Hotărârea nr. 85/2020

Hotărârea 85/2020 - Aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 16 mp., identificat cu nr. cadastral 336618, înscris în C.F. nr. 336618 Cluj-Napoca situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Uliului nr. 140A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 16 mp., identificat cu nr. cadastral 336618, înscris în C.E nr. 336618 Cluj-Napoca situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Uliului nr. 140A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și a trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Uliului nr. 140A, identificat cu nr. cadastral 336618, înscris în C.E nr. 336618 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 86.743 din 14.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 86.779 din 14.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice prin care se propune aprobarea preluării în proprietate privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, în suprafață de 16 mp., identificat cu nr. cadastral 336618, înscris în C.E nr. 336618 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Uliului nr. 140A;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 286 alin (1), alin. (4), ale art. 287 lit. b și ale art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 562 alin. (2), art. 889 alin. (1) și (2) ale art. 863 lit. e) din Codul civil, ale Hotărârii nr. 493/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic General și a Declarației autentificată sub nr. 2520 din 23 octombrie 2019 de către Societatea Profesională Notarială Miclea Florina și Fomade Teodora Maria ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, în suprafața de 16 mp., identificat cu nr. cadastral 336618, înscris în CF nr. 336618 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Uliului nr. 140A.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului-teren identificat la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, teren cu destinație de drum pentru lărgirea străzii Uliului, conform prevederilor P.U.G, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.