Hotărârea nr. 74/2020

Hotărârea 74/2020 - Aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală ca partener în cadrul proiectului „The Other Side of the Story: Perpetrators in Change„ (O.S.S.P.C.).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală ca partener în cadrul proiectului “The Other Side of the Story: Perpetrators in Change” (OSSPC)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală ca partener în cadrul proiectului “The Other Side of the Story: Perpetrators in Change” (OSSPC) - proiect din inițiativa primarului;

Văzând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 75.197/1/10.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 75.263/10.02.2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, Direcției Juridice și Direcției Economice;

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013;

Luând în considerare prevederile art.76 alin (1) și (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin (1) și (4) din Legea nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie și ale art. 53 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ultarioare;

Având în vedere și prevederile Obiectivului general III al Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021, aprobată prin H.G. nr. 365/2018, ale Strategiei de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, aprobată prin Hotărârea nr. 315/2015, precum și ale art. 16 alin. (1) și (2) din Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, Istanbul 2011;

Reținând prevederile programului Rights, Equality and Citizenship Programme al Comisiei Europene; Acțiunea: REC-RDAP-GBV-AG-2019, Apelul de proiecte pentru prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, tinerilor și femeilor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă participarea Direcției de Asistență Socială și Medicală ca partener în cadrul proiectului “The Other Side of the Story: Perpetrators in Change” (OSSPC), împreună cu Boumemouth University (Marea Britanie), C.A.M Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus (Italia), Syndesmos Melon Gynaikeion Somateion Irakleioy kai Nomoy Irakleioy (Grecia), European Knowledge Spot (Grecia), în calitate de parteneri și Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family (Cipru) - în calitate de coordonator.

Art. 2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 507.854,10 euro.

(2) Se aprobă bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală în cadrul proiectului, în sumă de


78.531,58 euro.

(3) Se aprobă contribuția proprie a Direcției de Asistență Socială și Medicală în cadrul proiectului, în sumă de 15.706,20 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și  Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca.

Nr. 74 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

■zmu&w 2xaMX»qsca5H««BMUIlK£OTHn!E^3MEH^:;-^i^.-. :»K... ’îk:-

j-iîiEEasa^zffiLanEJS


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ                                       Anexa la Hotărârea nr. 74/2020

Propunerea cu numărul de identificare 881684 Acronimul proiectului: OSSPC

Costuri eligibile estimate

Venituri estimate

Contribuția UE

Nr.

Numele beneficiarului

A

Costuri directe cu personalul (exprimate în euro)

Bl Costuri directe cu deplasarea

B.2 Costuri directe cu subzistența

C

Costuri directe cu subcontrac tarea

D

Costuri directe pentru asigurarea sprijinului financiar

E

Alte costuri directe

F

Costuri indirecte/ 7% din costurile directe (exprimate în euro prin însumarea categoriilor de la A la E din buget)

G

Costuri totale (exprimate în euro) (A)+(B)+(C)+ (D)+(E)+(F)

H încasări (contribuție proprie beneficiar exprimată în euro, 20%)

I

Rata de rambursa re

J Contribuția UE maximă care se poate solicita (exprimată în euro)

K Contribuția UE solicitată (K<=G-H)

1

Association For The Prevention and Handling of Violence in the Family

73.480

9.160

2.022

7500

0

7.250

6.958,84

106.370,84

21.274,13

80

85.096,67

85.096,67

2

Bournemouth

University

92.350

1.970

3.450

0

0

7.250

7.351,40

112.371,40

22.474,20

80

89.897,12

89.897,12

3

C.a.m Centro Di Ascoito

66.600

1.270

2.760

4.500

0

8.250

5.836,60

89.216,60

17.843,20

80

71.373,28

71.373,28

4

Syndesmos Melon

Gyna

52.250

1.090

3.450

0

0

3.650

4.230,80

64.670,80

12.912,60

80

51.736,64

51.736,64

5

European Knowledge Sp

44.550

1.100

2.784

0

0

4.550

3.708,88

56.692,88

11.338,40

80

45.354,30

45.354,30

6

Direcția de Asistență Socială și Medicală

58.460

1.100

2.784

0

0

11.050

5.137,58

78.531,58

15.706,20

80

62.825,26

62.825,20

Total

387.690

15.690

17.250

12.000

0

42.000

33.224,10

507.854,10

101.548,73

406.283,27

406.283,21