Hotărârea nr. 80/2020

Hotărârea 80/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dionisie Roman, Bl. G1-G5.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul

integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dionisie Roman, BL G1-G5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dionisie Roman, Bl. G1-G5 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 86498/1/14.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 86805/45/30/14.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dionisie Roman, Bl. G1-G5;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția 1959;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dionisie Roman, identificat prin nr. topo. 24406/1, în suprafață de 4780 mp., înscris în CF nr. 281333 Cluj-Napoca, astfel:

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 24406/1/1, în suprafață de 1099 mp.;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 24406/1/2, în suprafață de 1984 mp.;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 24406/1/3, în suprafață de 1697 mp.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dionisie Roman, Bl. G1-G3, identificat prin nr. topo. 24406/1/2, în suprafață de 1984 mp., cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 3. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dionisie Roman, Bl. G4-G5, identificat prin nr. topo. 24406/1/3, în suprafață de 1697 mp., cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dionisie Roman, Bl. G1-G3, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dionisie Roman, Bl. G4-G5, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/201, ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 80 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR. 80/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUS1RE HCL

AMPLASAMENT:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF 281333

CF vechi 92935,

Nr.Top 24406/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR.MOȚILOR , NR1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018


GEOMATICS


INTEtinATEB SERVICES

CLUJ - NAPOCA

FEBRUARIE 2020

ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

 • 3. Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca in partea de Nord-Est a orașului, intre Strada Dionisie Roman si Strada Jiului, are o suprafața ile 1984 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Piima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucra (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urniează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Detenninare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppra pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost, comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totala. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucra statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon H1PER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ui ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala și una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 02.2020
A-CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

1Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587511.917

396026.009

0.830

2

587512.087

396026.822

1.554

3

587512.460

396028.331

2.684

4

587513.012

396030.958

4.344

5

587508.762

396031.859

13.137

6

587495.897

396034.516

10.426

7

587497.963

396044.736

0.834

8

587497.146

396044.904

4.204

9

587497.993

396049.022

0.863

10

587498.838

396048.848

7.058

11

587500.312

396055.751

0.879

12

587499.450

396055.928

4.408

13

587500.341

396060.245

0.798

14

587501.123

396060.084

10.336

15

587503.149

396070.220

13.353

16

587516.261

396067.698

36.610

17

587508.763

396031.863

4.344

18

587513.013

396030.961

8.463

19

587514.753

396039.243

2.077

20

587515.228

396041.265

15.182

21

587518.476

396056.095

2.381

22

587518.844

396058.447

13.722

23

587521.552

396071.899

6.263

24

587522.811

396078.034

4.411

25

587518.505

396078.991

13.382

26

587505.407

396081.733

21.134

27

587509.757

396102.414

0.866

28

587508.908

396102.586

4.962

29

587509.844

396107.459

1.016

30

587510.840

396107.258

10.368

31

587512.891

396117.421

13.308

32

587525.902

396114.631

36.394

33

587518.506

396078.996

4.411

34

587522.812

396078.039

2.287

35

587523.272

396080.280

1.510

36

587523.562

396081.762

4.928

37

587524.668

396086.564

2.149

38

587525.052

396088.678

5.514

39

587526.184

396094.075

2.712

40

587526.830

396096.709

3.520

41

587527.966

396100.041

1.658

42

587528.620

396101.565

4.823

43

587531.168

396105.660

0.740

44

587531.712

396106.162

1.717

45

587532.801

396107.489

2.474

46

587534.539

396109.249

4.351

47

587538.208

396111.587

3.156

48

587541.160

396112.704

0.805

49

587541.954

396112.838

0.365

50

587542.276

396113.009

4.598

51

587546.841

396113.562

0.773


52

587547.606

396113.450

3.326

53

587550.925

396113.228

3.220

54

587554.129

396112.904

6.421

55

587560.484

396111.989

2.477

56

587562.948

396111.732

5.899

57

587568.818

396111.146

1.060

58

587569.863

396111.321

0.881

59

587570.677

396111.658

2.370

60

587571.358

396113.928

36.358

61

587535.684

396120.948

3.409

62

587536.362

396124.289

16.846

63

587519.837

396127.561

14.335

64

587522.908

396141.563

8.567

65

587531.290

396139.790

1.488

66

587531.002

396138.330

9.487

67

587540.304

396136.466

2.795

68

587539.749

396133.727

34.692

69

587573.776

396126.962

0.904

70

587573.900

396127.858

1.454

71

587574.138

396129.292

7.376

72

587566.908

396130.756

0.885

73

587567.084

396131.623

11.437

74

587555.925

396134.129

6.605

75

587550.082

396137.209

9.424

76

587540.950

396139.537

15.281

77

587526.143

396143.313

3.091

78

587523.117

396143.945

2.779

79

587520.397

396144.514

15.130

80

587511.529

396132.255

0.805

81

587510.724

396132.279

12.035

82

587508.081

396120.538

13.588

83

587505.203

396107.258

15.133

84

587501.786

396092.516

14.367

85

587498.848

396078.453

16.541

86

587495.331

396062.290

15.030

87

587492.144

396047.602

16.089

88

587489.116

396031.800

1.264

89

587488.850

396030.565

23.300

90

587511.709

396026.053

0.213

S = 1984 mpSistemul de proiecție Stereografic 1970TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR CAD.

NR TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C,F.

281333

Cluj -Napoca (CF vechi

92935)

24406/1

4780

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operative a GIGCLJ

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

281333

Cluj-Napoca

24406/1/1

1099

Alei si spatii verzi.

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operative a GIGCLJ

NOU Cluj-Napoca

24406/1/2

1984

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24406/1/3

1697

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

24406/1/2

1984

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

întocmit:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRLOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ; Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-NapocaEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 281333 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. CF vechi:92935


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 24406/1

4.780

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

527 / 11/02/1983

Decret nr. 41/1984, nr.67/1985, nr.48/1985;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATULUI ROMÂN, ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVA A

 • 2) GIGCLJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92935)

90810 / 10/08/2011

Act Administrativ nr. 3907, din 20/07/2011 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 223252/05-08-2011 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 208054/413/22-07-2011 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 211550/304/26-07-2011 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA;);

B2

Se diminuează suprafața imobilului de sub A.l prin dezmembrare, astfel cu nr top 24406/1 și suprafață de 4780 mp se reânscrie în favoarea vechiului proprietar, cu nr top 24406/2 și suprafață 120 mp se transcrie cu titlu de lege în cf e 282015 nou înființată în favorara GIURGIU MOCEAN VICTORIA

Al

C. Partea III SARCINI .

Pagina 1 din 2


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 577/2001.


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 24406/1

4.780

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

________________DETALII LINIARE IMOBIL__ jiț-Tif! i;                   ffw rf /ref țț yrf.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vîlan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

4.780

-

-

24406/1

Alei, spații verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCP! conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de fa momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/12/2019, 17:00

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 2
î

5

...1                 LI

30.0lm                      !

£

■f” i î «

-

l

i

© 1

I

Bl. G3

i

I i

a

15         ! |

II


—.---.  .-----snEn——.

i                                                                                                                                                                                              î

SI. G2                        ">

■                                                                                                                                                                                               1


ANEXA NR.1.35

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI <v~~7

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

i

1984 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

I Carte Funciara nr.

I----

UAT j        CLUJ - NAPOCAStr7'Dioro5eRom|f


5875501


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)                     Mențiuni

1

Cc

1984

Teren neimprejmuit

Total

1984

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol

(mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala măsurată a imobilului = 1984 mp Suprafața din act = 1984 mp


Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL RO-B-J -1359


Confirm executarea măsurătorilor .la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren Semnătură si stampila ■ *

> ■             . ■ i. >


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral Semnătură si parafa • 1959

 • 1960


 • 1961

 • 1962

 • 1963,                                                               , 3

20520mp - 3922 - 3030, 3934, 3940/13Ș35/2 - 3939/2, 3947/2, 3940/2/2-3946/2/2, 3957___________________________________,

5630mp - 3964/1,3964/2 -3967/2, 3902/2/2, 3908/2, 3909/1/2, 3910/2 -3912/2,3913,3914/2,3915/2,3916/2,3919/2,3920/2; 3921/1/2____________

10670mp -3993 -3998, 4006/2- 4015/2, 4017/2 -4021/2, 4024/2, 4025/1/2, 4025/2/2, 4026/2, 4027, 4028/2 - 4032/2, 4033/1, 4033/2/2 21128mp - 4163/2 - 4167/2, 4168 - 4170, 4171/1,4171/2, 4172, 4173, 4174/2 - 4177/2, 4178/1/2, 4178/2, 4179/1, 4179/2, 4193/2, âl81/2 - 4185/2


