6

587293.877

395355.832

3.910’

7

587290.032

395356.541

0.871

8.

587290.202

395357.395

5.115

9

587285.171

395358.316

12.754-

10'

587287.742

395370;808

9.644

1:1

587297.183

395368.842

10.352

12

587307.295

395366.628.

9.935

13

587309.696

395376.269

6.981

'.4

587311.136

395383.100

8.850

15

587302.491.

395384.990

2.068

16

587302.071

395382.965

1,873

17

587300.237

395383.345

2.071

18

587300.657

395385.373

8.877

1.9

587291.960

395387.148

"3,118

20

587294.654

395399.987

-9.612

21

.587313.835

395395:902

9,756

22

587315.848

395405.448

6.794.

23

587317.247

395412.096

8.870

24

587308.564

395413.906

1.754

25

587308.208

395412.189

1.873

26

587306.374

395412.569

1.790

27

587306.744

395414.320

8.668

28

587298.256

395416.075

13.264

29

587300.944

395429.064

19.449

3C

587319.961

395424.985

4.293

31

587320.845

395429.186

3.188

32

587323.970

395428.556

2.315

33

587324.427

395430.825

Q.039

34

587324.389

395430.833

•34.680.

35

587290.325

395437.341

10.838

36

587292.279

395448.001

8.945

37

587293.890

395456.800

3.497

38

587290.451

395457.435

6.819

39

587283.723.

395458.543

.52612

40

587283.617

395457.940-

5.642

41

587277.127

395459.352

29 316

42

587248.429

395465.342

5 731

43

587242.830

395466.563

8 199

44

587234.787

395468.153

10022

45

587232.842

395458:321

3.703

46

587236.459

395457.532

0.621

47

587236.592

395458.13B

50103

48

587285.616

395447.796

10.195

49

587283.526

395437.818

4.945

50

587278.687

395438.838

8.089

51

587277.D18

395430.923

39.557

52

587238.332

395439,178

7.883

53

.587239.941

395446.895

5.683

54

587234.378

395448.055

9 699

55

587236.459

395457.528

3,703

56

587232.841

395458.318

27.302

57

S87227.542

395431.535

2.C73

58

587229.575

395431.133

50.086

59

587278.679

395421.266

37.520=

60

587272.369

395384.280

5.344

61

587271.431

395379.019

0.575

62

587272.096

395378.902

8.582.

63

587280.504

395377.181

1.600

64

587282.022

395376.675

1,937

65

587283.044

395375.030

22.445

66

587278.762

395352.997

16.593

67

587294.981

395349.493

8."34

S = 3482 mp


T        up         f ■

țj

"AKC-?< VrSistemul de proiecție Stereografic 1970


. ANCEI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 325700 Cluj-NapocaTEREN Necunoscut


A. Partea 8. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:92935


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

24394/1/1/1/1/1/

1,

24396/1/1/1/1/1/

1

2.505


B. Partea li. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

527 / 11/O2/19S8

Decret nr. de expropriere nr. 41/1984, 67/1985, 48/1985, planuri de impartire, tabel anexa, cerere nr. 527, din 11/02/1988 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) G.l.G.C.L. CLUJ

18392 / 04/11/2002

Act nr. acțiune civilă nr. 12267, din 28/10/2002 emis de JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA;

B2

Se notează acțiunea civilă înregistrată la Judecătoria Cluj-Napoca de către GOCAN ĂUGUSTIN c/a CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA sub nr. 12267/02 din 28.10.2002, pentru împărțirea imobilului cu nr. topografic 24394/1/1/1/1, 24396/1/1/1/1 și recunoaștere drept de proprietate

Al


C. Partea Iii. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Anexa Nr. 1 La Partea 8
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

24394/1/1/1/1/1/1, 24396/1/1/1/1/1/1

2.505

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

DETALIi LINIAREIMOBIL

KwîFî®      «est imofj# iw rr
Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

2.505

24394/1/1/1/ .1/1/1,

24396/1/1/1/ 1/1/1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPl conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul’ electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau: procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpl.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/12/2019, 17:00


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 280058 Cluj-Napoca

A. Partea L Descrierea îmobi9u9ui

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi;92935


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

24400/1/1/1/3/1/

1/1/1

4,315

Alei șl spații verzi

B. Partea 11. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și. alte drepturi reale

Referințe

527 / 11/02/1988

Decret nr. de expropriere nr 41/1984, 67/1985, 48/1985;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) G.I.G.C.L.J.

