Hotărârea nr. 78/2020

Hotărârea 78/2020 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Daniil P. Bărceanu nr. 8, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Daniil P. Bărceanu nr. 8, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Daniil P. Bărceanu nr. 8, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 86575 din 14.02.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 86831 din 14.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Daniil P. Bărceanu nr. 8, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), 87 alin. (4), 382 alin. (2) lit. k), (3) lit. b) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 5, poziția nr. 88 precum și ale Procesului-verbal de constatare nr. 105/2020 al Direcției generale Politia Locală;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 9775/2, astfel:

  • - imobil cu nr. topo. nou 9775/2/1, teren în suprafață de 49 mp.;

  • - imobil cu nr. topo. nou 9775/2/2, teren în suprafață de 250 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu topo. 774, astfel:

  • - imobil cu nr. topo. nou 774/1, teren în suprafață de 129.464 mp.;

  • - imobil cu nr. topo. nou 774/2, teren în suprafață de 300 mp.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în strada Daniil P. Bărceanu nr. 8, compus din teren cu suprafața măsurată de 2.208 mp., provenind din CF nr. 337539 Cluj-Napoca, nr. topo. 9774, CF nr. 1473 Cluj-Napoca, nr. topo. 9775/2/2, CF nr. 299868 Cluj-Napoca, nr. topo. 774/2 și construcții respectiv, CI - Atelier pentru școală, cu regim de înălțime P, edificat în anul 1934, cu suprafața construită de 788 mp., C2 -Atelier pentru școală, cu regim de înălțime P, edificat în anul 1961, cu suprafața construită de 130 mp., C3 - Atelier pentru școală, cu regim de înălțime P, edificat în anul 1961, cu suprafața construită de 42 mp., cu destinație curți construcții și construcții administrative și social-culturale, domeniul public.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea în Cartea funciară nouă a imobilului situat în strada Daniil P. Bărceanu nr. 8, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Geomatics Integrated Services S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 78 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 78/2020

POCliHHENTATIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan, Sfor. Danii! P. B'ărceanu, Nr. 8, Jud. Cluj C. F. 337539 (Nr. CF. Vechi .13084) Nr.Top 9774 C. F, 299863 (Nr. CF. Vechi 1473) Nr.Top 774

C.F. 1473, Nr. Top. 9775/2

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI. CLUJ-NAPOCA STR. MOȚILOR , NR.1-3

. MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. JUD.CLUJ


S-.C.GEOMATICS INTEGRATE© SERVICES. ȘRL...

. autorizație seria R.O-B-J, număr 1.3.59/02.07.20-T8' ‘ :

•■'•'■U- .........             ‘•■'k/-.CLUJ - NAPOCA

DECEMBRIE. 20.19


Pagina

Anexa nr. 1< la. Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr.- 96972002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor șl comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului -Cluj-Napoca...................... 3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr.. 248 'bis/20.1ll.2Q06

HOTĂRÂRI AL E G U VE R N U L U I ROMÂN

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, ora și comunelordin județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre-.

2. Articolul unic-va avea următorul cuprlni „Articol unic, — Se atestă apartenența public al județului Cluj) precum și al munipir și comunelor din județul Cluj a bum' anexele nr. 1 —80 care fac .parte -integrantă hotărâre,"

3. După anexa nu..! se. introduce o,nouă i nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor c domeniului public al municipiului Cluj-Nap .conținutul prevăzut în anexa la prezenta hot'ăi


Articol unic.. — Hotărârea Guvernului nr.' 969/2002

'•/ind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum ?j al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr-. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se. modifică și se completează după -cum urmează.'- ...

“1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins."-,,.......

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor șl comunelor din Județul Cluj" ■ '

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și Internele

Paul Victor Dobre, secretar de stat s

Ministrul finanțelor public,' Sebastian Teodor Gheorghe Vlădes

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

') Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 ,a fost publicată in Monitorul Oficial ai României, Partea. I, nr, 246 din 20 martie 2006 și în acest număr bis.