8230mp-14108/2,14111/1,14111/2/2, 14112/2- 14115/2,14100/6/2, 14100/7-14100/16_____________________________________________

37094mp - 3556/1/1, 3594/1,3670/1,1536/1,3646/1, 3647/1, 2600/1, 2601/1, 3556/1___

127989mp - 24373,24374, 24375,24388, 24389, 24390, 24400/1, 24406, 24354/1/1,24353/1/1


46920mp - 24427, 2442a, 24429, 24490_______________________________

26640mp - 24442, 24443, 24444, 24445

101150mp ■ 24451, 24452,24453, 24454_______________

15260mp - 24463,24464, 24465, 24467, 24468, 24469,24470____________

25260mp - 5269/2, 5270,5271,5216, 5273-5276,5321/1,5322/1,5324, 5324/2, 5325/1, 5325/2, 5326, 5307/3, 5331, 5297/2/2, 5297/1, 5297/2/1, ' 5301/2,5302,5303,5305/3, 5278, 5284,5286, 5287/1, 5288/1, 5288/2, 5289/1, 5298,5299,5301/1,5314,5313, 5309, 5308,5307/1/2, 5304, 5307/1/1, 5305/1________________________________________________________

16854mp -5339, 5338, 5337/2, 5337/1, 5334-5338, 5369/1/1, 5369/1/2, 5369/2/1, 5369/2/2, 5342, 5369/2/3/1, 5345,5357, 5347 - 5355, 5358/1/2, 5358/2, 5359____________________________._______________

25l4i1mp - 5990,5989,5987, 5995/1, 5095/2, 5998, 5999, 6001, 6002, 60037.1, 6080, 6081/1, 6082, 6083/2, 6084/2, 6085/2, 6077/2/3, 6079, 6067, 6068, 6069/1,6070, 6078, 6065, 6064/1, 6063/1, 6062/1____________

2345mp - 6067, 6068,6069/1,6070,6078,6065, 6064/1, 6063/1,6062/1


Cartierul Zorilor


33469mp - 23674, 23675, 23688, 23689, 23690, 23698, 23700_________

41544mp ■ 236^6, 2370 - 23705, 23692, 23693, 23694, 23706, 23707, 23708/1,23709,___________________________________________,____________

28959mp - 23684/1/1, 23685/1, 23676/1, 23677/1, 23678/1, 23679/1, 23683/1_______________________

7569mp - 23776, 23779          ,__________________________________

39180mp - 23714 - 23716, 23718, 23719. 23725 ■ 23729, 23736 - 23740, 23743 - 23745, 23748 - 23750_______._______________________________

42670mp - 23767, 23769, 23770, 23758/1,23759/1, 23760/1, 23761/1 22138mp - 23809 ■ 23814, 23791,    23823 - 23832 '_________________

80031mp - 2383 - 23785, 23788, 23789, 23683 ■ 23685, 23688, 23689/2, 23791,23709__________________________________________________

7B614mp - 23989 - 23991, 24056, 24057, 24064 - 24067, 24070 - 24072, 24062,24002, 24003, 24058, 240591979

1979

1979


1979


1979

"Î979


1984


1984

1984

1964

1984

1989


1989


1989


1989


1979

1979


1979


1979

1979


 • 1979

1983

 • 1980


1980


28,836.464.81


Municipiul Cluj - Napoca In administrarea Consiliului Local


33,117,236.78


Municipiul Cluj - Napoca In administrarea Consiliului Local


24,080,918.13


Cartierul Andrei Mureșanu

Zona Centrală

-t,..— .          ...


62229mp - 24038 - 24041, 24044, 24060, 24061, 23981/1, 23982/1, 23983/1, 24054/1, 24055/1, 24020/1/1/1, 24022/1/1/1, 24024/1/1/1, 24026/1/1/1, 24029/1/1/1, 24068/1/1/1, 24069/1/1/1_____________________

124680mp - 24259, 24260, 24279, 24280, 24281, 24287, 24288, 24330, 24312 ■ 24316,24321 - 24327, 24328/1- 24329,12846/53/1__________

15462mp-1553/2/2,1552/2/1,1564/2/1, 1565/2/1, 1567/2/1,1654/2/1, 1658/2/1,1661/2/1,1665/2/1


