Hotărârea nr. 79/2020

Hotărârea 79/2020 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în Calea Dorobanților nr. 72, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în Calea Dorobanților nr. 72, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 72, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 86521 din 14.02.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 86861 din 14.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 72, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), 87 alin. (4), 382 alin. (3) lit. b) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 5, poziția nr. 47 precum și ale Procesului-verbal de constatare nr. 817/2019 al Direcției Generale Poliția Locală;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                       ■ ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 3795, astfel:

  • - imobil cu nr. topo. nou 3795/1, teren în suprafață de 2.718 mp.;

  • - imobil cu nr. topo. nou 3795/2, teren și construcție în suprafață de 1.847 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu topo. 3793/1, astfel:

  • - imobil cu nr. topo. nou 3793/1/1, teren în suprafață de 3.616 mp.;

  • - imobil cu nr. topo. nou 3793/1/2, teren în suprafață de 340 mp.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în Calea Dorobanților nr. 72, compus din teren cu suprafața măsurată de 2.187 mp., provenind din CF nr. 323222 Cluj-Napoca, nr. topo. 3795/2, CF nr. 310342 Cluj-Napoca, nr. topo. 3793/1/2 și construcție respectiv, CI - unitate de învățământ cu regim de înălțime Sp+P+E, edificat în anul 1906, cu suprafața construită de 929 mp., cu destinație de construcții administrative și social-culturale, domeniul public.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea în Cartea funciară nouă a imobilului situat în Calea Dorobanților nr. 72, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Geomatics Integrated Services S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 79 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ul 174' (XVIII) - Nr. 248 bis LEGI) DECRETE,. HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE ■

g_U M A.R -

Pagina

Anexa nr. 11 la. Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 96972002 privind atestarea domeniului public al judefului Cluj, precum- șl al municipiilor, orașelor și comunelor din judelui Cluj, cu exceppa municipiului Cluj-Napoca.....................■  3-447


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr.. 248 'bis/20.JII.2006

HO T Â RÂ R î A L E G U V E RN U L UI ROMÂN

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, ora și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului CJu>Napoc.a1)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

2. Articolul unic-va avea următorul cuprlni „Articol unic, — Se atestă apartenența public al județului Cluj, precum și al munip11 și comunelor din județul Ciuj a bum. anexele nr. 1—80 care fac .parte Integrantă hotărâre."

3. După anex.a nr.,.1..se.introduce o nouăj nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor c domeniului public al municipiului Cluj-Nap conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotăi


Articol unic.. —■ Hotărârea Guvernului nr.'969/2002

'•/ind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum ?‘i al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se. modifică și se completează după cum urmează:. ...

‘“1. Titlul hotărârii'va avea următorul cuprins:.^.. . ... „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj" ■ '

PRIM-MINISTR'U

CĂLIN POPESCU-ȚĂRlCEÂNU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internele Pau! Victor Dobre, secretar de stat Ministrul finanțelor publko,' Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădes

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

(Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002)..


JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

Comisia specială pentru întocmirea

Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Cluj - Napoca


însușit de Consiliul Local,

prin Hotărârea nr. 133 din 14 martie 2005 modificat prin Hotărârea nr. 682 din 20 seDi«nhde_2005


Primarul municipiului Cluj-Napoca \       EMIL BOC

\


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA.


SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. • crt.

Codul ie clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosință

Valoarea de inventar lei (RON)

Situația Juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1. CONSILIUL LOCAL CLUJ - NAPOCA

1

.6.4.

Dlădire Primărie

Slr^Mpților nr. 1-3

lanbarie 1975

109,473,215.56

lllglu pe rolul instanțelor de udecală

2

.6.4.

Clădire Primărie

P-|a Uhiril nr. 1                            i

Decembrie 1^93

6,594,730.57

Municipiul Cluj - Napoca

3

01195

Teren aferent construcției

Slr. Moților nr. 1-3

Decembrie 1993

374,806.91

illglu pe rolul Instanțelor de judecată

4

301196

Teren aferent construcției

P-ța Unirii nr. 1

Decembrie 1993

539,899.26

Municipiul Cluj - Napoca

5

.2.1.