■ ----- -•-i-i"                                       ’ J ........ '                        "    _Ț’’.T "                                 UffiflK’’IfflRRRRRRH7;


ANtXÂn

(Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002)


JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

Comisia specială pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Cluj - Napoca


însușit de Consiliul Local,

prin Hotărârea nr. 133 din 14 marile 2005 modificat prin Hotărârea nr. 682 din 20 seDiembrle_2005


Primarul municipiului Cluj - Napoca \       EMIL BOC

\


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA.


SECȚIUNEA 1: BUNURI IMOBILE

Nr.

• cri.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosință

Valoarea de inventar lei (RON)

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1. CONSILIUL LOCAL CLUJ - NAPOCA

1

.6.4.

Clădire Primărie

SlnjiMpților nr. 1-3

Ianuarie 1975

109,473,215.56

iligiu pe rolul instanțelor de udecată

2

1.6.4.

Clădire Primărie

3-|a Uhiril nr. 1                            i

Decembrie 1^93

6.594,730.57

Municipiul Cluj - Napoca

3

301195

Teren aferent construcției

Slr. Moților nr. 1-3

Decembrie 1993

374,806.91

iligiu pe rolul Instanțelor de udecată

4

801196

Teren aferent construcției

P-ța Unirii nr. 1

Decembrie 1993

539,899.26

Municipiul Cluj - Napoca

5

1.2.1.

Gospodărie anexă grădină Becaș

Colonia Becaș nr.24      C.F. 845ă; Tbpo 13754   .     ,

Martie 1984

530,362.55

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

117,513,014.85

2. SPITALE, POLICLINICI, DISPENSARE, CABINETE MEDICI DE FAMILIE

1

6

1.6.2.

Oispensar de Med. urbană șl pediatrie

str. Moților nr. 67

Municipiul Cluj - Napoca

p7—

1.6.2.

Cabinele medici de familie

str. Crinului nr. 9/25-26

Municipiul Cluj - Napoca

8

1.6.2.

Cabinet Medical Individual- medici de familie

slr. Dunării nr. 52/29

Municipiul Cluj - Napoca

9

1.6.2.

Cabinet medical individual

str. Aurel Vlaicu nr. 38

Municipiul Cluj - Napoca

10

1.6.2.

Cabinei medical individual Medicină generală și pediatrie

str. Dunării nr. 52/2B

Municipiul Cluj - Napoca

11

1.6.2.

Cabinei medical individual Medicină generată și pediatrie

str. Puieților nr. 4

Municipiul Cluj - Napoca

12

1.6.2.

Cabinet medical de familie

str. Plopilor nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

13

1.6.2.

Cabinet Individual-medici de familie

slr. Horea nr. 29

Municipiul Cluj - Napoca

14

1.6.2.

Cabinet medical grupat Medici de familie

slr. 21 Decembrie nr. 30

Municipiul Cluj - Napoca

15

1.6.2.

Cabinei de med. Individuală

Medic de familie

str. Pasteur nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

I 16 l_

1.6.2.

Medici de familie

Cabinet stomatologic + farmacie

Giordano Bruno nr. 26-28

Municipiul Cluj - Napoca

17

1.6.2. ■

Laborator dentar

P-ța Unirii nr. 25

1950

Municipiul Cluj - Napoca

18

1.6.2.

Farmacie

slr. Moților nr. 2

1995

Municipiul Cluj - Napoca

19

1.6.2.

Dispensar de adulțl

slr. Pasleur nr. 58

? 1980

Municipiul Cluj - Napoca

20

1.6.2.

