Hotărârea nr. 8/2020

Hotărârea 8/2020 - Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3788/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 210/107/2016, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 997/CA/2019-R a Curții de Apel Oradea.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3788/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 210/107/2016, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 997/CA/2019-R a Curții de Apel Oradea

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3788/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 210/107/2016, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 997/CA/2019-R a Curții de Apel Oradea - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 668597/1/30.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 668836 din 30.12.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014;

Văzând Sentința Civila nr. 856/2017 a Tribunalului Cluj pronunțată în Doasrul nr. 1363/117/2016 rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 2746/2017 a Curții de Apel Alba Iulia, Sentința Civilă nr. 3788/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 210/107/2016, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 997/CA/2019-R a Curții de Apel Oradea și Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044/21.11.2019a Consiliului Județean Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,precum și ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3788/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 210/107/2016, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 997/CA/2019-R a Curții de Apel Oradea, în sensul schimbării încadrării urbanistice din UTR ULiu în UTR Liu a parcelelor situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, str. Veseliei nr. 78, înscrisă în CF nr. 280244 și str. Veseliei fn, înscrisă în CF nr. 280200.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încț^dințează Direcția Generală de Urbanism.


Secretarul general al

hnicipiului,

ica


Jr. Aurora/R

Nr. 8 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)