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92935)

68906 / 20/06/2011

Act Administrativ nr. 134, din 20/05/2011 emis de PREFECTURA JUD-CLUJ (act administrativ nr. 188/23-03-2011 emis de PREFECTURA JUD CLUJ; act administrativ nr. 141/01-03-2011 emis de PREFECTURA JUD CLUJ; act administrativ nr. 64011/07-06-2011 emis de OCPi CLUJ; act administrativ nr. 159946/06-06-2011 emis de DIR IMPOZITE SI TAXE LOCALE;);

B2

imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: cu nr top 24400/1/1/1/3/1/1/1 în suprafață de 4987 mp se reînscrie in acest cf sub Al în favoarea vechiului proprietgar , iar cu nr top 24400/1/1/1/3/1/1/2 și nr cadastral atribuit 280676 se înscris în CF NOU IE 280676 CLU)

Al

157974 / 19/12/2013

Act Administrativ nr. 140226, din 14/11/2013 emis de- BCPI CLUJ-NAPOCA (act administrativ nr. 489/28-06-2013 emis de PREFECTURA JUD. CLUJ.act administrativ nr. 140226/14-11-2013 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 292/02-12-2013 emis de CSOG ISTVAN; act administrativ nr. 412632/06-12-2013 emis de PRIMĂRIA MUN, CLUJ-NAPOCA;; act administrativ nr. 292/02-12-2013 emis de CSOG ISTVAN; act administrativ nr. 412632/06-12-2013 emis de PRIMĂRIA MUN, CLUI-NAPOCA;);

B3

imobilul de sub Al se dezmembrează astfel; cu nr top 24400/1/1/1/3/1/1/1/1 în suprafață de 4455 mp se reînscrie in acest cf sub Al în favoarea vechiului proprietgar , iar cu nr top 24400/1/1/1/3/1/1/1/2 și nr cadastral atribuit 302016 se transcrie în CF 302016 UAT Cluj-Napoca în fav. Csoq Istvan.

Al

213868/21/11/2018

Act Administrativ nr. 872, din 26/02/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 208642, din 13/11/2018 emis de BCPI Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 531953, din 08/11/2018 emis de Municipiul Cluj-Napocâ - Direcția Impozite si Taxe Locale; Act Administrativ nr. 271, din 15/05/2001 emis de Prefectura ludetuiui Cluj;

B4

Se diminuează suprafața imobilului de sub Al de ia 4455 mp la 4315 mp, iar diferența de 140 mp se transcrie în cf nou formată nr. 333035, în favoarea; VAJAS IOAN si VAJAS ECATER1NA.

Al

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________!

Pagina 1 din 3

C. Partea EIL SARCINI ,

înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU.SUNT


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

24400/1/1/1/3/1/1/

1/1

4.315

Alei și spații verzi

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.


.              _______ DETALII LINIARE IMOBIL

< j?eav?î.f,îrjSf£ pattmtKietttaBltf nu ajastgsk..

Date referitoare Sa teren

Nr Crt

Categorie folosință

intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. top o

Observații / Referințe

1

altele

-

4.315

-

-

24400/1/1/1/

3/1/1/1/1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă Și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a; solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www;ancpl.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil îh antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data Și ora generării,


05/12/2019, 17:00

PLAN DE AMPLASAMENT Sl DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa Imobilului

3492 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA


Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

1

Cc

3492

Total

3492Confirm Introducerea Imobilului in baza de date integrata sl atribuirea numărului cadastral Semnătură sl parafa


Stampila BCPI


ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR. 88/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT ‘

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF 280058

CF vechi 92935

Nr.Top 24400/1/1/1/3/1/1/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR.MOTILOR, NR.1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr 13594)2.07.2018


GEOMATIOS


INTKQfiAYEt) SERVICES

CLUJ - NAPOCA FEBRUARIE 2020

ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.Ciuj.

 • 2 . Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

 • 3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca pe. Strada Dunării intre numerele poștale 53 si 33A, are o suprafața de 1413 mp.

d.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de. realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității, elementelor care urmează a. fi ridicate topografic (construcții, relief, acei (tentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care, trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și. operațiunile de identificare a punctelor din .R'GJR (Rețeaua Geodezică de îndesire ș: Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea, etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK. prin modem, radio.. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cin). în aceleași, situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziriei ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. In cazul în care cele două, metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu. postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au. fost efectuate cu o stafie totală LEICA'TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LE1CATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele, punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale; distante Și înălțimile semnalelor pent-u fiecare punct. La unele puncte.de detaliu, au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza, de birou cu distantele imăsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei. GNSS — metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit -la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea. coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat , cu tțjutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIP3R V și a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1.970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- Bem, Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind, o statie de referința reala si una folosiut o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1 -2 cm).

