Hotărârea nr. 87/2020

Hotărârea 87/2020 - Prelungirea valabilității P.U.D. – supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, str. Traian Moșoiu nr. 23, aprobat prin Hotărârea nr. 146/2017.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic de Detaliu - supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, str. Traian Moșoiu nr. 23, aprobat prin Hotărârea nr. 146/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic de Detaliu - supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, str. Traian Moșoiu nr. 23, aprobat prin Hotărârea nr. 146/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 88002/1/14.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 88032 din 14.02.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune prelungirea valabilității Planului Urbanistic de Detaliu - supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, str. Traian Moșoiu nr. 23, aprobat prin Hotărârea nr. 158/2018,

Reținând Referatul de aprobare nr. 88002/1/14.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 88032 din 14.02.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune prelungirea cu doi ani a valabilității Planului Urbanistic de Detaliu - supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, str. Traian Moșoiu nr. 23, aprobat prin Hotărârea nr. 146/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 28 alin. (3) din Ordinul nr. 233/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic de Detaliu - supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, str. Traian Moșoiu nr. 23, aprobat prin Hotărârea nr. 146/2017, cu o perioadă de doi ani de la data expirării termenului stabilit prin Hotărârea nr. 146/2017.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de

Urbanism.

Nr. 87 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)