Cabinele medicale

slr. Izlazului nr. 18

1999

Municipiul Cluj - Napoca

21

|1.6.2.

|Dispensar de adulți

|P-ța Mihal Viteazul nr. 9A

1999

Municipiul Cluj - Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.II 1.2006


fi


co


TS3£- LLTWJJ.TWiTfL' jafiEL        "F .••■MKl?:.'Z3T;
Grup Școlar "Aurel Vlalcu"

Ateliere_____________________________

Grup Școlar "Terapia11____________

Grup Școlar Transporturi__________

Teren - 59248 mp______________

Colegiul lehnlc "Raluca Rlpan" Teren - 10814 mp______________

Grup Școlar "Spiru Haret"________

Colegiul Tehnic Energetic________

Teren - 26165 mp______________

Colegiul Economic "dr. Iulian Pop"


Cămin fele__________________

Colegiul "Anghel Saligny"

Liceul Teoretic "Onlslfor Ghibu1

Teren - 11108 mp___________

Liceul Teoretic "Onlslfor Ghibur

Teren - 7995 mp___________

Llc. de coregrafie "O. Slroia"


Cămin_______________________

Liceul de muzică "Slglsmund Toduță'


ȘcoBla nr, 7 "Emil Isac"

Școala "Horea"_______

Grădinița nr. 1_________

Grădinița nr. 6_________

Grădinița nr. 9_________

Grădinița nr. 15_______

Grădinița nr. 18_______

Grădinița nr. 26_______

Grădinița nr. 32_______

Grădinița nr, 39_______

Grădinița nr. 43_______

Grădinița nr, 44_______

Grădinița nr. 52_______

Grădinița nr. 57


Grădinița nr, 58 Grădinița nr.74 Grădinița nr,75 Grădinița nr.56 Grădinița nr.B

Grădinița nr,10


Grădinița nr.13

Grădinița nr.19

Grădinița nr.20


Grădinița nr.21 ,

Grădinița nr.22

Grădinița nr,23


Grădinița nr.29 ■

Grădinița nr.37

Grădinița nr,38

Grădinița nr.42

Grădinița nr,45

Grădinițe nr.46

Grădinița nr.47 '

Grădinița nr.49

Grădinița nr,51


B-dul Muncii nr. 199-201 slr. D. Bârclanu nr. 8 slr. Decebal nr. 41 slr. Bistriței nr. 21


str. Al. V. Voievod nr, 55A str. Pascaly nr. 2-4


slr. M. Kogălnlceanu nr. 4 slr. Memorandumului nr. 22 slr. Emil Isac. nr. 19 slr. Deva nr. 15-17_________

21 Decembrie nr. 128-130 slr. Al Vlahuță nr. 12-14slr. Al Vlahuță nr. 44-48


slr. Moților nr. 5-7 slr. Calea Turzll nr. 2 slr, tullu Manlu nr. 25_______

str. Avram lancu nr. 6 slr. Avram lancu nr. 13-15 • slr. Glordano Bruno 46 str. Horea nr. 19A_______

str, ion C-reangă nr. 1-6 slr. Partizanilor nr. 17 >, Slr. J. fc'urrie nr, 4     ’

slr, luliu Manlu nr. 18 i Slr. Louls Pasleur nr. 12

_ str. Câmpeni nr. 3C slr. Oașului nr. 129

_ Cale Baciului nr. 56 slr. Decebal nr. 50-52 str. Războlenl nr. 67 slr. Tralart Vuia nr.87 slr. Deceibal nr.41 slr. Decebal nr.49-51 str. Slghlșoarel nr. 15

"slr. Zorilor nr. 36 Bl. VZ/1-2 _ str. Oașului nr. 129

slr. Detunata nr. 2 slr. Rovine nr. 3 slr. S. Alblnll nr. 53


slr, Nirajulul nr, 9 slr. Donath nr. 20

str. A. lancu nr. 78


slr, Fabricii nr. 55 slr. Brașov nr, 27 slr. Herculane nr. 13


slr. Cojocnel nr. 93-99 slr. Jiului nr. 36 slr. S. Toduță nr, 9 slr. 21 Decembrie nr. 124 slr. Grădinarilor nr. 6 slr. 21 Decembrie nr. 78 slr. București nr. 22 sin Năsăud nr.10______

str* S, Alblnll nr.91

375,312.68

306,430.16

209,724.07

594,276.36

4,695,572.05

3,926,681.47Municipiul Clu| - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - NapocaMunicipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca rev. L 501/2002________

Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca


362,572,76


504,246.80

•299,610.72


420,696.53!