13976mp - 5139/1,138 - 140,141/1,141/2, 142 - 145,4902 - 4905


TOTAL


1980


1984


1975


1983


Municipiul Cluj • Napoca tn administrarea Consiliului Local


1,402,282.89 Municipiul Cluj - Napoca tn administrarea Consiliului _____________Local_____________________ 1,267,519.98 Municipiul Cluj • Napoca în administrarea Consiliului


Local


266,721,632,40


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20JII.2006ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR. 80/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE ITCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF 281333

CF vechi 92935,

Nr.Top 24406/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR.MOȚILOR, NR. 1-3 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018


GEOMATICS

iNTEORAree seimcss


CLUJ - NAPOCA FEBRUARIE 2020

ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

 • 3. Situația din teren:

Iniobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca in partea de Nord-Est a orașului, intre Strada, Dioni sie Roman si Strada Jiului, are o suprafața de 1697 mp.

4.Operațiurii topp-cadastraleefectuate:

Prima operațiune â fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucra (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică: de lndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, yerificâridu-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat eu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate real iza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (4/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICÂ TCR 407 ce asigură o precizie de 3CC pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 având aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Deterniinațrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesîre s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesîre si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3crn. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS — ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1 -2 cm).

Data întocmirii: 02.2020S.GGEOMAT1CS INTEGRATED^ERVlGE^Mk \

£ Svri,: RC-n-F          i


*

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

1Cc

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Xlm]

Y[m] .

1

587509.007

396012.086

0.399

2

587508.616

396012.168

51.980

3

587457.511

396021.663

0.107

4

587457.405

396021.678

0.862

5

587457.223

396020.835

13.309

6

587454.553

396007.797

12.097

7

587466.468

396005.709

16.770

8

587483.037

396003.122

22.755

9

587478.480

395980.828

15.768

10

587475.285

395965.387

11.215

11

587473.123

395954.382

11.464

12

587470.926

395943.130

9.706

13

587468,890

395933.640

9.400

14

587467.520

395924.340

1.127

15

587467.409

395923.218

8.199

16

587475.582

395922.575

1.492

17

587477.074

395922.537

7.038

18

587484.084

395921.907

0.408

19

587484.492

395921.922

16.694

20

567481.902

395905.430

0.419

21

587481.884

395905.011

0.801

22

587482.626

395905.313

1.025

23

587483.567

395905.719

0.528

24

587484.002

395906.018

0.836

25

587484.592

395906.610

1.411

26

587485.583

395907.615

0.996

27

587486.219

395908.381

1.904

28

587487.339

395909.921

2,743

29

587488.254

395912.507

0.934

30

587488.489

395913.411

8.572

31

587490.303

395921.789

1.50.1

32

587490.543

395923.271

9.008

33

587492.400

395932.086

2.293

34

587492.895

395934.325

15.072

35

587495.939

395949.086

2.544

36

587496.352

395951.596

2.650

37

587493.750

395952.096

2.717

38

587493.189

395949.438

2.408

39

587490.832

395949.933

14.671

40

587487.873

395935.563

2.460

41

587490.281

395935,062

2.755

42

587489.690

395932.371

2.412

43

587487.330

395932.866

8.051

44

587485.662

395924.990

13.691

45

587472.269

395927.832

0.328

46

587472.334

395928.153

7.570

47

587473.791

395935.581

0.909

48

587474.682

395935.398

2.864

49

587475.225

395938.210

3.558

50

587475.969

395941.689

0.636

51

587475.343

395941.802

10.530

52

587477.211

395952.165

1.835

53

587479.010

395951.805

2.723

54

587479.558

395954.472

1.735

55

587477.856

395954.812

4.080

56

587478.676

395958.809

1.750

57

587480.390

395958.457.

4.350

58

587481.261

395962.719

12.010

59

587493.046

395960.404

7.982

60

587491.436

395952.586

2.366

61

587493.751

395952.100

2.650

62

587496.353

395951.599

28.360

63

587502.181

395979.354

2.395

64

587502-663

395981.700

15.060

65

587505.725

395996.445

2.264

66

587506.276

395998.641

0.847

67

587506.444

395999.471

0.795

68

587505.669

395999.648

4.308

69

587504.706

395995.449

4.471

70

587500.323

395996.333

12.914

71

587497.723

395983.683

4.395

72

587502.028

395982.799

4.507

73

587501.177

395978.373

4.452

74

587496.813

395979.253

7.238

75

587495.356

395972.163

12.404

76

587483.161

395974.432

36.460

77

587490.496

396010.147

12.406

78

587502.652

396007.668

7.243

79

587501.194

396000.573

4.570

80

587505.670

395999.653

0.795

81

587506.445

395999.475

10.368

82

587508.499

396009.637

1.520

83

587508.808

396011.126

0.981

S = 1697 mp

iu

A 'îZ

-i.

