Hotărârea nr. 77/2020

Hotărârea 77/2020 - Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Pactul European pentru Integrare”, număr proiect 863614 și acronim E.P.I., finanțat prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (A.M.I.F.) al Comisiei Europene și a cheltuielilor legate de acesta.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Pactul European pentru Integrare ”, număr proiect 863614 și acronim EPI, finanțat prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (AMIF) al Comisiei Europene și a cheltuielilor legate de acesta

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Pactul European pentru Integrare”, număr proiect 863614 și acronim EPI, finanțat prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (AMIF) al Comisiei Europene și a cheltuielilor legate de acesta - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 86814/14.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 86893/14.02.2020 al Direcției generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Pactul European pentru Integrare”, număr proiect 863614 și acronim EPI, finanțat prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (AMIF) al Comisiei Europene și a cheltuielilor legate de acesta;

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor, ale Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului, precum și ale art. 129 alin. 4 lit. a) și alin. 9 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile apelului de proiecte Acțiuni transnaționale pentru integrarea resortisanților din țările terțe în statele membre ale UE și sprijinirea migrației legale - AMIF-2018-AG-INTE, Prioritatea 1- Rețele locale și regionale pentru integrarea resortisanților din țările terțe, finanțat prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (AMIF) al Comisiei Europene;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în cadrul proiectului „Pactul European pentru Integrare”, număr proiect 863614 și acronim EPI, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (AMIF) al Comisiei Europene.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a bugetului proiectului prevăzut la Art. 1 în sumă de 1,663,084.95 euro din care Municipiul Cluj-Napoca are alocat un buget de 107,267.50 euro, defalcat pe surse de finanțare după cum urmează::

  • - contribuția din Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare al Comisiei Europene în procent de 90% din totalul bugetului alocat municipiului, reprezentând 96,540.75 euro;

  • - contribuția proprie din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca în procent de 10%, reprezentând 10,726.75 euro.

Art. 3. Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca pentru semnarea documentului de aderare.

Art. 4. Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri nerambursabile.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Echipa de Implementare care va fi desemnată ulterior prin Dispoziție a Primarului municipiului Cluj-Napoca și Direcția economică.

Nr. 77 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)