1,737,181.59

131,476,23

99,554.96


Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca______

Municipiul Cluj - Napoca______

Municipiul Clu] - Napoca______

Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Clu] - Napoca______

Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Clu] - Napoca


802,796.40


186,620,27

2,320,569,06


1,694,586.32


850,071.96


135,118.56

306,954,12


1,231,7-32.96


Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Clu] - Napoca Municipiul Cluj - NapocaOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-NapocaEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337539 Cluj-NapocaA. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:13084

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Fabricii De Spirt, Nr. 2a, Jud, Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 9774

1.658

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 9774-C1

Loc. Cluj-Napoca, Str Fabricii De Spirt, Nr. 2a, lud, Cluj

casă din piatră și cărămidă, acoperită cu tinichea, cu 4 camere, 2 ateliere

B. Partea SI. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

248 / 19/01/1961

Cerere nr. 248, din 19/01/1961 emis de - (deciziunea nr. 310/960 - Sfatul popular al orașului Cluj);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l

1) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

6255 / 31/05/1935

Act nr. partaj, din 25/11/1930 emis de -;

CI

Intabulare, drept de SERVITUTEpentru instalarea unei conducte subterane care să conducă apă din Someș sau dintr-o fântână ce se va săpa lângă râu, asupra imobilului de sub Al, în favoarea imobilelor cu nr. top. 9773 și 9775 din cf. 4847 Cluj-Napoca, precum și pentru instalarea unei conducte subterane care să conducă apa de ploaie și murdară de pe imobilele dominante menționate mai sus

Al, Al.l

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea !

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:9774

1.658

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

____________ DETALII LINIARE IMOBIL______________, Geonietrâ rrif acest imobil, nu a fostg s-it

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.658

-

-

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

Top: 9774-C1

construcții de locuințe

-

Cu acte

casă din piatră și cărămidă, acoperită cu tinichea, cu 4 camere, 2 ateliere

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.125043/18-11-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

21-11-2019

Data eliberării,

/ /

Asistent Registrator,

DANA-ALINA SOUCA

(parafa și semnătura)

Referent,


(parafa și semnătura)


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2No. topografic


■./mm y Â/. \hX?. a /Z--Î }3L'S^^7. ■4


'<w

fzz.r.
••■•’ •• -s,ț r,

•'. • •■ ,<•*'.-•} ■WJ’JîVj. p.Z'-'.-X

f. •■>•? <■• •■• ••■ ..Ji; ‘.: -11 Jl-A. H-


NOTĂ


7 ^/nt. Jfâi'yk- fâ. JLrjl

pe. pjtj

/// /M'M

’^&~pirr(y}st'Se^a'ts'i-----


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 299868 Cluj-Napoca


Nr. cerere

248543

Ziua

18

Luna

12

Anul

2019

Cod verificareA. Partea L Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:1473


TEREN Necunoscut

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 774

129.764

râul Someș in suprafața inițiala de 136364 mp- vezi B5

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasatie și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

totodată acest imobil se abnotează din această carte funciară neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

95903 / 29/05/2018

Act Administrativ nr. 243344, din 17/05/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 63103, din 10/04/2018 emis de BCPI CLUJ- NAPOCA; Act Administrativ nr. 243389, din 17/05/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 486, din 14/05/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUj-NAPOCA; Act Administrativ nr. 63107, din 10/04/2018 emis de BCPI CLUI-NAPOCA;

B3

Se diminuează suprafață imobilului înscris în cartea funciară nr. 299868 Cluj-Napoca, de la 138264 mp la 138126 mp, diferența de teren în suprafață de 138 mp fiind înscrisă în cf nr. 330554 Cluj-Napoca

Al

958.

