Hotărârea nr. 84/2020

Hotărârea 84/2020 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în strada Târnavelor nr. 22 și însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în strada Tâmavelor nr. 22 și însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în strada Tâmavelor nr. 22 și însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 86626 din 14.02.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 86776 din 14.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în strada Tâmavelor nr. 22 și însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4), ale art. 296 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. b), 87 alin. (4), 382 alin. (3) lit. b) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Autorizației pentru executare de lucrări nr. 27950/1959;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în strada Tâmavelor nr. 22, compus din teren în suprafață măsurată de 995 mp., și construcție cu regim de înălțime P, extinsă și amenajată în anul 1959, cu suprafața construită de 307 mp., în care funcționează Grădinița cu program prelungit „Degețica”, cu destinație de construcții administrative și social-culturale.

Art. 2. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară prin atribuirea nr. cadastral nou pentru imobilul-teren intravilan cu suprafața din acte de 1.000 mp., identificat cu nr. topo. 14980, înscris în CF nr. 337673 Cluj-Napoca, prin înscrierea în cartea funciară a suprafeței măsurate de 995 mp., cu destinație curți construcții și a imobilul-constmcție CI - unitate de învățământ cu regim de înălțime P, extinsă și amenajată în anul 1959, cu suprafața construită de 307 mp., cu destinație de construcții administrative și social-culturale, domeniul public, proprietatea municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se însușește Documentația cadastrală de actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în strada Tâmavelor nr. 22, întocmită de S.C. Geomatics Integrated Services S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 84 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă Ia Hotărârea nr. 84/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

PENTRU ÎNSUȘIRE HCL

AMPLASAMENT:

Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan, Str. Tâmavelor, nr. 22, Județul Cluj C.F. 337673 (Nr. C.F. Vechi 185) Nr. Top. 14980

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR. 1-3


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 1359/02.07.2018

CLUJ-NAPOCA

IANUARIE 2020 -

ANEXA NR. (.29 la regulament

Nr. de înregistrare/data................./..............

BORDEROU

• Adresa imobilului: UAT: CLUJ - NAPOCA

Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Municipiului Cluj Napoca

TARNAVELOR

22

337673

(nr. Top. 14980)

• Proprietari:

Nume /Prenume

C1F

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

4 1 3

0 | 5

<8 | 5

7

~T~r

•   Număr pagini documentație:
•   Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor:
•   Conținutul documentației:

șj. borderou:

  • □   dovada "achitării tarifului; formularele tipizate de cereri și declarații;

«b certificat fiscal;

18 copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice; copie a extrasului de carte funciară, după caz;

  • □  originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea; memoriu tehnic;

plan de amplasament și delimitare;

■ □ releveele construcțiilor;

  • □  plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi

localizat.                                                                         ' ■ ,      ■ 3              ; ■

ci-.~ ■'r %

■ Semnătura și ștampila i (persoană autorizată)

Serviciu.achitat cu chitanța nr.

Dala

Suina

Cod serviciu

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCP.L niaxriA xxrm.'.va Pi C .1 II» i • I r • f ■ t a<tm« hu


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337673 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:185


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Tirnavelor, Nr. 22, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:14980

1.000

Teren

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 14980-C1

Loc. Cluj-Napoca, Str Tirnavelor, Nr. 22, lud. Clui

casă

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1578 / 04/04/1962

Act nr. proces verbal, din 04/04/1962 emis de sfatul . pop. Cluj, legea 241/1947;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEnaționalizare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

  • 2) SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

C. Partea HI. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal. protejate de. prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 14980

1.000

Teren

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

___________ DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil nu a /ostg sit.

Date referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

-

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf, (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

Top: 14980-C1

construcții de locuințe

-

Cu acte

casă

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală,, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Online nr.124921/18-11-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

27-11-2019

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator,

CARLA CORINA TODORAN PESCARUS

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. $77/2001.


j

i

Pagina 2 din 2


ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj-Napoca. TARNAVELOR, nr. 22, jud.Cluj.
2. Tipul lucrării: Actualizare date imobil
3. Situația din teren: Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca, Strada TARNAVELOR, nr. 22. județul Cluj. Se actualizeaza Cartea Funciara 337673 (nr. Top. 14980), se actualizeaza suprafața si construcția înscrisa in C.F.
TEREN:

Număr

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Observații

1

Ce

995

Teren împrejmuit: cu gard din beton si fier forjat la N, la E cu gard din beton si metal, la S si V cu gard din beton


Construcție:

Denumire construcție

Destinație

Suprafața construita (mp)

Observații

CI

CAS

307

Unitate de învățământ cu regim dc înălțime P. extinsa si amenajata in anul 1959. cu o suprafața construita deslăsurata de 307 mp

d.Operațitmi topo-cadastrale efectuate:


Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidcntațic. căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile dc identificare a punctelor din RG1R (Rețeaua Geodezică de Indesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. In funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea dc la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (> ■/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS. serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCP1. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o stafie totală I.EICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o static LE1CATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. l.a teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct, l.a unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereograiic 1770. Proiecția Slereogralîca 1970 este proiecția oficială folosită în prezent .