Gospodărie anexă grădină Becaș

Colonia Becaș nr.24      C.F. 845fe; Topo 13754   ,     ,

Marile 1984

530,362.55

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

117,513,014.85

2. SPITALE, POLICLINICI, DISPENSARE, CABINETE MEDICI DE FAMILIE

6

1.6.2.

Oispensar de Med. urbană șl pediatrie

str. Moților nr. 67

Municipiul Cluj - Napoca

7

1.6.2.

Cabinele medici de familie

str. Crinului nr. 9/25-26

Municipiul Cluj - Napoca

8

1.6.2.

Cabinet Medical Individual- medici de familie

slr. Dunării nr. 52/29

Municipiul Cluj - Napoca

9

1.6.2.

Cabinet medical individual

str, Aurel Vlaicu nr. 38

Municipiul Cluj - Napoca

10

1.6.2.

Cabinei medical individual Medicină generală și pediatrie

str. Dunării nr. 52/28

Municipiul Cluj - Napoca

11

1.6.2.

Cabinei medical individual Medicină generală și pediatrie

str. Puieților nr. 4

Municipiul Cluj - Napoca

12

1.6.2.

Cabinet medical de familie

str. Plopilor nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

13

1.6.2.

Cabinet Individual- medici de familie

slr. Horea nr. 29

Municipiul Cluj - Napoca

14

1.6.2.

Cabinei medical grupat Medici de familie

slr. 21 Decembrie nr. 30

Municipiul Cluj - Napoca

15

1.6.2.

Cabinei de med. Individuală Medic de familie

str. Pasleur nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

î 16

1.6.2.

Medici de familie

Cabinet stomatologic + farmacie

Giordano Bruno nr. 26-28

Municipiul Cluj - Napoca

17

1.6.2. ■

Laborator dentar

P-ța Unirii nr. 25

1950

Municipiul Cluj - Napoca

18

1.6.2.

Farmacie

str. Moților nr. 2

1995

Municipiul Cluj - Napoca

19

1.6.2.

Dispensar de adulți

slr. Pasleur nr. 58

? 1980

Municipiul Cluj - Napoca

20

1.6.2.

Cabinele medicale

str. Izlazului nr. 18

1999

Municipiul Cluj - Napoca

21

1.6.2.

Dispensar de adulți

P-ța Mihai Viteazul nr. 9A

1999

Municipiul Cluj - NapocaMONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.lll.2006
0

- 5

2                                               I

3

22

1.6.2.

Pivniță pentru spital

slr.’Victor Babeș nr. 9

23

1.6.2.

Dispensar urban

str. Dâmbovlțel nr. 20

24

1.6.2.

Policlinica sportivă

slr. Avram lancu nr. 72- * ' •

25

1.6.2.

Centrul MRF

str. Jullot Currie nr. 5          '

• 26

1.6.2.

Serv, de Ambulanță al Jud. Clu|

slr. Horea nr. 55-

27

1.6.2.

Institutul Oncologic Teren - 18059 mp

slr. Republicii nr. 34-36

2B

1.6.2.

Secția hematologie

slr.'21 Decembrie nr. 73

29

1.6.2.

Institutul Inimii

slr. Mo|llor nr. 11

TOTAL

3. CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ Șl CĂMINELE CULTURALE ARONDATE

30

1.6.2.

Casa municipală de cultură

P-ța Unirii nr. 24                '

: 31

1.6.2.

Cămin Cultural Someșenl

slr. Tralan Vuia nr. 411

•32

1.6.2.

Cămin Cultural Dâmbul Rotund

str. Maramureșului nr. 58

33

1.6.2.

Cămin Cultural Iris

slr. Maramureșului nr. 187

34 ’

1.6.2.

Cămin Cultural Mănășlur

slr. Mănășlur nr. 16 ■

35

1.6.2.

Turnul Pompierilor

slr. Tipografiei nr. 19

TOTAL

4. MUZEE                                  . .

36 j 1.6.2.         [Muzeul de Speologie             '                                           |P-U-Unlrli nr. 25

±TOTAL'

5. ȘCOLI, GRĂDINIȚE

37

.6.2.

