Hotărârea nr. 83/2020

Hotărârea 83/2020 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 50 mp., înscris în C.F. 318410 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 318410.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 50 mp., înscris în C.F. 318410 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 318410

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 50 mp., înscris în C.F. 318410 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 318410 -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 86698 din 14.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 86778 din 14.02.2020 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției economice și al Direcției juridice, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 50 mp., înscris în C.F. 318410 Cluj-Napoca, cunr. cad. 318410;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 41 din Legea nr. 50/1991, republicată și actualizată și ale Hotărârii nr. 290/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 50 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mikszath Kalman nr. 35, înscris în C.F. 318410 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 318410, în favoarea domnului Igna Liviu-Sorin, în cotă de 1/2 parte, având C.N.P.                 și a doamnei Igna Elena-Luminița, în cotă de 1/2 parte, având

C.N.P.                  începând cu data de 27.09.2019, urmare dobândirii în proprietate, a

imobilului teren și construcție înscris în C.F. 309439 Cluj-Napoca, sub Al, cu nr. cad. 309439 și sub Al.1, cu nr. cad. 309439-C1, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 3901 din 27.09.2019.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 83 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)