34 / 29/05/2018

Act Administrativ nr. 486, din 14/05/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 243389, din 17/05/2018 emis de Primaria Municipiului Cluj- Napoca; Act Administrativ nr. 243344, din 17/05/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj- Napoca; Act Administrativ nr. 63107, din 10/04/2018 emis de BCPI CLUI-NAPOCA;

B3

Se modifică suprafața imobilului de sub Al de la 138264 mp la 136959 mp, ca urmare a transcrierii suprafeței de 1305 mp în CFE 330581 Cluj-Napoca

Al

95848 / 29/05/2018

Act Administrativ nr. 486, din 14/05/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 243344, din 17/05/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 63107, din 10/04/2018 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 63105, din 10/04/2018 emis de BCPI CLUI-NAPOCA; Act Administrativ nr. 243389, din 17/05/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca;

B3

Se notează diminuarea suprafeței imobilului de sub Al, de la 138264 mp la suprafața de 137904 mp, iar suprafața de 360 mp se transcrie in cartea funciara 330548 UAT Cluj Napoca in favoarea : Municipiului Cluj Napoca

Al

95861 / 29/05/2018

Act Administrativ nr. 486, din 14/05/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 243344, din 17/05/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 63107, din 10/04/2018 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 243389, din 17/05/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 63106, din 10/04/2018 emis de BCPI CLUI-NAPOCA;

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B4

Se diminuează suprafața imobilului de sub A.l cu nr top 774 și suprafață de 136.461 mp, cu 97 mp care se transcriu cu titlu de lege în favoarea vechiului proprietar în cartea funciară nr 330550, suprafața actuală rămasă urmare a dezmembrărilor anterioare și de sub B 3, B 4, B 5 este de 136.364 mp și se reânscrie în favoarea vechiului proprietar în prezenta carte funciar

Al

836

/ 18/01/2019

Act Administrativ nr. 1035, din 19/12/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MINICIP1ULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 124347, din 10/07/2018 emis de B.C.P.I. CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 124344, din 10/07/2018 emis de B.C.P.I. CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 24157, din 15/01/2019 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUI-NAPOCA; Act Administrativ nr. 124349, din 10/07/2018 emis de B.C.P.I. CLU]-NAPOCA;

B5

Se noteaza diminuarea suprafeței imobilului din cartea funciara 299868 UAT Cluj Napoca, de la suprafața de 136364 mp, la suprafața de 132008 mp, diferența de 2112 mp, se transcrie in cartea funciara nou infiintata cu nr 333875/ UAT Cluj Napoca

Al

8365 / 18/01/2019

Act Administrativ nr. 1035, din 19/12/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 24157, din 15/01/2019 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUj-NAPOCA;

B6

Se noteaza diminuarea suprafeței imobilului din cartea funciara 299868 UAT Cluj Napoca, de la suprafața de 132.008 mp, la suprafața de 129.764 mp, diferența de 2.244 mp, se transcrie in cartea funciara nou infiintată cu nr. 333690 UAT Cluj Napoca.

Al

C. Partea OH. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 2 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea B

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:774

129.764

râul Someș in suprafața inițiala de 136364 mp-vezi B5

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL

GcoHiefrii penrnratm imobil mi a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

ape

curqatoare

-

129.764

-

-

774

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

18/12/2019, 08:45

Pagina 3 din 3

ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil; intravilan Municipiul Cluj -Napoca, jud.Cluj.

  • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

  • 3. Situația din teren: Imobilul este situat în intravilanul Municipiului Cluj Napoca, Str. Danii! P. Bărceanu, Nr. 8, Municipiul Cluj-Napoca, Jud. Cluj.

TEREN:

Număr

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Observații

1

Ce

2208

Teren împrejmuit: laN construcția C2 si gard metal, la E-S-V - calcan

Construcție:

Denumire construcție

Destinație

Suprafața construită

(mp)

Observații

CI

GAS

788

ATELIER PENTRU ȘCOALA cu regim de înălțime P, edificată în anul 1934, cu suprafața construita desfășurata de 788 mp

02

CAS

130

ATELIER PENTRU ȘCOALA cri regim, de înălțime P, edificată în anul 1961, cu suprafața construita desfășurata de 13 0 mp

C3

CAS

42

ATELIER PENTRU ȘCOALA cu regim de înălțime P, edificată în anul 1961, cu suprafața construita desfășurata de 42 mp