Școala "loan Bob"

Ir. Episcop loan Bob nr. 10

Ir. Episcop loan Bob nr. 10

'eren - Școala "loan Bob"

Ir. Episcop loan Bob nr. 10

Școala "loan Bob"                                        .

/alea Fânațelor

Școala "loan Bob" •

3-ția Unirii nr. 15

38

1.6.2.

Școala nr. 12

slr. Tralan Vuia nr.76

Teren - 3410 mp

39

1.6.2.

Școala nr. 29 "O. Goga"

Aleea Peana nr. 19

Teren- 13500 mp

40

1.6.2.

Școala nr. 4 "loan Lupaș"

str. Mănășlur nr. 22-24

Teren - 400 mp

41

1.6.2.

Școala nr. 20

Str. Arinilor nr. 9

Teren -. 8421 mp                  •* '

• 42

1.6.2.

Școala Nicolae Tilulescu

aleea-Herculane nr. 7

Teren - 23044 mp

43

1.6.2.

Școala "DaviB Prodan"

str. Meseriilor nr. 20

Teren - 2015 mp

4-1

1.6.2.

Școala I. Agârblceanu

slr. Grădinarilor nr. 1

Teren-3500 mp

45

1.6.2.

Școala "Al. Valda Voievod"

slr. Oltului nr. 83

‘46

1.6.2.

Colegiul G. Coșbuc

slr. Avram lancu nr. 70-72

Teren - 8138 mp .

!

47

1.6.2.

Școala "Simion Bernu|lu"

str. Dorobanților nr. 72

Teren - 1203 mp

48

1.6.2.

Școala nr. 22

str. S. Alblnl nr. 91 Colonia.Bortiancl

49

1.6.2.

Școala nr. 25

slr. Valea Chlnlăulul nr, 1

50

1.6.2.

Școala nr. 27

slr. 11 Octombrie nr. 3

51

1.6.2.

|Grup Școlar de Allelism

slr. O. Goga nr. 23      1


1995

Municipiul Clu| - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

1960

1

Municipiul Cluj. - Napoca

• ' • • .

l

Municipiul Cluj - Napoca

195711970

1980/1997

1,932,743.44

Municipiul Cluj - Napoca adm. SerM. De ambulanta

. 1962;1997

7,037,570.00

Municipiul Cluj - Napoca

■    .             .                                             t.*

£ '     1949

Municipiul Cluj - Napoca

. ....

1992

9,867.894.99

Municipiul Cluj - Napoca adm. Institutului Inimii

18,838,208.43


1957

Municipiul Cluj - Napoca

1968

370,837.30

Municipiul Cluj - Napoca

!               i

1968

39,853.50

Municipiul Cluj - Napoca

1968

38,948.50

Municipiul Cluj - Napoca o parte prop. Par. Catolice

1968

Municipiul Clu] - Napoca

1993

2,956.101

Municipiul Cluj - Napoca

452,595.40

-

1

296,455.03

Municipiul Cluj - Napoca

296,455.03


1936   •

1907

1948

1,041,630.94

540.04

0.04

Municipiul Clu] - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Clu] - Napoca

L501/2002

1912,'1955,1959,

1980

933,057.96

Municipiul Clu).- Napoca

• 1974

1.893,485.14

Municipiul Cluj - Napoca

. 1904

182.10

Municipiul Cluj - Napoca

1981

2,605,095.00

Municipiul Cluj - Napoca . .