Data întocmirii: 02.202.0


/■-'   .. ....         Persoana juridica autor^ta:.

■ -ț . U!f'W

? S..G.GEOMA.TICS INTEGRÂTED SERVICES SRL

7-            . Semnătura ș; ștampilă ' ‘ v-

CALCULUL SUPRAFEȚELOR


Municipiul Cluj-Napoca,. județul CLUJNr.

Pct.

Coordonate pct.ce contur

Lungimi laturi

Dți.i+1)

Y[m]

1

587302.500

395563.750

36.720

2

587311.260

395599.410

10.820

3

587300.488

395600.432

5.858

4

587294.671

395601.122

3.018

5

587291.667

395601.412.

6.725

6

587285.001

395(302.301

15.987

7

587269.211

395604.801

1.800

8

587267.459

395605.213

4,072

9

587263.469

395606.027

CL090

10

587263.380

395606.043

13.370

11

587260.755

395592.933

3.170

12

587260.134

395589.824

8.169

13

587258.474

.395531.826

4.634

14

587262.995

395530.810

4.188

15

587263.924

395534.894

3.842

16

587264.806

395588.633

2.783

17

587265.398

395591.352

3.816

18

587266.221

395.595.078

4.066

19

587267.148

395599.037

13.929

20

587280.744

395596.013

18.694

21

587276.599

395577.784

13.936

22

587262.995

395580.808

4.634

23

587258.473

395581.823

10.631

24.

587256.313

395571.415

0,089

25

587256.400

395571.400

21.932

26

587278.036

395567.8.10

0.758

27

587278.179

395568.554

1:9.373

28

587297.218

395564.974

5.422/Sistemul de proiecție Stereografic 1970


ANEXA NR.1.35

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scară 1:500Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1413 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr..

UAT

CLUJ - NAPOCA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

1413

Teren neimprejmult

Total

1413

B. Date referitoare fa construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 1413 mp Suprafața din act = 1413 mp

Executant; S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL RQ-B-J-1359

Confirm executarea măsurătorilor la teren^;/ , corectitudinea întocmirii dpcume'ntatfef'câdastrale ;și corespondenta acesteia cu re.aljțaf^'a.di.n.țeren^’ Serrinatura.si                        ?

Data': C2.2020                      ,4/*

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data:                                    Stampila BCPITABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR


NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

280058 Cluj -Napoca (CF vechi

92935)

24400/1/1/1/3/1/1/1/1

4315

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate: STATUL ROMAN in administrarea operativa a GIGCLJ

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

280058 Cluj -Napoca

24400/1/1/1/3/1/1/1/1/1

1915

Alei si spatii' verzi

Drept de proprietate: STATUL ROMAN in administrarea operativa a GIGCLJ

NOU

Cluj-Napoca

24400/1/1/1/3/1/1/1/1/2

987

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca ■

24400/1/1/1/3/1/1/1/1/3

1.413

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca '

24400/1/1/1/3/1/1/1/1/3

1413

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


'"'i' '-L         h’,tocmit: . ’

S.C.GEOMÂTICSTNTE<GRATED SERVICES SRJA


■l

? t

• i” ■

1 ! (’■?« r" ?.

-F Vr

L“-

■Fi

ț

4 1

‘k'- 1         -

U"..—

’ 1 • ’
ANCEI.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

239278

Ziua

05

Luna

12

Anul

2019Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 280058 Cluj-Napoca.

A. Partea I. Descrierea Imobilului

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:92935

Adresa.; Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

24400/1/1/1/3/1/

1/1/1

4.315

Alei și spații verzi

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

527 / 11/02/1988

Decret nr. de expropriere nr 41/1984, 67/1985, 48/1985;

Bl

Intabuîare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) GXG.C.L.J.