-f

i

i

t_     .7? j

«r

*

Sistemul de proiecție Stereografic 1970


TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA- CONFORM C.F.

281333

Cluj -Napoca (CF vechi 92935)

24406/1

4780

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operative a GIGCLJ

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

281333

Cluj-Napoca

24406/1/1

1099

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in. favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operative a GIGCLJ

NOU

Cluj-Napoca

24406/1/2

1984

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24406/1/3

1697

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA- DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

24406/1/3

1697

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

. ’ iiîntocmit:

S.G^GEOMATlCSțlNTEGRATED SERVICES SRL / €E3î7Sî!’C«T

Os

•V


;; ;>•■•«! XC-?-? ■> MS»
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru Și Publicitate imobiliară Cluj-NapocaEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 281333 Cluj-Napoca


, Nr. cerere ~  239283

Ziua    Ț     05

i"   Luna     I      12

i    Anui~~.....    2019

. Cod verificare MIMMMI 100077322958


TEREN Necunoscut


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:92935


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud, Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 24406/1

4.780


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

527 / 11/02/1988

Decret nr. 41/1984, nr.67/1985, nr.48/1985;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATULUI ROMÂN, IN ADMINISTRAREA OPERATIVĂ A

 • 2) GIGCLJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92935)

90810 / 10/08/2011

Act Administrativ nr. 3907, din 20/07/2011 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 223252/05 08-2011 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 208054/413/22-07-2011 emis dePRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr, 211550/304/26-07-2011 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUI NAPOCA;);

B2

Se diminuează suprafața imobilului de sub A.l prin dezmembrare, astfel cu nr top 24406/1 și suprafață de 4780 mp se reânscrie în favoarea vechiului proprietar, cu nr top 24406/2 și suprafață 120 mp se transcrie cu titlu de lege în cf e 282015 nou înființată în favorara GIURGIU MOCEAN VICTORIA

Al


C. Partea III. SARCINI ■


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea 8

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 24406/1

4.780

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

uA'j’.’idfH'rf .5 t !|? CfiV.’jT i'f.'îiWît! i/îi’ ff          .Vii’

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

4.780

-

-

24406/1

Alei, spații verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCP1 conține informațiile din cartea funciară active ia data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/12/2019, 17:00

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 577/2001.

Pagina 2 din 2PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1697 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT |        CLUJ - NAPOCA


587500


A. Date referitoare la teren

Nr.parcela| Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1     |        Cc

1697

Teren neimprejmuit

Total

1697


B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 1697 mp Suprafața din act = 1697 mp


Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL RO-B-J -1359


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren SemnaturâftSi stampila


2Z3EE3EL23EÎ::3I1—Z~-.23K-  -


0

1

2

. 3

4 '                   1                    5                   '

6

ÎO52Omp - 3922 - 3930, 3934,3940/1 j 3?35/2 - 3930/2,3947/2, 3940/2/2-3946/2/2, 3957

1979

5630mp - 3964/1, 3964/2 - 3967/2, 3902/2/2, 3908/2, 3909/1/2, 3910/2 -

3912/2, 3913, 3914/2, 3915/2, 3916/2, 3919/2,3920/2, 3921/1/2

1979

10670mp - 3993 - 3998, 4006/2- 4015/2, 4017/2 -4021/2, 4024/2, 4025/1/2, 4025/2/2, 4026/2, 4027, 4028/2 - 4032/2, 4033/1, 4033/2/2

1979

21128mp - 4163/2 - 4167/2, 4168 - 4170, 4171/1, 4171/2, 4172, 4173, 4174/2 - 4177/2, 4178/1/2,417B/2, 4179/1, 4179/2, 4193/2, 4181/2 - 4185/2