1965, 1973

2,849,474.12

Municipiul Cluj - Napoca

1910, 1932

1960,1967

3,833,850.12

Municipiul Cluj - Napoca

•1941, 1973

1953, 1980

608.42

Municipiul Ciul - Napoca

2001 •

13,618,062.03

Municipiul Clu] - Napoca

1960

4,031,787.40

Municipiul Cluj - Napoca

1906

1,599,882.08

Municipiul Cluj - Napoca

1944

1964

2,010,077.36

130,614.61

Municipiul Cluj - Napoca

*

Municipiul Cluj - Napoca

1970

1,126,295.27

Municipiul Cluj - Napoca

1930

Municipiul Clu] - Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20. III.*2006


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

- 99OOG

Ziua

03

Luna

05

Anul

2018

Cod verificare -


W/Sfr’ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

' .AMCPI               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE

Vî»6 îtm 5 v >!tl

Carte Funciară Nr. 323222 Cluj-Napoca

A. Partea S. Descrierea smobiHuHuii

TEREN intravilan


Nr. CF vechi:1431 Cluj - Napoca

Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Calea Regele Carol li, Nr. 66-68, Jud, Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața:* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3795

4.565

curte și grădină

Construcții

Crt

Nr cadastrali Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 3795-C1

Loc. Cluj-Napoca, Calea Regele Carol li, Nr. 66-68, Jud. Cluj

"școala primară de stat nr. 5.și grădina de copii mici" casă cu etaj din cărămidă, acoperită cu țiglă, constând la parter: 1 cameră, 2 săli de învățământ și dependințe, ia etaj: 8 camere, 2 bucătării, 4 săli pentru învățământ, 3 săli pentru propuneri, depedinte

B. Partea IB. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. din 08/03/1938 emis de -;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETAi Edistribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 ■

Al, Al.l

1) MUNICIPIUL CLUJ]

C. Partea OL SARCDW0'.

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2r

1ANC1EL.

if îWSJ'Pl >'î.: :}?■!«? j(.?.»XS


TEREN Intravilan


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


CACTE FUNCSÂRÂ NR. 310342

COPiE

Carte Funciară Nr. 310342 Cluj-Napoca


A. Partea i. Descrierea imobăJuSoi

Nr. CF vechi:7145

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, Nr. 68-70, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3793/1

3.956

B. Partea DL Proprietară șo acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3319 / 29/09/1955

Decret nr. 92/1950 (decizia 3086/114/IV/1959, nr. 3086/199-200-IV/1959);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdrept de na'ionalizare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

  • 1) STATUL ROM\N, iar drept de administrare operativă

  • 2) SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 7145)

C. Partea DOS. SÂRON!


înscrieri privind dezmembrămmteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

4699 / 11/08/1975

Act nr. 0;

CI

Intabulare, drept de SERVITUTEde trecere peste imobilul de sub Al, în favoarea imobilelor cu nr. top. 3794/1, 3794/3, 3794/4 și în favoarea imobilului cu nr. top. 3794/2 din cf. 32088

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 7145)

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                     Pagina 1 din 2

ANEXA NR.1.35


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurata

Adresa imobilului

2187 mp ’

Calea Dorobanților, Nr. 72, Municipiul Cluj-Napoca,. Jud. Cluj

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA.

Nr.parcela

Categ. de folosință:

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

2.187 •

Teren împrejmuit

la N construcția G1, la E-S-V - gard din. beton

Total

2187 ■

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

GAS

929

Unitate de învățământ cu regim de înălțime Sp+P+E, edificată în anul 1906

Total

929

Suprafața totala masurata a imobilului -2187 mp -Suprafața din act = 2187 mp ■

Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVIC

RȘȚ>M35â' '• aA;. .         >■-

A.sjT'*                             .S'iÂ5’’'1

Z-.*7»                                                . *• V

/ ■’ Con firm'executarea măsurătorilor £ • corectitudinea intocrhirij.dociâmen&t'ieT . si corespondenta a'ceșteiajfcu realitate Semnătura sitstampilaRrt-i

< Z A    1 vgo

7 A .- ;(jpV XK FIX?

Data: 12.2019         \

ES SRL

<s Wivl

a teren,

S^SâtkraleV a din .teren ț 5-F Nr. 0459 | 5LESTU UcX

1

z*

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătura si parafa

Data :                                 Stampila BCPI

. ’                                     ,       •• I                                       '«■              O ..

SE


3SE
TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan, Calea Dorobanților, Nr. 72, Județul Cluj.

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini’

Ser.