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92935)

68906 / 20/06/2011

Act Administrativ nr. 134, din 20/05/2011 emis de PREFECTURA JUD CLUJ (act administrativ nr. 188/23-03-2011 em s de PREFECTURA JUD CLUJ; act administrativ nr. 141/01-03-2011 emis, de PREFECTURA JUD CLUJ; act administrativ nr. 64011/0.7-06-2011 emis de OCPl CLUJ; act administrativ nr. 159946/06-06-2011 emis de DIR IMPOZITE SI TAXE LOCALE;);

B2

imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: cu n.r top 24430/1/1/1/3/1/1/1 în suprafață de 4987 mp se reînscrie in acest cf sub Al în favoarea vechiului proprietgar , iar cu nr top 24400/1/1/1/3/1/1/2 și nr cadastral atribuit 280676 se înscris în CF NOL IE 280676 CLUJ

Al

157974 / 19/12/2013

Act Administrativ nr. 140226, din 14/11/2013 emis de BCPÎ CLUJ-NAPOCA (act administrativ nr. 489/28-06-2013 emis de PREFECTURA JUD. CLUJ,act administrativ nr. 140226/14*11-2013 emis de BCPI CLUj-NAPOCA; act administrativ nr, 292/02-12-2013 emis de CSOG ISTVAN; act administrativ nr. 412632/06-12-2013 emis de PRIMĂRIA MUN, CLUJ-NAPOCA;; act administrativ nr. 292/02-12-2013 emis de CSOG ISTVAN; act administrativ nr. 412632/06-12-2013 emis de PRIMĂRIA MUN, CLUJ-NAPOCA;);

B3

imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: cu nr top 24400/1/1/1/3/1/1/1/1 în suprafață de 4455 mp se reînscrie in acest cf sub Al în favoarea vechiului proprietgar , iar cu nr top 24400/1/1/1/3/1/1/1/2 și nr cadastral atribuit 302016 se transcrie în CF 302016 UAT Cluj-Napoca în fav. Csoq Istvan.

Al

213868 / 21/11/2018

Act Admin strativ nr. 872, din 26/02/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 208642, din 13/11/2018 emis de BCPI Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 53195.3, din 08/11/2018 emis de Municipiul Cluj-Napoca - Direcția Impozite si Taxe Locale; Act Administrativ nr. 271, din 15/05/2001 emis de Prefectura Județului Ciut;

B4

Se diminuează suprafața imobilului de sub Al de la 445.5 mp. la 4315 mp, iar diferența de 140 mp se transcrie în cf nou formată nr. 333035, în favoarea: VAJAS IOAN si VAJAS ECATERINA.

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii. Nr. 677/2001,

Pagina 1 din 3


C. Partea Hi. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămîntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 577/2001.

Pagina 2 din 3

periau          en-Vne-șa       epay.ancpi.ro

verși

Anexa Nr. 1 ta Partea 1
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații. / Referințe

Top:

24400/1/1/1/3/1/1/

1/1

4.315

Alei șl spații verzi

* Suprafața este determinată in plănui de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL pwru irjvtjWî ?;ti ptjw< g sff.

Date referitoare Sa teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

4.315

-

-

24400/1/1/1/

3/1/1/1/1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPi conține informațiile.din cartea funciară: active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nț. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/12/2019, 17:00

Document care conține date Cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3
TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELORNUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR.TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

325700

Cluj —Napoca ( CF vechi

92935)

24394/1/1/1/1/1/1

24396/1/1/1/1/1/1

2505

Curți construcții

Drept de proprietate: STATUL ROMAN in administrarea operativa a GIGCL CLUJ

280058

Cluj -Napoca (CF vechi 92935)

24400/1/1/1/3/1/1/1/1

4315

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate: STATUL ROMAN in administrarea operativa a GIGCLJ

SITUAȚIA PROPUS?

k - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

280058 Cluj -Napoca

24400/1/1/1/3/1/171/1/1

1915

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate: STATUL ROMAN in administrarea operativa a GIGCLJ

NOU

Cluj-Napoca

24400/1/1/1/3/1/1/1/1/2

987

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU .

Cluj-Napocâ

24400/1/1/1/3/1/1/1/1/3

1413

Aici si spatii verzi

MUNICIPIU!, Ci JJJ-N APOCA

V                 SITUAȚIA PROPUSA

DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

24394/1/1/1/1/1/1

24396/1/1/1/1/171

24400/1/1/1/3/1/1/1/1/2

3492

Curți construcții Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

întocmit:

S.C.GE^MAȚIQS INTEGRATED..;SERVICES-SRLx3

20520mp - 3922 - 3930, 3934, 3940/1' 3^35/2 - 3930/2, 3947/2, 3940/2/2-3946/2/2, 3957______________________________________ . '______________

5630mp - 3964/1,3964/2 - 3967/2, 3902/2/2, 3908/2, 3909/1/2, 3910/2 -3912/2, 3913, 3914/2, 3915/2, 3916/2, 3919/2,3920/2, 3921/1/2____________