•4, Operațiuni țopo-cadaștrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea-terenului, pentru"identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor-care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de- identificare a punctelor din RG1R (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verifîcându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. In funcție de condițiile din teren se poațe realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modern radio. Această asigură, cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată.(+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții, diferențiale provenite de. la. Sistemul Românesc de Determinare a poziției RO.MPOȘ, serviciul RTK pus la. dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care, cele două m.etode nu pot fi utilizate pe teren, se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de,detaliu au fost măsurate prin metoda radierii..Măsurătorile au fost efectuate-cu o static totală. LEICATCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppnr pentru- distante si o static LEICATCT 1.203 avand aceleași caracteristici,.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții, orizontale,. direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru, fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu. distantele măsurate cu statia totala. Determinările GNSS s-au. efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stefeografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția.oficială folosita înprezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de îndesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon I-1IPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descurcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Eield (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de îndesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind, o stafie de referința reala si una folosint o static de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici. (max. 1.-2 cm).

Data întocmirii: 12.2019


... Persoana juridica autorizată:—

S.C.ClE^M'A^'teSjțNTEG RAȚEDSERWGEȘ SRL Semjiăfuftrși ștăinpitemit

te

■%\


CSRTH’JCAfT V ' Of

  • < A        P&

  • < ii      A U-T& tU 7. A m

RC-S-f '/r.

VDjCUi.ES -1

VK PLGRJCA


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Str. Danîil P. Bărceanu, Nr. 8, Municipiul Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Parcela (1) Cc

Nn

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1.)

X[m]

Y[mj

1

587623.100

392657.605

1.660

2

587623.330

392659.249

14.501

3

.587625.343

392673.610

0.593

4

587624.856

392673.949

12.021

5

587612.911

39267.5,301

3.021

6

587610.091

392676.384

17.011

7

587593.170

392678.133

9.396

8

587583.812

392678.973

6.94.6

9

587582.291

392685.750

1.1.626

1b

587579.905

392697.129'

8.163

11

587578.054

392705.079

4.312

12

587576.959

392709.250

6.375

13

587570,808

392707.5.76

.6.447

■14

587564.583

392705.899

2.731

15

587.561.981

392705.068

18.696'

16

58754.3.779

.392700.798

28.211

1.7

587649.471

392673,167

3.068

18

587550.090

392670.162

7.277

■19

587551.531

392663.029

0.626

'20

587551,675

392662.420

14.151

21

587565.824

392662,137

16.959

22

587582,7.32

392660,825

40.497

S = 2208 mpCfiRTfflCAT E1?AUTORIZARE


§                    045'0

Mîculbscu

FLUUCASistemul de proiecție Stereoprafic 1970


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Str. Daniil P. Bărceanti, Nr. 8, Municipiul Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Parcela (2) C1

Nr. Pct.

Coordonate pot.de contur

Lungimi laturi

D(i,i*1)

X [m]

Y[mj

23

587582.017

392680.701

24.6.7-1

24

587576.960

392704.848

9.316

25

587567.892

3927.02.711

4.877

26.

587569.O1J0

.392097.964

20.262

27

587549.288

392693.319

4.024

28

587548.365

392697.236

14.893

29

587562,862.

392700.650

4,505

15

587561.981

392705.068

18.240

30

587544.223

392700.902

28.18.1

31

587540.995

392673.318

32.862

S = 788 mp

Parcela (3). C2

Nr. Pct

Coordonate pct.da contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X,[ml

Y [ml

2

587623.330

392659.249

14.501

3

587625.343

392673.6.10

0.593

4

587624.856

392673.949

12.021

5

587612.911

392675.301.