Topo,

323222

(Nr. CF, Vechi 1431)

A+l

.3795

Teren, cu construcție.

„școala primara de stai nr. 5 si grădiniță de copii mici, casa cu etaj din cărămidă,. acoperita cu țigla, constând la parter: 1 camera.2 săli de invatamant și dependințe, Ia etaj : 8 camere, 2 bucătării, 4 săli pentru invatamant, 3 săli.pentru propunerii, dependințe;

4565’

MUNICIPIUL CLUJ-NĂPOCA

Nu suiit

310342

(Nr. CF. Vechi 7145)

A+l

3793/1

Curți construcții.

3956

STATUL ROMAN, drept . de‘administrare operativa

SFATUL POPULAR AL ORAȘULUICLUJ

liitabulare, drept de. SERVITUTE de trecere peste imobilul de sub Al, in favoareaimobilelor cu nr. Top. 379471, 3794//Ș. 37.94/4 si in favoarea imobilului cu nr. Top. 3794/2 din C.F. 32088

Total Suprafață

8521


B-ȘITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr.CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

323222

(Nr. CF. Vechi 1431)

379571

Curți construcții

2718

MUNICIPIUL CLUL

NAPOCA

Ntrsunt

jVoM

3/9572

Teren cu construcție, „ școala primara de.stat nr. 5 si grădiniță de copii mici, cașa cu etaj din cărămidă, acoperita cu țigla,,constând la parter: 1 camera, 2sali.de invatamant si dependințe, la etaj: 8 camere,. 2 bucătării, 4 săli pentru invatamant, 3 săli pentru .

propunerii, dependințe:

1847

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu șitnt

310342

(Nr. CF. Vechi 7145)

3793/1/1

Curți construcții

3616

STATUL ROMAN, drept de administrare operativa SFATUL POPULAR AL

ORAȘULUI CLUJ

Intabulare, drept de SERVITUTE de trecere peste imobilul de sub A1, in favoarea imobilelor cu nr. Topi 3794/1,3794//3,3794/4 si in favoarea imobilului cu nr. Top. 379472 din CE. 32088

A’oh

3793/7/2

Curți construcții

340

STATUL ROMAN, drept de administrare operativa SFATUL POPULA R AL

s            r>‘-P T-.y     X


• F

autgs

S       «JO-B-y AV Jo<5î-3i

i vC:?CULES/bu.•jgjx 3ll®L2!-2SS£E:.'         "Fr'-~^ "" ' .SSB. _ 3î
Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața :

(mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cai

Nou

3795/2.

3793/1/2

Nou

Teren cu construcție,

CI - UNITATE DE 1NVATAMANT CU REGIM DE . ÎNĂLȚIME Sp+t+E; EDiFiCAtA IN ANUL 1906;. ‘

2187

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu simt

Total suprafață mășufată/= 2187 ritp.


Data: Decembrie 2019"■ - ■                                                                                  "--S-.                          "'■ "'‘-•'■i£- "sMssMStJ^dk-c-•.■-<’..■:(Str, Buchii Nașy .Mol)


B.«C. PLAN- CADASTRAL


SI TUAȚIÂ


5-7 9 3/1


ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj — Napoca, jud.Cluj.

  • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3 . Situația din teren: Imobilul este situat în intravilanul Municipiului Cluj Napoca, Calea Dorobanților, nr. 72, județul Cluj

TEREN:

Număr

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Observații

1

Ce

2187

Teren împrejmuit: la N construcția CI, l a E-S-V - gard din beton

Construcție:

Denumire construcție

Destinație

Suprafața construită (mp)

Observații

CI

CAS

929

Unitate de învățământ cu regim d:e înălțime Sp+P+E, edificata în anul 1906

  • 4. Operațiuni țopo-cadastrale efectuate:


Primă operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea, zonei de lucru .(de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează ă fi ridicate topografic, (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, ețc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din. RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesite și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile înscopul ridicării topografice pe acea zonă, vefificându-se și Integritatea materializării acestor puncte, importanță pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice: de. detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din.teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu. precizie ridicată (+/- 5 cm). In aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus Ia dispoziție gratuit de către ANCPI, în cazul .în. care. cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare amășurătorilof.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o static totala LEICA TCR 407 ce asigură, o precizie de 3“ pentru direcții si 2mni+2ppm. pentru distanțe si o statie LEICA TCT 1203 având aceleași caracteristici..


Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totală. Determinările GNSS Sr-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS — metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit Ia'. ridicările topografice este Sțereografic 1970. Proiecția Stereografîca 1970 este proiecția oficială folosita în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a. 5 receptoare GNSS marca Topcon H1ȚER V si a serviciului ROMPOS® RTK., coordonatele fiind determinate in sistem SITREOGRAFIC 1970 cu ajutorul, softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul, Magnet Field (Topcon) ce' permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu, intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK făcând dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind, o statie de referința reala si una folo.sint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii : 12.2019


v                   '•■•Rersoânâ juridica autorizată:

S.CGfcgfiWÂTlC^Ți:GRAT|:psfeRVlCES SRL AUTCM2AS.E

■•Semnătură- și ștâm pila


Srria RC-U-F Nr. 0.45?

VOICULESCIJCALCULUL SUPRAFEȚELOR

Calea Dorobanților, Nr. 72, Municipiul Cluj-Napoca, Jud. ClujParcela (1) Gc

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i-H)

X[m]

Y[m]

1:

586913.281

393772.034

31.007-

2

586927.893

393799.382

7,952

3

586921.288

393603.809

5,027

4

586916.892

393806.248

12.922

5

686906.871

393814.4.06

0.929.

6

506906,284

393813.685

3:196

7

586903.810

393815:708

6.4.10

8

586898.854

393819.77.3

6.480

9:

586893.891

393823.940

9.702

10

586886.489

393830.212

0.621

11

.586886:045

393829.778

2.976

12.

.586883.765

393831.690

6.199

13:

586879.571

393827.125

30.089

14

586860:040

393804.236

7.879

15

586855.004

393798,176

0,119

16

586855.096

393798.100

5.338

17

586859.720

.393795.433

9.948

1.8

586868.414

393790.597

5.071

19

586872.873

393788.183

12.489

20

586883:806

393782:146

6,378-

21

586889.333

393785.329

9.411

22

586,897.650

393780.925

4.979

23

586902.041

393778.577

13:006;

S .= 2187 mpSistemul de proiecție Stere.ografic 1970


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Calea; Dorobanților, Nr. 72, Municipiul Cluj-Napoca, Jud. ClujParcela (2) CI

Nr. Pct.

Coordonate, pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y.[m]

1

586913.281

393772.034

31.007

2

586927.89.3

39.3799.382.

12.793

24

586916.623

393805.436

8.781

25

586912:44.8

.393797.711

4.263

26

586908,667

393799.681

1.239

27

586907,990

393798.643

30.996

28

586880.778

393813.484

0,427.

29

586880.403

393813.689

0.779

30

586880.7.94

393814.363

7:,8.25:

5.86873..921

39.3818.103

8.623

32

586869.882

393810.484

2.796

33:

586868.512

393.808.047

4.283

34

586872.300

393806.048

9:991

35

.586881.019.

393801.170

4.524

36

586.885.Q25

393799.067

3.332

37

586883.376-

393796.172

2:122

38

,586885.235

393795.148

0.793

39

586884.906

393794.427

9.401

40

586893.169

393789.944

0.7.03 ■

41

586893.558

393790.530.

2.125

42

.586895.4.46

393789:555.

3.316

43

586807,004

393792.482

11.030

44

5869.06.656

393787.144

2.605

45

586905.490

,393784.814.

1:418

46

586904.241

393785.485

3.250

4.7

586902.756

393782.594

1.339

48

586903.903

393781.904

0.854-,

49

586903.492

393781.155

2.958:

23

586902.04.1

393778.577

1.3.006

S - 929 mp

te

Sistemul de proiecție Stereografic 1970


1

Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 .a fost publicată in Monitorul Oficial aJ României, Partea I, nr, 24S din 20 martie 2006 și în acest număr bis.