10670mp - 3993 - 3998, 4006/2- 4015/2, 4017/2 -4021/2, 4024/2, 4025/1/2, 4025/2/2, 4026/2, 4027, 4028/2 - 4032/2, 4033/1, 4033/2/2 21128mp - 4163/2 - 4167/2, 4168 - 4170, 4171/1, 4171/2, 4172, 4173, 4174/2-4177/2, 4178/1/2, 4178/2. 4179/1,4179/2, 4193/2, â 181/2 - 4185/2


Cartierul Aurel Vlalcu


Cartierul MârăștlCartierul Zorilor


Cartierul Andrei Mureșanu


Zona Centrală


8230mp-14108/2, 14111/1,14111/2/2, 14112/2-14115/2, 14100/6/2, 14100/7-1410Q/16_____________________________________________

37094mp - 3555/1/1, 3594/1,3670/1,1535/1, 3646/1, 3647/1, 2600/1, 2601/1, 3556/1___

127989mp - 24373, 24374, 24375, 24388, 24389,24390, 24400/1,24406, 24354/1/1,24353/1/1


46920mp - 24427, 24428, 24429, 24490_______________________________

26640mp - 24442, 24443, 24444, 24445

101150mp - 24451, 24452,24453, 24454_______________

15260mp - 24463,24464, 24465, 24467, 24.468, 24469,24470   _________

25260mp - 5269/2, 5270,5271,5216, 5273-5276,5321/1,5322/1,5324, 5324/2, 5325/1, 5325/2, 5326, 5307/3, 6331, 5297/2/2, 5297/1, 5297/2/1, ' 5301/2, 5302, 5303,5305/3, 5278, 5^84, 5286, 5287/1, 5288/1, 5288/2, 5289/1,5298, 5299, 5301/1,5314,5313, 5309, 5308, 5307/1/2, 5304, 5307/1/1, 5305/1____________________________________________________

16854mp -5339, 5338, 5337/2, 5337/1,5334 - 5336, 5369/1/1, 5369/1/2, 5369/2/1,5369/2/2, 5342, 5369/2/3/1, 5345,5357, 5347 - 5355, 5358/1/2. 5358/2, 5359_______________________________'_________________,________________

2514-Jlmp - 5990,5989,5987, 5995/1, 5995/2, 5998, 5999, 6001, 6002, 6003/1, 6080, 6081/1, 6082, 6083/2, 6084/2, 6085/2, 6077/2/3, 6079, 6067,6068, 6069/1,6070, 6078, 6065, 6064/1, 6063/1, 6062/1___________

2345mp - 6067, 6068, 6069/1, 6070, 6078, 6065, 6064/1, 6063/1, 6062/1


33469mp - 23674, 23675, 23688, 23669, 23690, 23698, 23700 _____

41544mp - 23696, 2370 - 23705, 23692, 23693, 23694, 23706, 23707, 23708/1,23709,___________________________________________,_________

28959mp - 23684/1/1, 23685/1, 23676/1, 23677/1, 23678/1, 23679/1, 23683/1______________

7569mp - 23776, 23779__

39180mp - 23714 - 23716, 23718, 23719, 23725 - 23729, 23736 - 23740, 23743 - 23745, 23748 - 23750       _______________________________

42670mp - 23767, 23769, 23770, 23758/1, 23759/1, 23760/1, 23761/1


62229mp - 24038 - 24041, 24044, 24060, 24061, 23981/1, 23982/1, 23983/1, 24054/1, 24055/1, 24020/1/1/1, 24022/1/1/1, 24024/1/1/1, 24026/1/1/1, 24029/1/1/1, 24068/1/1/1, 24069/1/1/1_____________________

124680mp - 24259, 24260, 24279, 24280, 24281, 24287, 24288, 24330, 24312- 24316, 24321 -24327, 24328/1-24329, 12846/53/1__________

15462mp - 1553/2/2, 1552/2/1,1564/2/1, 1565/2/1, 1567/2/1,1654/2/1, 1656/2/1, 1861/2/1, 1665/2/1


Municipiul Cluj - Napoca In administrarea Consiliului


Municipiul Clu| - Napoca In administrarea Consiliului Local


Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului


1.402,282.09


1,267,519.98


Municipiul Cluj - Napoca in administrarea Consiliului

Local___________________

Municipiul Cluj - Napoca In administrarea Consiliului


266,721,632.40