Hotărârea nr. 75/2020

Hotărârea 75/2020 - Prelungirea duratei mandatului unui administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei mandatului unui administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 641 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului unui administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 641 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 71.597/2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 71.635/44.10 din 6.02.2020 al Direcției tehnice și al Direcției juridice, prin care se propune prelungirea duratei mandatului unui administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 641 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Adresa nr. 61.917/44/3.02.2020 a S.C. Arc Consulting S.R.L.;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Conform prevederilor art. 64’ alin. 3, 4 și 5 din din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu la Termoficare Napoca S.A., domnul Rus Răzvan-Alexandru, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 641 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii nr. 733/2019.

Art. 2. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Termoficare Napoca S.A. de prelungire a mandatului și actul adițional la contractul de mandat, conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă mandatarea domnului Emil Miron - director general al Termoficare Napoca S.A., să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-Napoca, Termoficare Napoca S.A.


erai al municipiului, ÎȘCA

Nr. 75 din 17 februarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 vuiun, pun wi scuti;