Hotărârea nr. 76/2020

Hotărârea 76/2020 - Alocarea de la bugetul local a sumei de 150.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația Transilvania IT, a evenimentului Startup Innovation Camp 2020, în perioada 4-7 martie 2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea de la bugetul local a sumei de 150.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația Transilvania IT, a evenimentului Startup Innovation Câmp 2020, în perioada 4-7 martie 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 150.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația Transilvania IT, a evenimentului Startup Innovation Câmp 2020, în perioada 4-7 martie 2020, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din ințiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 81119/1/12.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 81193/105/12.02.2020 al Biroului de Relații externe și investitori, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 150.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația Transilvania IT, a evenimentului Startup Innovation Câmp 2020, în perioada 4-7 martie 2020;

în conformitate cu art. 1 alin. (1), (3) și (4), art. 4 alin. (1) și cu Anexa 2 a Ordonanței de Guvern nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, modificată și completată, cu art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin (2) lit. b) și lit. e), alin. (4) lit. fj, alin (9) lit. a), 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 150.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația Transilvania IT, a evenimentului Startup Innovation Câmp 2020, în perioada 4-7 martie 2020.

Art. 2. Se înputemicește Primarul municipiului Cluj-Napoca să încheie, cu Asociația Transilvania IT, un protocol de colaborare, în vederea organizării, în cele mai bune condiții, a evenimentului Startup Innovation Câmp 2020, în perioada 4-7 martie 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Biroul de Relații externe și investitori și Direcția Economică.

Președinte de ședință,


. Dan Ștefan Tarcea


Secretarul gehcral al municipiului, Jr. Aurora/t/psca

Nr. 76 din 17 februarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 76/2020

PROTOCOL DE COLABORARE

între Municipiul Cluj-Napoca și Asociația Tranilvania IT, în vederea organizării, în municipiul Cluj-Napoca, a evenimentului Startup Innovation Câmp 2020, în perioada 4-7 martie 2020

Prezentul protocol stabilește cadrul general al colaborării între municipiul Cluj-Napoca și Asociația Transilvania IT, în vederea organizării, în municipiul Cluj-Napoca, a evenimentului Startup Innovation Câmp 2020 , în perioada 4-7 martie 2020, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

ART. I. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, județul Cuj, reprezentat prin domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, CIF 4305857, cont R006TREZ21624510220XXXXX, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, tel. +40 264 592301, fax +40 264 599329, e-mail: cabinet@,primariaclujnapoca.ro.

și

ASOCIAȚIA TRANSILVANIA IT, înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Cluj-Napoca, B-dul Nicolae Titulescu nr. 4, având cod de identificare fiscală (CIF) 39308449, cont bancar deschis la Banca Transilvania, cod IBAN R012BTRLRONCRT0470088601, reprezentată la semnarea acestui Protocol prin domnul Voicu Oprean, în calitate de Președinte.

ART. II. TEMEI LEGAL

  • - Codul administrativ, art. 129 alin. 2 lit. b);

  • - Ordonanța de Guvern nr. 80/2001, modificată și completată.

ART. IIL OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul protocolului îl constituie colaborarea municipiului Cluj-Napoca, cu Asociația Transilvania IT, în vederea organizării, în municipiul Cluj-Napoca, a evenimentului Startup Innovation Câmp 2020, în perioada 4-7 martie 2020.

Contribuția financiară a municipalității, în baza acestui protocol, conform Hotărârii nr. 76/2020, este de 150.000 lei.

Contribuția financiară a Asociației Transilvania IT, în baza acestui protocol, este de 125.000 lei.

Art. IV. DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți și se încheie la data de 7 martie 2020.

Părțile pot denunța unilateral prezentul Protocol de Parteneriat, comunicând manifestarea lor de voință în acest sens celeilalte părți, prin scrisoare cu confirmare de primire.

Art. V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

  • 1. Municipiul Cluj-Napoca va aloca suma de 150.000 lei, reprezentând contribuția acestuia la organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, a evenimentului Startup Innovation Câmp 2020, în perioada 4-7 martie 2020;

  • 2. Municipiul Cluj-Napoca va oferi tot sprijinul Asociaței Transilvania IT, în vederea organizării, în municipiul Cluj-Napoca, a evenimentului Startup Innovation Câmp 2020, în perioada 4-7 martie 2020;

  • 3. Municipiul Cluj-Napoca va pune la dispoziția Asociației Transilvania IT din Cluj-Napoca materiale de prezentare a municipiului Cluj-Napoca, care vor fi distribuite participanților;

  • 4. Asociația Transilvania IT va contribui la organizarea evenimentului cu suma de 125.000 lei.

  • 5. Asociația Transilvania IT va organiza, în parteneriat cu Municipiul Cluj-Napoca, evenimentul Startup Innovation Câmp 2020, în perioada 4-7 martie 2020 și va menționa sprijinul Primăriei și al Consiliului local Cluj-Napoca, atât anterior cât și ulterior desfășurării acestuia, în toate materialele de promovare și în comunicatele mass-media, precum și pe tot parcursul desfășurării conferinței.

  • 6. Asociația Transilvania IT va distribui către participanți materialele puse la dispoziție de către Municipiul Cluj-Napoca, conform protocolului.

  • 7.  Ambii parteneri vor asigura o colaborare eficientă și constantă între părți, în vederea desfășurării în bune condiții a activităților anterior menționate.

Art. VI. DISPOZIȚII FINALE

Completarea și/sau modificarea prezentului protocol poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional.

Părțile convin ca eventualele litigii care pot apărea în legătură cu prezentul protocol să fie soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar, competența de soluționare revenind instanțelor judecătorești, potrivit legii.

Toate comunicările referitoare la punerea în practică a protocolului vor fi făcute în scris prin e-mail, fax sau prin poștă.

Prezentul protocol a fost încheiat astăzi__în două exemplare, câte unul pentru

fiecare parte și a fost înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr.__

și la Asociația Transilvania IT sub nr._____________.

Municipiul Cluj-Napoca,

EMIL BOC


Asociația Transilvaia IT,

VOICU OPREAN


Primar,


Președinte

Olimpia Moigrădan,

Director executiv, Direcția Economică

Alina Rus,

Director executiv, Direcția Juridică

Emilia Alina Botezan,


Șef Birou Relații externe și investitori