5.263

32

587612.368

392670.066

5.511

33

587617.833

392669.355

9.327

34

587616.589

392660.111

6.796

S = 130 mp


Parcela (4) C3

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

35

587557.325

392664.382

6.968

36

587555.892

392671.201

5.894

18

587550.090

392670.162

7.277

19

587551.531

392663.029

5.9.50

S = 42 mpCERTIFICAT DE AUTORIZARE RC-B-FzVr. 0459 ? vdicuLEScu / i pîklCA /


Sistemul de proiecție Stereografic 19/0

ANEXA NR.1.35

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

2208 mp

Str. Daniil P. Bărceanu, Nr. 8, Municipiul Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA


587600NC 274270


274270-C5


274270-C4


587600


A. Date referitoare la teren

Nr.p.arcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

2208

Teren împrejmuit

lâ N construcția C2 si gard metal, la E-S-V - calcan

l’otal

2208

B. Date referitoare ia construcții

Cod constr.


Destinație


Supraf. construita la sol (mp)


Mențiuni


C1


CAS


788


02


CAS


130


C3


CAS


42


Total


960


ATELIER PENTRU ȘCOALA cu regim de înălțime P, edificată în anul' 1934, cu suprafața construita desfasurata de 788 mp________________________

ATELIER PENTRU ȘCOALA cu regim de înălțime P, edificată în. anul 1961, cu suprafața construita desfasurata de 130 mp ________________ .

ATELIER PENTRU ȘCOALA cu regim de înălțime P, edificată în anul 1961, cu suprafața construita desfasurata de 42 mp.


Suprafața totala măsurata a imobilului. = 2208 mp Suprafața din act = 2208 mp


Executant S;C:GE§mMÎCSl&fe'GRATED SEijMtȘsWL? Rpâ'<JA\ ^pnfirm. executarea masuiîatoriloMă^WertF corectitudineăjnțQCmirii'docț/mentație[.,c'â^șțrale silcpreșpOTdețițâ.’ăce^eiacu realița^a dinț^rbAr^ 5


j1, *’’•

V<*v.X 'X, ,‘v.

î


Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnatara si parafaStampila BCPl
TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan, Str. Daniil P. Bărceanu, Nr. 8, Județul Cluj.

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.
Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietăți

Sarcini

Ser.

Topo.

337539

(Nr. CF. vechi 13084)

A+l

9774

Tereii . cir construcție, CI- Cășa din piatra si cărămidă, acoperita cu tinichea, cu 4 camere. •;

2 ateliere

1658

SFATUL..POPULAR AL ORAȘULUICLUJ

Intabulam, drept de SERVITUTE pentru instalarea unei conducte subterane care sa conduca.apa din Someș saudiiltr-0 fantana ce se va sapa lângă iau, asuprii imobilului de sub Al, in favoarea imobilelor cu riri Top. 9773 si'9775 ■din C.F 4847 Cluj-Napoca. precum si pentru instalarea unei conducte Subterane care sa conducă apa de ploaie si murdara de pe imobilele dominante meiilionate mai sus

1473

A+1325

9775/2

Porțiune de drum

299

ORAȘUL CLUJ.

Nu sunt

299868

(Nr.CF. vechi 1473) -

A+l .

774

Ape curgătoare

129764

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

131721

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTdpo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

1473

9775/2/1

Porțiune de drum

49

ORAȘUL CLUJ

Nu sunt

Nou

977572/2

Porțiune de drum

250

ORAȘUL CLUJ

Nu sunt

299868

(Nr. CF. vechi 1473)

774/1

Ape curgătoare

129464

MUNICIPIUL CLUJ

Nu simt

Nou

774'2

Ape curgătoare

300

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITIJAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprieiari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

9774,

9775/2/2,

774/2

Nou

Teren cu consîrutitii, CI - ATELIER CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P, EDIFICAT INANUL 1934, CU 0 SUPRAFAȚA CONSTRUITA DESFASURATA DE 788 MP ;

■C2 - ATELIER CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P. EDIFICAT IN .ANUL 1961. CU 0 SUPRAFAȚA CONSTRUITADESFASURATADE 130 MP;

C3 - ATELIER CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P, EDIFICAT IN ANUL 1961, CU 0 SUPRAFAȚA. CONSTRUITĂ DESFĂȘURATA DE 42 MP ;

2208

MUNICIPIUL CLUJ-N.APOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată =2208,mpDala: Decembrie 2019