Determinat rea coordonatelor punctelor dc detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon II1PER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAF1C 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet l-’ield (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de </■ 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o static de referința reala si una folosim o static de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 11.2019


Persoana juridica autorizata: ... ,

S.C.GEO MAT1 C.S INTEGRATED SERVICES SRL

Semnătura și ștampilă ’


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

STR. TARNAVELOR, NR. 22, CLUJ-NAPOCA , județul CLUJ

Parcela (1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587503.896

395158.969

19.055

2

587507.625

395177.656

17.408

3

587490.640

395181.470

28.516

4

587462.686

395187.101

6.773

5

587456.077

395188.581

10.851

6

587454.075

395177.916

7.789

7

587452.501

395170.288

52.627

S = 995 mp

Parcela (2) C1

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

8

587490.469

395166.096

10.964

9

587501.192

395163.809

5.349

10

587502.235

395169.055

0.685

. 11

587502.907

395168.922

8.634

12

587504.531

395177.402

26.774

13

587478.329

395182.907

9.051

14

587476.677

395174.008

6.904

15

587483.430

395172.574

1.909

16

587483.014

395170.711

3.112

17

587486.055

395170.052

1.922

18

587486.437

395171.935

1.516

19

587487.916

395171.603

1.883

20

587487.519

395169.762

2.913

21

587490.363

395169.132

1.933

22

587490.796

395171.016

0.681

23

587491.445

395170.810

4.814

S = 307 mp

Sisternu 1 de proiecție Stereoqrafic 1970

INVENTAR DE COORDONATE

STR. TARNAVELOR, NR. 22, CLUJ-NAPOCA, județul CLUJNr. Pct.

X [m]

Y

[m]

1

587503.896

395158.969

2

587507.625

395177.656

3

587490.640

395181.470

4

587462.686

395187.101

5

587456.077

395188.581

6

587454.075

395177.916

7

587452.501

395170.288

8

587490.469

395166.096

9

587501.192

395163.809

10

587502.235

395169.055

11

587502.907

395168.922

12

587504.531

395177.402

13

587478.329

395182.907

14

587476.677

395174,008

15

587483.430

395172.574

16

587483.014

395170.711

17

587486.055

395170.052

18

587486.437

395171.935

19

587487.916

395171.603

20

587487.519

395169.762

21

587490.363

395169.132

■ 22

587490.796

395171.016

23

587491.445

395170.810

Sistemul de proiecție Stereografic 1970

ANEXA NR.1.35


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

995 mp

STR. TARNAVELOR, NR. 22, CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

995

Teren împrejmuit cu gard din beton si fier forjat la N, la E cu gard din beton si metal, la S si V cu gard din beton

Total

995

B, Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol

(mp)

Mențiuni

C1

CAS

307

Unitate de învățământ cu regim de înălțime P, extinsa si amenajata in anul 1959, cu o suprafața construita desfasurata de 307 mp

Total

307

Suprafața totala masurata a imobilului = 995 mp > Suprafață din act.= 1000 mp .

Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED s'ERVÎC RO-B-J-1.359

■ Confirm executarea măsurătorilor I corectitudinea întocmirii documentației si corespondenta acesteia cu realitate >                   ®enr,a':l'ra s* stamPila

Data: 12.2019

ESr$RL

a teren,,. ’u ld

cadastrale

a din teren

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data :                                 Stampila BCPI

...■WHJE:                             JSE^JBMKSZSKl - -


.ț? .7                                       . ..Z"'              -"-         -’-                         ^JKBKt3JW8BWIRRRBL—_dWH88H888l&


Str. Tâmanelor

14973


i

-14-985

1496*

i

1^83

14982

r...... 1

14981

14980

; 14979

15000

15001

15002

15003

15004

15005

15006

14-978

15007


14977


15008


14957                 ]


14-958


■>


->


14976


15009


15010


14974^TUL POPULAR        .........

—• Comitetul Executiv —

Autorizație pentru executare de lucrări

27.95$           3 iulie 1959

Nr........................din

Sfat oraș Secț*învăț.șe


Ca urmare cererii^dresată de !£j}li,atM.....

............ regiunea .............

In baza avizului

Măogir® Ia construcția școlii <Hn sir. Tîmavelor
....................................................................../......

(fe ™

^s/Ll'ÎJVcWORMiTATa /

> L

XCJ-EX EÎ4PLARU L AR H


Riiutarea lucrărilor de lî^Mțcbnformitate cu documentația tehnică, vizată de raHeșenate precum și avizele și aprobările'4egale isaBKg

îȘg®egrantă din autorizația de față.

totală a lucrărilor pentru care se

4 iirnl® 1959 .....................


noi spre neschimbare cupnnzmd piesele scrise și specificate în borderoul respectiv care fac parte


acordă autorizația de față

r           r         evaluata pe baza de iitctci


Prezenta autorizație este valabilă timp de

Nerespectarea prevederilor autorizației de față, inclusiv a documetației care a stat la baza fljberării ei se va urmări conform prevederilor art. 16 din Decretul nr. 144/1958.

S-a eliberat, autorizația» de față împreună cu documentația tehnică reținîndu-se ..................


PLĂN DE 5ITUATIE

Scara t-500


S

Despre imobilul si tu st in Cluj SP Tjrnaye/nt proprietatea •Ste/ukri Q-ornîn

Scoa/j pâni Nr-/8 Ctv/-


*zz legenda

VTnnx Consh- proecteta existente


pTV37.


P-


S-&S


PrVpj-V:

4

ci

-


- /y,.zz------------- ,r

St?. Tirn-aveter

Mr-

2o"

Pr- 23

A/r. 21

/

7?0-

/

,<W> ■

/

'l j™

7

■/