1979

B230mp-14108/2, 14111/1,14111/2/2, 14112/2-14115/2,14100/6/2, 14100/7-14100/16

1979

37094mp - 3555/1/1, 3594/1,3670/1,1535/1, 3646/1, 3647/1, 2600/1, 2601/1,3556/1

1979

1959

Cartierul Aurel Vlalcu

127989mp - 24373,24374, 24375,24388,24389, 24390, 24400/1,2440S, 24354/1/1,24353/1/1

1984

28,836,464.81

Municipiul Clu) - Napoca In administrarea Consiliului Local

46920mp - 24427, 24428, 24429, 24490

1984

26640mp • 24442, 24443, 24444, 24445

1984

101150mp- 24451, 24452,24453, 24454

1984

15260mp - 24463,24464, 24465, 24467, 24468, 24469,24470

1984

1960

Cartierul Mârâșll

25260mp - 5269/2, 5270,5271,5216, 5273-5276.5321/1,5322/1,5324, 5324/2, 5325/1, 5325/2, 5326, 5307/3, b331, 5297/2/2, 5297/1, 5297/2/1, ' 5301/2, 5302,5303, 5305/3, 5278, 5^84, 5286, 5287/1, 52B8/1, 5288/2, 5289/1,5298, 5299,5301/1, 5314,5313, 5309, 5308, 5307/1/2, 5304, 5307/1/1, 5305/1

1989

33,117,236.78

Municipiul Cluj - Napoca In administrarea Consiliului Local

16854mp -5339,5338, 5337/2, 5337/1, 5334 - 5336,5369/1/1,5369/1/2, 5369/2/1, 5369/2/2, 5342, 5369/2/3/1, 5345,5357, 5347 - 5355, 5358/1/2, 535B/2, 5359

1989

2514/1 mp - 5990,5969,5987, 5995/1, 5995/2, 5998, 5999, 6001, 6002, 6003/1, 6080, 8081/1, 6082, 8083/2, 6084/2, 6085/2, 6077/2/3, 6079, 6067. 6068. 6069/1,6070, 8078, 6065, 6064/1, 6063/1, 6062/1

1989

2345mp-6067, 8068,6009/1,6070,6078,6065, 6064/1, 6063/1,6062/1

1989

33469mp - 23674, 23675. 23688, 23689, 23690, 23598, 23700

1979

41544mp - 23696, 2370 - 23705, 23692, 23693, 23694, 23706, 23707, 23708/1,23709,

1979

a T'^^'rrr *T\

28959mp - 23684/1/1, 23685/1, 23676/1, 23677/1, 23678/1, 23679/1, 23683/1

1979

7569mp - 23776, 23779          i

1979

39180mp - 23714 - 23716, 23718, 23719, 23725 - 23729, 23736 - 23740, 23743 - 23745, 23748 - 23750

1979

42670mp - 23767, 23769, 23770, 23758/1, 23759/1, 23760/1, 23761/1

1979

22138mp - 23809 - 23814, 23791,   23823,23832

1983

80031 mp - 2383 - 23785, 237B8, 23789, 23883 ■ 23685, 23688, 23689/2, 23791,23709

1980

. 1061

Cartierul Zorilor

<4y

78614mp • 23989 ■ 23991, 2405B, 24057, 24064 - 24067, 24070 - 24072, 24062, 24002, 24003, 24058, 24059

1980

24,080,918.13

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

62229mp - 24038 - 24041, 24044, 24060, 24081, 23981/1, 23982/1, 23983/1, 24054/1, 24055/1, 24020/1/1/1, 24022/1/1/1, 24024/1/1/1, 24026/1/1/1, 24029/1/1/1, 24068/1/1/1, 24069/1/1/1

198C

124680mp ■ 24259, 24260, 24279, 24280, 24281, 24287, 24286, 24330, 24312 - 24316, 24321 - 24327, 24328/1- 24329. 12846/53/1

198-1

1962

Cartierul Andrei Mureșanu

15462mp- 1553/2/2,1552/2/1,1564/2/1, 1565/2/1, 1557/2/1,1654/2/1, 1656/2/1,1661/2/1,1665/2/1

197£

1,402,282.89

Municipiul Clu) - Napoca în administrarea Consiliului Local

1963

Zona Centrală

13976mp-5139/1, 138-140, 141/1, 141/2, 142- 145, 4902-4905

198:

1,267,519.98

Municipiul Cluj - Napoca In administrarea Consiliului Local

TOTAL

266,721,632.40


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.II 1.2006A co